simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Shub:BookGifts ܡܢܟ ܢܣܝܘܢܝܟ̈ ܘܡܬܬܢܝܚ ܐܢܬ . . 6ܗܟܢܐ
Shub:BookGifts ܘܥܠ ܡ̇ܢ ܫ̇ܠܝܛ ܐܢܬ . ܐܘ ܡܢܐ
Shub:BookGifts ܕܠܡܐ ܝܬܟ ܚܟܡ ܐܢܬ . ܐܝܕܐ ܗ̣ܝ
Shub:BookGifts ܐܬܒܝܢ ܒܡܕܡ ܕܩܪܐ ܐܢܬ . ܐܢ ܡܣܟܝܢ
Shub:BookGifts ܘܐܦܐܢܬ ܐܢ ܒܪܗ ܐܢܬ . ܐܦ ܟܝܢܐ̈
Shub:BookGifts ܘܬܫܠܡܝܘܗܝ ܐܝܟ ܕܒܥ̇ܐ ܐܢܬ . ܐܦܢ ܪܬܚ
Shub:BookGifts ܐܢܫ ܟܕܠܐ ܪܥܐ ܐܢܬ . ܐܬܟܬܫ ܕܠܐ
Shub:BookGifts ܡܢܟ ܗܠܝܢ ܕܡܟܪܙ ܐܢܬ . ܒܕܐܝܬܝܟ ܣܦܪܗ
Shub:BookGifts ܢܝܚܟ ܐܝܟ ܕܝ̇ܕܥ ܐܢܬ . ܘܐܡܪ ܫܦܝܪ
Shub:BookGifts ܐܢܬܬܐ ܠܐ ܚ̇ܛܐ ܐܢܬ . ܘܐܢ ܒܬܘܠܬܐ
Shub:BookGifts ܩܘܡ ܟܕ ܫܬܝܩ ܐܢܬ . ܘܐܢ ܨܕܟ
Shub:BookGifts ܐܪܦܝܬ ܡܢܗ ܕܚܬܝܪ ܐܢܬ . ܘܕܠܐ ܦܪܩ
Shub:BookGifts ܐܢ ܠܢܦܫܟ ܥܡܠ ܐܢܬ . ܘܣܐܡ ܆
Shub:BookGifts ܫܠܡܗ ܟܕ ܫܠܐ ܐܢܬ . ܘܥܘܠ ܘܛܦܝ
Shub:BookGifts ܕܝܠܟ ܐܝܟܐ ܕܦܩܝܕ ܐܢܬ . ܘܬܘܒ ܐܬܚܦܛ
Shub:BookGifts . 12ܐܢ ܡܕܒܪܢܐ ܐܢܬ . ܛܟܣܝ ܚܝܝܟ̈
Shub:BookGifts ܘܢܗܝܡܢܘܢ ܒܟ ܕܫܪܝܪ ܐܢܬ . ܟܬܝܒ ܗ̣ܘ
Shub:BookGifts ܕܠܒܢܝ̈ ܚܘܒܟ ܩܪܝܒ ܐܢܬ . ܠܐ ܬܟܠܝܢܝ
Shub:BookGifts ܡܢ ܐܝܟܐ ܝܕܥ ܐܢܬ . ܠܐ ܬܬܟܠ
Shub:BookGifts ܫܒܩܬ ܐܘ ܡܘܒܕ ܐܢܬ . ܠܗ̇ܘ ܚܫܘܒ