simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
AbbaIs:Ascet ⁸ܘܚܛܝ ⁷ܐܢܬ ⁸ ܡܢ ܟܠܗܘܢ ܟܪܣܛܝܢܐ̣̈ ܘܪܚܝܩܐ X ܐܝܬܝܟ ܡܢ ܐܢܬ ܐܢܬ ܒܟ ⁴ܒܟܠ ܙܒܢ̣ ܡܢ ܢܦܫܐ ܘܦܓܪܐ ⁵ܘܒܫܪܪܐ̣ ܘܕܙܥܘܪ
DidascApost ⁸⁰ܛܥ̣ܝܢ ܐܢܬ . ܗܟܢܐ ܝܬܝܪ ¹ܝ ܡܢ ܟܠܢܫ ܝ ܆ ⁸ܬܩܒܠ ܝ⁸ ܐܢܬ ܠܟ . ܐܝܟܢܐ ܓܝܪ ܕܚܛܗܐ̈ ⁷⁸ܕܟܠܗܘܢ ܕܬܚܝܬ ܐܝܕܝܟ̈ ܝ
IšoMerv:ComPs ⁹ܡܢ ܫܒܝܐ . ܕܒܪܫ ܟܬܒܐ X ܆ ܐܘܪܝܬܐ ܕܟܬܝܒ ܒܗ̇ ܆ ܕܐܢ ܐܢܬ ܟܬܒܐ̈ ܘܦܣܘܩܐ̈ ܕܢܒܝܐ̈ ܟܠܗܘܢ ܟܬܝܒܢ̈ ܥܠܝ ܆ ܕܦ̇ܢܐ
BarṢal:LuqArabs ⁹⁰ܠܡܫܝܚܐ ܘܠܐܘܢܓܠܝܘܢ : ܘܡ̣ܢ ܣܗܕܘܬܐ ܕܡܫܝܚܐ ܐܢܬ ܀ ܘܐܝܟܢ ⁸⁸ܡ̣ܢ ܣܗܕܘܬܐ ]ܕܢܒܝܐ̈ ܬܘܕܝܬܐ ] ⁸⁹ܡܩܒܠ