simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
IsaacAnt:memHom ܬܬܦܠܓ : ܥܠ ܚܝܐ̈ ܕܗܢܘܢ ܦܪܩܘܟ ܀ ܠܐ ܬܥܒܕ ܚܘܒܐ ܘܐܪܙܐ ܥܡ ܐܢܬ ܠܐ ܬܗܘܐ ܠܗ ܚܒܝܒܐ : ܠܐܝܢܐ ܕܦܠܝܓ ܥܠ ܩܘܫܬܐ . ‏ ‏ܕܠܡܐ ܐܦ
Chrys:ComJohn1 . ܠܗܢܐ ܕܐܢܬܘܢ XXX XXܢ ܙܩܦܬܘܢ . ¹|ܐܘ ܠܐ ܝܕܥ ²ܐܢܬ ܐܢܬ ܐܠܗܐ ܥܒ̣ܕܗ . X ܘܠܡܢܐ ܗܠܝܢ ܐܚܪܢܝܬܐ̈ ܥܠ ܗܕܐ ܠܐ ܡܘܣܦ
SevAnt:CathHom ܆ ܐܠܐ . ܠܐܚܪܢܐ̈ ܝ̇ܗܒ ܐܢܬ ܥ̣ܠܬܐ ܕܢܣ̇ܬܓܦܘܢ ܒܝܕ ܐܢܬ ܠܚܘܣܪܢܐ . ܐ . ܦܢ ܓܝܪ ܐܢܬ̇ ܠܐ ܚ̇ܣܪ ܐܢܬ̇ ܐܝܟܢܐ ܕܐܡ̇ܪ
SevAnt&SergStyl:Corres ܕܝܢ ܟܕ ܩܪܝܬ ܗܠܝܢ ܐܝܬܝܬܗ̇ ܠܡܠܬܐ . ܟܕ ܐܡ̇ܪ ܐܢܬ ܐܢܬ ܕܗܠܝܢ ܕܐܬܐܡܪ ܘܢܩܦܢ̈ ܘܡܬܚܙܝܢ̈ ܘܠܐ ܡܦܪܫܐܝܬ ܡܟܢܢ .
ComGenExod ܥܠ ܫܡܝ ܕܗܘ ܡܫܒܚ . ܕܢܐܡܪ ܕܫܡܝ ܕܝܠܝ ܐܝܬܘܗܝ . ܬܚܘܝܬܐ ܐܢܬ ܝܥܩܘܒ ܕܚܘܢܝ ܫܡܟ . ܐܡ̇ܪ ܠܗ ܡܠܐܟܐ X ܡܢܐ ܠܡ X 2 ܡܫܐܠ
Sahd:BookPerf . ܒܟܠ ܥܕܢ ܗܟܝܠ ܘܒܟܠ Xܝ ܣܘܥܪܢ : ܐܢ ܐ̇ܟܠܝܢܢ ܘܐܢ ܐܢܬ ܆ ܕܒܟܠ ܥ̇ܒܕܝܟ̈ ܗ̣ܘܝܬ ܕܟ̣ܝܪ ܚܪܬܐ ܆ ܘܠܥ̇ܠܡ ܠܐ ܚ̇ܛܐ
SergStyl:epLuqJew . ܗܢܝ ܠܝ ܕܝܢ ܐܫܡܥ . . 2ܣܪܓܝܣ ܦܪܫ ܠܝ ܛܡܐܘܬܗ ܕܚܙܝܪܐ ܐܢܬ X ܐܟܚܕܐXܢ ܢܣܘܦܘܢ ܐܡܪ ܡܪܝܐ . ܗܫܐ ܕܝܢ ܐ̇ܡܪ ܡܕܡ ܕܨ̇ܒܐ
P:John [AB] ܆ ܘܗܘ ܟܦܪ ܂ ܘܐܡܪ ܠܐ ܗܘܝܬ . ܐܡܪ ܠܗ ܚܕ ܡܢ ܥܒܕܐ̈ ܕܪܒ ܐܢܬ ܗܘܐ ܘܫܚܢ . ܘܐܡܪܝܢ ܠܗ . ܠܡܐ ܆ ܐܦ ܐܢܬ ܚܕ ܡܢ ܬܠܡܝܕܘܗܝ̈
Chrys:ComJohn1 . X 1X X141⬩ܐܠܐ ܣܓܝ̇ܐܬܐX ¹ܕܡܢ ܩܛܠܐ ܩܫܝܢ̈ ²ܣܥ̇ܪ ܐܢܬ XX X 8ܐܢܫܐ ܟܠܗܘܢ ܣܛܢܐ ܐܡܝܬ . X |ܐܠܐ ܐܢܬ ܗܫܐ ܠܐ ܩܛ̇ܠ
SevAnt:LuqJul ܕܡ̇ܚܦܐ ܐܢܬ ܠܪܘܫܥܗ̇ ܕܬܥܝܬܟ ܐܡ̇ܪ ܐܢܬ ܀ ² ܡܫܘܕܥܐ ܓܝܪ ܐܢܬ ܐܢܬ ܠܗܠܝܢ ܕܝܠܟ ܒܦܟܢܘܬܐ̈ ܣܓܝܐܬܐ̈ : ܕܒܗܝܢ ܣ̇ܒܪ
SevAnt:LuqGramm ܆ ܡܢܗ ܢ ܟܕ ܡܢܗܝܢ ܬܬܠ ܡܢ ܟܠܦܪܘܣ ܆ ܘܗ̇ܝ X ܕܠܒܪ ܡܢ ܚܫܐ ܐܢܬ ܂ ܐܢ ܗܟܝܠ ܡܢ ܗܠܝܢ ܕܫܡ̇ܥ ܐܢܬ ܇ ܘܕܡܝ̣ܬ̇ ܘܕܐܬܝܠܕ ܝ̇ܗܒ
Tim1:Epist ܐܒܝ ܠܘܬܟ : ܒܗ̇ܘ ܫܘܒܚܐ ܕܐܝܬ ܗܘ̣ܐ ܠܝ²⁸³ |ܩ M 732ܩ ܐܢܬ ܡܠܦ . 3 , 15ܘܐܝܟܢܐ ܕXܐXܡܬܝ ²X²ܕܐܡ̇ܪ : ܕܗܫܐ ܫܒܚܝܢܝ
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts . ܐܢ ܓܝܪ ܥܠ ܙܕܝܩܐ ܐ̇ܡܪ ܢܒܝܐ : ܕܐܢ ܢ̇ܦܠ ܠܐ ܡ̇ܗܪ ܇ ܐܢܬ ܕܥܠܝܟ ܆ ܢ̇ܦܠ ܐܢܬ ܡܢ ܫܩܝܦܐ ܗܢܐ ܠܬܚܬ ܇ ܘܠܐ ܡܬܢܟܐ
JulRom ܒܥܓܠ ܬܕܪܟ ܢܦܫܟ ܘܬܥܕܪ ܩܢܘܡܟ . ܠܐ ܓܝܪ ܦܐܝܐ ܠܢ . ܐܢܬ . ܕܠܐ ܢܒܨܪܟ ܡܢ ܐܝܩܪܟ ܐܦܠܐ ܢܬܚܬܝܟ ܡܢ ܪܒܘܬܟܼ . ܐܢ
Cyr:ComLuke ܗܘ ܗ̇ܘ ܕܐ̇ܬܐ̣ ܂ ܐܘ ܠܐܚܪܢܐ ܡ̇ܣܟܝܢܢ ܂ ܟܕ ܕܝܢ ܐܬܘ ܠܘܬܗ ܐܢܬ ܡܢ ܬܠܡܝܕܘܗܝ̈ ܂ ܘܫ̇ܕܪ ܐܢܘܢ ܠܘܬ ܝܫܘܥ ܟܕ ܐܡ̇ܪ ܆
PhiloxMab:Disc ܠܗ̇ ܒܙܒܢܐ ܕܚܡܝܡܐ ܒܗ̇ . ܘܡܕܥܟ ܐܢܬ ܠܗ̇ ܒܙܒܢܐ ܐܢܬ ܐܘ ܒܟܘܪܗܢܐ ܬܬܒܛܠ . ܐܠܐ ܐܝܬܘܗܝ ܢܨܚܢܟ ܆ ܡܐ ܕܡܩܪ
IšoMerv:ComOT . ܬܘܒ ܆ ܗ̇ܝ ܕܠܐ ܬܣܝܡ ܣܟܝܢܐ ܆ ܥܠ ܬܘܬܐ ܣܡܗ̇ . ܐܝܟ ܐܢܫ ܐܢܬ . ܕܠܐ ܠܡ ܒܕܡܘܬ ܣܟܝܢܐ ܗܘܝܐ ܠܟ ܗ̇ܝ ܡܐܟܘܠܬܐ ܕܐ̇ܟܠ
IšoMerv:ComOT ܕܬܫܟܚ ܒܗ ܐܬܪܐ ܕܬܬܒܥܝܘܗܝ ܒܗܝܢ . [XX]ܘܬܩܪܐ ܠܫܒܬܐ ܐܢܬ . ܗܢܘ . ܟܕ ܢܣܟܠ ܒܟ ܟܢܬܟ ܠܐ ܬܩܛܘܪ ܒܠܒܟ ܣܟܠܘܬܗ̈ ܇ ܘܡܓܪ
P:Matt [AB] ܐܡܪܬ . ܐܡܪ ܐܢܐ ܠܟܘܢ ܕܝܢ ܆ ܕܡܢ ܗܫܐ ܬܚܙܘܢܝܗܝ ܠܒܪܗ ܐܢܬ ܆ ܕܬܐܡܪ ܠܢ . ܐܢ ܐܢܬ ܗܘ ܡܫܝܚܐ ܒܪܗ ܕܐܠܗܐ . ܐܡܪ ܠܗ ܝܫܘܥ .
Basil:SyrDeSpirSanc ⁴⁵⁹ܠܒܢܝ̈ ܐܢܫܐ̈ ܡܗܝܡܢܐ̈ . ܘܕܐܝܬܝ ܫܠܝܚܐ ܒܡܠܬܗ ܐܢܬ ܠܡ ܡܢܝ ܒܝܕ ܣܗܕܐ̈ ܣܓܝܐܐ̈ . ܗ̣ܢܝܢ ܠܡ ܗܠܝܢ ⁴⁵⁸ܐܓܥܠ ܐܦ