simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
AbbaIs:Ascet ܠܦܓܪܟ ܕܡܡܐܢ̣ ²ܐܡܪ ܠܗ : ܒܥ̇ܐ ܐܢܬ ܢܝܚܐ ܒܙܒܢܐ ܗܢܐ ܐܢܬ ܕܡܪܝܐ ܢܩܝܡܟ̣ ܥܒܕ X ܬܫܡܫܬܟ ¹ܒܫܩܠ ܛܥܢܐ . X 4ܐܢ ¹ܚ̇ܙܐ
ActsMarBenh&Sar . ܡܛܠ ܕܗܢܘܢ ܟܐܦܐ̈ ܘܩܝܣܐ̈ ܐܢܘܢ . ܐܢܬ ܕܝܢ ܒܨܒܝܢܟ ܐܢܬ ܒܚܘܠܡܢܐ ܕܩܢܝܬ . ܫܪܝܪܐܝܬ ܕܝܬܝܪ ܡܢ ܐܠܗܝܟ̈ ܕܠܐ ܗܘܢܐ
SevAnt:CathHom ܆ ܕܠܘ ܟܕ ܫ̇ܢܝ ܐܘ ܢܦ̣ܩ ܡܢ XXܗ̇ܝ ܕܢܗܘܐ ܐܝܬܘܗܝ ܗ̇ܘ ܡܐ ܐܢܬ ܐܢܬ : ܕܗ̇ܘ ܕܐܝܬܘܗܝ : ܗ̣ܘܐ ܒܣܪܐ ܆ ܕܠܐ ܚܪܝܢܐ ܡܣܬ̇ܟܠ
BarAphton:ActsSev ܕܟܡܐ ܡܪܓܙܝܢ ܠܝ : ܟܠܝܢܫ ܒܐܘܪܚܬܗ̈ ²ܒܝܫܬܐ̈ ‹ . ܐܢܬ ܆ › ܠܐ ܬܨ ܠܐ ܚܠܦܝܘܘܢ ܆ ܡܛܠ ܕܠܐ ܫܡܥ ܐܢܐ ܠܟ . ܐܘ X ܠܐ ܚܙܐ
Eph:memHom ܦܬܚܝܢ ܩܘܕܡܝܟ ¹¹ܓܙܝܗܘܢ̈ ܦܬܝܝܝܢ ܐܢܬ ¹0ܒܠܠܝܐ ܡܐܣܝܢ ܘܐܢ ܨܒܝܬܐܦ ܒܐܝܡܡܐ 5ܘܒܟܠ ܥܕܢ ܕܐ̇ܬܐ
JnEph:ActsEastSaints . ܒܦܪܙܠܐẌ ܕܝܝܢ ܐܠܗܐ ܠܝܥܠܡ ܠܐ ܡܬܬܢܚ . ܐܠܐ ܐܢܬ ܒܐ ܐܢܬ ܐܒܘܢ ܕܬܢܝܚ ܆ ܒܗܠܝܢ̣ ܘܒܫܪܟܐ ܕܐܟܘܬܘܝܢ ܡܢܝܚ
Shub:BookGifts . ܘܐܡܪ ܫܦܝܪ ܒܩܠܟ ܆ ܫܘܒܚܐ ܠܟ ܝܗܘܒܐ ܛ̇ܒܐ ܕܟܠ ܛܒܢ̈ . ܐܢܬ . ܘܩܪܒܝܗܝ ܩܕܡ ܨܠܝܒܐ ܆ ܘܐܘܕܐ ܥܠ ܢܝܚܟ ܐܝܟ ܕܝ̇ܕܥ
SevAnt:LuqGramm ܆ ܠܝ̣ ܝܕܝܥܐ ܗܘܝܬ ܆ ܝ̇ܕܥ ܐܢܐ ܐܣܟܡܟ ܡܪܝ ܂ ܡܫ̇ܬܘܕܥ ܐܢܐ ܐܢܬ ܇ ܘܐܢܬ ܠܘܬܝ ܐܬ̇ܐ ܐܢܬ ܆ ܐܦܢ ܠܗܠܝܢ ܐܡ̇ܪ ܠܐ ܝܕܝܥ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs . O⬩ܡܐ ܠܡ ܕܐ̇ܠܨ ܠܟ XXܕܝܘܐ ܕܙܢܝܘܬܐ ܒܩܪܒܗ ܕܥܡܟ ܐܢܬ ܬܫܒܘܩ ܠܠܒܟ ܕܢܬܛܦܝܣ ܕܐܫܬܒܩ ¹ܠܟ ܚܛܗܝܟ̈ ܆ ܘܡܬܬܢܝܚ
BarṢal:ComApoc&CathEpis ܕܢܡܚܘܢܢܝ ܠܒܪ ܡ̣ܢ ܢܡܘܣܐ ܐܘ̇ ܗܕܐ ܐܡ̇ܪ ܂ ܕܥܬܝܕ ܗ̣ܘ ܐܢܬ ܂ ܕܫܩܝ̣ܠ ܐܢܬ ܐܣܟܝܡܐ ܕܕܝ̇ܢܐ ܐܝܟ ܢܡܘܣܐ ܘܦ̇ܩܕ
P:John [AB] ܇ ܐܠܐ ܡܢ ܕܐܠܗܐ ܥܡܗ . ܥܢܐ ܝܫܘܥ ܂ ܘܐܡܪ ܠܗ . ܐܡܝܢ ܐܡܝܢ ܐܢܬ ܡܠܦܢܐ . ܠܐ ܓܝܪ ܐܢܫ ܡܫܟܚ ܗܠܝܢ ܐܬܘܬܐ̈ ܠܡܥܒܕ ܕܐܢܬ ܥܒܕ
SevAnt:LuqGramm ܐܘ ܠܐ ܂ ܠܝܦܐ ܇ ܕܡܢ ܐܝܠܝܢ ܕܡܢ ܡܬܘܡ ܗ̣ܘܘ ܓܪܡܛܝܩܘ̈ ܝ ܠܐ ܐܢܬ ܇ ܟܕ ܗ̣ܘ ܫܪܪܐ ܝܗ̇ܒ ܠܝ ܕܐ̇ܬܚܫܚ ܒܗ̇ ܆ ܐܦܢ ܡܨ̣ܛ̣ܪܐ
IsaacAnt:memHom . ܐܢ ܙܝܙܢܐ ܐܢܬ ܚܬܝܬܐ : ܒܝܬ ܚܛܐ̈ ܡܢ ܥܒܕ ܐܢܬ ܀ ܐܢ ܦܐܪܐ̈ ܐܢܬ ܩܘܫܬܐ ܡܢܟ ܀ ܐܢ ܝܥܪܐ ܕܢܦܫܟ ܐܝܬܝܟ : ܒܓܘ ܟܪܡܐ ܡܢ ܩܐܡ
SevAnt:Epist ܒܪܘܚܐ ܩܕܝܫܐ ܡܙܡܪ ܐܢܬ ܇ ܠܗܠܝܢ ܕܐܢܐ ܡܗܝܡܢܐ ܐܢܐ ܐܢܬ ܒܪܒܪܝܐ ܀ ܡ̣ܣܬܒܪ ܐܢܬ ܠܝ ܕܥܒܪܢ̈ ܠܟ ܡܠܐ̈ ܗܠܝܢ ܕܐ . . . .
JacSer:memBuildTowBab ܗܝ ܕܢܦܠܓ ܠܫܢܝܗܘܢ̈ ܗܐ ܡܫܬܡܥܐ ܕܐܝܟ ܕܠܣܢܐܐ̈ ܡܬܠܚܡ ܐܢܬ ܡܫܟܚ ܐܢܬ ܠܗ̇ ܕܡܘܗܒܬܐ ܗܘܬ ܕܟܠܗ̇ ܥܘܬܪܐ ܗܝ ܐܢ ܨܐܬ
SevAnt:LuqJul ܠܗܢܐ ܐܒܐ ܚܟܝܡܐ ܕܐܡ̇ܪ : ܕܡܠܬܐ ܗ̇ܘ ܕܐܠܗܐ : ܒܒܣܪܐ ܐܢܬ ܒܬܪܥܝܬܟ : ܐܢ ܗ̣ܘ ܕܐܝܬ X ܠܟ ܬܪܥܝܬܐ ܠܡܣ̇ܬܟܠܘ : ܘܫ̇ܡܥ
AbbaIs:Ascet . ⁵ܘܥܢ̣ܐ ⁸ܘܐܡ̣ܪ X ܝX 11ܠܗܘܢ : ܕܫܥܬܐ ܥܒ̇ܕܬ ܐܝܟ ܚܝܠܝ ܐܢܬ ܠܗܘܢ : ܩܕܡ ܒܝܡ ܕܐܠܗܐ ܐܝܬܝ . ܐܡܪܘ ⁴ܠܗ ܕܝܢ : ܘܐܢܬ ܕܚ̇ܠ
Eph:madCarNis ܗܘ ܒܟܠ ܥܕܢ ܟܕ ܚܦܝܘܢܝ ܝܡܡܐ̈ ܢܚ̣ܬܘ ܕܠܝܘܢܝ ܪܚܡܝܟ̈ ܐܢܬ ܒܥܠܕܪܗ̇ ܕܬܩܘܡ ܕܠܐ ܪܚܡܐ̈ [90] 19ܠܡܐܢܐ ܘܒܝܬ ܓܘܣܐ
Denḥ&AḥudTagr:Acts ܐܥܡܕܬܝܗܝ . ܘܥܝ̣ܒܕܬܝܗܝ ܟܪܝܣܛܝܢܐ . ²ܘܦ̇ܢܝ ܠܗ ܐܢܬ ܗܘܬ . ܗܝܕܝܢ ܫܐܠܗ ܡ̇ܠܟܐ ܘܐܡܝ̣ܪ ܠܗ . ܕܠܒܪܐ ܕܝܠܝ
SevAnt:CathHom ܡܘܙܓܐX ܀ ⁸ ܘܒܕܘܟܬܐ ܐܚܪܬܐ ܬܘܒ . ܗ̣ܘ ܟܕ ܗ̣ܘ ܢܣܛܘܪܝܘܣ ܐܢܬ ܆ ܘܒܢܟܣܬܐ ܠܐ ܐܫܬܘܬܦ ܠܒܣܪܐ ܆ ܡܢ ܐ̇ܝܟܐ ܐܡ̣ܪ ܠܝ ܡ̇ܥܠ