simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
JnMaron:Expos ⁸ܒܡܫܝܚܐ ܥ̇ܒܕ ܐܢܬ ܠܗ ܠܒܪ ܡܢ ܣܓܕܬܐ Xܐܘ̇ 10 ܠܐܒܐ ܐܘ̇ ܐܢܬ ܐܢܬ ⁰ܒܬܠܬܐ ܐܘ̇ ⁷ܠܚܕ ܡܢ ܗܠܝܢ ܩܢ̣ܘܡܐ̈ XX 118ܕܐܡܪ̇
SevAnt:CathHom . ܠܘܬ ܡܘܠܟܢܐ ܕܚܝܐ̈ ܕܥܬܝܕܝܢ ܢ̣ܪܗܛ ܒܬܪܥܝܬܗ . ܐܢܬ ܢܬܒ̇ܩܐ ܒܟ : ܘܕܠܣܢܝܩܐ̈ ܡܢ ܗܠܝܢ ܕܝܠܟ ܡܫ̇ܘܬܦ
Sahd:BookPerf ܆ ܐܝܢ ܠܡ . ܢܗܘܐ ܡܕܒܪܐ ܐܝܟ ܟܪܡܠܐ . ܒܙܒܢܐ ܕܬܚܘܬ ܪܘܚܐ ܐܢܬ ܐܢܬ . ܕܠܡܐ ܗܠܝܢ ܩܕܡ̣ܬ ܚ̣ܙܝܬ ܒܪܘܚܐ ܘܥܠܝܗܝܢ ܡ̇ܠܦ
AbbaIs:Ascet ܕܝܢ ܠܐ ܬܬܠܐ ܐܦܝܟ̈ ܨܝܪ ܩܪܝܒܟ ܇ ܘܠܐ ܬܚܘܪ ܠܟܐ ܘܠܗܠ ܇ ܐܢܬ ܬܠܬ : ܥܒܕܘ ܚܘܒܐ ܘܠܥܣܘ ⁴ ܬܘܒ ܩܠܝܠ . X4ܟܕ ܐ̇ܟܠ
IšoMerv:ComOT ܥܠܝ ܫܠܝܛ ܇ ܥܕܡܐ ܕܠܐ ܦ̇ܐܫ ܡܣܐܢܐ ܒܪܓܠܝ ܆ ܗܟܢܐ ܐܗܘܐ ܐܢܬ ܠܟ ܡܛܠܬܝ ܥܠ ܐܦܝ̈ ܗܢ ܣܘܥܪܢܐ ܇ ܐܘ ܟܠ ܚܘܣܪܢ ܕܣ̇ܐܡ
SevAnt:CathHom . ܒܚܕ ܦܘܡܐ ܘܒܚܕ ܠܫܢܐ ܘ . ·XXܝ--⁴¹ X¹X²ܟܕ ܠܘ -- ³⁹ ܐܢܬ ܗܟܝܠ ܠܐܠܗܐ ܒܦܓܪܟܘܢ . 36ܐܡܬܝ ܡ̇ܢ ܓܝܪ ܕܒܡܠܬܐ ܡܫ̇ܒܚ
SevAnt:LuqJul . ܗܢܝܢ ܟܕ ܗܢܝܢ ܡܟܪܟ ܐܢܬ . ܗ̇ܘ ܓܝܪ ܕܠܘ ܡܢ ܐܚܪܢܐ ܐܬܥܨܝ ܐܢܬ : ܕܐܪܬܕܟܣܐ . ² X ܡܛܠ ܕܒܗ̇ ܟܕ ܒܗ̇ ܒܫܢܝܘܬܐ ³ܐܚܝܕ
Tim1:Epist ܆ ܘܗܐ ܟܕ ܛܒ ܘܐܦ ܐܡܗ̣ ܡܠܟܬܐ ܡ̇ܢ . ܠܘ ܕܝܢ ܐܡܬܐ ܐܝܬܝܗ̇ . ܐܢܬ ܡܛܠ ܐܡܗ : ܠܘ ܕܝܢ ܡܪܐ ܘܒܪ ܚܐܪܐ̈ ¹X⁷ܡܛܠ ܐܒܘܗܝ ܩ̇ܪܐ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs . O⬩ ܡܪܢ ܓܝܪ ܐܡ̣ܪ : Xܗ̇ܘ ܕܠܐ ܛܥ̇ܢ ܙܩܝܦܗ ܘܐ̇ܬܐ ܒܬܪ⁵ ܐܢܬ ܐܢܬ ܗܠܝܢ ܕܥܠܡܐ ܆ ⁴ܠܐ ܐܬܢܟ̣ܪܝܬ̣ ܐܠܐ ܢܦܫܟ ܡܛܥܐ
JacSer:memElij&NabJezr ܕܡܗܝܪܐ ܐܢܐ ܐܢܬܬܐ ܐܝܬ ܠܟ ܠܐ ܬܬܦܫܚ ܒܗܦܟܬܐ̈ 120 ܐܢܬ ܕܐܝܬ ܒܗ ܩܛܠܐ ܠܝ ܐܓܥܠܝܗܝ ܘܫܪܝܐ ܐܢܐ ܠܗ ܟܕ ܠܐ ܫܚܝܩ
PhiloxMab:Disc ܆ ܡܢ ܬܡܢ ܗܘܝܢ ܡܪܒܝܢܐ̈ ܠܚܫܝܟ̈ . ܠܘ ܓܝܪ ܡܕܡ ܕܣܢܝܬ ܐܢܬ ܐܢܘܢ ܓܝܪ ܒܡܠܟܝܗܘܢ̈ . ܕܡܢ ܐܝܟܐ ܕܚܙܝܢ ܠܟ ܕܐܚܝܕ
PhiloxMab:TenMem ܐܒܝ ܠܘܬܟ . ܘܫܘܒܚܐ ܕܐܝܬ ܗܘܐ ܠܝ ܠܘܬܟ ܡܢ ܩܕܡ ܕܢܬܒܪܐ ܐܢܬ . ܘܡ̇ܢ ܕܫܕܪܬ ܥ ܡܫܝܚܐ . ܘܬܘܒܐܡܪ ܝܫܘܥ ܕܗܫܐ ܫܒܚܝܢܝ
JnDalya:Epist . ܐܢ ܒܕܝܠܟ ܚ̇ܙܐ ¹ܐܢܬ ܠܗ X ⁹ܝ ܆ ܥ̇ܦܩ ܗܪܟܐ ܠܗܕܐ ܪܒܬܐ ܀ ܐܢܬ ¹ܐܢ ܡܢ ܕܝܠܗ ܠܐ ⁹⁸ܝ̇ܠܦ ܐܢܬ ܠܗ ܆ X ⁹ܠܐ ܗܘܐ ܒܥܘܡܪ ܗ ܥ̇ܡܪ
BarṢal:ComGosp ܒܥܕܬܐ ܂ ܘܥ̣ܢܐ ܐܢܬ ܒܨܘܡܐ ܂ ܘܒܨܠܘܬܐ ܂ ܬܘܒ ܥܡܝ ܐܢܬ ܂ ܐܢܬ ܥܡܝ ܐܢܬ ܂ ܗ ܂ ܒܟܠܙܒܢ ܢ̇ܛܪ ܐܢܬ ܦܘܩܕܢܝ̈ ܂ ܟܕ ܂ ܝ · ܐܡ̣ܝܢ
P:Rev [AB] ܗܘ ܠܡܣܒܝܘܗܝ ܠܟܬܒܐ ܘܠܡܫܪܐ ܛܒܥܘܗܝ̈ . ܥܠ ܕܐܬܢܟܣܬ ܐܢܬ ܕܩܕܝܫܐ̈ : ܕܡܫܒܚܝܢ ܬܫܒܘܚܬܐ ܚܕܬܐ ܘܐܡܪܝܢ . ܫܘܐ
SynOr ܠܗ̇ ܠܢܩܝܦܘܬܐ ܡܫܡܠܝܬ ܕܪܘܟܒܐ ܣܕܝܪܐ ܕܡܠܐ ܥܘܕܪܢܐ ܐܢܬ ܐܢܬ . ܐܘ ܫ̇ܬܩ ܐܢܬ ܘܥܒ̇ܪ ܐܢܬ ܠܗ ܠܦܬܓܡܐ : ܟܕ ܡܚܒܠ
Chrys:ComJohn1 . ܬܘܒ ܠܐ ܬܚ̣ܛܐ . ܕܠܡܐ ܢܗܘܐ ܠܟ ܕܒܝܫ ܡܢ ܩܕܡܝܐ . ܡܢܐ ܕܝܢ ܐܢܬ ܥܒ̣ܕ ܒܗܢܐ ܡܫܪܝܐ . ܘܟܕ ܓ̣X ܥܠ ܗܕܐ ܐܡܪ̣ . ܗܐ ܚܠܝܡ
PhiloxMab:TenMem ܕܬܬܚܠܡ : ܘܟܕ ܓܠܐ ܨܒܝܢܗ ܦܩܕ ܠܗ ܕܢܣܒ ܥܪܣܗ XXXX X 04 ܠܟ ܐܢܬ ܀ X ܘܗ̇ܘ ܓܒܕܐ ܕܩ̇ܐܡ ܗܘܐ ܥܠ ܥܪܣܗ ܕܡܫܪܝܐ . ܘܡܫܐܠ ܠܗ X
P:Isa [AB] ܐܡܪܬ ܒܠܒܟ . ܕܐܣܩ ܠܫܡܝܐ : ܘܠܥܠ ܡܢ ܟܘܟܒܘܗܝ̈ ܕܐܝܠ ܐܢܬ ܡܢ ܫܡܝܐ . ܐܝܠܠ ܒܨܦܪܐ . ܢܦܠܬ ܒܐܪܥܐ ܡܨܥܪܢܐ ܕܥܡܡܐ̈ .
PhiloxMab:TenMem ܠܩܘܒܠܘ ܡܟܝܟܘܬܐ . - X X X X X X X ܐܕܪܟܬ ܒܝ ܪܚܡܬ ܪܫܢܘܬܐ : ܐܢܬ ܠܐܠܡ ܬܙܟܝܟܘܢ X . ܚܙ ܒܝ ܓܝܪ ܪܡ . ܙܕܩ ܝ X ܗܘܐ ܕܬܠܒܫ