simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
SevAnt:LuqGramm ܠܡܬ̇ܚܫܒܘ ܂ ܐܠܐ ܐܝܟܢܐ ܕܗ̣ܘ ܡ̣ܝܐ ܠܡܥ̣ܒܕ ܬܕܡܪܬܐ̈ ܂ ܐܢܬ ܒܣܪܐ ܂ ܐܝܟܢܐ ܕܝܢ ܘܒܐܝܢܐ ܙܢܐ ܆ ܠܘ ܐܝܟܢܐ ܕܐܢܬ ܡ̣ܨܐ
Hom6thCent . ܠܐܠܗܐ ܒܗܘܢ ܡܢܝܚ ܐܢܬ . X ܗܟܢܐ ܓܝܪ ܝܕܥܐ ܗܝܡܢܘܬܐ ܐܢܬ ܕܒܗܘܢ ܝܬ̇ܒ ܝܫܘܥ ܥܠ ܦܬܘܪܟ . ܟܕ ܓܝܪ ܠܒܢܝ̈ ܐܢܫܐ ܩ̇ܪܐ
SevAnt:CathHom ܆ ܐܩ ܢܡܘܣܐ ܢ̣ܩܪܐ ܠܟ ܡܛܠ ܗܕܐ ܕܐܠܗܐ ܕܝܠ̣ܢ ܕܐܡ̇ܪ ܇ ܠܐ ܐܢܬ ܕܗܠܝXܢ ܐܘܠܨܢܐ̈ ܥ̣ܡܝܠܐ̈ ܕܦܓܪܐ . ܐܢ ܕܝܢ ܨ̇ ܒܐ
P:Dan [AB] ܕܝܢ ܡܠܟܐ ܣܝܡ ܡܐܟܠܬܐ̈ ܠܒܝܠ . ܘܡܙܘܓ ܚܡܪܐ ܘܣܝܡ . ܐܢܬ ܕܒܝܠ . ܘܐܡܪܝܢ ܟܘܡܪܐ̈ ܠܡܠܟܐ . ܗܐ ܚܢܢ ܢܦܩܝܢܢ ܠܒܪ .
SevAnt:LuqGramm ܥܠܝܢ ܇ ܐܝܟ ܐܝܠܝܢ ܕܐܕܢܐ̈ ܕܡܪܓܫܢܘܬܐ ܠܝܬ ܠܢ ܇ ܕܟܕ ܐܢܬ ܇ ܥܡ ܐܠܗܐ ܐܚܝܕ ܟܠ ܡܣ̣ܬܓܕ ܀ ܝ ܐܠܐ ܐܡ̇ܪ ܐܢܬ ܕܚܐ̇ܣ
SynWestSyr . ܒܙܝܢܘܢ ܐܡ̇ܪ ܐܢܐ ܡܠܟܐ ܬܪܝܨ XX ܫܘܒܚܐ . ܗ̇ܘ ܕܫܝܢ ܐܢܬ ܕܝܠܟ . ܒܗܕܐ ܓܝܪ ܒܐܢܫܐ̈ ܡܝܬܪܐ̈ ܘܪܚܡܝ̈ ܫܝܢܐ ܡܬܕܡܐ
Ps-MaruMayph:MartBarṢab . ܗܢܐ ܕܐܚܪܝܐ ܗܘܐ ܠܡܚܫܒܬܝ ܗܘܐ ܠܗ ܩܕܡܝܐ ܠܨܒܝܢܝ . ܐܢܬ ܡܐܚܐ ܐܢܬ ܘܠܢܦܠܐ̈ ܡܩܝܡ ܐܢܬ ܘܠܕܠܐ ܣܒܪܐ ܣܒܪܐ ܥܒܕ
SergStyl:epLuqJew ܆ ܝܗܘܕܝܐ ܢܦܫܟ ܠܐ ܬܫܡܗ . ܫܘܡܗܐ ܓܝܪ ܕܝܗܘܕܝܘܬܐ ܐܢܬ ܠܢܒܝܐ̈ . ܡܛܠ ܕܝܕܝܥܐ ܗܝ ܆ ܕܐܢ ܠܢܒܝܐ̈ ܠܐ ܡܬܛܦܝܣ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs . O⬩ ܡܪܢ ܓܝܪ ܐܡ̣ܪ : Xܗ̇ܘ ܕܠܐ ܛܥ̇ܢ ܙܩܝܦܗ ܘܐ̇ܬܐ ܒܬܪ⁵ ܐܢܬ ܐܢܬ ܗܠܝܢ ܕܥܠܡܐ ܆ ⁴ܠܐ ܐܬܢܟ̣ܪܝܬ̣ ܐܠܐ ܢܦܫܟ ܡܛܥܐ
IsaacAnt:memHom ܕܡܠܟ ܪܘܡܐ : ܛܘܦܣܐ ܕܥܝܪܐ̈ ܡܥܛܦ ܐܢܬ . ܘܛܒܝܥ ܐܢܬ ܛܒܥܐ ܐܢܬ . ܫܡܠܐ ܠܘܬܗ ܫܘܘܕܝܟ : ܕܬܫܬܡܠܐ ܒܟ ܛܝܒܘܬܗ ܀ ܦܠܚܐ
Sahd:memSolitar ܆ ܫܕܝ ܡܢܟ ܚܘܫܒܐ̈ ܢܟܘܠܬܢܐ̈ ܇ ܗܠܝܢ ܕܡܠܟܝܢ ܠܟ ܕܒܥܠܡܐ ܐܢܬ ܕܬܢܢ ܀ [XX]ܡܕܝܢ ܐܚܝ ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܠܗܠܝܢ ܚܬܝܬܐܝܬ ܝ̇ܕܥ
IšoMerv:ComOT ܐܘ X ܕܘܝܕ ܘܐܡܪ ܩܘܠܣܗ ܕܐܠܗܐ ܘܕܡܫܝܚܗ . ܕܡܝܐ ܗܕܐ ܠܗ̇ܝ ܐܢܬ ܡܢܗܪܝܢܢ . [XXI11 1]ܗ̇ܝ ܕܐܩܝܡ ܢܝܪܐ ܕܡܫܝܚܗ . ܫܒܚ ܠܡ
JnDalya:Epist . ܐܢ ܒܕܝܠܟ ܚ̇ܙܐ ¹ܐܢܬ ܠܗ X ⁹ܝ ܆ ܥ̇ܦܩ ܗܪܟܐ ܠܗܕܐ ܪܒܬܐ ܀ ܐܢܬ ¹ܐܢ ܡܢ ܕܝܠܗ ܠܐ ⁹⁸ܝ̇ܠܦ ܐܢܬ ܠܗ ܆ X ⁹ܠܐ ܗܘܐ ܒܥܘܡܪ ܗ ܥ̇ܡܪ
ActsMarBenh&Sar ܒܦܘܪܩܢܗ̇ ܕܢܦܫܝ ܕܘܝܬܐ . ܘܡܚܕܐ ܩܡ ܡܣܪܗܒܐܝܬ ܘܐܬܐ ܐܢܬ ܡܢ ܣܝܡܬܐ ܗܕܐ ܪܘܚܢܝܬܐ . ܗܫܐ ܝܕܥܬ ܫܪܝܪܐܝܬ ܕܨܒܐ
JacSer:memElijAscendsHeav ܗܘ ܡܠܬܐ ܕܟܠܗ̇ ܢܘܗܪܐ ܠܕܢܩܦ ܠܗ̇ 30 ܐܢܬ ܗܘ ܫܪܒܐ ܕܕܗܪܓ ܐܢܬ ܕܡܠܐ ܫܘܦܪܐ̈ ܠܕܫܡܥ ܠܗ ܐܢܬ ܗܘ ܩܠܐ ܕܡܠܐ ܚܝܐ̈ ܠܕܨܐܬ ܠܗ
SevAnt&SergStyl:Corres ܠܗ̇ܘ ܚܕ ܗܐ ܓܠܝܐܝܬ ܒܗܠܝܢ ܕܐܬܬܣܝܡ ܚܘܝ ܡܠܦܢܐ ܕܗ̇ܝ ܐܢܬ ܡܢ ܠܐ ܝܠܝܦܘܬܐ ܕܒܠܝ̈ ܟܝܢܐ̈ ܥ̇ܪܩ ܡܚܕܐ ܠܬܪܝܢ̈ ܡܦܪܫ
P:Mark [AB] . ܫܠܝܛ ܠܡܬܠ ܟܣܦ ܪܝܫܐ ܠܩܣܪ ܂ ܐܘ ܠܐ . ܢܬܠ ܂ ܐܘ ܠܐ ܢܬܠ . ܗܘ ܐܢܬ ܕܒܢܝ̈ ܐܢܫܐ̈ . ܐܠܐ ܒܫܪܪܐ ܂ ܐܘܪܚܐ ܕܐܠܗܐ ܡܠܦ
AntiTriThWrit ܗ ܕܐܬܚ̣ܙܝܬ ܕܠܐܝܢܐ ܪܘܫܥܐ ܝܒܠ-ܘܘ̇ ܐܢܫܝܢ ܡܢܟܘܢ ܇ ܐܢܬ ܕܪܘܚܐ ܩܕܝܫܐ ܇ ܐܠܗܐ ܡܪܢܐܝܬ ܐܘܕܝܘ . ܒܪܡ ܕܝܢ ܡܢܐ ܐܡ̇ܪ
JacSer:memBirthSavFlesh ܐܢ ܫܪܝܪ ܐܢܬ ܐܝܟܢ ܡܨܝܐ ܕܬܗܘܐ ܗܕܐ ܕܫܡܥܬ ܡܢܟ ܟܕ ܠܝ ܐܢܬ ܠܐ ܬܕܡܐ ܠܝ ܠܚܘܝܐ ܢܟܝܠܐ ܕܐܡܪ ܘܥܒܪ ܟܬܪ ܢܚܙܐ ܡܘܢ ܡܠܦ
PhiloxMab:TenMem ܠܪܙܐ ܐܠܗܝܐ ܕܢܗܘܐ ܐܝܟ ܕܐܢܬ ܨ̇ܒܝܬ . ܘܗܝ ܓܝܪ ܐܝܟ ܐܢܬ ܠܟ . ܘܠܘ ܨܒܘܬܐ ܕܥܒܝܐ ܘܐܢܫܐܝܬ XXXXXX X . ܡܢܐ ܥ̇ܨܐ