simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
P:Kings [AB] : ܘܐܢܬ ܡܬܦܨܐ ܐܢܬ . ܕܠܡܐ
P:Kings [AB] : ܘܒܛܢܬܗܘܢ̈ ܡܦܪܬ ܐܢܬ . ܘܐܡܪ
P:Kings [AB] : ܘܠܐ ܚܝܐ ܐܢܬ . ܘܐܦܢܝ
P:Kings [AB] . ܐܡܪ ܠܗ ܐܢܬ . ܘܡܢܐ
P:Kings [AB] : ܘܛܒܬܐ ܡܣܒܪ ܐܢܬ . ܘܥܢܐ
P:Kings [AB] ܡܢܐ ܗܟܢܐ ܥܒܕ ܐܢܬ . ܘܐܦ ܗܘ
P:Kings [AB] ܟܠ ܡܕܡ ܕܐܡܪ ܐܢܬ . ܡܛܠ ܕܐܢܬ
P:Kings [AB] ܘܚܙܝ ܡܕܡ ܕܥܒܕ ܐܢܬ . ܡܛܠ ܕܠܗܦܟܬܗ̇
P:Kings [AB] : ܘܒܩܫܬܟ ܡܚܐ ܐܢܬ . ܣܝܡ ܠܚܡܐ
P:Kings [AB] . ܘܐܢ ܨܒܐ ܐܢܬ : ܐܬܠ ܠܟ
P:Kings [AB] ܡܛܠ ܕܐܢܬ ܝܕܥ ܐܢܬ : ܕܠܝܬ ܒܢ
P:Kings [AB] : ܘܝܠܘܕܝܗܘܢ̈ ܡܫܩܦ ܐܢܬ : ܘܒܛܢܬܗܘܢ̈ ܡܦܪܬ
P:Kings [AB] ܡܛܠ ܕܓܢܒܪ ܚܝܠܐ ܐܢܬ : ܘܛܒܬܐ ܡܣܒܪ
P:Kings [AB] ܘܓܕܘܕܝܗܘܢ̈ ܒܚܪܒܐ ܡܩܛܠ ܐܢܬ : ܘܝܠܘܕܝܗܘܢ̈ ܡܫܩܦ
P:Kings [AB] : ܡܛܠ ܕܡܐܬ ܐܢܬ : ܘܠܐ ܚܝܐ
P:Kings [AB] ܓܠܥܕ : ܘܙܟܐ ܐܢܬ : ܘܡܫܠܡ ܠܗܘܢ
P:Kings [AB] : ܐܢ ܨܒܐ ܐܢܬ : ܙܠ ܥܡ
P:Kings [AB] ܘܐܡܪܝܢ ܠܗ ܡܕܓܠ ܐܢܬ : ܚܘܢ .
P:Kings [AB] ܡܢܟ : ܕܡܘܠܕ ܐܢܬ : ܢܬܕܒܪܘܢ :
P:Kings [AB] ܡܫܕܠ ܐܢܬ ܘܡܫܟܚ ܐܢܬ : ܦܘܩ ܘܥܒܕ