simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
ThdrMops:ComGospJohn ܬܬܩܪܐ ܟܐܦܐ ܂ ܠܘܩܕܡ ܐ̣ܡܪ ܂ ܕܡ̣̇ܢ ܘX ܘܒܪ ܡ̇ܢ ܂ ܘܗܝܕܝܢ ܐܢܬ ܂ - ܂ ܢܫܪܪ ܫܡܥܘܢX ܇ ܐ̣ܡܪ ܠܗ ܂ ܐܢܬ̇ܘ ܫܡܥܘܢ ܒܪܗ ܕܝܘܢܐ ܇
SevAnt:LuqJul . ܠܘ ܓܝܪ ܚܕ ܟܬܒܐ ܒܠܚܘܪ . . X ܐܠܐ ܣܓܝܐܐ ܡܚܘܝܢ ܐܠܗܝܬܐ̈ ܐܢܬ . ܠܡܢܐ ܡܦܩ ܐܢܬ ܥܡܠܐ ܐܝܩܐ . ܟܕ ܠܟܬܒܐ̈ ܫܪܝܪܐ̈ ܡܫܚܠܦ
SevAnt:CathHom ܆ ܐܠܐ . ܠܘ ܕܙܒܢܐ ܗܢܐ ܕܩ̇ܪܝܒ ܐܝܬܝܗ̇ . ܗܟܢܐ ܓܝܪ ܐܢܬ . ܐܝܟ ܗ̇ܘ ܕܐ̇ܡܪ ܗܘܐ ܆ ܕܫܪܝܪܐ ܡ̇ܢ . ܗ̇ܝ ܕܐ̇ܡܪ
AbbaIs:Ascet ܕܝܢ ܟܕ ܫ̇ܐܛ ܐܢܬ̣ ܪܓ̇ܙ ܐܢܬ . ܗ̣ܘ ¹⁷ܕܠܐ ܫܓܝܫܘܬܐ ܡܩܘܐ ܐܢܬ ܆ ¹⁵ܐܢܬ ܕܝܢ ܒ̇ܥܐ ܐܢܬ ܠܡܦܪܥ . ܗ̣ܘ ¹⁸ܠܐ ܪܓ̣ܙ ܟܕ ܚ̇ܐܫ ܆
AbbaIs:Ascet ܥܠ ⁴ܐܪܥܐ . X ܡܛܠ ܫܐܕܐ ¹ܕܡܫܪܬܚܘܬܐ̣ ܗ̇ܘ ²ܕܡܥܒܕ ܠܢ ܐܢܬ ܗܘ ³ܗܢܐ ܕܥܒ̣ܕܬ ܇ ܩܠܗ ܕܐܚܘܟ ܓܥ̇ܐ ܠܘܬܝ ܆ ܘܗܫܐ XX ܠܝܛ
PhiloxMab:TenMem . ܒܟܠܗ ܫܪܫܐ ܕܡܠܬܟ ܆ ܚܘܝܬ XXX 9ܙ X ܕܐ ܗ̣ܝ ܬܘܕܝܬܟ ܀ ܐܢܬ ܝܕܝܥܐ ܕܗ̇ܘ ܕܒܝܠܕܐ XX ܘܒܡܘܬܐ ܐ . ܢܫܐ ܡܗܝܡܢ : ܐܝܟ ܕܐܦ
SevAnt:LuqJul . ܗܢܝܢ ܟܕ ܗܢܝܢ ܡܟܪܟ ܐܢܬ . ܗ̇ܘ ܓܝܪ ܕܠܘ ܡܢ ܐܚܪܢܐ ܐܬܥܨܝ ܐܢܬ : ܕܐܪܬܕܟܣܐ . ² X ܡܛܠ ܕܒܗ̇ ܟܕ ܒܗ̇ ܒܫܢܝܘܬܐ ³ܐܚܝܕ
PhiloxMab:Disc ܆ ܘܠܐ ܐܝܬ ܠܟ ܒܗܕܐ ܫܡܐ ܐܘ ܬܫܒܘܚܬܐ ܆ ܗܟܢܐ ܐܦܠܐ ܒܗܝ ܐܝܬ ܐܢܬ ܆ ܣܗܕܘܬܐ ܕܚܠܦ ܐܠܗܐ ܆ ܕܓܙܪ ܕܝܢܐ ܕܣܝܡ ܥܠ ܚܝܝܟ̈ ܡܩܒܠ
AbbaIs:Ascet . X 4ܠܫܗܪܟ ܕܝܢ̣ ܥܒܕܝܗܝ ¹ܒܡܫܘܚܬܐ ܘܠܐ ܬܓܠܘܙ ܠܦܓܪܟ ܐܢܬ ܘܗܒ ܣܘܢܩܢܐ ܠܦܓܪܟ X ܇ ܡܛܠ ܕܬܩܘܡ ܬܘܒ ³ܐܡܬܝ ܕܒ̇ܥܐ
JnDalya:Epist ܕܡ̇ܐ ܝX ܠ ܐܒܘܗܝ . ܡܐ ܚܠܐ ܐܢܬ ܘܗܢܝ ܆ ܘܛܥܡܟ ܠܛܥܘܡܝܟ̈ ܐܢܬ ܗ ܕܐܒܘܟ ܚ̇ܙܝܐ ܇ ܘܠܗ ܒܟ ܡܥ̇ܦܩܐ . ܡܐ ܫ̇ܦܝܪ ܐܢܬ ܘܪܚܝ̣ܡ
P:Mark [AB] ܆ ܡܢܘ ܩܪܒ ܠܝ ܆ ܘܚܐܪ ܗܘܐ ܕܢܚܙܐ ܡܢܘ ܗܕܐ ܥܒܕ . ܗܝ ܕܝܢ ܐܢܬ ܠܗ ܬܠܡܝܕܘܗܝ̈ . ܚܙܐ ܐܢܬ ܠܟܢܫܐ̈ ܕܚܒܨܝܢ ܠܟ ܆ ܘܐܡܪ
SynOr ܐܒܝ ܠܘܬܟ : ܒܗ̇ܘ ܫܘܒܚܐ ܕܐܝܬ ܗܘܐ ܠܝ ܠܘܬܟ ܡܢ ܩܕܡ ܕܢܗܘܐ ܐܢܬ ܐܡ̇ܪ : ܐܒܝ ܐܬܬܫܥܬܐ ܆ ܫܒܚ ܒܪܟ ܕܒܪܟ ܢܫܒܚܟ . ܘܫܒܚܝܢܝ
Tim1:DisputCalMahdi . ܐܢ ܓܝܪ ܪܫܟ 40ܘܡܗܕܝܢܟ ܡ̇ܢ ܝܫܘܥ ܡܫܝܚܐ ܐܝܬܘܗܝ : ܐܢܬ . 5 , 3ܘܡܠܟܢ ܡ̇ܢ ܫܐܠܢܝ : ܘܡܛܠ ܡܢܐ 39ܡܕܝܢ ܐܢܬ ܠܐ ܓܙܪ̈
JulRom ܒܥܓܠ ܬܕܪܟ ܢܦܫܟ ܘܬܥܕܪ ܩܢܘܡܟ . ܠܐ ܓܝܪ ܦܐܝܐ ܠܢ . ܐܢܬ . ܕܠܐ ܢܒܨܪܟ ܡܢ ܐܝܩܪܟ ܐܦܠܐ ܢܬܚܬܝܟ ܡܢ ܪܒܘܬܟܼ . ܐܢ
Cyr:ComLuke ܗܘ ܗ̇ܘ ܕܐܬ̇ܐ̣ ܂ ܐܘ ܠܐܚܪܢܐ ܡܣ̇ܟܝܢܢ ܂ ܐܬ̇ܐ ܕܝܢ ܠXܝܟX ܐܢܬ ܝܕܥ̇ ܂ ܘܗܟܢܐ ܡܫܕܪ ܠܘܬܗ ܐܢܫܐ̈ ܕܡܫܐ̇ܠܝܢ ܘܐܡ̇ܪܝ̣ܢ ܂
SevAnt:LuqGramm ܠܗ̇ ܘܐܝܬܝܗ̇ ܒ̣ܟܝܢܐ ܨܝܕ ܦܓܪܗ̇ ܇ ܐܝܟܢܐ ܚܕ ܗܘ ܟܝܢܐ ܝ ܐܢܬ ܂ ܕܐ̣ܢ ܗ̣ܘ ܕܠܢܦܫܗ ܕܒܪܢܫܐ ܇ ܕܐܚܪܬܐ ܡܬܝܕܥܐ ܐܡ̇ܪ
PhiloxMab:epPatricius . ܬܐܘܪܝܣ̈ ܓܝܪ ܕܟܝܢܐ̈ ²¹ܬܠܬ ܐܝܬܝܗܝܢ ܇ ܬܪܬܝܢ̈ ܐܢܬ ܘܗܟܢܐ ܬܒܥܐ ܕܬܫܬܘܫܛ ܠܗ̇ ܐܢܗܘ ܕܠܬܐܘܪܝܐ ܪܐ̇ܓ XXܩ
IšoMerv:ComOT ܕܬܫܟܚ ܒܗ ܐܬܪܐ ܕܬܬܒܥܝܘܗܝ ܒܗܝܢ . [XX]ܘܬܩܪܐ ܠܫܒܬܐ ܐܢܬ . ܗܢܘ . ܟܕ ܢܣܟܠ ܒܟ ܟܢܬܟ ܠܐ ܬܩܛܘܪ ܒܠܒܟ ܣܟܠܘܬܗ̈ ܇ ܘܡܓܪ
P:Matt [AB] ܐܡܪܬ . ܐܡܪ ܐܢܐ ܠܟܘܢ ܕܝܢ ܆ ܕܡܢ ܗܫܐ ܬܚܙܘܢܝܗܝ ܠܒܪܗ ܐܢܬ ܆ ܕܬܐܡܪ ܠܢ . ܐܢ ܐܢܬ ܗܘ ܡܫܝܚܐ ܒܪܗ ܕܐܠܗܐ . ܐܡܪ ܠܗ ܝܫܘܥ .
JacSer:memLuqJews ⁵ܘܡܩ̇ܦܚ ⁸ܐܢܬ . ܒܟܠܗܘܢ ܙܒܢܐ̈ ܢܩܝܦ ܗܘܐ X ܠܟ ܡܪܝܐ ܡܪܟ ܐܢܬ ⁴ܕܡܫܒܚ ܗܘܐ ܡܢ ܟܠ ܥܡܡܝܢ̈ ܆ 10ܢܚܙܐ ܗܫܐ ܠܡܢܐ ܥܕܝܠ