simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
SevAnt:LuqGramm ܇ ܘܠܐܬܢܣܝܘܣ ܘܠܩܘܪܝܠܘܣ ܗܠܝܢ ܐܠܗܝܐ̈ ܒܝܕ ܦܘܡܟ ܛܡܐܐ ܐܢܬ ܐ ܡ̇ܢ ܩܢܘܡܝܬܐ ܘܫܪܝܪܬܐ ܘܟܝܢܝܬ ܐ ܐܡ̇ܪ ܐܢܬ ܕܡܘܕܐ
SevAnt&SergStyl:Corres ܕܝܢ ܐܚܐ ܢܟܦܐ ܒܗܠܝܢ ܐܬܢܛܪ ܘܠܡܩܪܒܢܐ̈ ܐܪܡܐ . ܘܡܪܝܐ ܐܢܬ ܩܘܪܝܠܘܣ ܡܛܠ ܠܐ ܡܢܣܝܘܬܐ ܕܢܬܥܛܦܘܢ ܠܐ ܡܫܟܚܝܢ .
SevAnt:LuqGramm ܕܬܚܘܐ ܇ ܕܗܠܝܢ ܐܝܟܐ ܡ̣ܨܝܢ 1ܒܡܟܬܒܢܘܬܗ̈ ܂ ܘܕܐܝܟܢܐ ܐܢܬ ܇ ܘܠܕܝܠܗ ܐܫܬܘܕܥ ܐܝܟܢܐ ܕܢܬ̣ܗܪ ܘܢܫܒܚ ܀ ܟܕ ܠܐ ܣܟ ܡ̣ܨܐ
JnRufus:Pleroph ܓܝܪ ܐܬܦܩܕܬ ܕܗܕܐ ܬܚܪܪ . ܘܟܕ ܩܕܝܫܐ ܡܫܬܐܠ ܗܘܐ ܘܐܡ̇ܪ . ܐܢܬ ܕܩ̇ܒܠ ܗܕܐ ܐܣܩܦܝܬܐ ܡܢܝ . ܘܕܟܐ ܥܡܪܬܐ ܡܢ ܣܪܝܘܬܐ ܗܘܐ .