simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
LiberGrad ܬܫܢܝܩܐ : ܐܝܟܢܐ ܕܐܬܓܠܙܬ ܡܢ ܐܝܠܢܐ ܛܒܐ ܕܚܝܐ̈ . ܡܛܠ ܐܢܬ ܡܢ ܐܪܥܐ : ܡܣܬܚܦܬ ܒܫܝܘܠ . ܘܢܦܠ ܐܢܬ ܡܢ ܟܐܢܘܬܐ . ܘܝܪܬ
Hom6thCent . ܠܐܠܗܐ ܒܗܘܢ ܡܢܝܚ ܐܢܬ . X ܗܟܢܐ ܓܝܪ ܝܕܥܐ ܗܝܡܢܘܬܐ ܐܢܬ ܕܒܗܘܢ ܝܬ̇ܒ ܝܫܘܥ ܥܠ ܦܬܘܪܟ . ܟܕ ܓܝܪ ܠܒܢܝ̈ ܐܢܫܐ ܩ̇ܪܐ
SevAnt:LuqGramm ܆ ܐܠܐ ·X ܙXX · ܬܪܝܢ̈ ܟܝܢܐ̈ ܕܠܐ ܡܦܪܫܝܢ ܡܘܕܝܢ ܂ ܗ̇ܝ ܐܢܬ ܟܬ̣ܒܘ ܬܪܝܢ̈ ܟܝܢܐ̈ ܕܩܢܘܡܐܝܬ ܡܚܝܕܝܢ ܐܝܟ ܕܐܢܬ ܐܡ̇ܪ
SevAnt:CathHom ܕܝܢ ܟܕ ܨܐ̇ܡ ܐܢܬ ܆ X ܝXXXXX1 ܡܫܘܚ ܪܝܫܟ . ܡܬܡܫܚܘ ܕܝܢ ܐܢܬ ܨܘܡܐ ܇ ܡܢ ܐܠܗܐ ܪܒܐ ܘܦܪܘܩܢ ܡܫܝܚܐ . ܡܢܐ ܓܝܪ ܐ̇ܡܪ ܇
JacSer:memWomJesusMet ܥܠ ܩܘܠܣܐ̈̈ ܀ ܒܐܪܥܐ ܕܡܝܬܐ̈ ܢܚܬ ܢܘܚܡܐ ܠܡܗܠܟܘ : ܐܝܟ ܐܢܬ ܕܫܘܐ ܘܕܠܐ ܫܘܐ ܢܙܝܥ ܬܫܒܘܚܬܟ : ܘܡܩܒܠ ܐܢܬ ܟܕ ܠܐ ܣܢܝܩ
SynWestSyr . ܒܙܝܢܘܢ ܐܡ̇ܪ ܐܢܐ ܡܠܟܐ ܬܪܝܨ XX ܫܘܒܚܐ . ܗ̇ܘ ܕܫܝܢ ܐܢܬ ܕܝܠܟ . ܒܗܕܐ ܓܝܪ ܒܐܢܫܐ̈ ܡܝܬܪܐ̈ ܘܪܚܡܝ̈ ܫܝܢܐ ܡܬܕܡܐ
Ps-MaruMayph:MartBarṢab . ܗܢܐ ܕܐܚܪܝܐ ܗܘܐ ܠܡܚܫܒܬܝ ܗܘܐ ܠܗ ܩܕܡܝܐ ܠܨܒܝܢܝ . ܐܢܬ ܡܐܚܐ ܐܢܬ ܘܠܢܦܠܐ̈ ܡܩܝܡ ܐܢܬ ܘܠܕܠܐ ܣܒܪܐ ܣܒܪܐ ܥܒܕ
ActsMiaphysites ܆ ܘܠܐ ܐܢ ܒ̇ܥܝܬ ܕܬܬܛܦܝܣ 7ܫܒܩܝܢ ܚܢܢ ܠܟ ܂ ܐܡ̣ܪ ܕܝܢ ܐܢܬ ܐܢܐ ܠܟ ܆ ܢܦܬܚ ܠܒܟ ܕܬܫ̣ܡܥ ܡܠܝ̈ ܂ ܐܢ ܕܝܢ ܛܥܝܘܬܐ ܡܣܒܪ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs . O⬩ ܡܪܢ ܓܝܪ ܐܡ̣ܪ : Xܗ̇ܘ ܕܠܐ ܛܥ̇ܢ ܙܩܝܦܗ ܘܐ̇ܬܐ ܒܬܪ⁵ ܐܢܬ ܐܢܬ ܗܠܝܢ ܕܥܠܡܐ ܆ ⁴ܠܐ ܐܬܢܟ̣ܪܝܬ̣ ܐܠܐ ܢܦܫܟ ܡܛܥܐ
Chrys:ComJohn1 ܕܠܬܘܕܝܬܐ ܘܠܬܫܒܘܚܬܐ ܕܐܠܗܐ ܘܠܨ ܠܘܬܐ ܬܟܝܒܬܐ ܐܢܬ ܐܦ ܫܘܬܦܘܬ̇ܐ ܕܨ ܠܘܬܗܘܢ ܥܠܝܟܘܢ ܒܚܘܒܐ ܣܓܝܐܐ . ܚܙܐ
SevAnt:CathHom ܆ ܡܫ̣ܬܓܫ ܐܢܐ X ܕܝܢ X ܒܪܡ ܐܢܐ ܇ ܟܕ ܠܟܬܒܐ̈ ܐܠܗܝܐ̈ ܩ̇ܪܐ ܐܢܬ ܠܝ : ܕܠܘ ܠܒܪ ܡܢ ܗ̇ܝ ܕܘ̇ܠܝܐ ܠܡܠܬܐ ܕܡܛܠ ܐܠܗܘܬܐ ܡܡ̇ܠܠ
SevAnt:CathHom ܐܒܝ ܠܘܬܟ ܇ ܒܫܘܒܚܐ ܗ̇ܘ ܕܐܝܬ ܗܘܐ ܠܝ ܠܝܘܬܟ ܇ ܩܕܡ ܕܢܗܘܐ ܐܢܬ ܇ ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܗ̣ܘܐ ܒܪܢܫܐ . ܡܛܠܗܕܐ̇ ܐܦ ܐܡ̇ܪ ܗܘܐ ܫܒܚܝܢܝ
JnDalya:Epist . ܐܢ ܒܕܝܠܟ ܚ̇ܙܐ ¹ܐܢܬ ܠܗ X ⁹ܝ ܆ ܥ̇ܦܩ ܗܪܟܐ ܠܗܕܐ ܪܒܬܐ ܀ ܐܢܬ ¹ܐܢ ܡܢ ܕܝܠܗ ܠܐ ⁹⁸ܝ̇ܠܦ ܐܢܬ ܠܗ ܆ X ⁹ܠܐ ܗܘܐ ܒܥܘܡܪ ܗ ܥ̇ܡܪ
JacSer:memPartakHolyMyst ܒܥܕܢ ܕܒܚܐ ܡܐ ܕܡܬܩܪܒ ܡܛܠܬܟ ܠܐ ܬܪܦܐ ܠܗ ܠܗܘ ܕܡܩܪܒ ܐܢܬ ܙܘܥܐ̈ ܩܘܡ ܚܛܝܐ 340 ܘܒܥܝ ܚܢܢܐ ܘܣܒ ܫܘܒܩܢܐ ܘܟܢ ܢܦܩ
Cyr:ComLuke ܗܘ ܗ̇ܘ ܕܐܬ̇ܐ̣ ܂ ܐܘ ܠܐܚܪܢܐ ܡܣ̇ܟܝܢܢ ܂ ܐܬ̇ܐ ܕܝܢ ܠXܝܟX ܐܢܬ ܝܕܥ̇ ܂ ܘܗܟܢܐ ܡܫܕܪ ܠܘܬܗ ܐܢܫܐ̈ ܕܡܫܐ̇ܠܝܢ ܘܐܡ̇ܪܝ̣ܢ ܂
PhiloxMab:Disc ܠܗ̇ ܒܙܒܢܐ ܕܚܡܝܡܐ ܒܗ̇ . ܘܡܕܥܟ ܐܢܬ ܠܗ̇ ܒܙܒܢܐ ܐܢܬ ܐܘ ܒܟܘܪܗܢܐ ܬܬܒܛܠ . ܐܠܐ ܐܝܬܘܗܝ ܢܨܚܢܟ ܆ ܡܐ ܕܡܩܪ
P:Mark [AB] . ܫܠܝܛ ܠܡܬܠ ܟܣܦ ܪܝܫܐ ܠܩܣܪ ܂ ܐܘ ܠܐ . ܢܬܠ ܂ ܐܘ ܠܐ ܢܬܠ . ܗܘ ܐܢܬ ܕܒܢܝ̈ ܐܢܫܐ̈ . ܐܠܐ ܒܫܪܪܐ ܂ ܐܘܪܚܐ ܕܐܠܗܐ ܡܠܦ
SevAnt:CathHom ܕܬܫܟܚ ܆ ܚܕܐ ܕܘܟܬܐ ܘܙܢܐ ܐܝܬ ܠܝ ܇ ܡܬܒܣܪܢܘܬܗ ܕܡܠܬܐ . ܐܢܬ ܆ ܕܐܝܟ ܗܕܐ ܐܝܬܝܗ̇ . ܕܕܚܙܬܐ ܕܫܘܒܚܐ ܕܝܠܝ̇ ܗ̇ܝ ܕܪܐ̇ ܓ
P:Isa [AB] ܐܡܪܬ ܒܠܒܟ . ܕܐܣܩ ܠܫܡܝܐ : ܘܠܥܠ ܡܢ ܟܘܟܒܘܗܝ̈ ܕܐܝܠ ܐܢܬ ܡܢ ܫܡܝܐ . ܐܝܠܠ ܒܨܦܪܐ . ܢܦܠܬ ܒܐܪܥܐ ܡܨܥܪܢܐ ܕܥܡܡܐ̈ .
PersMartKgYaz1 ‏ 3 ܘܒܥܐ ܐܕܪܦܪܘܐ ܡܢ ܫܒܘܪ ܩܫܝܫܐ . ܕܬܐ ܥܡܝ ܠܩܪܝܬܝ ܐܢܬ ܘܒܫܡܫܐ ܘܡܗܝܡܢ ܐܢܬ ܒܐܠܗܐ ܡܬܐܣܐ ܐܢܬ ܘܐܦ ܡܬܥܕܪ .