simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
ActsMari . ܐܡܪ ܠܗ ܡܠܟܐ . ܐܢܗܘ ܕܟܘܪܗܢܐ ܕܪܡܐ ܐܢܐ ܒܗ ܬܚܠܡ . ܐܢܬ ܕܐܠܗܐ . ܟܠܡܕܡ ³⁹ܓܝܪ ܕܒܗܝܡܢܘܬܐ ܫܐܠ ܐܢܬ ܡܢܗ ܢܣܒ
ActsMari . ܐܡܪ ܠܗ ܛܘܒܢܐ . Xܦܬܚ ܠܢ ⁵²ܬܪܥܐ ܐܘ ܒܪܬܝ . ܘܣܒܝ ܡܢܢ ܐܢܬ . ܘܢܩܫ ܒܬܪܥܐ ܕܒܝܬ ܡܠܟܐ . ܘܥܢܬܗ ܛܠܝܬܐ ܚܕܐ ܘܐܡܪܬ ܡܢ
ActsMari . ܐܡܪ ܠܗ ܓܒܪܐ ܗܘ . ܡܛܠ ܕܐܝܕܝ̈ ܘܪܓܠܝ̈ ܡܣܪܚܢ̈ ܐܢܬ ܠܟ . ܥܢܐ ܩܕܝܫܐ ܘܐܡܪ ܠܗ . ܡܛܠ ܡܢܐ ܕܬܥܒܪܢܝ ܠܐ ܡܫܟܚ
ActsMari . ܒܪܝܟܘ ܫܘܒܚܗ ܘܪܡ ܐܝܩܪܗ ܡܢ ܟܠܗܝܢ ܒܪܝܬܐ̈ . ܣܓܝܕ ܐܢܬ ܕܫܕܪܟ ܨܐܕܝܢ . ܕܬܐܣܐ ܚܒܪܬܢ̈ . ܒܪܝܟܘ ܡܫܝܚܐ ܕܡܟܪܙ
ActsMari . ܘܒܪ ܫܥܬܗ ܕܢܦܩ ܛܘܒܢܐ ܡܢ ܩܕܡ ܡܠܟܐ . ܦܓܥܘ ܒܗ ܬܪܝܢ ܐܢܬ . ܐܠܐ ܦܘܩܘ ܗܫܐ ܐܚܝ̈ : ܘܚܘܘ ܐܢܘܢ ܚܝܠܗ ܕܝܫܘܥ ܗܘ ܕܡܟܪܙ
ActsMari . ܘܓܒܪܐ ܗܘ ܠܐ ܡܫܟܚ ܗܘܐ ܕܢܡܠܠ . ܡܛܠ ܕܠܡܡܬ ܩܪܝܒ ܗܘܐ . ܐܢܬ ܡܐܪܝ . ܐܣܝܡ ܐܝܕܝ ܥܠܝܟ : ܒܫܡܗ ܕܐܠܗܐ ܫܪܝܪܐ . ܘܡܬܚܠܡ
ActsMari . ܘܓܒܪܐ ܗܘ ܠܐ ܐܫܟܚ ܕܢܡܠܠ ܥܡܗ . ܡܛܠ ܕܠܡܘܬܐ ܩܪܝܒ ܗܘܐ . ܐܢܬ ܠܗ ܡܪܝ ܡܐܪܝ . ܐܣܝܡ ܐܝܕܝ ܥܠܝܟ : ܒܫܡ ܐܠܗܐ ܕܝܠܝ ܘܡܬܚܠܡ
ActsMari . ܘܕܝܘܐ̈ ܛܪܕ ܐܢܬ . ܘܪܢܝܬ ܥܠܝܟ ܕܐܠܗܐ ܐܢܬ ܘܒܪ ܐܠܗܐ : ܐܢܬ ܫܡܝܥ ܠܝ ܕܓܪܒܐ̈ ܡܕܟܐ ܐܢܬ . ܘܪܘܚܐ̈ ܛܢܦܬܐ̈ ܡܦܩ
ActsMari . ܘܚܕ ܐܠܗܐ ܐ ܕܐܡܪܝܢ ܡܠܦ ܐܢܬ : ܗܘ ܕܝܗܘܕܝܐ̈ ܒܝܘܡܝ̈ ܐܢܬ ܩܕܡܘܗܝ ܘܥܢܐ ܡܠܟܐ ܘܐܡܪ ܠܗ . ܡܢܘ ܗܢܐ ܕܠܐܠܗܐ̈ . ܡܒܛܠ
ActsMari . ܘܥܠܬ ܠܒܝܬܐ ܗܢܐ . ܘܗܐ ܢܛܪ ܐܢܐ ܠܗ . ܘܟܕ ܗܢܘܢ ܡܡܠܠܝܢ : ܐܢܬ . ܘܚܙܬܢܝ ܐܢܬܬܐ ܚܕܐ ܘܐܡܪܬ ܠܝ . ܬܐ ܥܡܝ ܘܣܒ ܡܕܡ ܕܒܥܐ
ActsMari . ܘܪܘܚܐ̈ ܛܢܦܬܐ̈ ܡܦܩ ܐܢܬ . ܘܕܝܘܐ̈ ܛܪܕ ܐܢܬ . ܘܪܢܝܬ ܐܢܬ ܪܫ ܐܬܪܐ ܠܝܫܘܥ ܦܪܘܩܐ ܫܠܡܢܝܝ ܫܡܝܥ ܠܝ ܕܓܪܒܐ̈ ܡܕܟܐ
ActsMari . ܘܪܢܝܬ ܥܠܝܟ ܕܐܠܗܐ ܐܢܬ ܘܒܪ ܐܠܗܐ : ܕܐܬܝܬ ܠܚܘܠܡܢܗ ܐܢܬ ܡܕܟܐ ܐܢܬ . ܘܪܘܚܐ̈ ܛܢܦܬܐ̈ ܡܦܩ ܐܢܬ . ܘܕܝܘܐ̈ ܛܪܕ
ActsMari . ܡܛܠ ܕܒܝܕ ܡܠܬܐ ܕܡܢ ܐܝܕܟ ܫܕܪܬ ܠܝ ܚܘܠܡܢܐ ܠܐܝܕܝ̈ ܐܢܬ ܡܠܬܐ ܚܘܠܡܢܐ ܩܒܠ : ܐܡܪ ܠܗ ܠܩܕܝܫܐ : ܡܪܝ ܝܕܥ ܐܢܐ ܕܐܠܗܐ
ActsMari : ܐܝܩܪܐ̈ ܪܘܪܒܐ̈ ܬܩܒܠ ܡܢܝ . ܐܢܕܝܢ ܠܐ ܬܬܛܦܝܣ . ܗܕܡ ܐܢܬ ܣܗܕܝܢ̈ . ܗܫܐ ܐܢܗܘ ܕܫܒܩܬ ܕܚܠܬܟ ܘܒܐܠܗܐ̈ ܗܠܝܢ ܡܘܕܐ
ActsMari : ܗܘ ܕܝܗܘܕܝܐ̈ ܒܝܘܡܝ̈ ܗܪܘܕܣ ܬXܐܘܗܝ ܒܩܝܣܐ ܐܝܟ ܐܢܬ . ܡܢܘ ܗܢܐ ܕܠܐܠܗܐ̈ . ܡܒܛܠ ܐܢܬ . ܘܚܕ ܐܠܗܐ ܐ ܕܐܡܪܝܢ ܡܠܦ
ActsMari : ܗܟܢ ܗܝܡܢ . ܘܟܕ ܐܡܪ ܠܗ ܗܠܝܢ ¹³⁹ܠܕܘܣܬܝ : ܥܢܐ ܕܘܣܬܝ ܐܢܬ ܐܒܐ ܢܦܩ ܐܝܬܘܗܝ ܒܩܢܘܡܗ . ܐܠܗܘܬܐ ܚܕܐ ܗܝ . ܐܢ ܡܗܝܡܢ
ActsMari : ܚܢܢ ܟܠܢ ܡܫܡܫܢܐ̈ ܕܐܠܗܝܟ̈ ¹¹³ܘܐܠܗܐ̈ ܕܐܒܗܝܟ̈ : ܐܢܬ ܕܢܩܛܠܝܘܗܝ . ܐܘ ܛܪܕ ܐܢܬ ܠܗ ܡܢ ܐ ܬܪܢ· ܘܐܢ ܗܠܝܢ ܠܐ ܥܒܕ
ActsMari : ܡܕܝܢܬܐ ܚܕܐ ܙܥܘܪܬܐ ܐܝܬ ܠܝ : ܕܥܗܢܐ ܠܝ ܘܠܟ : ܘܣܦܩܐ ܐܢܬ ܕܒܥܡܟ ܣܢܝܢ ܠܟ : ܘܒܥܝܢ ܕܢܒܐܫܘܢ ܠܟ . ܘܐܢ ܨܒܐ
ActsMari ܐܠܗܐ ܫܪܝܪܐ ܒܠܚܘܕܝܟ : ܕܨܒܐ ܐܢܬ ܕܟܠܗܘܢ ܒܢܝܢܫܐ̈ ܐܢܬ ܡܪܝ ܕܡܡܬܘܡ ܠܐ ܝܕܥܘܟ : ܗܒ ܠܗܘܢ ܡܪܝ ܕܢܕܥܘܢܟ ܕܐܢܬ
ActsMari ܐܡܕ̇ ܘܚܢܢ ܝܗܒܝܢܢ ܠܟ . ܐܡܪ ܠܗܘܢ ܩܕܝܫܐ . ܗܒܘ ܠܝ ܒܝܬ ܐܢܬ ܠܐܠܗܐ ܚܝܐ . ܗܢܘܢ ܕܝܢ ܒܥܘ ܘܐܡܪܘ ܠܗ . ܟܠ ܐܝܟܐ ܕܒܥܐ