simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
PhiloxMab:Disc ܠܡ ܫܡܫܐ ܒܓܒܥܘܢ ܟܬܪ . ܘܐܢܬ ܣܗܪܐ ܒܦܩܥܬܐ ܕܐܝܠܘܢ ܆ ܐܢܬ . ܦܫܛ ܠܡ ܝܫܘܥ ܐܝܕܗ ܆ ܘܡܠܠ ܒܫܘܠܛܢܐ ܕܗܝܡܢܘܬܐ .
PhiloxMab:Disc ܒܡܕܡ ܕܗܘ ܡܒܗܬ ܠܟ . ܡܢܐ ܪܒܐ ܠܟ ܒܡܕܡ ܕܐܝܬܘܗܝ ܟܘܐܪܟ . ܐܢܬ ܐܢܬ ܐܘ ܣܟܠܐ ܇ ܒܡܕܡ ܕܐܝܬܘܗܝ ܕܚܘܝܒܟ . ܠܡܢܐ ܡܫܬܒܗܪ
PhiloxMab:Disc ܘܥܒܪܬ ܠܗ ܠܥܘܡܩܗܝܢ . ܘܗܘܝܢ̈ ܠܟ ܥܣܩܬܐ̈ ܕܠܝܠܬܐ̈ . ܐܢܬ ܕܐܘܠܨܢܐ̈ . ܘܗܠܝܢ ܕܣܒܪ ܗܘܝܬ ܕܠܐ ܡܬܥܒܪܢ̈ ܒܪܓܠ ܆ ܕܐܫ
PhiloxMab:Disc ܫܒܝܚܐ ܥܠ ܥܒܕܗ . ܘܐܢܬ ܒܫܦܠܟ ܠܪܓܬܐ ܕܗܢܐ ܟܠܗ ܫܝܛܐ ܐܢܬ ܐܢܬ ܡܢ ܐܠܗܐ ܕܫܪܪܐ . ܘܠܟ ܥܒܝܕܐ ܠܟ ܟܪܣܟ ܐܠܗܐ . ܫܠܝܛܐ
PhiloxMab:Disc ܠܪܓܬܐ ܕܒܟ ܕܠܐ ܬܬܥܝܪ ܇ ܘܚܠܦ ܣܘܢܩܢܐ ܬܚܦܛܝܗ̇ ܡܢܟ ܐܢܬ ܐܢܬ ܡܢ ܚܘܫܒܟ ܕܠܐ ܢܬܚܠܛ ܥܡ ܦܓܪܐ ܒܡܐܟܘܠܬܐ ܇ ܘܡܕܡܟ
PhiloxMab:Disc ܒܚܘܬܚܬܗ̇ ܕܪܓܬܐ ܆ ܠܐ ܡܬܛܥܡܐ ܠܟ ܒܣܝܡܘܬܗ̇ ܕܙܟܘܬܐ ܆ ܐܢܬ ܙܟܘܬܐ ܆ ܗܢܝܐܘܬܗ̇ ܕܙܟܘܬܐ ܡܩܒܠܐ ܠܟ . ܟܡܐ ܓܝܪ ܕܫܓܝܫ
PhiloxMab:Disc ܠܐ ܡܬܬܚܬܐ ܐܢܬ ܥܡܗ̇ ܘܙܟܐ ܐܢܬ ܠܗ̇ . ܐܝܟܐ ܕܒܥܝܐ ܗܘܬ ܐܢܬ ܬܪܓ : ܐܬܢܚܬܬ ܘܪܓܬ ܙܥܘܪܝܬܐ̈ ܆ ܡܛܠ ܕܠܟ ܕܬܫܥܒܕ ܆
P:Sam [AB] ܘܒܢܝܟ̈ : ܘܬܥܠ ܠܒܪ ܡܪܟ ܠܚܡܐ ܘܢܐܟܘܠ . ܘܡܦܝܒܫܬ ܒܪ ܡܪܟ ܐܢܬ ܠܫܐܘܠ ܘܠܟܠܗ ܒܝܬܗ : ܝܗܒܬ ܠܒܪ ܡܪܟ . ܘܬܦܠܘܚ ܠܗ ܐܪܥܐ :
P:Sam [AB] ܠܝ . ܐܡܪ ܠܗ ܚܡܢܘܢ : ܠܬܡܪ ܚܬܗ ܕܐܒܝܫܠܘܡ ܐܚܝ ܪܚܡ ܐܢܐ . ܐܢܬ ܒܪ ܡܠܟܐ : ܡܢܘ ܕܗܟܢܐ ܐܙܠ ܐܢܬ ܡܢ ܨܦܪ ܠܨܦܪ : ܠܐ ܐܡܪ
P:RuthSusEsthJdt [AB] ܐܚܝܘܕ : ܘܟܠܗܘܢ ܒܢܝ̈ ܡܘܐܒ ܘܐܓܝܪܐ̈ ܕܥܡܘܢ . ܕܐܬܢܒܝܬ ܐܢܬ : ܐܡܪ ܐܠܦܪܢܐ ܪܒ ܚܝܠܐ ܕܐܬܘܪ ܠܐܚܝܘܕ ܩܕܡ ܟܠܗ ܥܡܐ . ܡܢ