simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
P:Ps [AB] ܬܩܢܬ ܬܪܝܨܘܬܐ ܘܕܝܢܐ : ܘܙܕܝܩܘܬܐ ܒܝܥܩܘܒ ܐܢܬ ܥܒܕܬ . ܐܢܬ ܠܫܡܟ ܪܒܐ ܘܕܚܝܠܐ ܕܩܕܝܫ ܗܘ . ܥܘܫܢܗ ܕܡܠܟܐ ܪܚܡ ܕܝܢܐ :
SevAnt:LuqJul . ܠܗ ܠܚܪܡܐ ܡܢ ܘܠܝܬ ܥܠ ܩܪܩܦܬܟ ܡܦܩ ܐܢܬ ܠܗ ܀ ¹³ ]ܟܘ ܐܢܬ ܬܪܝܨܐ̈ ܩܐ̇ܡ ܐܢܬ . ܘܠܘܩܒܠ ܕܫܪܪܐ ܘܣܪܝܩܬܐ̈ ¹²ܡܨܛܢܥ
Eph:ComGen&Exd ܆ ܐܝܟܢܐ ܡܫܟܚܢ̈ ܫܠܡܢ̈ ܥܠܝܟ ܗܠܝܢ ܕܐܬܓܙܪ . ܐܢ ܗ̣ܘ ܐܢܬ ܡܢ ܥܕܐ ܠܝܘܒܠ . ܝX ܡܘܬܐ ܫ̇ܐܠ ܐܢܬ . ܘܐܢ ܡ̣ܢ ܡܘܬܐ ܕܚ̇ܠ
SevAnt:LuqJul ܕܝܢ ܟܕ ܠܐ ܡܪܓܫ ܐܢܬ ܒܗܕܝܘܛܘܬܟ ܣܟܠܬܐ : ܐܝܟ ܡܕܡ ܚܕܬܐ ܐܢܬ ܕܡܦܩܢܗܝܢ ܒܘܠܒܠܐ ܐܝܬܘܗܝ ܕܗ̇ܢܘܢ ܒܐܠܝ̈ ܟܝܢܐ̈ ܀
IsaacNin:SpiritWorks ܥܠ ܣܘܟܝܐ ܕܐܝܬ ܒܗ ܐܝܢ ܘܠܐ ܕܗܕܐ ܫܟܝܪܐ ܠܡܪܢܐ ܡܪܝ ܥܠ ܐܢܬ . ܠܘ ܕܟܕ ܡܕܡ ܨܒܐ ܐܢܬ ܠܡܕܥ ܕܠܐ ܝܕܥ ܐܢܬ . ܘܙܒܢܐ ܝܗܒ
PhiloxMab:Disc . ܒܛܝܢܐ ܘܠܒܢܐ̈ ܘܒܬܥܫܐ ܘܥܡܠܐ̈ ܩܫܝܐ̈ ܆ ܡܨܪܝܢ ܐܢܬ ܆ ܕܡܘܬܐ ܗܝ ܬܘܒ ܕܚܐܪܘܬܐ ܕܒܬܪ ܡܦܩܬܟ ܕܡܢ ܥܠܡܐ ܡܩܒܠ
Sahd:BookPerf . ܗܢܘ ܕܝܢ ܕܐܠܗܐ ܒܕܒܢܝܢܫܐ̈ ܇ ܒܕܡ̣ܘܬ ܗ̇ܢܘܢ XX ܪܫܢܐ̈ ܐܢܬ ܐܢܬ . ܠܐ ܠܐ ܚܟܝܡܐ ܬܫܬܟܚ ܇ ܟܕ ܫܘܒܚܐ ܒܫܘܒܚܐ ܡ̇ܚܠܦ
SevAnt:LuqGramm ܆ ܘܗ̣ܘ ܟܕ ܟܬ ܒܬܐ ܥ̇ܒܕ ܗܘܐ ܠܡܪܛܝܢܝܢܣ ܘܠܙܘܣܝܡܣ ܐܢܬ ܠܗܕܐ ܃ ܐܝܟܢܐ ܕܬܫܬܟܚ ܕܐܦ ܒܗܕܐ ܒܓܦܝܟ̈ - ܝܝ ܡܬܬܨܝܕ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs . O⬩ܡܐ ܠܡ ܕܐ̇ܠܨ ܠܟ XXܕܝܘܐ ܕܙܢܝܘܬܐ ܒܩܪܒܗ ܕܥܡܟ ܐܢܬ ܬܫܒܘܩ ܠܠܒܟ ܕܢܬܛܦܝܣ ܕܐܫܬܒܩ ¹ܠܟ ܚܛܗܝܟ̈ ܆ ܘܡܬܬܢܝܚ
SevAnt:LuqJul ܕܠܥܡܐ ܠܐ ܡܬܡܢܝܢܐ ܬܕܘܢ . ܘܟܕ ܠܡܥܗܕܢܘܬܐ ܕܝܠܝ ܕܝܠܟ ܐܢܬ ܡܬܚܒܠ ܐܢܬ ܘܟܠܗ ܗܢܐ ܥܡܐ : ܐܢ ܐܢܬ ܠܚܘܕܝܟ ܒܥ̇ܐ
SevAnt:CathHom ܆ ܡܛܠܗܕܐ ܠܟܬܝܒܬܐ̈ ܟܗܢܝܬܐ̈ ܥܗܕܬܟ . ܒܗܠܝܢ . ܐܢ ܠܐ ܐܢܬ ܠܡܪܕܘܬܐ ܗ̇ܝ ܕܐܬ . ܕ̇ܕܝܬ . ܐܓܘܢܐ ܟܗܢܝܐ ܡܬ̇ܟܬܫ
JnEph:ActsEastSaints ܐܒܘܢ ܕܬܢܝܚ ܆ ܒܗܠܝܢ̣ ܘܒܫܪܟܐ ܕܐܟܘܬܘܝܢ ܡܢܝܚ ܐܢܬ . ܐܢܬ ܕܡܪܝܐ ܐܠܦ ܠܢ ܒܣܒܪܬܘ ܘܦ . ̇ܩܕ ܠܢ . X ܐܢX ܠܡܪܝܐ ܨ̇ ܒܐ
Chrys:ComJohn1 . ܐܢ ܒܗܘ̇ ܟܝܢܐ ܠܐ ܡܬܚܙܝܢܐ ܘܠܐ XX X19ܡܬܚܒܠܢܐ ܐܝܟ ܡܐ ܐܢܬ ܠܐ ܐܝܬܘܗܝ ܡܢ ܒܬܪ ܗܘ̇ ܕܡܢܗ ܐܝܬܘܗܝ . ܡܢܐ ܡܬܦܠܓ
Shub:BookGifts ܒܥܐܢܐ ܡܢܟ . ܘܐܢ ܫܪܝܬ ܠܐ ܬܗܦܘܟ ܠܒܣܬܪܟ . ܣܝܒܪ ܐܢܬ ܫܠܝܐ . ܘܛܘܒܘܗܝ ܠܡܢ ܕܒܚܘܒܐ ܫܩܠܗ . ܠܐ ܬܫܪܐ ܐܢ ܠܐ ܡܨܐ
JacSer:memElishShulWom ܗܘ ܕܠܐ ܫܐܠܬ ܗܘܝܬ ܝܠܕܐ ܡܢܟ ܐܠܐ ܐܡܪܬ ܕܠܐ ܬܫܐܠ ܠܝ ܒܪܐ ܐܢܬ ܘܐܦܠܐ ܐܩܒܘܪ ܐܦܠܐ ܚܒܠܐ̈ ܐܦܠܐ ܚܫܐ̈ ܐܚܙܐ ܡܢ ܡܬܘܡ ܝܕܥ
Sahd:memSolitar ܠܗ̇ . ܘܒܗ̇ܝ ܕܒ̇ܣܐ ܐܢܬ ܥܠ ܐܚܝܟ̈ ܘܕܒ̣ܨܝܪܝܢ ܡܢܟ ܚܫ̇ܒ ܐܢܬ ܗܘ ܠܟ ܡܝܬܪܘܬܐ ܆ ܒܗ̇ܝ ܕܫ̇ܐܛ ܐܢܬ ܠܐܚܪܢܐ̣̈ ܡ̇ܘܒܕ
BarBahl:SyrLex . ܫܪܝܗܝ ܠܫܘܐܠܗܘܢ ܒܫܘܐܠܐ ܟܕ ܫܐܠ ܐܝܬܝܗ̇ . ܡܢ ܫܡܝܐ ܐܢܬ ܕܠܘܬ ܦܪܝܫܐ̈ ܟܕ ܫܐܠܘܗܝ ܕܒܐܝܢܐ ܫܘܠܛܢܐ ܗ̇ܠܝܢ ܥ̇ܒܕ
JnDalya:Epist ܕܬܫ̣ܟܚ ܆ ܛ̣ܪ ܦܘܩܕܢܐ̈ . ܐܢ ܠܗ̇ܘ ܕܐܝܬܘܗܝ ܨ̇ܒܐ ܐܢܬ XX ܐܢܬ ܪܚ̇ܡ ܐܢܬ ܆ ܚܘܒ̣ܗ ܕܠܐ ܦܣ̇ܩ ܢܗ̣ܘܐ ܒܟ . ܐܢ ܠܗܢܐ X⁸ܨ̇ܒܐ
JacSer:memJesus'Tempt ܐܡܪ ܡܪܢ ܬܘܒ ܗܟܢܐ ܟܬܝܒ ܒܢܒܝܐ 353 370 ܕܐܢܬ ܠܐ ܬܢܣܐ ܐܢܬ ܪܓܠܟ ܐܢܗܘ ܕܐܢܬ ܗܘ ܒܪܐ ܕܐܠܗܐ ܫܕܝ ܠܡ ܢܦܫܟ ܠܐ ܡܗܪ
AbbaIs:Ascet ܬܫܡܫܬܐ̇ ¹ ܘܠܐ ܬܨܒܐ ܠܡܦܩ ܠܒܪ . ² XXX XX ܘܐܢ ܚܙܝܬ ܢܦܫܟ ܐܢܬ ܟܕ ܐ̇ܟܠ ܐܢܬ XXܘܗܒ ܣܘܢܩܢܐ ܠܦܓܪܟ ܇ ܕܢܛܥܢܟ ܟܕ ܥ̇ܒܕ