simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
IsaacNin:SpiritWorks ܡܙܝܥܝܢ ܒܗ̇ ܘܠܚܡܬܢܘܬܐ ܕܚܩܝܢ ܡܢܗ̇ ܗܝ ܕܐܝܬܝܗ̇ ܐܢܬ ܥܒܕܝܢ ܒܢܦܫܐ ܘܪܡܙܐ̈ ܕܠܑ ܡܝܘܬܘܬܐ ܕܠܗܘܢ ܪܓܝܓ .
P:Neh [AB] . ܡܛܠ ܕܡܢ ܠܒܟ ܐܡܪ ܐܢܬ ܠܗܝܢ . ܡܛܠ ܕܟܠܗܘܢ ܡܕܚܠܝܢ ܠܢ : ܐܢܬ ܠܘܬܗ ܘܐܡܪܬ ܠܗ : ܠܐ ܫܦܝܪ ܕܢܗܘܝܢ̈ ܐܝܟ ܡܠܐ̈ ܕܐܢܬ ܐܡܪ
BarAphton:ActsSev ܆ ܘܠܐ ܥܕܟܝܠ ܐܬܝܬ ܠܘܬ ܝܕܥܬܐ : ܐܝܟ X ‹ ܡܢܣܝܢܐ ܝܝܐ ܐܢܬ : ܐܢܬ ܡܬܬܪܬܐ ܐܢܬ ܡܠܬܐ ܆ ܠܐ ܥܕܟܝܠ ܫܠܡܬ ܠܫܪܪܐ ܆ ܒܟܠܙܒܢ ܝܠܦ
SevAnt:LuqJul ܕܡܝܬ ܘܕܐܬ ܝܗ̇ܒ ܐܢܬ ܡܢܗܝܢ ܟܕ ܡܢܗܝܢ ܬܬܠ ܡܢ ܟܠ ܦܪܘܣ ܐܦ ܐܢܬ ¹0ܐܬܥܗܕ . ܘܐܦ ܩܝܡܬܐ ܐ ܠܡܘܬܐ . ܐܢ ܗܟܝܠ ܡܢ ܗܠܝܢ ܕܫܡ̇ܥ
PhiloxMab:Disc ܫܒܝܚܐ ܥܠ ܥܒܕܗ . ܘܐܢܬ ܒܫܦܠܟ ܠܪܓܬܐ ܕܗܢܐ ܟܠܗ ܫܝܛܐ ܐܢܬ ܐܢܬ ܡܢ ܐܠܗܐ ܕܫܪܪܐ . ܘܠܟ ܥܒܝܕܐ ܠܟ ܟܪܣܟ ܐܠܗܐ . ܫܠܝܛܐ
JnDalya:Epist . ܒܪܡ ܡܥܝܢܐ ܕܟܠܗܘܢ ܪܒܘܬ ܟܪܣܐ ܗܝ . ܘܝܿ ܠܗ ܠܝܚܝܕܝܐ ܐܢܬ . ܐܢ ܠܗܢܐ ܚܫܐ ܬܫܬܥܒܕ ܠܒܪ ܙܘܓܗ ܡܢ ܩܜܝܪ ܥܒ̣ܕܐ ܗܿܘܐ
P:Rev [AB] . ܘܐܡܪ ܠܝ . ܗܠܝܢ ܐܢܘܢ ܐܝܠܝܢ ܕܐܬܘ ܡܢ ܐܘܠܨܢܐ ܪܒܐ ܇ ܐܢܬ ܡܢ ܐܢܘܢ . ܘܡܢ ܐܝܟܐ ܐܬܘ . ܘܐܡܪܬ ܠܗ . ܡܪܝ ܐܢܬ ܝܕܥ
Ps-Zach:EccHist ܇ ܐܝܟ ܗܠܝܢ ܕܝܢ ܕܐܠܗܗܘܢ ܟܪܣܗܘܢ ܂ ܘܬܫܒܘܚܬܗܘܢ ܐܢܬ ܂ ܐܘ ܥܠ ܂ ܘܪܝܣ̈ 2ܬܘܒ ܕܦܓܪܐ ܂ ܘܫܘܚܠܦܐ ܕܡܐܟܠܬܐ̈ ܡܥܩܒ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs . O⬩ܡܐ ܠܡ ܕܐ̇ܠܨ ܠܟ XXܕܝܘܐ ܕܙܢܝܘܬܐ ܒܩܪܒܗ ܕܥܡܟ ܐܢܬ ܬܫܒܘܩ ܠܠܒܟ ܕܢܬܛܦܝܣ ܕܐܫܬܒܩ ¹ܠܟ ܚܛܗܝܟ̈ ܆ ܘܡܬܬܢܝܚ
Ath:Inc ܕܬܐܠܦ ܐܦ ܐܝܠܝܢ ܕܡܛܠ ܨܠܝܒܐ ܡܬܝܕܥܢ . ܐܦ XXX X ܠܐ ܓܝܪ ܐܢܬ ܀ ¹ XX ܐܠܐ ܟܒܪ ܟܕ ܡܛܠ ܡܘܬܐ ܡ̇ܢ ܫܡ̣ܥܬ ܢܒܝܐܘܬܐ . ܒ̇ܥܐ
SevAnt:LuqGramm ܇ ܘܕܬܪܝX ܟܝܢܐ̈ ܐܡ̣ܪ ܕܐܡ̣ܪܘ ܇ Xܘܕܡ̇ܩܒܠ ܠܗܕܐ ܂ ܝ Xܝ X ܐܢܬ ܙ XX ܕܚܟܝXܐ ܩܘܪܝܠܘܣ ܗܠܝܢ ܐܡܝܪܢ̈ ܡ̇ܩܙܚ 2ܐܢܬ ܘܐܡ̇ܪ
JacSer:memElishNaamGehaz ܐܝܟ ܓܢܒܐ ܘܝܥܢܐ ܪܒܐ ܠܡܢ ܩܢܝܢܐ̈ ܘܠܡܢ ܟܪܡܐ̈ ܘܠܡܢ ܐܢܬ ܠܢ 331 285 ܠܡܢܐ ܓܚܙܝ ܥܒܕܐ ܚܕܬܐ ܕܠܐ ܚܙܐ ܠܟ ܒܝ ܗܐ ܥܒܕ
JnDalya:Epist . ܐܢ ܠܒܘ̣ܫ ܢܘܗܪܐ ܨܿܒܐ ܐܢܬ ܕܬܠ̣ܒܫ ܛܒܥܐ̈ ܒܠܒܘ̣ܫ ܐܢܬ ܨܿܒܐ ܐܢܬ ܕܬܚ̣ܙܐ ܒܗܿܘ ܕܠܝܬܘܗܝ ܠܡܘܢ ܒܪܓܬܐ ܚܿܐܪ
JnMaron:Expos ܓܝܪ ܒܗ ܒܙܒܢ ܫܘ ) ܒܚܐ ( ܕܐܠܗܐ ܘܒܙܒܢ Xܠܐ ܗܝܡܢܘܬܐ X X ܐܢܬ ܐܢ ܗ̣ܘ ܟܕ ܗ̣ܘ ܡܡ̣̇ܠܠ ܐܠܐ ܠܐ ܒܚܕ ܐܣܟܝܡܐ ܡܡ̣̇ܠܠ . ⁰ܚX
HistChurchEast ܗܫܐ ܕܥܝܢܝܟ̈ ܚܙܝܢ̈ ܆ ܐܘ ܥܕܟܝܠ ܒܓܘܡܕܟ ܩ̇ܐܡ ܐܢܬ· ܆ ܗܘ ܐܢܬ ܕܛܡܝܪܐ ܗܘܬ ܒܗܘܢ . ܘܐܡ̣ܪ ܠܗ ܕܝܩ̇ܟܘܣ ܗ̇ܘ . ܡܗܝܡܢ
Ps-Zach:EccHist ܠܝ ܂ ܡܨܠܐ ܐܢܐ ܠܡܪܝܐ ܐܚܘܢ ܩܕܝܫܐ ܀ X ܝܝ XܝXܝX ܐܢܬ ܕܝܠܟ ܂ 7 ܗܝ̇ ܕܥܡܝ ܫܐܠܐ ܫܠܡܟ ܒܡܪܢ ܂ ܕܬܗܘܐ ܚܠܝܡ ܘܥܗܝܕ
DidascApost 0 ܕܐܢܫ ܢܣ̣ܒ ܝ ⁶ܠܒܘܫܟ ܆ ܐܦܠܐܐܢܬ ܬܐܣܒ ⁶X ⁶⁴ܕܐܚܪܢܐ . ܐܢܬ . ܐܦܠܐ ܐܢܬ ܬܚܘܪ ܒܐܢܬܬ ܚܒܪܟ ܒܪܥܝܢܐ ܒܝܫܐ . ܠܐ ܨ̇ܒܐ
IsaacAnt:memHom ܗܘ ܣܡܐ ܕܥܩܪܘܬܐ : ܘܒܘܝܐܐ ܕܝܠܕܬܐ̈ . ܘܠܒܪ ܡܢܟ ܥܒܘܕܐ : ܐܢܬ ܐܡܪܬ . ܦܬܚ ܠܝ ܡܪܝ ܡܪܒܥܝ ܕܐܣܝܪ : ܡܢ ܦܘܩܕܢܐ ܚܟܝܡܐ ܀
BarBahl:SyrLex ܒ̇ܬܪܟ̇ܢ ܘܕܥܬܝܕܢ ܩ̇ܪܝܢ ܘܐܝܬ ܫܫܠܬܐ ܥܠ ܐ ܀ ܐܝܛܐ ܒܨ ܐܢܬ ܡܥܒܕܢܘܬܐ فعل ܀ ܐܝܛܐ ܐܝܟ ܒܪ ܣܪܘ ܗ̇ܘ ܕܒܥܐ ܐܢܬ ܕܥ̇ܒܕ
LiberGrad ܡܢ ܗܢܐ ܥܠܡܐ ܟܕ ܠܐ ܓܡܝܪ ܐܢܬ : ܘܠܐ ܬܘܒ ܡܨܐ ܐܢܬ ܕܬܗܘܐ ܥܡ ܐܢܬ ܘܦܐܫ ܐܢܬ ܠܟ ܡܢ ܪܗܛܐ ܩܠܝܠܐ ܕܒܬܪ ܓܡܝܪܘܬܐ : ܘܢܦܩ