simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
SevAnt:CathHom ܬܬܒ̇ܣܡ ܒܐܝܩܪܐ . ܘܐܦܠܐ ܓܝܪ ܟܕ ܚܕܐ ܒܫ̇ܢܬܐ ܩ̇ܪܒ ܐܢܬ ܐܢܬ ܕܝܬܝܪܐܝܬ ܚܦܛܟ ܐܝܟܢܐ ܐܦ ܬܥܘܠ ¹ܘܟܕ ܐܝܟ ܕܦܐܐ ܥ̇ܐܠ
Chrys:ComJohn1 . ܠܗ ܠܐ ܡܬܬܥܝܩ ܐܢܬ ܘܠܐ ܟܦܪ ܐܢܬ ܒܗ . ܡܛܠ ܗܕܐ ܕܠܐ ܚ̇ܙܐ ܐܢܬ ܓܫܬܐ ܐܬܐ ܓܘܫܡܐ ܗܘ . ܐܢܗܘ ܗܟܝܠ ܕܠܓܘܫܡܐ ܡܛܠ ܕܠܐ ܚ̇ܙܐ
PhiloxMab:TenMem ܆ ܐܝܟܐ ܐܡܪ ܟܬܒܐ ܕܠܐ XXX 21 ܢܚܬ . ܘܫ̇ܒܩܢܐ ܠܗܠܝܢ ܐܢܬ . ܕܢܚܬ ܓܝܕ̇ ܐܫܠܡܘ ܠܢ ܟܬܒܐ̈ ܆ X ܘܠܘ ܕܠܐ ܢܚܬ . ܚ̇ܘܐ ܠܢ
AbbaIs:Ascet ܕܝܢ ܟܕ ܢܛ̇ܪ ܐܢܬ ܐܟܬܐ ܠܩܪܝܒܟ̣ ܪܡ̇ܐ ܐܢܬ ܠܗ ܒܦܘܡܐ ܐܢܬ ܇ ¹⁸ܘܛܥܝܢ ܠܗܘܢX ¹ܥܕܡܐ ܠܝܘܡܢܐ ܘܠܐ ܡܘܕܥ ܠܗܘܢ ܇
EliaAnb:BookExer&Cent ܥܠ ܫܘܒܩܢܐ ܀ ܚܝܒ ܥܒ̣ܕܐ ܕܟܠ ܫܥܐ ܆ ܒܐܝ̣ܩܪܐ ܢܫܡܫ ܡܪܐ . ܐܢܬ . XXXXXXXXXXX |ܐܦ ܠܟ ܓܝܪ ܐܝ̣ܬ ܫܘܪܥܬܐ̈ ܆ ܘܣܢܝ̣ܩ
SevAnt:CathHom . ܒܚܕ ܦܘܡܐ ܘܒܚܕ ܠܫܢܐ ܘ . ·XXܝ--⁴¹ X¹X²ܟܕ ܠܘ -- ³⁹ ܐܢܬ ܗܟܝܠ ܠܐܠܗܐ ܒܦܓܪܟܘܢ . 36ܐܡܬܝ ܡ̇ܢ ܓܝܪ ܕܒܡܠܬܐ ܡܫ̇ܒܚ
Sahd:BookPerf . ܗܢܘ ܕܝܢ ܕܐܠܗܐ ܒܕܒܢܝܢܫܐ̈ ܇ ܒܕܡ̣ܘܬ ܗ̇ܢܘܢ XX ܪܫܢܐ̈ ܐܢܬ ܐܢܬ . ܠܐ ܠܐ ܚܟܝܡܐ ܬܫܬܟܚ ܇ ܟܕ ܫܘܒܚܐ ܒܫܘܒܚܐ ܡ̇ܚܠܦ
PhiloxMab:Disc ܆ ܘܓܘܙܠܬܐ ܥܠ ܓܘܙܠܬܐ ܣܐܡ ܐܢܬ . ܐܢ ܕܝܢ ܬܒܨܘܪ ܡܐܟܘܠܬܐ ܐܢܬ ܕܣܝܒܪܬܐ̈ ܘܡܫܬܝܐ ܕܚܡܪܐ ܆ ܢܘܪܐ ܥܠ ܢܘܪܐ ܡܘܣܦ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs . O⬩ ܡܪܢ ܓܝܪ ܐܡ̣ܪ : Xܗ̇ܘ ܕܠܐ ܛܥ̇ܢ ܙܩܝܦܗ ܘܐ̇ܬܐ ܒܬܪ⁵ ܐܢܬ ܐܢܬ ܗܠܝܢ ܕܥܠܡܐ ܆ ⁴ܠܐ ܐܬܢܟ̣ܪܝܬ̣ ܐܠܐ ܢܦܫܟ ܡܛܥܐ
Cyr:Epist ܕܠܬܪܝܢ̈ ܦܪܨܘܦܐ̈ ܐܘ ܠܬܪܝܢ̈ ܩܢܘܡܐ̈ ܬܦܠܓ ܒܢܬ̈ ܩܠܐ̈ ܐܢܬ . ܡܫܝܢܐXܝXX³̈ ܐܢܝܢ̈ ܗܠܝܢ ܠܘܬ ܕܝܠܟ . ܠܐ ܓܝܪ ܡܨܛܒܐ
SevAnt:CathHom ܆ ܡܚܕܐ ܕܐ̇ܚܕ ܐܢܬ ܢܘܡܐ ܆ ¹ܠܐ ܣܟ ܡܬܦ̇ܫܟ ܐܢܬ ܐܘ ܝ ܝX X ܐܢܬ ܚܢܢ . ܟܕ ܛܒ ܆ ܐ̇ܘ ܒܪܢܫܐ : ܟܕ ܩܪܝܬܐXܝXXXXX11 ܙ̇ܒܢ
SevAnt:CathHom ܐܒܐ ܠܘܬܟ ܒܫܘܒܚܐ ܗ̇ܘ ܕܐܝܬ ܗܘܐ ܠܝ ܠܘܬܟ · ܩXܕܡX ܕܢܗܘܐ ܐܢܬ ܕܗܘܐ ܒܪ ܐܢܫܐ ܡܕܒܪܢܐܝܬ . ܡܛܠ ܗܕܐ ܐܦ ܐܡܪ ܗܘܐ ܫܒܚܝܢܝ
JnDalya:Epist . ܐܢ ܒܕܝܠܟ ܚܿܙܐ ܐܢܬ ܠܗ ܥܿܦܩ ܗܪܟܐ ܠܗܕܐ ܪܒܬܐ 12 . ܘܐܢ ܐܢܬ ܕܝܠܗ . ܐܢ ܡܢ ܕܝܠܗ ܠܐ ܝܿܠܦ ܐܢܬ ܠܗ ܠܐ ܗܘܐ ܒܥܘܡܪܗ ܥܿܡܪ
PhiloxMab:Disc ܒܥܒܕܝܟ̈ . ܘܡܐ ܕܐܘܦܝ ܥܘܫܢܐ ܕܗܕܡܐ̈ ܆ ܡܬܥܫܢ ܐܢܬ ܐܢܬ ܠܘܬܗ̇ . ܘܡܐ ܕܩܪܬ ܚܡܝܡܘܬܗ ܆ ܡܢ ܪܬܚܗ̇ ܕܝܠܗ̇ ܡܬܚܡܡ
Cyr:ComLuke ܗܘ ܗ̇ܘ ܕܐ̇ܬܐ̣ ܂ ܐܘ ܠܐܚܪܢܐ ܡ̇ܣܟܝܢܢ ܂ ܟܕ ܕܝܢ ܐܬܘ ܠܘܬܗ ܐܢܬ ܡܢ ܬܠܡܝܕܘܗܝ̈ ܂ ܘܫ̇ܕܪ ܐܢܘܢ ܠܘܬ ܝܫܘܥ ܟܕ ܐܡ̇ܪ ܆
PhiloxMab:Disc ܠܗ̇ ܒܙܒܢܐ ܕܡܬܓܘܙܠܐ ܒܗ . ܘܡܚܕܐ ܕܡܫܪܝܐ ܕܬܬܙܝܥ ܐܢܬ ܢܨܚܢܟ ܆ ܡܐ ܕܡܩܪ ܐܢܬ ܠܗ̇ ܒܙܒܢܐ ܕܚܡܝܡܐ ܒܗ̇ . ܘܡܕܥܟ
Chrys:ComJohn1 . ܫܡܥ ܐܚܪܢܐ ܫܡܐ ܕܝܬܝܪ ܡܢ ܗܢܐ ܥܠ ܚܬܝܬܘܬܗ ܡܘܕܥ . ܗܢܘ ܐܢܬ ܕܗܘ̣ ܡܠܬܐ . ܐܢ ܕܝܢ ܗܕܐ ܠܐ ܣܦܩܐ ܠܟ . ܘܥܕܟܝܠ ܠܬܚܬ ܪܟܝܢ
EliaAnb:BookExer&Cent ܕܬܫܝܓ ܒܚܕܐ ܆ ܠܒܘܫ ܢܦܫܐ ܘܠܒܘܫ ܡܪܝܐ ܀ ܐܝ̣ܬ ܗ̣ܘ ܠܟ ܐܢܬ ܀ ܠܒܘܫܗ̇ ܗ̣ܘ ܕܢܦܫܐ ܦܓܪܐ ܆ ܘܢܦܫܐ ܠܒܘܫܐ ܠܐܠܗܐ . ܘܚܝܒ
Ps-MaruMayph:MartBarṢab ܐܡܪ ܠܗ ܓܘܫܬܐܙܕ ܬܦܩܘܕ ܡܪܚܡܢܘܬܟ ܘܢܣܩ ܟܪܘܙܐ ܥܠ ܫܘܪܐ ܐܢܬ ܡܠܟܘܬܟ ܘܬܬܓܡܪ ܒܥܘܬܝ‏ ‏ 58 ܐܡܪ ܠܗ ܡܠܟܐ ܡܢܘ ܕܒܥܐ
JnMaron:Expos ⁰ܒܬܠܬܐ ܐܘ̇ ⁷ܠܚܕ ܡܢ ܗܠܝܢ ܩܢ̣ܘܡܐ̈ XX 118ܕܐܡܪ̇ ܐܢܬ ܐܢܬ ⁴ܒܬܠܬܐ ܩܢ̣ܘܡܐ̈ ܡܣܝܟܐ . ܐܝܢ ܐܘ̇ ܠܐ . ܘܐܢX ܐܡܪ̣