simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
PhiloxMab:TenMem ܠܢ : ܕܢܩܝܡ ܐܝܠܝܢ ܕܟܬܝܒܢ̈ ܆ ܟܕ ܡܬܟ̇ܬܫܐ ܡܠܬܟ ܥܡ ܡܠܐ̈ ܐܢܬ ܡܫܒܚܢܐ ܗܝܡܢܘܬܐ ܆ ܥܕ ܦܢܝܬ ܫܪܝܬ ܠܗ̇ ܠܗܝܡܢܘܬܐ . ܘܡܠܦ
PhiloxMab:Disc . ܠܝ ܡܕܝܢ ܣܝܡܐ ܠܟ ܕܬܪܓܙ . ܠܐ ܢܗܘܐ ܠܟ ܫܠܡܐ ܥܡ ܥܠܡܐ . ܐܢܬ ܆ ܕܝܠܝ ܠܐ ܡܬܦܪܥܝܢ . ܘܐܢ ܕܠܐ ܬܥܝܩ ܠܥܠܡܐ ܒܡܕܡ ܚܦܝܛ
JnEph:ActsEastSaints ܆ ܐܢܐ ܡܢ ܪܡܫܐ ܢ̇ܦܩ ܐܢܐ . ܕܬܗܘܐ ܝܕ̇ܥ ܕܐܠܐ ܐܢ ܒܝܫܘܥ ܐܢܬ ܒܐܬܪܐ ܐܘ ܕܘܟܬܐ ܐܣܝܪ ܐܢܐ ܆ ܐܢ ܕܬܦܩܝܢܝ ܡܢ ܐܬܪܐ ܒ̇ܥܐ
Ath:ExposPs ܕܝܢ ܡܪܝܐ ܠܐ ܬܪܚܩ ܡܢܝ ܪܚܡܝܟ̈ . ܛܝܒܘܬܟ ܘܩܘܫܬܟ ܒܟܠ ܐܢܬ ܒܓܘܝ ܠܫܪܪܟ . ܫܪܪܐ ܕܝܢ ܠܟܪܘܙܘܬܐ ܕܐܘܢܓܠܝܘܢ ܩ̇ܪܐ .
P:Mark [AB] ܥܡ ܝܫܘܥ ܗܘܝܬ ܢܨܪܝܐ . ܗܘ ܕܝܢ ܟܦܪ ܂ ܘܐܡܪ . ܠܐ ܝܕܥ ܐܢܐ ܐܢܬ ܚܕܐ ܕܪܒ ܟܗܢܐ̈ ܂ ܚܙܬܗ ܕܫܚܢ . ܘܚܪܬ ܒܗ ܂ ܘܐܡܪܐ ܠܗ . ܘܐܦ
PhiloxMab:TenMem . ܒܟܠܗ ܫܪܫܐ ܕܡܠܬܟ ܆ ܚܘܝܬ XXX 9ܙ X ܕܐ ܗ̣ܝ ܬܘܕܝܬܟ ܀ ܐܢܬ ܝܕܝܥܐ ܕܗ̇ܘ ܕܒܝܠܕܐ XX ܘܒܡܘܬܐ ܐ . ܢܫܐ ܡܗܝܡܢ : ܐܝܟ ܕܐܦ
JnDalya:Epist . ܗܿܘ ܕܡܫܿܡܗܝܢ ܠܗ ܐܒܗܝܢ̈ ܐܪܥܐ ܕܡܘܠܟܢܐ . ܚܼܙܘܐ ܐܢܬ ܫܘܘܟܢܐ̈ ܥܿܒܪܝܢ ܒܡܕܥܟ ܕܥܼ ܕܒܐܬܪܐ ܕܫܿܦܝܘܬܐ ܩܿܐܡ
SevAnt:CathHom ܆ ܘܥ̇ܒܕ ܐܢܬ ܥ̣ܠܬܐ ܩܘܠܣܝܗܘܢ̈ ܕܣܗܕܐ̈ ܆ ܘܥܠܝXܢ ܐܢܬ . ܡܛܠ ܗܕܐ ܗܟܝܠ . ܒܟܠ ܚܕܐ ܫ̇ܢܬܐ . ܥܠ ܒܐܡܐ ܟܗܢܝܬܐ ܣܠܩ
AbbaIs:Ascet . X . X 4ܘܐܡ̇ܪܬ | ¹⁵ܠܗ : ܡܢܐ ܗܟܝܠ ܐܥܒܕ ܐܒܝ̣ ܐܢ ܐ̇ܬܐ XX ܐܢܬ ܦ̇ܬܚ ܐܢܬ ܬܪܥܗ ܕܐܚܘܟ̣ ܘܫܡ̇ܥ ¹⁴ܐܢܬ ܗܠܝܢ ܕܠܐ ܒ̇ܥܐ
IsaacNin:DiscColl ܕܡܢ ܦܘܩܕܢܐ̈ ⁰ܒܠܚܘܕ ܠܐ ܡܫܬܟܚ ܚܘܒܐ ܓܡܝܪܐ ܕܒܢܝܢܫܐ̈ ܐܢܬ ܣܒܠܘ ܚܠܦ ܫܟܚܬܗܘܢ . ܠܡܣܢܐ ܐܢܘܢ ܠܐ ܐܬܡܨܝܘX . ܚ̇ܙܐ
EliaNis:Chron ܆ ܥܠ ܫܬܐܣܬܐ ܕܫܢܬܐ ܂ ܘܦܘܩ ܫܒܘܥܐ̣ ܂ ܐ ܢ ܗܘܝܢ ܝܬܝܪ ܡܢ ܐܢܬ ܃ ܦܘܩ ܡܢܗ ܥܠ ܥܠܠܐ ܕܝܪܚܐ̈ ܀ ܐܘܣܦ ܐܬܘܬܗ ܕܝܪܚܐ ܕܒܥ̇ܐ
Nars:memCreat ܐܕܡ ܡ̣ܢ ܕܚܝܚܐ ܘܥܦܪܐ ܬܗܘܐ ܕܫ̣ܪܝܬ ܡܠܝ̈ ܢܫܪܐ ܡܘܬܐ ܐܢܬ 35ܘܢܫܘܛܘܢܟ ܐܦ ܩܢܝܢܝܟ̈ ܕܫ̣ܛܬ ܦܘܩܕܢܝ̈ . ܥܦܪܐ
AntiTriThWrit . ܐܢ ܓܝܪ ܐܠܗܐ ܡܫܘܕܥ ܆ ܐܦ ܐܘܣܝܣ̈ ܐܠܗܐ̈ ܡܚܘܝܢ ܥܠ ܐܢܬ ܓ . ܪܡܛܝXܝܘܣ ܆ ܟ̇ܕ ܐܘܣܝܣ̈ ܡܘܕܐ ܐܢܬ ܆ ܐܠܗܐ̈ ܐܡ̇ܪ
SevAnt:LuqGramm ܒܦܪܨܘܦܐ ܕܓܠܐ ܕܡܫ̇ܟ-ܚ ܐܢX ܘܡܫ̇ܓܫ ܐܢܬ ܕܒܢܬ̈ 1ܩܠܐ̈ ܐܢܬ ܡܠܦܢܐ ܕܗܝܡܢܘܬܐ ܚܠܝܡܬܐ ܡܩ̇ܪܒ ܐܢܬ ܂ ܠܗ̇ܝ ܕܡܚܘ̇ܐ
Cyr:ComLuke ܗܘ ܡܫܝܚܐ ܒܪܗ Xܐܠܗܐ ܚܝܐ ܂ ܘܠܐܝܢܐ ܐܪܐ ܦܘܪܥܢܐ ܐܫ̣ܬܘܝ ܐܢܬ ܘܕܠܐ ܛܘܥܝܝ ܕܗܝܡܢܘܬܐ ܕܒܗ ܝ ܃ X ܥܒ̇ܕ ܗܘܐ ܟܕ ܐܡ̇ܪ ܆
SynWestSyr ܠܗܘܢ . ܘܝܗ̇ܒ ܐܢܬ ܠܗܢܘܢ ܕܠܐ ܐܘܕܝܘ ܒܗ . ܗ̇ܘ ܡܐ ܕܡ̇ܛܐ ܐܢܬ . ܘܡ⬩ܛܐ ܠܟܠ ܕܟܪܐ ܏ܚ . ܘܠܢܩܒܬܐ ܐܪܒܥ̈ . ²0ܘܗܟܢܐ ܫ̇ܪܐ
JulRom . ܬܘܝܪ ܗܘܐ ܕܝܢ ܒܢܦܫܗ ܡܣܝܒܐܼ .   ܘܐܚܝܕܐ ܠܗ ܫܢܝܘܬܐ . ܐܢܬ ܕܝܘܡܢ . ܐܓܪ ܠܝ ܠܡ ܕܐܣܬܦܩ ܡܢ ܩܪܒܝ . ܘܕܘܪ ܥܡܝ ܟܡܐ ܕܡܨܐ
SevAnt:madHym ܗ̇ܝ ܕܨ̇ ܒܐ ܐܢܬ ܟܕ ܬܣܒ ܪܘܫܡܝܐ ܐܘܝܝܬ ܡ̇ܢܝܢܐ ܇ ܗ̇ܘ ܐܢܬ ܆ ܐܝܟ ܕܣ̣ܝܡܝܢ ܥܠ ܚܕܐ ܚܕܐ ܡܢܘܝܢ . ܘܕܠܝ̣ܐܝܬ ܡܫܟܚ
JacSer:memPresentLord ܐܢ ܫܩܠ ܐܢܐ ܠܟ ܝܗܒ ܐܢܐ ܗܝ ܗܝ ܟܕ ܗܝ 170 ܡܢ ܕܝܠܟ ܣܒ ܘܫܦܝܪ ܐܢܬ ܐܢܬ ܥܡ ܝܠܘܕܟ ܘܐܝܟܢ ܡܕܝܢ ܐܣܒ ܡܢܟ ܕܒܚܐ ܕܛܟܣܐ ܕܡܩܪܒ
SevAnt:LuqGramm ܠܬܐܕܘܪܝܛܐ ܗ̇ܘ ܕܟܪܝܗ ܗܘܐ ܒܗܠܝܢ ܥܣܩܬܐ̈ ܘܠܐ ܐܢܬ ܠܗ̇ܢܘܢ ܕܒܚܫܘܟܐ ܡܬܬܩܠܝܢ ܗܘܘ ܂ ܐܝܟܢܐ ܕܝܢ ܟܕ ܚ̇ܙܐ