simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
AbbaIs:Ascet ⁴ܥܡܗ ܇ ⁵ܕܠܡܐ ⁶ܢܫܠܡܟ ܠܕܝ̇ܢܐ̣ ܘܕܝ̇ܢܐ ܢܫܠܡܟ ܐܢܬ ܕܗܘܘ ܒܡܕܒܪܐ ܕܡXܪܝܢ X ܠܒܥܠ ܕܝ̣ܢܟ ܥܕ ܒܐܘܪܚ ܐ
BarBahl:SyrLex . ܠܓܘܫܡܐ ܒܦܘܠ̇ܓܐ ܘܒܦܣ̇ܩܐ . ܡܢ ܗ̇ܝ ܕܐܣܟܝܡܐ ܠܐ ܢ̇ܦܠ ܐܢܬ ܘܡܢ ܫܘܡܠܝ ܗ̇ܕܐ ܕܟܝ̇ܢܐ ܡܬܢܣܒܐ : ܡܛܠ ܕܟܠ ܐܝܟ ܕܡܬܟܪܟ
PhiloxMab:Disc ܆ ܐܟܘܠ ܟܠܡܕܡ ܕܣܝܡ ܩܕܡܝܟ ܆ ܘܐܣܬܝܒܪ ܬܘܒ ܠܣܒܥ ܆ ܐܢܬ ܕܒܪܡܫܐ ܆ ܐܘ ܚܕܐ ܠܬܪܝܢ̈ ܝܘܡܝܢ̈ ܠܛܥܘܡܐ ܡܬܩܪܒ
Chrys:ComJohn1 ܕܝܢ ܠܐ ܗܘܐ ܒܠܚܘܕ ܕܚܠܬܐ ܕܡܢ ܐܠܗܐ ܬܬܪܥܐ . ܐܠܐ ܐܦ ܐܢܬ ܡܕܡ · ܡܣܝܒܪܝܢ . ܡܛܠ ܕܐܦ ܗܢܘܢ ܒܗ ܟܕ ܒܗ ܒܦܟܪܐ ܐܚܝܕܝܢ .
LiberGrad ܥܠܘܗܝ : ܐܘ ܠܐ ܕܐܢ ܐܢܬ ܥܡܗ : ܐܘ ܪܓܙ ܐܢܬ ܡܢܗ ܘܗܘܐ ܐܢܬ ܠܗ ܐܢܬ ܠܗ ܘܠܐ ܐܣܝܪ ܐܢܬ ܒܗ . ܐܘ ܐܢ ܐܢܫ ܚܛܦ ܠܗ ܡܢܟ : ܠܐ ܡܬܬܥܝܩ
PhiloxMab:Disc . ܒܛܝܢܐ ܘܠܒܢܐ̈ ܘܒܬܥܫܐ ܘܥܡܠܐ̈ ܩܫܝܐ̈ ܆ ܡܨܪܝܢ ܐܢܬ ܆ ܕܡܘܬܐ ܗܝ ܬܘܒ ܕܚܐܪܘܬܐ ܕܒܬܪ ܡܦܩܬܟ ܕܡܢ ܥܠܡܐ ܡܩܒܠ
Sahd:BookPerf . ܗܢܘ ܕܝܢ ܕܐܠܗܐ ܒܕܒܢܝܢܫܐ̈ ܇ ܒܕܡ̣ܘܬ ܗ̇ܢܘܢ XX ܪܫܢܐ̈ ܐܢܬ ܐܢܬ . ܠܐ ܠܐ ܚܟܝܡܐ ܬܫܬܟܚ ܇ ܟܕ ܫܘܒܚܐ ܒܫܘܒܚܐ ܡ̇ܚܠܦ
Sahd:BookPerf ܆ ܘܗܐ ܠܕܝܬܝܪ ܪܒܐ ܙܕܩ̇ ܗܘܐ ܠܟ ܕܬ̇ܐܪܢ . [XX] ¹⁵ܐ̇ܡܪ ܐܢܬ ܠܐܠܗܐ ܒܠܚܘܕ . ܒܪܓܬܐ ܡ̇ܢ ܕܫܘܒܚܐ ܣܓܝܐܝܬ ܙܟ̇ܐ
DadQaṭ:ComAscet . O⬩ܣܓܝ ܓܝܪ ܡܟܫܠܐ ܘܡܥܝܩܐ ܫܝܛܘܬܐ ܘܠܐ ܚܫܝܒܘܬܐ ܐܢܬ . O⬩ܪܡܘܬܐ ܐܝܬܝܗ̇X : X ܒܗ̇ܝ ³ܕܬܬܟܫܠ ܗ̇ܝ ⁴ܕܠܐ ܚܫܝܒ
PhiloxMab:TenMem ܕܡ̣ܢܘ ܡܘܠܝܐ ܕܥܡ̣ܕ̇ ܐܡܪܬ ܐܠܗܐ ܡܠܬܐ ܒܐܢܫܘܬܢ ܀ ܐܢܬ . ܒܗ ܒܗܢܐ ܐܡ̣ܪ ܕܨܒ̣ܐ ܟܠܗ ܡܘܠܝܐ ܠܡܥܡܕ̇ ܘܟܕ ܡܦܫܩܬ
P:Matt [AB] ܆ ܡܢܐ ܐܡܪܝܢ ܗܠܝܢ . ܐܡܪ ܠܗܘܢ ܝܫܘܥ ܁ ܐܝܢ . ܡܢ ܡܬܘܡ ܠܐ ܐܢܬ ܆ ܐܘܫܥܢܐ ܠܒܪܗ ܕܕܘܝܕ ܆ ܐܬܒܐܫ ܠܗܘܢ ܂ ܘܐܡܪܝܢ ܠܗ . ܫܡܥ
SevAnt:LuqJul ܐܒܝ ܠܘܬܟ . ܒܫܘܒܚܐ ܗ̇ܘ ܕܐܝܬ ¹ܠܝ ܠܘܬܟ ܩܕܡ ܕܢܗܘܐ ܥܠܡܐ ܐܢܬ ܕܬܡܢܐܝܢ ܕܝܠܗ ܟܕ ܕܝܠܗ ܕܦܘܫܩܐ ܗܟܢܐ . ¹² ܫܒܚܝܢܝ
Chrys:ComJohn1 . ܐܢ ܒܗܘ̇ ܟܝܢܐ ܠܐ ܡܬܚܙܝܢܐ ܘܠܐ XX X19ܡܬܚܒܠܢܐ ܐܝܟ ܡܐ ܐܢܬ ܠܐ ܐܝܬܘܗܝ ܡܢ ܒܬܪ ܗܘ̇ ܕܡܢܗ ܐܝܬܘܗܝ . ܡܢܐ ܡܬܦܠܓ
IsaacNin:SpiritWorks ܒܥܘܣܩܐ̈ ܛܥܢ ܐܢܬ ܠܗܘܢ ܠܚܛܗܝܢ̈ 40 ܕܠܝܠܐ ܠܟ ܠܡܛܥܢ ܐܢܬ ܢܡܪܚ ܒܢ ܙܘܥܐ ܗܢܐ . ܕܠܐ ܫܚܩܐ ܡܪܝ ܛܥܢ ܐܢܬ ܘܠܘ ܟܕ ܡܬܐܠܨ
JnDalya:Epist ܗܘ ܚܕܘܬܗ ²⁸ܘܪܘ̇ܙܗ . ܐܢܬ ܗܘ ܬܟܣܝ̣ܬܗ ܆ ܘܒܫܘ̣ܒܚܟ ܐܢܬ ܟܠ ܣܘܢܩܢܘܗܝ̈ ܡܬܡ̇ܠܝܢ ܀ 4ܐܢܬ ܗܘ ܐܘܟܠܗ ܘܫ̣ܩܝܗ .
Eph:memHom ܠܗ̇ ܠܐ ܡܥܩ ܒܝܫܐ ܥܠ ܗܕܐ ܕܒܐܣܟܝܡ ܐܣܟܝܡ ܠܢ ܐܣ̇ܪ ¹ XX ܐܢܬ ܫܘܩܪܐ ܒܪ ܣܡܠܐ ܘܗ̇ܘ ܡܘܡܐ ܕܫܝܛ ܡܘܝܩܗ ܢܦܫXܝ ܒܗ ܡܘܒܕ
IsaacAnt:memHom . ܫܡܝܐ ܕܠܐ ܚܛܬ ܐܬܐܒܠܬ : ܘܒܟ ܠܐ ܒܪܨܬ ܟܪܝܘܬܐ ܀ ܢܘܗܪܐ ܐܢܬ ܡܢ ܬܘܩܠܬܟ̈ ܀ ܫܡܫܐ ܕܠܐ ܚܛܐ ܐܣܬܪܕ : ܘܐܢܬ ܥܘܠܐ ܡܡܣܪ
JacSer:memPartakHolyMyst ܕܬܫܢܐ ܠܟ ܟܕ ܠܐ ܝܗܒ ܠܟ ܐܓܪ ܨܐܕܘܗܝ ܘܫܚܘܩ ܠܐܣܝܐ ܘܒܥܝ ܐܢܬ ܡܢ ܐܠܗܐ ܐܢܗܘ ܕܬܫܐܠ ܪܚܡܐ̈ ܒܥܝܬ ܡܢ ܐܠܗܐ ܠܡܢܐ ܪܗܝܒ
P:Matt [AB] ܐܡܪܬ ܀ ܘܟܕ ܐܟܠܝܢ ܗܘܘ ܩܪܨܘܗܝ̈ ܁ ܪܒܝ̈ ܟܗܢܐ̈ ܘܩܫܝܫܐ̈ ܐܢܬ ܂ ܘܐܡܪ ܠܗ . ܐܢܬ ܗܘ ܡܠܟܐ ܕܝܗܘܕܝܐ̈ ܆ ܐܡܪ ܠܗ ܝܫܘܥ .
AbbaIs:Ascet ⁸ܘܚܛܝ ⁷ܐܢܬ ⁸ ܡܢ ܟܠܗܘܢ ܟܪܣܛܝܢܐ̣̈ ܘܪܚܝܩܐ X ܐܝܬܝܟ ܡܢ ܐܢܬ ܐܢܬ ܒܟ ⁴ܒܟܠ ܙܒܢ̣ ܡܢ ܢܦܫܐ ܘܦܓܪܐ ⁵ܘܒܫܪܪܐ̣ ܘܕܙܥܘܪ