simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Eph:memHom ܘܥܡ ܗ̇ܘ ܫ̇ܪܐ ܐܢܬ . ܐܫܬܘܦ ܕܝܢ
Eph:memHom ܠܦܪܕܝܣܟ ܟܕ ܙܟܝ ܐܢܬ . ܟܐ̈ ܗܟܝܠ
Eph:memHom ܘܐܝܟ ܥܠܡܐ ܥܡ̇ܠ ܐܢܬ . ܥܘܠ ܠܥܠܡܟ
Eph:memHom ܡܢܢ ܩܢܝܢܐ ܡܟܢܫ ܐܢܬ . ܬܐ ܩ̇ܒܠ
Eph:memHom ܐܢܬ ܘܠܕܓܠܐ ܫ̇ܡܥ ܐܢܬ 1505ܡܢ ܪܝܚܐ ܒܝܫܐ
Eph:memHom ܬܡܢ ܠܐ ܝ̇ܕܥ ܐܢܬ 1XX5ܢܘܚ ܕܝܢ ܙܕܝܩܐ
Eph:memHom ܚܫܐ ܕܪܘܚܐ ܝ̇ܠܦ ܐܢܬ 357ܘܐܢ ܒܩܢܘܡܟ ܬܬܒܩܐ
Eph:memHom ܦܘܪܣܟ ܗܘ ܪܫ̇ܡ ܐܢܬ 433ܐܘܨܪܗ̇ ܕܦܪܚܬܐ ܟܪܣܗ
Eph:memHom ܪܝܫ ܪܡܘܬܐ ܟ̇ܬܒ ܐܢܬ 4X1ܡ̣ܢ ܕܡ̇ܝܐ ܐܦܢ
Eph:memHom ܕܗܠܝܢ ܚܠܦܘܗܝ ܣ̇ܒܠ ܐܢܬ 665ܗ̇ܘ ܕܡܢܝܢ ܠܗ
Eph:memHom ܕܠܟܠ ܕܚܠܝܢ̈ ²⁴ܥܐܠ ܐܢܬ ]ܘܠܟܠ ܬܒܥܢ̈ ²⁵ܡܐܫܐܢܬ
Eph:memHom ܠܟ ܕܓܠܘܬܐ ܨܐܪ ܐܢܬ X 41ܠܘܩܒܠ ܚܘܩܐ̈
Eph:memHom ܡܘܬܐ ܠܐ ܦܪܝܩ ܐܢܬ X X9ܐܢ ܗܘ
Eph:memHom ܘܐܢܬ ܒܚܛܝܬܐ ܐܒܝܕ ܐܢܬ X85ܐܝܢܐ ܕܙ̇ܒܢ ܠܗ
Eph:memHom ܘܐܝܢܐ ¹ܕܪܓܐ ܩܐܡ ܐܢܬ XX1ܕܠܐ ܝܕܥܬ ܒܐ̇ܝܕܐ
Eph:memHom ܟܕ ܠܐ ܪܓܝܫ ܐܢܬ XX5ܒܫܠܡܐ ܠܘ̇ܐ ܚܝܝܟ̈
Eph:memHom ܡܢ ܬܪܥܐ ܦܐܫ ܐܢܬ XXX ܐܬܒܩܐ ³ܒܗ̇ܘ
Eph:memHom ܡܠܬܗ ܠܐ ܪܥ̇ܠ ܐܢܬ XXX ܓܡܠܐ ܙܘܥܐ
Eph:memHom ⁹ܕܐܢܬ ܠܐ ܚܐܣ ܐܢܬ XXX ܡܛܠ ܦܓܪܟ
Eph:memHom ܐܢܬ ܘܡܕܝܢܬܐ̈ ܥܩܪ ܐܢܬ XXXX ܫܪܘܪܐ ܫܝܛܐ