simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
P:Job [AB] . ܕܟܬܒܬ ܥܠܝ ܡܪܕܘܬܐ . ܘܡܕܟܪ ܐܢܬ ܥܠܝ ܚܘܒܐ̈ ܕܛܠܝܘܬܝ . ܐܢܬ . ܠܛܪܦܐ ܝܒܝܫܐ ܕܢܬܪ : ܕܐܫ ܐܢܬ . ܘܠܓܠܐ ܝܒܝܫܐ ܪܕܦ
P:Isa [AB] . ܕܠܡܐ ܦܨܝܘ ܐܠܗܝܗܘܢ̈ ܕܥܡܡܐ̈ ܕܚܪܒܘ ܐܒܗܝ̈ : ܠܓܘܙܢ ܐܢܬ ܕܐܬܘܪ ܠܟܠܗܝܢ ܐܪܥܬܐ̈ ܠܡܚܪܒܘ ܐܢܝܢ . ܘܐܢܬ ܡܬܦܨܐ
P:Jer [AB] . ܕܠܡܐ ܢܬܢܛܪ ܠܥܠܡ : ܐܘ ܢܬܢܛܪ ܠܥܠܡܝܢ : ܗܐ ܡܠܠܬܝ ܐܢܬ . ܗܐ ܡܟܝܠ ܩܪܝܐ ܐܢܬܝ ܠܝ : ܐܒܝ : ܘܡܪܒܝܢܝ ܕܡܢ ܛܠܝܘܬܝ
P:Kings [AB] . ܕܠܡܐ ܦܨܝܘ ܐܠܗܝܗܘܢ̈ ܕܥܡܡܐ̈ : ܕܚܪܒܘ ܐܒܗܝ̈ : ܠܓܘܙܢ ܐܢܬ ܕܐܬܘܪ . ܠܟܠܗܝܢ ܐܪܥܬܐ̈ : ܘܐܚܪܒܘ ܐܢܝܢ : ܘܐܢܬ ܡܬܦܨܐ
P:ProvQohSong [AB] . ܕܢܛܪ ܦܘܩܕܢܐ ܠܐ ܝܕܥ ܡܠܬܐ ܒܝܫܬܐ . ܘܙܒܢܐ ܘܕܝܢܐ ܝܕܥ ܐܢܬ . ܐܝܟܢܐ ܕܢܡܠܠ ܡܠܟܐ ܫܠܝܛ . ܘܡܢܘ ܕܢܐܡܪ ܠܗ : ܡܢܐ ܥܒܕ
P:Heb&CathEpist [AB] . ܕܪܒܐ ܡܢ ܗܕܐ ܚܕܘܬܐ ܁ ܠܝܬ ܠܝ ܆ ܕܐܫܡܥ ܕܒܢܝܐ̈ ܕܝܠܝ ܐܢܬ ܕܐܬܝܢ ܐܚܐ̈ ܘܣܗܕܝܢ ܥܠ ܫܪܪܟ ܇ ܐܝܟ ܡܐ ܕܐܢܬ ܒܫܪܪܐ ܡܗܠܟ
P:Gen [AB] . ܗܐ ܗܘ ܐܡܪ ܕܚܬܝ ܗܝ : ܘܐܦ ܗܝ ܐܡܪܬ ܕܐܚܝ ܗܘ . ܒܬܡܝܡܘܬ ܐܢܬ ܠܐ ܩܪܒ ܠܗ̇ . ܘܐܡܪ ܐܒܝܡܠܟ . ܡܪܝܐ : ܐܦ ܥܡܐ ܙܟܝܐ ܩܛܠ
P:ApocBar [AB] . ܗܕܐ ܕܝܢ ܓܕܫܐ ܡܢ ܒܬܪ ܐܪܒܥܝܢ ܝܘܡܝܢ̈ . ܗܫܐ ܗܟܝܠ ܐܢܬ ܘܡܢܝܢܐ ܕܢܗܪܘܬܐ̈ . ܕܬܚܙܐ ܡܢܐ ܫܒܩ ܐܢܬ . ܘܠܐܝܟܐ ܐܙܠ
P:John [AB] . ܗܕܐ ܐܡܪܘ ܟܕ ܡܢܣܝܢ ܠܗ . ܐܝܟܢܐ ܕܬܗܘܐ ܠܗܘܢ ܐܢܬ ܕܝܢ ܕܡܘܫܐ ܦܩܕ ܕܠܕܐܝܟ ܗܠܝܢ ܢܪܓܘܡ . ܐܢܬ ܗܟܝܠ ܡܢܐ ܐܡܪ
P:John [AB] . ܗܕܐ ܕܝܢ ܐܡܪ ܂ ܕܢܚܘܐ ܒܐܝܢܐ ܡܘܬܐ ܥܬܝܕ ܕܢܫܒܚ ܠܐܠܗܐ . ܐܢܬ ܂ ܘܐܚܪܝܢ ܢܐܣܘܪ ܠܟ ܚܨܝܟ̈ . ܘܢܘܒܠܟ ܂ ܠܐܝܟܐ ܕܠܐ ܨܒܐ
P:ApocBar [AB] . ܗܘ ܕܐܙܠ ܒܐܘܪܚܐ ܠܐ ܡܫܠܡ ܠܗ̇ . ܐܘ ܗܘ ܕܦܪܫ ܒܝܡܐ ܆ ܐܠܐ ܐܢܬ ܡܢ ܡܪܘܡܐ̈ ܐܫܬܡܥ ܘܐܡܪ ܠܝ . ܒܪܘܟ ܒܪܘܟ . ܠܡܢܐ ܡܬܬܙܝܥ
P:ApocBar [AB] . ܗܘ ܕܡܕܡ ܠܐ ܥܛܠ ܠܗ . ܐܠܐ ܟܠ ܡܕܡ ܦܫܝܩܐܝܬ ܒܪܡܙܐ ܥܒܕ ܐܢܬ ܕܙܒܢܐ̈ . ܘܣܘܦܗܘܢ ܕܥܕܢܐ̈ ܐܢܬ ܒܠܚܘܕܝܟ ܝܕܥ
P:ApocBar [AB] . ܗܘ ܕܥܘܡܩܐ̈ ܐܝܟ ܪܘܡܐ̈ ܐܬܝܢ ܠܘܬܟ . ܘܪܝܫܝ̈ ܥܠܡܐ̈ ܐܢܬ . ܗܘ ܕܡܕܡ ܠܐ ܥܛܠ ܠܗ . ܐܠܐ ܟܠ ܡܕܡ ܦܫܝܩܐܝܬ ܒܪܡܙܐ ܥܒܕ
P:Luke [AB] . ܗܘ ܕܝܢ ܐܡܪ . ܐܦ ܠܟܘܢ ܣܦܪܐ̈ ܂ ܘܝ . ܕܡܛܥܢܝܢ ܐܢܬܘܢ ܐܢܬ ܣܦܪܐ̈ ܂ ܘܐܡܪ ܠܗ . ܡܠܦܢܐ ܆ ܟܕ ܗܠܝܢ ܐܡܪ ܐܢܬ ܂ ܐܦ ܠܢ ܡܨܥܪ
P:John [AB] . ܗܫܐ ܝܕܥܝܢ ܚܢܢ ܕܟܠ ܡܕܡ ܝܕܥ ܐܢܬ . ܘܠܐ ܣܢܝܩ ܐܢܬ ܕܐܢܫ ܐܢܬ . ܗܐ ܗܫܐ ܓܠܝܐܝܬ ܡܡܠܠ ܐܢܬ ܆ ܘܦܠܐܬܐ ܘܠܐ ܚܕܐ ܐܡܪ
P:Sam [AB] . ܗܫܐ ܗܦܘܟ ܙܠ ܒܫܠܡܐ : ܘܠܐ ܬܥܒܕ ܒܝܫܬܐ ܒܥܝܢܝ̈ ܐܢܬ ܠܘܬܢ : ܘܥܕܡܐ ܠܝܘܡܢܐ . ܘܒܥܝܢܝܗܘܢ̈ ܕܛܪܘܢܐ̈ ܠܐ ܛܒ
P:John [AB] . ܘܐܘܕܝ ܂ ܘܠܐ ܟܦܪ . ܘܐܘܕܝ ܂ ܕܠܘ ܐܢܐ ܐܢܐ ܡܫܝܚܐ . ܐܢܬ ܡܢ ܐܘܪܫܠܡ ܂ ܟܗܢܐ̈ ܘܠܘܝܐ̈ ܕܢܫܐܠܘܢܝܗܝ . ܐܢܬ ܡܢ
P:Phil-Phlm [AB] . ܘܐܙܕܗ݇ܪ ܒܢܦܫܟ ܘܒܝܘܠܦܢܟ ܆ ܘܚܡܣܢ ܒܗܘܢ . ܟܕ ܗܠܝܢ ܐܢܬ ܐܬܗܓܐ ܘܒܗܝܢ ܗܘܝ ܆ ܕܬܬܝܕܥ ܠܟܠ ܐܢܫ ܕܠܩܕܡܝܟ ܐܬܐ
P:Sam [AB] . ܘܐܙܠ ܕܘܝܕ ܗܘ ܘܫܬܡܐܐ ܓܒܪܝܢ̈ ܕܥܡܗ : ܘܐܬܘ ܥܕܡܐ ܐܢܬ ܠܗ . ܘܐܡܪ ܠܗ : ܪܕܘܦ : ܡܛܠ ܕܒܥܓܠ ܡܕܪܟ ܐܢܬ ܠܗ : ܘܡܦܨܐ
P:Sam [AB] . ܘܐܚܬܬܗ ܡܠܟܠ ܠܕܘܝܕ ܡܢ ܟܘܬܐ : ܘܥܪܩ ܘܐܙܠ ܘܐܬܦܨܝ . ܐܢܬ ܐܢܬܬܗ : ܘܐܡܪܬ ܠܗ : ܕܐܢ ܠܐ ܡܦܨܐ ܐܢܬ ܢܦܫܟ : ܡܚܪ ܡܐܬ