simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Pall:LausHist ⁴⁷ܣܥܘܪ ܇ Xܐܦ ܐܢܐ ܓܝܪ ܡܢ ܗܫܐ ܐܬܬܦ̇ܝܣܬ ⁴⁸ܠܝX ⁴ܒܡܕܡ ܐܢܬ ⁴⁴ܠܕܘܒܪܐ ܕܟܝܐ ⁴⁵ܕܣܓܝ ܡܝܬܕ̇ ܘܡܟܝܠ ܡܕܡ ⁴⁸ܕܡܢܚ
AbbaIs:Ascet ⁵ XܝX X ܠܚܫܐ̈ ܐܢܫܝܐ̈ ܘܠܪܓܬܐ |ܒܣܪܢܝܬܐ ܇ ܘܠܗ̇ܘX ܕܟܠ ܐܢܬ ܠܡܪܗ̣̇ ܗܟܢܐ ܬܗܘܐ ܒܟܠ ܙܒܢ ܩܕܡ ⁴ܐܠܗܐ ܇ ܟܕ ܡܐ̇ܬ
JacSer:memLuqJews ⁵²ܐܢܬ ܡ̇ܢ ⁵³ܒܥ̇ܝܬX ܆ ⁵⁴ ܘܕܗ̣ܘ ܡܘܕܐ ܕܐܝܬ ܠܗ ܝܠܕܐ ܐܢܬ ⁴⁹ܒܝܬܐ ܗܘ ⁵0ܡܢ ⁵¹ܥ̇ܒܕ ܐܢܬ . ܐܢ ܐܠܗܐ ܐ̣ܡܪ ܠܗ ܕܒܪܝ
Eph:madNativ ⁵³ܥܒ̇ܕܬ ܡܥܡܘܕܝܬܐ ⁵⁴ ]ܠܡ̣ܢ ⁵⁵ܬܘܬܪܟ ܟ 28ܟܠܬܐ ܐܢܬ ܡܢܟ ܡܬܩܕܫܝܢ ܟܗܢܐ̈ ܒܙܘܦܟ ܡܬܚܘܪܝܢ ܡܫܝܚܐ̈ ܘܡܠܟܐ̈
Eph:madNativ ⁵ܕܡ̇ܐ ⁶ܠܐܒܘܗܝ ܐܝܟ ܥܒܘܕܐ ⁷ܥܒ̣ܕ ܠܗ ܒܟܪܣܐ ܦܓܪܐ ܢܟܦܐ ܐܢܬ : ܠܟ ܬܫܒܘܚܬܐ ܒܝܘܡܐ ܕܕܢܚܟ ܡܢ ܡܪܥܝܬܟ ⁴ 2ܒܪ ܒܪܘܝܐ
JacSer:memLuqJews ⁵ܘܡܩ̇ܦܚ ⁸ܐܢܬ . ܒܟܠܗܘܢ ܙܒܢܐ̈ ܢܩܝܦ ܗܘܐ X ܠܟ ܡܪܝܐ ܡܪܟ ܐܢܬ ⁴ܕܡܫܒܚ ܗܘܐ ܡܢ ܟܠ ܥܡܡܝܢ̈ ܆ 10ܢܚܙܐ ܗܫܐ ܠܡܢܐ ܥܕܝܠ
IšoMerv:ComOT ⁵ܘܢ̇ܦܠ ܒܡܣܡ ܒܪܫܐ ܓܠܝܐ ܐܝܟ ܕܒܐܝܡܡܐ . ܘܐܬܬܩܠ ܐܦ ܐܢܬ ܐܠܗܐ ܘܢܒܝܐ̈ . [X]ܘܐܬܬܩܠܬ ܒܐܝܡܡܐ . ܗܢܘ . ܡܬܬܩܠ
IšoMerv:ComPs ⁵ܠܡܐܡܪ ܥܒܕܘܗܝ̈ ܇ ܕܗܐ X ܥܕܟܝܠ ܟܣܝܢ ܐ̇ܡܪ ܆ ܠܫܢܝ ܩܢܝܗ ܐܢܬ ܕܡܕܒܪܢܘܬܗ ܕܠܘܬܢ . ܘܐܝܟ Xܐܢܫ ܢܐܡܪX ܕܡܢ ܐܝܟܐ ܡܨܐX
DidascApost ⁵ܢܝ ܡܢ ܟܠܗ ܚܝܠܟ ܐܚܒ ܘܝܩܪ ܠܡܪܝܐ : ܘܩܘܪܒܢܘܗܝ̈ ܐܢܬ ܒܣܦܘܬܗ̈ ܗܘ ܡܝܩܪ ܠܝ ܇ ܠܒܗ ⁴ܢX ܕܝܢ ܣܓܝ ܪܚܝܩ ܡܢܝ . ܐܠܐ
DidascApost ⁵⁴ܠܡܫܦܪ ܠܐܠܗܐ . ܗܘܝܬ ⁵⁵ܙܗܝܪ ܕܠܐ ܬܥܒܕ ܕܐܝܟ ܗܠܝܢ . ܐܢܬ ܠܟ ܡܣܠܝܐ ܡܢ ܩܕܡ ܡܪܝܐ ܐܠܗܐ . ܐܝܟ ܒܪܢܫܐ ܗܟܝܠ ܕܨ̇ܒܐ
JacSer:memLuqJews ⁵⁵ܐܝܬ ܗܘܐ ⁵⁸ܠܗ ܆ ܥܡܐ ܒܠܚܘܕ ܫ̇ܦܝܪ ܗܘܐ ܠܗ ܕܪܫ̇ܡ ܗܘܐ ܐܢܬ ܗܘܝܬ ܐܦܠ ܐ ܐܢܫ ܥܠ ܨܝܕ ܐܠܗܐ . ܟܕ ܡܢ ܟܠܗܘܢ ܥܡܡܐ̈ ܕܐܪܥܐ
SevAnt:CathHom ⁵⁸ ܠܟ ܡܢ ܗܪܟܐ ܠܬܚܬ ܇ ܘܠܐ ܣ̇ܥܪ ܗܘܐ ܘܠܐ ܡܕܡ ܘܠܐ ܡܡ̇ܠܠ ܐܢܬ ܕܗܠܝܢ ܟܐܦܐ̈ ܠܚ̣ܡܐ̈ ⁵⁷ܢܗܘܝܢ̈ ܇ ܒܙܒܢ ܕܝܢ ܇ ܐܪܡ̣ܐ
Tim1:Epist ⁶²⁵ܕܬܣܝܡ ܠܒܪܢܫܗ ܕܡܪܢ . ܐܪܐ ܡ̣ܢ ܗ̇ܘ ܕܠܘ ܥܒ̣ܕܐ̈ ܐܢܬ ܗܟܢܐ | 506|ܐܬܦܪܫ . ⁶²³ܒܪܡ Xܡ̣ܢX ⁶²⁴ܐܝܢܐ ܓܒܐ ܨ̇ܒܐ
DidascApost ⁶¹ܐܘ X ⁶ܐܦܝܣܩܘܦܐ X ⁶ܕܢܬܪܓܡ ܠܥܡܟ . ⁶⁴ ܒܥܘܬܐ ܓܝܪ X ܐܢܬ ܘܢܫܘܝܘܗܝ ܠܐܝܩܪܐ X⁹ܕܕܘܟܬܗ ܐܝܟ ܢܦܫܗ . ܘܐܡ̣ܪ ⁶⁰ ܠܗ
IšoMerv:ComPs ⁶ܕܐܦ ܗ̣ܘ ܐܝܟ ܐܒܗܘܗܝ̈ ܥ̇ܐܠ ܠܩܒܪܐ . ܟܕ ܐܢܬ ܡܡܛܐ ܐܢܬ ܐܢܬ ܠܕܪܐ . ܐܢܬ ܠܡ Xܬܕܚܠ ܡܢܗ ܆ 25ܐܠܐ ܒܬܪ ܩܠܝܠ ܘܗܐ ܚ̇ܙܐ
DidascApost ⁶ܗܟܝܠ ܐܘ ܐܢܬܬܐ̣ ⁶⁵ܠܐ ܬܨܛܒܬܝܢ ܐܝXܟ X0ܕܬܫܦܪܝܢ ܐܢܬ ܐܠܗܐ : ܕܐܫܬܟܚܬ ܡܗܝܡܢܬܐ : ܘܨܒܝܐ ܕܬܫܦܪ X ⁶ܠܐܠܗܐ̣
IšoMerv:ComPs ⁶ܩܕܝܫܐ X ܘܠܐ ܡܩܒܠܐ ܥܠܝܟ ܨܐܘܬܐ Xܕܚܛܝܬܝ ܕܥܡ X ܒܬܫܒܥ ܐܢܬ ܟܕ ܩܪܝܬܟ ܙܒܢܝܢ̈ ܣܓܝܐܢ̈ . ܐܠܐ XX X X 3X8ܡܛܠ ܕܐܠܗܐ
ThdrMops:ComPs ⁶⁰ܠܗܝܢ ܫܪܝܐ . ܡܝܬܐ ܘܐܡ̇ܪ . [6X]ܛܒܐܢܬ ܡܪܝܐ . . ܐܢܬ · · · 1ܛ[ · · · 1ܬܟ X ⁵⁸[ . . . ] ⁵ܣܒ̇ܠ X⁹[ . . . ] ܒܥ̇ܐ
BarEbr:CandSanc ⁷ܒܟܠܗܘܢ ܥܒ . . . ܕܝܟ ܀ ܣXܕ ܘܬܐ ܕ ܚXܫ̈ . X ܐܫܥܝܐ . ܡܢ ܐܢܬ . ܕܢܝܐܝܠ . ܘܢܕܥܘܢ ܕܐܢܬ ܗܘ ܚܕ ܐܠܗܐ ܒܠܚܘܕܝܟ ܘܡܫ̇ܒܚ
AbbaIs:Ascet ⁷ܘܕܗܕܝܘܛܐ ⁸ܐܝܬܝܟ ܇ ܘܠܐ ܬܡܠܠ ܥܕܡܐ ܠܡܕܡ ܙܥܘܪܐ̣ ܟܕ ܐܢܬ ܘܡܬܬܢܚܐ ⁴ܣܓܝ ܇ ⁵ܘܠܡܫܠܐ ܟܢܝܫܐܝܬ ⁸ ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܠܐ ܫܘ̇ܐ