simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
BarBahl:SyrLex انت . ܐܢܬܘܢ انتم . ܐܢܬ ܗܘ انت هو ܀ ܐܢܬܝܩܐ ܒܨ ܕܬܠܝܐ ܐܢܬ ܬܘܒ ܡܝܢܝܟ وقال جبريل انيثون باليونانيّة ܀
BarBahl:SyrLex ܐܝܟ ܒܪ ܣܪܘ ܘܚܘ ܬܘܒ ܦ̇ܐܫ ܐܢܬ تبقى ܀ ܡܦܝܚ ܢܦܫܗ ܐܝܟ ܒܪ ܐܢܬ يطفي الحرارة . ܡܦܝܓ ܚܡܬܗ . ܡܦܝܓ ܛܐܠܐ ܀ [1131] ܡܦܝܫ
SevAnt:Epist ( ²ܘܐܠܐ ܡܬܥܗܕ ܆ ܒܛܟܣܐ ܫ̣ܘܝܐ ܐܝܬܘܗܝ . ܟܕ ܓܝܪ ܗܠܝܢ ܐܢܬ ܟܕ ܡܛܠܬܗܝܢ ܐܝܩܐ ܢܙܡ̇ܪ . ܠܝ ܓܝܪ ܘܐܢ ܡܬܥܗܕ )
ThdrMops:ComPs ( ܒ ܡܢ ܩܕܡ ܕܐܬܬܨܝܪ ܒܡܪܒܥܐ . ܗܠܝܢ X⁶ܕܝܢ ܟܠܗܝܢ ܪܡ̇ܙ ܐܢܬ ܗܟܝܠ ܕܡܢ ܟܕܘ ܐܬܝܠܕܘ ܕܐܝܬܝܗܘܢ ܒܚܝܐ̈ . ܗܟܢܐ ܡܦܣ )
IsaacAnt:memHom ( ܗܘ ܡܪܝ ܡܪܗ ܕܒܝܬܐ : ܘܡܢܟ ܐܢܝܢ ܫܐܠܬܢ̈ ܀ ܩܘܡ ܗܒܠܢ ܐܝܟ ܐܢܬ ܐܬܟܢܝ ܀ ܥܪܨ ܟܠܗܝܢ ܘܣܢܝܩܝܢܢ : ܘܡܢ ܡܢܘ ܢܐܙܠ ܢܫܐܠ .
IsaacAnt:memHom ) ܟܐܢܐ ܒܪ ܐܡܘܨ : ܕܥܠ ܚܡܪܐ ܒܨܗܝܘܢ ܪܫܝܬ . ‏ ‏ܬܐ ܘܚܙܝ ܐܢܬ ܕܠܐ ܡܬܬܩܠܐ : ܒܡܬܩܠܐ ܬܚܡܘ ܝܗܒܘܗ̇ ܀ ܐܝܟܬ ( ܐܝܟܐ
SermHolyWeek -- -- ¹¹ܐܢܬ ܐܝܟ ܚܟܝܡܐ ܡܡܠܠ ܗܘ ܕܝܢ ܐܦ ܚܟܝܡܐ ܐܦ ܟܕ ܐܢܬ ⁰ܘܡܫ̇ܬܩ ܡܢ ܩܠ]ܝXܗܘXܢẌ ⁰X[ XXX ܕܡ̇ܝܬ ܠܝ ܕܡܟܝܟܐ
Eph:madChurch -- -- ܐܢܬ ܒܡܨܥܬܐ ] ⁰ܐܢ ³[ܗܘ ܕܝܢ ܕܕܠܐ ]ܪܓܫܐ̈ ³[ܐܢܬ ܐܢܬ ܠܟ ܨܒܝܢܟ ܐܘ ܚܝܠܐ ܐܚܪܝܢ X0ܐܢ ܫܘܐܠܐ ܕܐܚܪܢܐ ܗܘ
Eph:madVirg -- -- ܘܗܘܝܬ -- -- -- -- ܟܘܠ ܘܩܘܫܬܐ ]ܡܚܟܡ ¹[ܟܠ ܐܢܬ -- ܗܘܐ -- -- -- -- -- ] -- -- -- -- -- ²0ܡܛܥܡ-- -- -- ¹[
DidascApost -- Xܐܚܝܕܝܬܘܢ XXXX -- ⁹⁷X X -- ⁹⁸ܘ XX -- ⁹⁶ܕܓܘܚܟܘܢ ܐܢܬ ܠܗ ܆ ܘܒܐܝܕܗ Xܝ ¹ܢܗܘܝܢ̈ ܡܫܬܡܠܝܢ̈ ܝ . ¹ܘܐܢܗ̣ܘ ܕܝ̇ܕܥ
P:John [AB] . ܐܒܗܝܢ̈ ܒܗܢܐ ܛܘܪܐ ܣܓܕܘ . ܘܐܢܬܘܢ ܐܡܪܝܢ ܐܢܬܘܢ ܂ ܐܢܬ ܐܡܪܬܝ . ܐܡܪܐ ܠܗ ܗܝ ܐܢܬܬܐ . ܡܪܝ ܆ ܚܙܝܐ ܐܢܐ ܕܢܒܝܐ
P:John [AB] . ܐܒܗܝܢ̈ ܡܢܢܐ ܐܟܠܘ ܒܡܕܒܪܐ . ܐܝܟܢܐ ܕܟܬܝܒ . ܕܠܚܡܐ ܡܢ ܐܢܬ ܠܗ . ܡܢܐ ܐܬܐ ܥܒܕ ܐܢܬ ܇ ܕܢܚܙܐ ܘܢܗܝܡܢ ܒܟ . ܡܢܐ ܣܥܪ
P:Job [AB] . ܐܘ ܝܘܡܬܟ̈ ܐܝܟ ܝܘܡܝ̈ ܐܢܫܐ ܐܢܘܢ . ܐܘ ܫܢܝܟ̈ ܐܝܟ ܐܢܬ ܐܝܟ ܥܝܢܝ̈ ܒܣܪܐ ܐܢܝܢ . ܐܘ ܐܝܟ ܡܚܙܝܐ ܗܘ ܕܐܢܫܐ ܚܙܐ
P:Matt [AB] . ܐܘ ܐܝܟܢܐ ܐܡܪ ܐܢܬ ܠܐܚܘܟ ܇ ܫܒܘܩ ܐܦܩ ܓܠܐ ܡܢ ܥܝܢܟ ܇ ܘܗܐ ܐܢܬ ܚܙܐ ܐܢܬ ܓܠܐ ܕܒܥܝܢܗ ܕܐܚܘܟ ܆ ܘܩܪܝܬܐ ܕܒܥܝܢܟ ܠܐ ܒܚܪ
P:1Macc [AB] . ܐܘܪܫܠܡ ܕܝܢ ܘܒܝܬ ܡܩܕܫܐ ܢܗܘܘܢ ܡܚܪܪܝܢ . ܘܟܠܗ ܙܝܢܐ ܐܢܬ ܠܟ ܫܘܠܛܢܐ ܕܬܦܣܘܩ ܦܣܩܐ ܘܬܦܩܘܕ ܦܘܩܕܢܐ ܐܝܟ ܕܨܒܐ
P:ApocBar [AB] . ܐܝܟܢܐ ܓܝܪ ܕܠܐ ܛܥܝܬ ܠܒܢܝ̈ ܐܢܫܐ ܐܝܠܝܢ ܕܩܝܡܝܢ ܐܢܬ ܆ ܡܕܡ ܕܠܐ ܝܕܥ ܐܢܬ . ܘܥܠ ܡܢܐ ܡܣܬܪܗܒ ܐܢܬ ܥܠ ܡܕܡ ܕܠܐ ܡܦܣ
P:Acts [AB] . ܐܠܐ ܩܘܡ ܥܘܠ ܠܡܕܝܢܬܐ ܆ ܘܬܡܢ ܢܬܡܠ‍ܠ ܥܡܟ ܥܠ ܡܐ ܕܘܠܐ ܐܢܬ ܐܢܬ ܡܪܝ . ܘܡܪܢ ܐܡܪ . ܐܢܐ ܐܢܐ ܝܫܘܥ ܢܨܪܝܐ ܗܘ ܕܐܢܬ ܪܕܦ
P:Deut [AB] . ܐܠܐ ܐܢ ܒܐܬܪܐ ܕܢܓܒܐ ܡܪܝܐ ܒܚܕ ܡܢ ܫܒܛܝܟ̈ : ܬܡܢ ܬܣܩ ܐܢܬ ܥܡܟܘܢ . ܐܙܕܗ݇ܪܘ ܕܠܐ ܬܣܩ ܝܩܕܝܟ̈ ܫܠܡܐ̈ ܒܟܠ ܐܬܪ ܕܨܒܐ
P:Job [AB] . ܐܠܗܐ ܠܐ ܡܗܦܟ ܪܘܓܙܗ . ܘܬܚܘܬܘܗܝ ܢܬܡܟܟܘܢ ܡܥܕܪܝ̈ ܐܢܬ . ܗܐ ܐܢ ܬܒܪ : ܡܢܘ ܢܦܩܘܕ ܒܐܝܕܗ . ܘܡܢܘ ܢܐܡܪ ܠܗ ܡܢܐ ܥܒܕ
P:John [AB] . ܐܡܝܢ ܐܡܝܢ ܐܡܪ ܐܢܐ ܠܟ ܆ ܕܡܕܡ ܕܝܕܥܝܢ ܚܢܢ ܡܡܠܠܝܢ ܚܢܢ ܐܢܬ ܂ ܘܐܡܪ ܠܗ . ܐܢܬ ܗܘ ܡܠܦܢܗ ܕܐܝܣܪܐܝܠ ܆ ܘܗܠܝܢ ܠܐ ܝܕܥ