simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
DidascApost ⁶ܗܟܝܠ ܐܘ ܐܢܬܬܐ̣ ⁶⁵ܠܐ ܬܨܛܒܬܝܢ ܐܝXܟ X0ܕܬܫܦܪܝܢ ܐܢܬ ܐܠܗܐ : ܕܐܫܬܟܚܬ ܡܗܝܡܢܬܐ : ܘܨܒܝܐ ܕܬܫܦܪ X ⁶ܠܐܠܗܐ̣
IšoMerv:ComPs ⁶ܩܕܝܫܐ X ܘܠܐ ܡܩܒܠܐ ܥܠܝܟ ܨܐܘܬܐ Xܕܚܛܝܬܝ ܕܥܡ X ܒܬܫܒܥ ܐܢܬ ܟܕ ܩܪܝܬܟ ܙܒܢܝܢ̈ ܣܓܝܐܢ̈ . ܐܠܐ XX X X 3X8ܡܛܠ ܕܐܠܗܐ
ThdrMops:ComPs ⁶⁰ܠܗܝܢ ܫܪܝܐ . ܡܝܬܐ ܘܐܡ̇ܪ . [6X]ܛܒܐܢܬ ܡܪܝܐ . . ܐܢܬ · · · 1ܛ[ · · · 1ܬܟ X ⁵⁸[ . . . ] ⁵ܣܒ̇ܠ X⁹[ . . . ] ܒܥ̇ܐ
BarEbr:CandSanc ⁷ܒܟܠܗܘܢ ܥܒ . . . ܕܝܟ ܀ ܣXܕ ܘܬܐ ܕ ܚXܫ̈ . X ܐܫܥܝܐ . ܡܢ ܐܢܬ . ܕܢܝܐܝܠ . ܘܢܕܥܘܢ ܕܐܢܬ ܗܘ ܚܕ ܐܠܗܐ ܒܠܚܘܕܝܟ ܘܡܫ̇ܒܚ
AbbaIs:Ascet ⁷ܘܕܗܕܝܘܛܐ ⁸ܐܝܬܝܟ ܇ ܘܠܐ ܬܡܠܠ ܥܕܡܐ ܠܡܕܡ ܙܥܘܪܐ̣ ܟܕ ܐܢܬ ܘܡܬܬܢܚܐ ⁴ܣܓܝ ܇ ⁵ܘܠܡܫܠܐ ܟܢܝܫܐܝܬ ⁸ ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܠܐ ܫܘ̇ܐ
JnMaron:Expos ⁷ܡܢ ܚܕܝܘܬܐ ܠܐ ⁸ܐܠܗܝܐ ܗ̣ܘ ܘܠܐ ܐܢܫܝܐ ܗ̣ܘX . X [135] X ܐܢܬ ܠܟ X ⁰ X 104ܕܠܐ . Xܐܡܪ̣ ܠܗ ܡܕܝܢ ܟܝ̇ܢܐ ܚ̣ܕܬܐ ܓ̇ܒܠܝ
Nars:memNativEpiphPassResurAscen ⁷⁴ܬܐܬܐ ܠܘܬ ܡܣܟܢܐ ܕܥܬܪ ܡܢܟ . ܐܢܬ ܡܒܘܥܐ ܐܢܬ ܕܡ̣̇ܫܩܐ ܐܢܬ ܝ ⁷ܗ̣ܘ ܡܢܗ . ܐܢܐ ܣܢܝܩ ܐܢܐ ܕܡܢܟ ܐܥܡܕ ܐܝܟ ܚܣܝܪܐ : X ܠܘ
JnDalya:Epist ⁸ ⁷ܕܢܬܚ̣ܙܐ ܠܟ ⁸ܡܫܝܚܐ ܒܨܠܘܬܐ ¹⁰ ⁹ܐܝܟ ܕܠܪܚ̇ܡܗ : ܐܢܬ ܠܡܫܝܚܐ ܠܨܒܝܢܢ ܇ ܐܠܐ ܚܢܢ ܢܫ̇ܬܥܒܕ ܠܨܒܝܢܗ . ⁶ܨ̇ܒܐ
JosephḤazz:epStgsMonasLife ⁸²ܕܗܠܝܢ ⁸³ ܝܕܥܐ̈ ܕܡܢ ܠܥܠ ܐܡ̇ܪܬ ܡܥܒܕܝܢ ⁸⁴ܒܗ ܒܠܒܟ : ܐܢܬ ܫܠ̇ܝܐ ܀ ܘܕܒܦܣܝܩܬܐ̈ ܐܡ̇ܪ ܠܟ ܐܘ̇ ܐܚܝ : ܟܠ ܐܡܬܝ ܕܚ̇ܙܐ
ThdrMops:ComPs ⁸¹[ . . . ]ܕܦܘܢܝܐ ܗܘ̣ܐ ܠܟ ܆ ܒܝܕ ܡܠܐ̈ ܡܦܬܟܬܐ̈ ܡܢܝܚܝܢ ܐܢܬ ܡܡܢܥ ܐܢܬ ܠܡܦܩܢܗ ܕܣܘܟܝܟ ܕܠܥܒ̇ܕܐ [ . . . ]ܝܬ ⁸⁰ܡܣܒܪ
SevAnt:LuqJul ⁸ܐܝܟܢܐ ܟܠܗܝܢ ܠܚܡ ⁹ܠܗ . ܗ̇ܝ ܓܝܪ ܕܩܠܝܠ X ܠܡܢܘ ܠܚܡܐ . ܐܢܬ ܬܘܒ ܗܠܝܢ ܕܡܝܬܪܢ̈ . ܒܐܝܩܪܐ ܘܒܬܫܒܘܚܬܐ ⁷ ܡܟܠܠ . ܚ̇ܙܐ
JnMaron:Expos ⁸ܒܡܫܝܚܐ ܥ̇ܒܕ ܐܢܬ ܠܗ ܠܒܪ ܡܢ ܣܓܕܬܐ Xܐܘ̇ 10 ܠܐܒܐ ܐܘ̇ ܐܢܬ ܐܢܬ ⁰ܒܬܠܬܐ ܐܘ̇ ⁷ܠܚܕ ܡܢ ܗܠܝܢ ܩܢ̣ܘܡܐ̈ XX 118ܕܐܡܪ̇
Eph:memHom ⁸ܒܣܘܡܥܠܐ ܒܨܒܬܐ ܕܙܠܝܠ ܐܬܟܚܕ XX 1ܣܒ ⁹ܩܠܝܠ ܡܢ ܐܢܬ XX 1ܙܥܘܪ ܗܘ ܣܩܐ ܠܚܛܗܝܢ̈ ܘܩܛܡܐ ܠܚܘܪ ܟܘܬܡܬܢ̈ ⁷ ܢܟ̇ܦ
Chrys:ComJohn1 ⁸ܕܠܡܫ̇ܐ ܕܟܠܗ̇ ܬܒܝܠ ܫܦ̣ܕ̇ X ⁹ ܠܐX ¹ܗܘܐ ܕܝܢ ¹¹ܥܡ ܗܘ̇ ܐܢܬ ܛ̇̇X ܐܢܬ ܠܗ . ⁵ܪܠܥܡܠܗ ܕܡܛܠ ⁶ܙܕܝܩܘܬܐ ܬܫܦܥ . ⁷ܟܕ ܚܐܫ
AbbaIs:Ascet ⁸ܘܚܛܝ ⁷ܐܢܬ ⁸ ܡܢ ܟܠܗܘܢ ܟܪܣܛܝܢܐ̣̈ ܘܪܚܝܩܐ X ܐܝܬܝܟ ܡܢ ܐܢܬ ܐܢܬ ܒܟ ⁴ܒܟܠ ܙܒܢ̣ ܡܢ ܢܦܫܐ ܘܦܓܪܐ ⁵ܘܒܫܪܪܐ̣ ܘܕܙܥܘܪ
DidascApost ⁸⁰ܛܥ̣ܝܢ ܐܢܬ . ܗܟܢܐ ܝܬܝܪ ¹ܝ ܡܢ ܟܠܢܫ ܝ ܆ ⁸ܬܩܒܠ ܝ⁸ ܐܢܬ ܠܟ . ܐܝܟܢܐ ܓܝܪ ܕܚܛܗܐ̈ ⁷⁸ܕܟܠܗܘܢ ܕܬܚܝܬ ܐܝܕܝܟ̈ ܝ
IšoMerv:ComPs ⁹ܡܢ ܫܒܝܐ . ܕܒܪܫ ܟܬܒܐ X ܆ ܐܘܪܝܬܐ ܕܟܬܝܒ ܒܗ̇ ܆ ܕܐܢ ܐܢܬ ܟܬܒܐ̈ ܘܦܣܘܩܐ̈ ܕܢܒܝܐ̈ ܟܠܗܘܢ ܟܬܝܒܢ̈ ܥܠܝ ܆ ܕܦ̇ܢܐ
BarṢal:LuqArabs ⁹⁰ܠܡܫܝܚܐ ܘܠܐܘܢܓܠܝܘܢ : ܘܡ̣ܢ ܣܗܕܘܬܐ ܕܡܫܝܚܐ ܐܢܬ ܀ ܘܐܝܟܢ ⁸⁸ܡ̣ܢ ܣܗܕܘܬܐ ]ܕܢܒܝܐ̈ ܬܘܕܝܬܐ ] ⁸⁹ܡܩܒܠ