simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
P:Acts [AB] . ܐܡܪ ܠܗܘܢ ܦܘܠܘܣ . ܠܐ ܝܕܥ ܗܘܝܬ ܐܚܝ̈ ܆ ܕܟܗܢܐ ܗܘ . ܟܬܝܒ ܐܢܬ ܕܩܝܡܝܢ ܗܘܘ ܬܡܢ ܁ ܐܡܪܝܢ ܠܗ . ܠܟܗܢܐ ܕܐܠܗܐ ܡܨܚܐ
P:Acts [AB] . ܐܡܪ ܠܗ ܐܓܪܦܘܣ . ܒܩܠܝܠ ܡܕܡ ܡܦܝܣ ܐܢܬ ܠܝ ܕܐܗܘܐ ܐܢܬ . ܡܗܝܡܢ ܐܢܬ ܡܠܟܐ ܐܓܪܦܐ ܠܢܒܝܐ̈ ܆ ܝܕܥ ܐܢܐ ܕܡܗܝܡܢ
P:Ezek [AB] . ܐܡܪ ܠܗܘܢ : ܗܟܢܐ ܐܡܪ ܡܪܐ ܡܪܘܬܐ̈ : ܪܒܐ ܢܫܩܘܠ ܫܩܘܠܬܐ ܐܢܬ : ܐܢ ܐܡܪܝܢ ܠܟ ܕܒܝܬ ܐܝܣܪܐܝܠ ܒܝܬܐ ܡܡܪܡܪܢܐ : ܡܢܐ ܥܒܕ
P:John [AB] . ܐܡܪ ܠܗܘܢ ܬܘ ܂ ܘܬܚܙܘܢ . ܗܢܘܢ ܕܝܢ ܐܬܘ ܂ ܘܚܙܘ ܐܝܟܐ ܐܢܬ ܠܗܘܢ . ܡܢܐ ܒܥܝܢ ܐܢܬܘܢ . ܐܡܪܝܢ ܠܗ . ܪܒܢ ܂ ܐܝܟܐ ܗܘܐ
P:Judg [AB] . ܐܡܪ ܠܗ̇ ܫܡܫܘܢ : ܐܢ ܢܐܣܪܘܢܢܝ ܒܫܒܥܐ ܝܬܪܐ̈ ܪܛܝܒܐ̈ ܐܢܬ : ܚܘܢܝ ܒܡܢܐ ܪܒ ܚܝܠܟ : ܘܒܡܢܐ ܡܬܐܣܪ ܐܢܬ : ܘܐܢ ܡܬܒܨܪ
P:Judg [AB] . ܐܡܪ ܠܗܘܢ : ܐܠܗܐ̈ ܕܥܒܕܬ ܢܣܒܬܘܢ : ܘܐܦ ܠܟܘܡܪܐ ܐܢܬ . ܘܩܪܐ ܠܒܢܝ̈ ܕܢ : ܘܐܬܦܢܝܘ ܘܐܡܪܘ ܠܡܝܟܐ : ܡܐ ܠܟ ܕܩܥܐ
P:Judg [AB] . ܐܡܪ ܠܗ : ܡܥܒܪ ܥܒܪܝܢ ܚܢܢ ܡܢ ܒܝܬ ܠܚܡ ܕܝܗܘܕܐ : ܥܕܡܐ ܐܢܬ . ܘܐܡܪ ܠܗ ܓܒܪܐ ܣܒܐ : ܠܐܝܟܐ ܐܙܠ ܐܢܬ : ܘܡܢ ܐܝܡܟܐ ܐܬܐ
P:Matt [AB] . ܐܡܪ ܠܗ ܝܫܘܥ . ܠܬܥܠܐ̈ ܢܩܥܐ̈ ܐܝܬ ܠܗܘܢ ܆ ܘܠܦܪܚܬܐ ܐܢܬ ܀ ܘܩܪܒ ܣܦܪܐ ܚܕ ܘܐܡܪ ܠܗ . ܪܒܝ ܆ ܐܬܐ ܒܬܪܟ ܠܐܬܪ ܕܐܙܠ
P:Sam [AB] . ܐܡܪ ܠܗ ܚܘܫܝ ܠܐܒܝܫܠܘܡ : ܠܐ ܗܘܐ ܫܦܝܪ ܡܠܟܐ ܕܡܠܟ ܐܢܬ ܐܡܪ ܐܚܝܬܘܦܝܠ : ܢܥܒܕ ܡܕܡ ܕܐܡܪ . ܘܐܢ ܠܐ ܘܠܐ : ܐܡܪ
P:John [AB] . ܐܡܪܬ ܠܟܘܢ ܓܝܪ ܗܠܝܢ ܆ ܘܐܬܬ ܟܪܝܘܬܐ ܂ ܘܡܠܬ ܠܒܘܬܟܘܢ̈ ܐܢܬ ܠܘܬ ܡܢ ܕܫܕܪܢܝ ܆ ܘܠܐ ܐܢܫ ܡܢܟܘܢ ܡܫܐܠ ܠܝ ܂ ܠܐܝܟܐ ܐܙܠ
P:Isa [AB] . ܐܢ ܬܥܒܪ ܒܝܡܐ : ܥܡܟ ܐܢܐ . ܘܢܗܪܘܬܐ̈ ܠܐ ܢܓܪܦܘܢܟ . ܐܢ ܐܢܬ ܐܝܣܪܐܝܠ . ܠܐ ܬܕܚܠ ܕܦܪܩܬܟ : ܘܩܪܝܬܟ ܒܫܡܟ : ܕܕܝܠܝ
P:2Macc [AB] . ܐܢܐ ܕܝܢ ܐܝܟ ܐܚܝ̈ : ܢܦܫܝ ܘܦܓܪܝ ܡܫܠܡ ܐܢܐ ܥܠ ܐܦܝ̈ ܐܢܬ ܒܕܝܢܗ ܟܐܢܐ ܕܐܠܗܐ ܬܩܒܠ ܦܘܪܥܢܐ ܕܥܒܕܝܟ̈ : ܐܝܟ ܕܫܘܐ
P:Job [AB] . ܐܪܝܟܐ ܗܝ ܡܢ ܐܪܥܐ ܡܫܘܚܬܗ̇ . ܘܦܬܝܐ ܗܝ ܡܢ ܝܡܐ . ܐܢ ܐܢܬ . ܪܘܡܐ ܕܫܡܝܐ ܝܕܥ ܐܢܬ . ܐܘ ܥܘܡܩܐ ܕܫܝܘܠ ܡܢ ܐܝܡܟܐ ܝܕܥ
P:Job [AB] . ܒܐܝܕܐ ܐܘܪܚܐ ܫܪܐ ܢܘܗܪܐ . ܘܕܘܟܬܗ ܕܚܫܘܟܐ ܐܝܟܐ ܗܝ . ܐܢܬ ܕܛܠܠܝ̈ ܡܘܬܐ . ܚܙܝܬ ܟܠܗ ܦܬܝܗ̇ ܕܐܪܥܐ . ܚܘܢܝ ܐܢ ܝܕܥ
P:Dan [AB] . ܒܗ ܒܙܒܢܐ ܡܕܥܝ ܦܢܐ ܥܠܝ : ܘܪܘܪܒܢܝ̈ ܘܪܒܝ̈ ܚܝܠܝ̈ ܐܢܬ ܕܐܪܥܐ : ܘܠܝܬ ܕܢܪܫܐ ܒܐܝܕܗ ܘܢܐܡܪ ܠܗ ܡܢܐ ܥܒܕ
P:Phil-Phlm [AB] . ܒܚܕܐ ܕܝܢ ܐܦ ܛܝܒ ܠܝ ܒܝܬ ܡܫܪܝܐ . ܡܣܒܪ ܐܢܐ ܓܝܪ ܆ ܐܢܬ ܠܝ ܆ ܟܬܒܬ ܠܟ . ܘܝܕܥ ܐܢܐ ܁ ܕܝܬܝܪ ܡܢ ܡܐ ܕܐܡܪ ܐܢܐ ܇ ܥܒܕ
P:Ecclus [AB] . ܒܪܘܓܙܐ ܘܒܢܘܪܐ ܐܘܒܕ ܣܢܐܐ : ܘܟܠ ܪܘܪܒܢܐ̈ ܘܫܠܝܛܢܐ̈ ܐܢܬ . ܐܒܥ ܩܨܐ . ܘܡܛܐ ܙܒܢܐ . ܡܛܠ ܕܠܝܬ ܕܢܐܡܪ ܠܟ ܡܢܐ ܥܒܕ
P:ProvQohSong [AB] . ܒܪܝ : ܐܢ ܚܟܝܡ ܠܒܟ : ܐܦ ܠܒܝ ܕܝܠܝ ܢܚܕܐ . ܘܢܕܘܨܢ̈ ܐܢܬ ܡܐܬ . ܐܢܬ ܓܝܪ ܡܚܐ ܐܢܬ ܠܗ ܒܫܒܛܐ : ܘܢܦܫܗ ܡܢ ܫܝܘܠ ܡܦܨܐ
P:3Macc [AB] . ܕܐܢ ܐܢܬ ܠܩܕܡܝܐ̈ ܕܥܒܕܘ ܥܘܠܐ . ܐܦ ܠܓܢܒܪܐ̈ ܕܥܡܗܘܢ ܐܢܬ ܐܢܬ ܗܘ ܓܝܪ ܕܠܟܠ ܐܝܠܝܢ ܕܡܫܬܩܠܝܢ ܘܡܬܬܪܝܡܝܢ ܒܟܠ ܥܒܕ
P:Esd [AB] . ܕܐܪܥܐ ܠܗܝ ܕܥܐܠܝܢ ܐܢܬܘܢ ܠܡܐܪܬܗ̇ . ܐܝܬܝܗ̇ ܐܪܥܐ ܐܢܬ ܕܝܠܟ . ܗܠܝܢ ܕܝܗܒܬ ܒܐܝܕܐ ܕܥܒܕܐ̈ ܕܝܠܟ ܢܒܝܐ̈ : ܟܕ ܐܡܪ