simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
SevAnt:LuqJul ¹ ܕܗܓܓܘܬܐ ܡܬܬܚܕ ܐܢܬ . ]ܐܡ̣ܪ :
SevAnt:LuqJul . ܟܕ ܣ̇ܒܪ ܐܢܬ . ]ܕܠܩܕܝܫܐ ܩܘܪܝܠܘܣ
SevAnt:LuqJul . ܘܓܢܣܐ ܩ̇ܪܐ ܐܢܬ . X ܡܕܝܢ
SevAnt:LuqJul ܕܐܒܐ . ܕܬܐܠܦ ܐܢܬ . ²ܕܠܐ ܬܗܘ
SevAnt:LuqJul ܟܕ ܗܠܝܢ ܫܡܥܬ ܐܢܬ . ܐܝܟ ܕܝܠܦܬ
SevAnt:LuqJul ⁸ ܠܢ ܪܫܐ ܐܢܬ . ܐܝܟ ܗܘ
SevAnt:LuqJul ܠܗܠܝܢ ܕܒܗܝܢ ܐܚܝܕ ܐܢܬ . ܐܝܟܐ ܓܝܪ
SevAnt:LuqJul ܕܦܢܛܣܝܐ ܒܫܪܪܐ ܡܣ̇ܬܪ ܐܢܬ . ܐܝܟܢܐ ܕܝܢ
SevAnt:LuqJul XXX 1 ܐܡ̇ܪ ܐܢܬ . ܐܝܟܢܐ ܕܝܢ
SevAnt:LuqJul ¹ܟܝܢܢ ܠܐ ܐܡ̇ܪ ܐܢܬ . ܐܠܐ ܐܝܟ
SevAnt:LuqJul ܐܢܬ . ܘܡܣܠܐ ܐܢܬ . ܐܠܐ ܕܥ̇ܒܕ
SevAnt:LuqJul ܡܢ ܚܛܝܬܐ ܩܪܐ ܐܢܬ . ܐܠܐ ܝܕܝܥܐ
SevAnt:LuqJul ܥܠܬܐ ܒܗ̇ ܡܩܛܪ ܐܢܬ . ܐܠܐ ⁴ܗ̣ܘ
SevAnt:LuqJul ܟܠܗ ⁹ܪܘܫܥܐ ܪܗ̇ܛ ܐܢܬ . ܐܡ̇ܪ ܐܢܬ
SevAnt:LuqJul ܕܠܐ ܐܠܗ ܡܫܬܪܓܠ ܐܢܬ . ܐܡ̣ܪ ܓܝܪ
SevAnt:LuqJul ܕܕܝܠܟ ܐܢܝܢ ܡܘܣܦ ܐܢܬ . ܐܡܪܢܢ ܓܝܪ
SevAnt:LuqJul ܡܠܦ ܐܢܬ ܘܟܬ̇ܒ ܐܢܬ . ܐܢܬ ܓܝܪ
SevAnt:LuqJul ܗܟܝܠ ܗܠܝܢ ܫܡ̇ܥ ܐܢܬ . ܐܪܐ ܐܦ
SevAnt:LuqJul ܗܠܝܢ ܕܣܒܪܬ ܕܣ̇ܐܡ ܐܢܬ . ܒܕܡܘܬ ܢܫܐ̈
SevAnt:LuqJul ܟܠܗ̇ ܪܓܘܫܘܬܐ ܓܠܝܙ ܐܢܬ . ܒܗ̇ܘ ܛܘܡܣܐ