simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Sahd:BookPerf ܟܐܢܘܬܐ ܕܢܦܫܟ ܡܩܝܡ ܐܢܬ . [XX]ܐܦ ܓܝܪ
Sahd:BookPerf ܐܠܗܝܬܐ ܕܒܪܐ ܡ̇ܥܩܒ ܐܢܬ . XX [37]ܐܦܠܐ
Sahd:BookPerf ܐܠܐ ܟܕ ܚܐ̇ܣ ܐܢܬ . XX [XX]ܐܢܕܝܢ
Sahd:BookPerf ܐܢܐ ܠܐ ܥ̇ܒܕ ܐܢܬ . ܐ̇ܡܪܬ ܠܟ
Sahd:BookPerf ܠܗܘܢ ܠܐ ܢ̇ܛܪ ܐܢܬ . ܐܚܝܕ ܐܢܬ
Sahd:BookPerf ܬܘܒ ܝܬܝܪ ܛܠܐ ܐܢܬ . ܐܚܨܦ ܠܡܩܪܒ
Sahd:BookPerf ܒܗܠܝܢ̣ ܠܐ ܡܫܬܒܗܪ ܐܢܬ . ܐܝܟ ܡ̇ܢ
Sahd:BookPerf ܕܬ̇ܥܕܘܠ ܠܐܢܫ ܡܬܚܪܪ ܐܢܬ . ܐܝܟܢܐ ܓܝܪ
Sahd:BookPerf ܕܫܦܝܪ ܒܗ ܚ̇ܙܐ ܐܢܬ . ܐܠܐ ܚܪܝܢܐ̈
Sahd:BookPerf ܐܝܟ ܕܐܢܬ ܛ̇ܠܡ ܐܢܬ . ܐܠܐ ܟܐܢܐܝܬ
Sahd:BookPerf ܠܐ ܟܕ ܡ̇ܚܝܒ ܐܢܬ . ܐܠܐ ܟܕ
Sahd:BookPerf ܘܠܐ ܟܕ ܥ̇ܕܠ ܐܢܬ . ܐܠܐ ܟܕ
Sahd:BookPerf ܠܟܠܗ ܦܓܪܟ ܡܫܟܚ ܐܢܬ . ܐܠܐ ܠܐ
Sahd:BookPerf XXXX . ¹ܡ̇ܩܛܪܓ ܐܢܬ . ܐܠܐ ܡܦܩ
Sahd:BookPerf ܐܝܟܢܐ ܦܓܪܢܐܝܬ ܕܐ̇ܢ ܐܢܬ . ܐܢܬ ܠܡ̣
Sahd:BookPerf ܠܐܠܗܐ ܘܠܐܢܫܐ ܗ̇ܘܐ ܐܢܬ . ܒܗ̇ܝ ܕܠܐ
Sahd:BookPerf ܘܠܥ̇ܠܡ ܠܐ ܚ̇ܛܐ ܐܢܬ . ܒܟܠ ܥܕܢ
Sahd:BookPerf ܒܢܦܫܟ ܓܝܪ ܡ̇ܒܙܚ ܐܢܬ . ܒܡܢ̣ܘ XX
Sahd:BookPerf ܒܣܟܠܘܬܗ̣ . ܦܩ̣ܝܕ ܐܢܬ . ܒܪܡ ܠܐ
Sahd:BookPerf ܣ̣ܦܪܐ̈ ܩܕܝܫܐ̈ ܝܠܝ̣ܦ ܐܢܬ . ܕܗ̣ܢܘܢ ܡܫܟܚܝܢ