simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
JulRom ܒܐܦܝܢ̈ ܐܝܟ ܕܡܥܕ ܐܢܬ . ܐܦܢ ܠܐ
JulRom ܣܓܼܝ ܘܠܐ ܝܕܥܿ ܐܢܬ . ܕܐܢ ܬܪܥܿܗܿ
JulRom ܥܠ ܢܦܫܟ ܕܟܪܣܛܝܢܐ ܐܢܬ . ܕܝܠܝ ܗܼܝ
JulRom ܐܦ ܟܕ ܪܚܝܩ ܐܢܬ . ܕܬܗܘܐ ܗܕܐ
JulRom ܗܿܘ ܕܠܗ ܦܠܚܿ ܐܢܬ . ܗܘܬ ܗܕܐ
JulRom ܫܘܥܝܬܐ̈ ܕܛܥܝܘܬܐ ܕܐܚ ܐܢܬ . ܗܢܝܢ ܐܚܕܪ
JulRom ܘܥܠ ܗܿܝ ܡܫܬܩܠ ܐܢܬ . ܘܐܠܘ ܓܠܐ
JulRom ܥܠ ܢܦܫܟ ܕܟܪܣܛܝܢܐ ܐܢܬ . ܘܕܠܡܐ ܟܒܪ
JulRom ܐܠܗܐ   ܕܚܿܠ ܐܢܬ . ܘܟܕ ܝܠܦ
JulRom ܡܠܐ̈ ܚܪܒܬܐ̈ ܡܩܪܩܫ ܐܢܬ . ܘܠܝܬ ܠܡܬܕܡܪܘ
JulRom ܘܐܢܬܼ ܠܐ ܪܓܝܫ ܐܢܬ . ܚܝܠܐ ܓܝܪ
JulRom ܥܡܟ ܠܟܪ ܕܐܙܠ ܐܢܬ . ܠܚܡܫܝܢ ܠܡ
JulRom ܠܗ ܫܦܝܪ ܚܿܙܐ ܐܢܬ . ܥܕ ܩܠܝܠܼ
JulRom ܘܚܙܝ ܡܢܐ ܥܒܿܕ ܐܢܬ . ܥܡܐ ܓܝܪ
JulRom ܥܡܝ ܟܡܐ ܕܡܨܐ ܐܢܬ . ܬܘܝܪ ܗܘܐ
JulRom [ܒ]ܐܝܕܝ̈ ܡܢܘ ܡܓܥܠ ܐܢܬ [ܠܗ̇] . ܠܥܕܬܐ
JulRom ܕܕܡ ܟܝ ܣܿܒܪ ܐܢܬ ܐܘ ܛܪܘܢܐ ܫܩܝܠ
JulRom ܕܬܟܦܘܪ ܒܗ ܨܒܿܐ ܐܢܬ ܐܘ ܡܝܬ ܒܚܝܘܗܝܼ̈
JulRom ܒܪܡ ܕܝܢ . ܐܢܬ ܐܝܟ ܓܒܪܐ ܕܠܐ
JulRom ܒܟܠ ܕܨܒܿܝܬ ܫܠܝܛ ܐܢܬ ܐܝܟ ܡܿܠܟܐ .