simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
P:Ps [AB] ܬܩܢܬ ܬܪܝܨܘܬܐ ܘܕܝܢܐ : ܘܙܕܝܩܘܬܐ ܒܝܥܩܘܒ ܐܢܬ ܥܒܕܬ . ܐܢܬ ܠܫܡܟ ܪܒܐ ܘܕܚܝܠܐ ܕܩܕܝܫ ܗܘ . ܥܘܫܢܗ ܕܡܠܟܐ ܪܚܡ ܕܝܢܐ :
SevAnt:LuqJul . ܠܗ ܠܚܪܡܐ ܡܢ ܘܠܝܬ ܥܠ ܩܪܩܦܬܟ ܡܦܩ ܐܢܬ ܠܗ ܀ ¹³ ]ܟܘ ܐܢܬ ܬܪܝܨܐ̈ ܩܐ̇ܡ ܐܢܬ . ܘܠܘܩܒܠ ܕܫܪܪܐ ܘܣܪܝܩܬܐ̈ ¹²ܡܨܛܢܥ
P:Phil-Phlm [AB] ܆ ܐܝܠܝܢ ܣܝܒܪܬ ܒܐܢܛܝܟܝܐ . ܘܒܐܝܩܢܘܢ . ܘܒܠܘܣ‍ܛܪܐ ܇ ܐܢܬ . ܘܒܬܪ ܡܣܝܒܪܢܘܬܝ . ܘܒܬܪ ܪܕܝܦܘܬܝ ܘܒܬܪ ܚܫܝ̈ . ܘܝܕܥ
PhiloxMab:TenMem ܕܝܢ ܟܕ ܒ̇ܥܐ XXXX X 7 ܢܬ ܕܬܛܠܘܡ ܐܢܫܘܬܐ ܆ ܠܐܠܗܘܬܐ ܐܢܬ ܕܐܠܗܐ ܡܬܝܕܥ ܆ ܗܟܢܐ ܐܦ ܒܩܝܡܬܗ ܚܝܠܐ ܕܐܠܗܘܬܗ ܡܬܓܠܐ .
JacSer:memSolit ܥܠ ܢܦܫܟ ܡܕܡ ܪܒܐ ܕܠܐ ܢܚܕܐ ܠܟ ܒܝܫܐ ܕܣܒܪܬ ܕܓܡܝܪܐ ܐܢܬ ܐܢܬ 330 ܘܟܕ ܚܐܪ ܐܢܬ ܒܕܪܓܟ ܪܡܐ ܐܦ ܒܡܫܘܚܬܟ ܚܙܝ ܠܡܐ ܬܪܢܐ
IsaacAnt:memHom . ܒܝܬܝܐ ܕܚܕ ܝܘܡ ܫܐܠ : ܡܙܘܢܐ ܡܢ ܪܒ ܒܝܬܐ ܀ ܘܒܪܐ ܠܚܡ ܐܢܬ ܠܟ ܐܝܬܝܟ ܀ ܒܟܝܠܐ ܢܘܟܪܝܐ ܕܥܠܝܟ : ܕܠܘ ܒܝܬܝܐ ܐܢܬ ܡܘܕܥ
Sahd:BookPerf . ܗܢܘ ܬܪܥܗ ܕܡܪܝܐ ܕܙܕܝܩܐ̈ ܥܠܝܢ ܒܗ . ܐܘܕܐ ܠܟ ܕܥܢܝܬܢܝ ܐܢܬ . ܕܒܗܘܢ ܬܥܘܠ ܘܬܘܕܐ ܠܡܪܝܐ . ܘܐܘܕܐ ܠܗ ܐܢܬ ܟܕ ܐܡܪ
Tim1:Epist ܆ ܘܗܐ ܟܕ ܛܒ ܘܐܦ ܐܡXX Xܠܟܬܐ ܡ̇ܢ ܂ ܠܘ ܕܝܢ ܐܡܬܐ ܐܝܬܝܗ̇ ܂ ܐܢܬ ܟܕܝܢܐ ܡܛܠ ܐܡܗ ܃ ܠܘ ܕܝܢ ܡܪܐ ܘܒܪ ܚܐܪܐ ܡܛܠ ܐܒܘܗܝ ܩ̇ܪܐ
BarEbr:CandSanc . X . ܣܥܝܐ ܬܪܝܢܐ . ܐܡܪܝܢ . ܐܠܘ ܗܝܡܢܘܬܐ ܘܥ̇ܒܕܐ̈ ܐܢܬ ܡ̇ܓܢ Xܘܠܐܚܪܢܐ̈ ܠܐ . ܕܠܝܬ ܝܗܘܒܐ ܕܝ̇ܗܒ ܡ̇ܓܢ ⁸ܐܠܐ ܢ
IšoAdiab:Epist ܕܠܡܬܩܝܡܘ ܙ ܠܗܝܢ ܠܐܝܠܝܢ ܕܡܢܟ ܐܝܟ ܬܪܥܝܬܐ ܕܐܢܫܝܢ̈ ܐܢܬ ܂ ܘܐܢ ܓܕܫ ܘܦܘܠܓܐ ܕܣܪ ̈ Xܝ ܙ ܚܘܫܒܐ̈ ܥܪܨ ܥܠܝܟ ܂ ܘܣܒܕ
P:4Macc [AB] ܆ ܡܢ ܫܛܘܪܘܬܗ ܕܝܘܠܦܢܐ ܗܢܐ ܆ ܘܢܦܨ ܐܢܬ ܡܢܟ ܚܘܫܒܐ ܗܢܐ ܐܢܬ ܫܪܪܐ . ܐܦ ܥܠܝ ܬܒܣܪ . ܘܠܡܣܡ ܒܪܝܫܐ ܬܫܘܛ . ܠܐ ܡܬܬܥܝܪ
AbbaIs:Ascet ܐܒܘܢ̣ ܥܒܕܝܢ X ܚܢܢ ܇ ܫܡܥܝܢܢ ܡܕܡ ܕܐܡ̇ܪ ܐܢܬ ܠܢ . XX ܐܢܬ ²⁹ܟܕ ܥܒܕܝܢ ܬܝܒܘܬܐ ܠܐܒܐ ܐܝܘܒ ܘܐܡܪܝܢ : ܐܝܟ ܕܒ̇ܥܐ
SevAnt:CathHom . ܐܢ ܒܝܬ ܝ̣ܠܕܐ ܡܥ̇ܕܥܕ ܐܢܬ ܆ ܗ̣ܘܝ ܒܟܠ ܝܘܡ ܚ̣ܕܬܐ . ܐܢܬ ܒܪܗ̣ܛܐ ܥ̇ܒܪ ܐܢܬ ܆ ܘܐܦܠܐ ܕܫ̇ܡܥ XXX XXXXX ܐܢܬ ܡ̣ܣܒܪ
SevAnt:LuqJul ܒܣܪܐ ܕܠܐ ܢܦܫܐ ܬ]ܒܥ[ܐ ¹ܕܬܛܥܐ ܠܗܠܝܢ ܕܫܡܥܝܢ ܡܛܠ ܕܐ ܐܢܬ ܗܠܝܢ ܕܨܒ̇ܐ ܐܢܬ . ܕܬܬܪܥܐ ܘܠܐ ܟܕ ܫܚܝܡܐܝܬ ܐܡ̇ܪ
IsaacNin:SpiritWorks ܗܘ ܕܒܚܐ ܘܐܢܬܘ ܡܩܒܠܢܐ ܐܢ ܛܣܐ ܠܐ ܡܠܝܠܐ ܗܘ ܕܚܘܝ ܐܪܙܐ ܐܢܬ ܐܢܬܘ ܡܩܪܒ ܘܐܢܬܘ ܡܚܣܐ . ܐܢܬ ܗܘ ܟܗܢܐ ܘܐܢܬܘ ܡܬܟܗܢܢܐ .
Chrys:ComJohn1 ܠܗ̇ . ܐܠܐ ܣܦܩܐܝܬ ܓܚܟܢܢ ܥܠܝܗܘܢ . ܠܟܘܢ ܕܝܢ ܫܒ̇ܩ ܐܢܐ ܐܢܬ ܕܝܢ ܕܩܒܠܘܗܝ . ܝܗ̣ܒ ܠܗܘܢ ܫܘܠܛܢܐ . ܗܟܢܐ ܬܘܒ ܡܦܫܩ
BarBahl:SyrLex . ܫܪܝܗܝ ܠܫܘܐܠܗܘܢ ܒܫܘܐܠܐ ܟܕ ܫܐܠ ܐܝܬܝܗ̇ . ܡܢ ܫܡܝܐ ܐܢܬ ܕܠܘܬ ܦܪܝܫܐ̈ ܟܕ ܫܐܠܘܗܝ ܕܒܐܝܢܐ ܫܘܠܛܢܐ ܗ̇ܠܝܢ ܥ̇ܒܕ
LiberGrad ܕܬܪܕܐ ܬܪܝܨܐܝܬ ܘܦܐܫ ܐܢܬ ܠܟ ܡܢ ܪܗܛܐ ܩܠܝܠܐ ܕܒܬܪ ܐܢܬ : ܕܢܬܪܨܟ ܘܢܒܝܢܟ ܟܠܗܘܢ ܫܒܝܠܐ̈ ܕܡܣܛܝܢ ܡܢܗ : ܠܐ ܡܫܟܚ
JacSer:memSinWomLordForgav ܐܡܪ ܫܡܥܘܢ ܗܘ ܩܕܡܝܐ ܙܕܩ ܕܢܚܒ ܚܘܒܬܗ ܕܝܠܗ ܣܓܝܐܐ ܗܘܬ ܐܢܬ ܠܗ ܫܒܩ ܠܬܪܝܗܘܢ̈ ܐܝܢܐ ܡܢܗܘܢ ܙܕܩ ܕܢܚܒܝܘܗܝ ܐܝܟ ܕܐܡܪ
AbbaIs:Ascet ܬܫܡܫܬܐ̇ ¹ ܘܠܐ ܬܨܒܐ ܠܡܦܩ ܠܒܪ . ² XXX XX ܘܐܢ ܚܙܝܬ ܢܦܫܟ ܐܢܬ ܟܕ ܐ̇ܟܠ ܐܢܬ XXܘܗܒ ܣܘܢܩܢܐ ܠܦܓܪܟ ܇ ܕܢܛܥܢܟ ܟܕ ܥ̇ܒܕ