simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
ThdrMops:ComPs ܗܟܢܐ ܡܦܣ ) ܐܢܬ ( ܒ ܡܢ
ThdrMops:ComPs ܘܥܠ ܟܠ ܫܠܝܛ ܐܢܬ . [13X (
ThdrMops:ComPs 179ܗܟܝܠ ܗ̇ܝ ܕܫ̇ܐܠ ܐܢܬ . Xܐܡ̇ܕ̇ ܠܐ
ThdrMops:ComPs ܡܢܐ ܗܟܝܠ ܒ̇ܥܐ ܐܢܬ . ܐܡ̇ܕ̇ ܐܚܢܝ
ThdrMops:ComPs ܠܡ ܓܝܪ ܡܦܣ ܐܢܬ . ܒܟܠܗܝܢ ܗܠܝܢ
ThdrMops:ComPs ܕܡܢ ܬܡܢ ܩܦܝܣ ܐܢܬ . ܘܚܡܝܠ ܒܟܝܢܟ
ThdrMops:ComPs ܒܥܠܕܒܒܝ̈ ܙܕܩܐܝܬ ܣܥ̇ܪ ܐܢܬ . ܘܠܝ ܬܘܒ
ThdrMops:ComPs ܠܫܡܝܐ ܐܢܬ ܬܡܢ ܐܢܬ . ܘܫܦܝܪ ܥܠܘܗܝ
ThdrMops:ComPs ܗ̇ܝ ܕܐܢܬ ܬܡܢ ܐܢܬ . ܚܠܦ ܕܢܐܡܪ
ThdrMops:ComPs ܡܢܐ ܠܡ ܫܐ̇ܠ ܐܢܬ . ܡܝܬܐ ܘܐܡ̇ܕ̇
ThdrMops:ComPs ܗܟܝܠ ܗ̇ܝ ܕܫܐ̇ܠ ܐܢܬ . ܡܝܬܐ ܘܐܡ̇ܕ̇
ThdrMops:ComPs ]ܐܡ̇ܪܬ ܠܡܪܝܐ ܕܐܠܗܝ ܐܢܬ . ܨܘܬ ܡܪܝܐ
ThdrMops:ComPs ]ܡܪܝܐ ܐܢܬ ܝ̇ܕܥ ܐܢܬ X[ . .
ThdrMops:ComPs ܗܘ ܠܡ Xܘܐܦ ܐܢܬ X⁸ܐܢܬ ܕܙܥܘܪ ܗܘ
ThdrMops:ComPs ܕܐܦ ܐܢܬ ܝ̇ܕܥ ܐܢܬ ܀ ܫ̣ܠܡ ܡܐܡܪܐ
ThdrMops:ComPs ܘܗܢܐ ܟܠܗ ܡܨܐ ܐܢܬ ܆ ܐܝܟ ܕܐܦ
ThdrMops:ComPs ܐܢܬ ܐܘ ܡܛܐܒ ܐܢܬ ܆ ܒܩܘܫܬܐ ܘܒܫܪ̇X
ThdrMops:ComPs ܠܡ X ܘܐܦ ܐܢܬ ܆ ܕܟܡܐ ܐܚܕܬܢܝ
ThdrMops:ComPs ܕܝܢ ܟܠܡܕܡ ܕܥܒ̇ܕ ܐܢܬ ܆ ܟܕ ܡܥܕܪ
ThdrMops:ComPs ܆ ܟܕ ܡܥܕܪ ܐܢܬ ܐܘ ܡܛܐܒ ܐܢܬ