simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
SevAnt:Epist ( ²ܘܐܠܐ ܡܬܥܗܕ ܆ ܒܛܟܣܐ ܫ̣ܘܝܐ ܐܝܬܘܗܝ . ܟܕ ܓܝܪ ܗܠܝܢ ܐܢܬ ܟܕ ܡܛܠܬܗܝܢ ܐܝܩܐ ܢܙܡ̇ܪ . ܠܝ ܓܝܪ ܘܐܢ ܡܬܥܗܕ )
SevAnt:Epist . ܐܘ ܓܢܣܐ . ܗܢܘܕܝܢ ܚܕ ܘܢܘܡܐ ܕܡܢܦܫ ܆ ܐܘ ܟܠܗ ܓܢܣܐ ܐܢܬ ܡܠܬܐ ܚܝܕ ܠܗ ܩܢܘܡܐܝܬ ܣܛܪ ܡܢ ܟܠ ܫܘܚܠܦܐ ܆ ܐܕܫܐ ܐܡ̇ܪ
SevAnt:Epist . ܐܘ ܕܬܝ̣ܛܐ̇ ܨܒܐ ܐܢܬ . ܐܬܐ̇ܘܝ̣ ܕܐܡܬܝ ܕܡܣܟܠ ܒܟ ܚܒܪܟ ܐܢܬ . ܕ ܐܡܬܝ ܥܘܗܕܢܐ ܕܡܝܢ ܬܐܪܬܗ . ܘܗܕܐ ܐܡ̇ܪ ܡܪ ܢ ܇ ܕܚ̇̇ܛܐ
SevAnt:Epist . ܐܢ ܓܝܪ ܘܕܠܐ ܠܓܡܪ ܡܐ̇ܬ ܐܡ̣ܪ . ܐܪܐ ܡܢܐ ܡܒܝܐܐ ܗܕܐ ܐܢܬ ܐܢܬ ܕܬܫܐܠ . ܘܒܝܕܥܬܐ ܕܕܝܢܐ̈ ܐܠܗܝܐ̈ ܇ ܠܘ ܒܙܒܢܐ ܚܦܪ
SevAnt:Epist . ܐܬܐ̇ܘܝ̣ ܕܐܡܬܝ ܕܡܣܟܠ ܒܟ ܚܒܪܟ ܬܬܐܘܐ ܠܒܥܠܕܝܢ̣ܟ . ܐܢܬ ܬܐܪܬܗ . ܘܗܕܐ ܐܡ̇ܪ ܡܪ ܢ ܇ ܕܚ̇̇ܛܐ ܐܢܬ . ܐܘ ܕܬܝ̣ܛܐ̇ ܨܒܐ
SevAnt:Epist . ܒܪܡ ܕܝܢ̣ ܥ̣ܒܕܬ . ܐܠܐ ܠܢ ܕܡܢ ܪܡ̣ܙܐ ܕܠܥܠ ܘܪܚ̣ܡܐ̈ : ܐܢܬ ܟ̇ܬܒ ܗ̣ܘܝܬ . ܟܕ ܒܡܫܦܢܘܬܐ ܡ̇ܢ ܡ̇ܘܕܐ ܐܢܬ ܕܗܕܐ ܥ̇ܒܕ
SevAnt:Epist . ܒܫܪܪܐ ܓܝܪ ܕܫܢܝܘܬܐ ܘܕܪܘܝܘܬܐ ¹ܐܝܬܘܘܝ ܣܘܥܪܢܐ ܗܢܐ ܐܢܬ ܦܓܪܐ ܕܝܠܟ ܫ̣ܘܚ̇ . ܛܥܐ ܐܢܬ ܓܝܪ . ܕܐܢܬ ܠܩܘܒܠܟ ܡܫ̇ܬܢܐ
SevAnt:Epist . ܕܒܟܠ ܘܡܢ ܟܠ ܦܪܘܣ ܗܠܝܢ ܕܗܕܐ ܐܡܪܝܢ ܆ ܕܩܕܡ ܒ̣ܪܐ ܐܢܬ ܕܒܪܢܫܐ : ܠܘܬ ܗܩܟܬܐ ܫܟܝܪܬܐ ܢܓ̇ܕ ܐܢܬ· ܟܕ ܗܕܐ ܐܡ̇ܪ
SevAnt:Epist . ܕܠܝܛܝܢ̈ ܐܢܘܢ . ܟܕ ܗܕܐ ܘܟܝܠ ܡܣܒܪܢܘܬܐ ܐܝܬ ܗܘܐ ܠܗ ܐܢܬ ¹ܕܡܒܪܟ ܐܢܬ̣ ܒܪܝܟܐ̈ ܐܝܬܝܗܘܢ . ܘܠܗܠܝܢ ܕܠܐ . ܛ
SevAnt:Epist . ܘܗܫܐ ܒܫܡܝܐ ܥܡ ܩܕܝܫܐ̈ . ܡ̇ܕܝܪ ܐܢܬ ܒܕܩ̇ܝܘܡܐ ܐܢܬ ܚ̇ܟܝܡܐܝܬ ܟܕ ܠܬܚܘܡܐ ܕܗܝܡܢܘܬܐ . ܬܪܝ̣ܨܬ ܫܘܒܚܐ ܐܚܝܕ
SevAnt:Epist . ܘܠܕܒܚܝܗܘܢ̈ ܘܠܕܘܒܝܗܘܢ̈ . ܘܠܪܝܫ ܝܪܚܐ̇̈ ܘܠܩܒܘܬܐ ܐܢܬ ܐܢܘܢ . ܡܛܠ ܕܐܢ ܗܟܢܐ ܗܝ ܆ ܘܠܟܠܘܝܢ ܗܠܝܢ ܕܝܗܘܕܝܐ̈ ܥܕܠ
SevAnt:Epist . ܚܣܝX ܣ̇ܐܘܪܐ ܀ ›XX . . . . . . . o ܢܘ̣XXX . e ܐܢܬ ܫܘܒܚܐ ܟܕ ܠܫܘܒܚܗܘ ܐܟܚܕܐ ܘܠܕܘܒܪܐ ܕܝܠܘܘܢ ܫܩ̣ܝܠ
SevAnt:Epist . ܟܕ ܒܡܕܡ ܠܐ ܡܙܕܥܙܥ ܐܢܬ ܇ ܡܢ ܗ̇ܢܘܢ ܕܣܩܘܒܠܐܝܢ . ܘܠܐ ܐܢܬ ܆ ܟܕ ܐܡ̇ܪ Xܟܢܐ . ܡܫܪܪܐܝܬ ܩܘܡ . ܟܕ ܡܣܬܬܐܝܬ ܩܒܝ̣ܥ
SevAnt:Epist . ܡܕܝܢ ܡܢܗ̣ ܘܡܢ ܩܢܘܡܐ ܕܐܠܗܐ ܡܠܬܐ ܐܡ̇ܪܝܢܢ ܕܗܘ̣ܬ ܐܢܬ ܬܪܥܝܬܐ ܨܒܐ ܐܢܬ ܕܬ̇ܦܢܐ ܆ ܚܕ ܓܘܫܡܐ ܕܡ̣ܢܦܫ ܐܡ̇ܪ
SevAnt:Epist . ܥܒܕ ܐܢܬ ܢܦܫܟ ܐܠܗܐ ܀ ܟܕ ܠܝܘܠܝܢ ܘܟܝܠ ܟܠܗܝܢ ܐܝܠܝܢ ܐܢܬ ܫܦܝܪܐ̈ ܠܐ ܪܓܡܝܢܢ ܠܚܟ . ܐܠܐ ܡܛܠ ܓܘܪܦܐ . ܕܟܕ ܒܪܢܫܐ
SevAnt:Epist : ¹ܘܐܦ ܠܢܘܘܪܐ ܕܡܢܗ ܡܬ̇ ܪܢܐ ܐܢܬ ܘܡ̇ܣܬܟܠ . X X XXܢ ܐܢX ܐܢܬ ܠܫܡܫܐ ܕܠܐ ܨܡܚܐ ܕܡܢܗ : ܐܠܐ ܥܡ ܗ̇ܝ ܕܫܡܫܐ ܫ̇ܡX X
SevAnt:Epist : ܐܝܟ ܗ̇ܘ ܕܥܬܝܕ ܐܢܬ ܕܠܛܘܪܐ ܕܣܝܢܝ ܬܣ̣ܩ ܡ̇ܬܩܛܥ ܐܢܬ ܐܢܬ ܕܡܬܚܬܝܢ̈ ܘܠܘܬ ܫܬܩܐ ܡܥܕܪ̈ ܢ̣ ܠܐ ܚܣܝܪܢ̈ ܠܢ . ܐܢ ܓܝܪ
SevAnt:Epist : ܘܟܠܟ ܐܝܬܝܟ ܕܒܝܬ ܕܝ̣ܢܐ ܆ ܐܬܬܥܝܪ ܒܐܘܪܚܐ ܆ ܐܢܬ ܐܢܬ ܒܝܬ ܕܝ̣ܢܐ ܕܝܠܗ ܕܣܘܥܪܢܐ : ܘܠܝܘܬ ܕܝܢ̇ܐ ܪܕܦ
SevAnt:Epist : ܘܠܡܪܢ ܘܐܠܗܢ ܝܫܘܥ ܡܫܝܚܐ : ܡܢ ܬܪܝܢ̈ ܟܝܢܐ̈ ܡܘܕܐ ܐܢܬ ܐܢܬ ܒܢܬ̈ ܩܠܐ̈ ܢܦܝܚܬ̈ ܡܢ ܐܠܗܐ ܕܐܒܗܬܐ̈ ܩ̣ܝܫܐ̈ ܟܕ ܢ̇ܩܦ
SevAnt:Epist : ܘܡ̣ܫܘܐ ܐܢܬ ܕܬܬܚ̇ܫܚ ܒܡܠܐ̈ ܕܕܘܝܕ ܗܢ̇ܝܢ̈ ܕܐܡ̇ܪ ܐܢܬ ܐܢܬ ܕܬܟܬܘܒ : ܠܘܬ ܓܒܪܐ ܠܡ ܕܐܝܟ ܗܟܢ : ܟܕ ܡܛܠܬܝ ܐܡ̇ܪ