simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
P:ApocBar [AB] ܬܪܝܨܐܝܬ ܡܢܐ ܥܒܕܬ ܡܢ ܥܒܕܝܟ̈ . ܡܛܠ ܕܚܢܢ ܠܐ ܡܫܟܚܝܢܢ ܐܢܬ ܡܨܛܥܪܝܢܢ . ܘܒܗܘ ܙܒܢܐ ܡܣܟܝܢܢ ܠܒܝܫܬܐ̈ . ܐܢܬ ܕܝܢ ܝܕܥ
BarBahl:SyrLex . ܠܓܘܫܡܐ ܒܦܘܠ̇ܓܐ ܘܒܦܣ̇ܩܐ . ܡܢ ܗ̇ܝ ܕܐܣܟܝܡܐ ܠܐ ܢ̇ܦܠ ܐܢܬ ܘܡܢ ܫܘܡܠܝ ܗ̇ܕܐ ܕܟܝ̇ܢܐ ܡܬܢܣܒܐ : ܡܛܠ ܕܟܠ ܐܝܟ ܕܡܬܟܪܟ
Sahd:BookPerf ܆ ܐܝܢ ܠܡ . ܢܗܘܐ ܡܕܒܪܐ ܐܝܟ ܟܪܡܠܐ . ܒܙܒܢܐ ܕܬܚܘܬ ܪܘܚܐ ܐܢܬ ܐܢܬ . ܕܠܡܐ ܗܠܝܢ ܩܕܡ̣ܬ ܚ̣ܙܝܬ ܒܪܘܚܐ ܘܥܠܝܗܝܢ ܡ̇ܠܦ
SevAnt:CathHom ܕܝܢ ܟܕ ܚܙܘܩܝܐ ܗ̇ܘ ܐܚܪܝܐ ܚ̇ܙܩ ܐܢܬ ܇ ܘܠܘܬ ܡܫܝܚܐ ܐ̇ܙܠ ܐܢܬ ܒܪܘܚܐ XXܡܬܦ̇ܪܣ ܘܡܟ̇ܢܫ ܠܗ̇ ܠܗܘܦܘܬܣܝܣ ܕܝܠܗ .
P:RuthSusEsthJdt [AB] ܥܠ ܦܘܩܕܢܐ ܕܡܠܟܐ . ܘܟܕ ܐܡܪܝܢ ܗܘܘ ܒܟܠ ܝܘܡ : ܘܠܐ ܫܡܥ ܐܢܬ ܥܒܕܐ̈ ܕܡܠܟܐ ܒܬܪܥܐ ܕܡܠܟܐ ܠܡܘܪܕܟܝ : ܠܡܢܐ ܥܒܪ
PhiloxMab:Disc . ܒܛܝܢܐ ܘܠܒܢܐ̈ ܘܒܬܥܫܐ ܘܥܡܠܐ̈ ܩܫܝܐ̈ ܆ ܡܨܪܝܢ ܐܢܬ ܆ ܕܡܘܬܐ ܗܝ ܬܘܒ ܕܚܐܪܘܬܐ ܕܒܬܪ ܡܦܩܬܟ ܕܡܢ ܥܠܡܐ ܡܩܒܠ
Sahd:BookPerf . ܗܢܘ ܕܝܢ ܕܐܠܗܐ ܒܕܒܢܝܢܫܐ̈ ܇ ܒܕܡ̣ܘܬ ܗ̇ܢܘܢ XX ܪܫܢܐ̈ ܐܢܬ ܐܢܬ . ܠܐ ܠܐ ܚܟܝܡܐ ܬܫܬܟܚ ܇ ܟܕ ܫܘܒܚܐ ܒܫܘܒܚܐ ܡ̇ܚܠܦ
Tim1:Epist ܆ ܘܗܐ ܟܕ ܛܒ ܘܐܦ ܐܡܗ̣ ܡܠܟܬܐ ܡ̇ܢ . ܠܘ ܕܝܢ ܐܡܬܐ ܐܝܬܝܗ̇ . ܐܢܬ ܡܛܠ ܐܡܗ : ܠܘ ܕܝܢ ܡܪܐ ܘܒܪ ܚܐܪܐ̈ ¹X⁷ܡܛܠ ܐܒܘܗܝ ܩ̇ܪܐ
DadQaṭ:ComAscet . O⬩ܣܓܝ ܓܝܪ ܡܟܫܠܐ ܘܡܥܝܩܐ ܫܝܛܘܬܐ ܘܠܐ ܚܫܝܒܘܬܐ ܐܢܬ . O⬩ܪܡܘܬܐ ܐܝܬܝܗ̇X : X ܒܗ̇ܝ ³ܕܬܬܟܫܠ ܗ̇ܝ ⁴ܕܠܐ ܚܫܝܒ
SevAnt:LuqJul ܕܠܥܘܕܪܢܐ ܕܝܠܟ ܣܢܝܩ ܐܢܐ ܘܕܗܠܝܢ ܕܢܣܛܘܪܝܣ ܐܢܬ ܘܕܡܘܬܐ : ܕܡܠܬܐ ܝܚܝܕܝܐ ܗ̇ܘ ܕܕ ܫܘܠܦܐ ܐܬ̇ܒܣܪ : ܐܡ̇ܪ
PhiloxMab:Disc ܆ ܡܢ ܬܡܢ ܗܘܝܢ ܡܪܒܝܢܐ̈ ܠܚܫܝܟ̈ . ܠܘ ܓܝܪ ܡܕܡ ܕܣܢܝܬ ܐܢܬ ܐܢܘܢ ܓܝܪ ܒܡܠܟܝܗܘܢ̈ . ܕܡܢ ܐܝܟܐ ܕܚܙܝܢ ܠܟ ܕܐܚܝܕ
PhiloxMab:TenMem ܐܒܝ ܠܘܬܟ . ܘܫܘܒܚܐ ܕܐܝܬ ܗܘܐ ܠܝ ܠܘܬܟ ܡܢ ܩܕܡ ܕܢܬܒܪܐ ܐܢܬ . ܘܡ̇ܢ ܕܫܕܪܬ ܥ ܡܫܝܚܐ . ܘܬܘܒܐܡܪ ܝܫܘܥ ܕܗܫܐ ܫܒܚܝܢܝ
Chrys:ComJohn1 . ܐܢ ܒܗܘ̇ ܟܝܢܐ ܠܐ ܡܬܚܙܝܢܐ ܘܠܐ XX X19ܡܬܚܒܠܢܐ ܐܝܟ ܡܐ ܐܢܬ ܠܐ ܐܝܬܘܗܝ ܡܢ ܒܬܪ ܗܘ̇ ܕܡܢܗ ܐܝܬܘܗܝ . ܡܢܐ ܡܬܦܠܓ
SevAnt&SergStyl:Corres ܒܣܪܢܘܬܐ ܕܝܘܠܦܢܐ̈ ܘܗ̇ܝ ܕܠܬܚܬ ܪܫܦܐ ܬܐܠܦ ܕܝܬܝܪ ܪܡܐ ܐܢܬ ܕܢܐܡܪ ܕܐܦ ܐܬܒܪܢܫ . ܒܬܪܟܢ ܘܐܬܪܡܪܡ . ܐܝܟܢܐ ܕܟܕ ܫ̇ܪܐ
SermHolyWeek ܗܘ ܕܘܝܕ ܕܫܪܪܐ ܘܥܡܐ -- -- ܝ ܪܕܘܦܐ ܘܠܕܘܝܕ ܦܪܥܗ ܫܐܘܠ ܐܢܬ ܝ ܩܡܘ ܦܪܥܘܟ ܨܥܪܐ ܘܢܓܕܐ XXX ܠܟ ܢܓܝܪ ܪܘܚܐ ܕܦܪܩܢ
Sahd:BookPerf ܠܗ̇ . ܟܕ ܠܝܬ ܥܡܟ ܩܪܒܐ ܇ ܘܠܐ ܡܬܐܠܨ ܐܢܬ ܒܐܓܘܢܐ ܐܢܬ ܕܠܐ ܢ̇ܫܬܟܚ ܡܘ̣ܡܐ ܒܡܝܬܪܘܬܟ ܇ ܒܗ̇ܝ ܕܒܢܝܚܐ ܓܡ̇ܪ
IsaacAnt:memHom . ܫܡܝܐ ܕܠܐ ܚܛܬ ܐܬܐܒܠܬ : ܘܒܟ ܠܐ ܒܪܨܬ ܟܪܝܘܬܐ ܀ ܢܘܗܪܐ ܐܢܬ ܡܢ ܬܘܩܠܬܟ̈ ܀ ܫܡܫܐ ܕܠܐ ܚܛܐ ܐܣܬܪܕ : ܘܐܢܬ ܥܘܠܐ ܡܡܣܪ
SevAnt:LuqGramm ܕܬܪܝܢ̈ ܟܝܢܐ̈ ܝܝ ܕܐܬܩܝܡܘ ܬܚܘܐ ܇ ܘܐܡ̇ܪ ܐܢܬ ܓܘܡܕܢܐ ܬ ܐܢܬ ܡܦܪܫܐ ܠܟܝܢܐ̈ ܇ ܦܣ̇ܩ ܐܢܬ ܠܗ̇ܘ ܚܕ ܕܒܪܘܟܒܐ ܇ ܘܡܬܚܪܐ
DionAr:MystWritings ܐܡܪ̇ ܐܢܬ . ܕܡܨ̇ ܚܐ ܠܝ ܐܦܠܘܦܢܘܣ ܣܘܦܣܛܐ ܆ ܘܩ̇ܪܐ ܠܝ ܐܢܬ . ܘܒܬܪܟܢ ܡܐ ܕܝܕܥ̇ܬ ܆ ܐܡܪ ܝܘܗܝ ܐܝܟ ܡܐ ܕܙ̇ܕܩ . ܀ ܐܠܐ
P:ProvQohSong [AB] ܬܬܕܡܐ ܠܗ . ܐܠܐ ܡܠܠ ܥܡ ܣܟܠܐ ܐܝܟ ܚܟܝܡܘܬܟ . ܕܠܐ ܢܣܒܪ ܐܢܬ ܠܓܒܪܐ ܣܟܠܐ . ܠܐ ܬܬܠ ܦܬܓܡܐ ܠܣܟܠܐ ܐܝܟ ܣܟܠܘܬܗ . ܕܠܐ ܐܦ