simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
DadQaṭ:ComAscet ܢܦܫܟ ܥܠ ܐܦܝ̈ ܗܠܝܢ ܕܒܗܝܢ ܐܪܓ̣ܙܬ ܠܡܫܝܚܐ ܆ ܡܬܡܟܟܐ ܐܢܬ ܆ O⬩ ܕܢܐܡܪ : ܕܐܢ ܡܬܒܩܐ ܐܢܬ ܐܡܝܢܐܝܬ ܒܚܛܗܝܟ̈ ܘܕܐ̇ܢ
P:Job [AB] ܥܠ ܢܦܫܟ : ܘܡܢܐ ܝܘܬܪܢܐ ܕܐܚܝܒܟ . ܐܢܐ ܐܬܝܒܟ ܡܠܐ̈ : ܘܐܦ ܐܢܬ ܒܕܝܢܐ : ܕܐܡܪܬ ܐܙܕܕܩܬ ܡܢ ܐܠܗܐ . ܐܢ ܐܡܪܬ ܡܢܐ ܡܘܬܪ
Sahd:BookPerf ܐܚܪܢܝܬܐ̈ ܒܒ̣ܝܫܘܬ ܝܨܪܟ ܓ̇ܒܠ ܐܢܬ ܥܠܘܗܝ X ܒܬܪܥܝܬܟ ܇ ܐܢܬ ܡܕܡ ܕܣ̣ܢܐ ܠܘܬܟ ܇ ܐܘ ܒܡܠܐ̈ ܟܒܪ ܦܫܝܛܬܐ̈ ܡܦܨܚ ܠܟ ܇
IsaacAnt:memHom ܠܗ ܠܐܠܗܐ : ܕܠܚܡܐ ܡܢܗ ܫܐܠ ܐܢܬ . ܫܐܠ ܡܠܟܘܬܗ ܘܢܬܠ ܠܟ : ܐܢܬ . ܕܚܠܦ ܚܝܐ̈ ܕܠܐ ܡܘܦܝܢ : ܠܚܡܐ ܕܙܒܢܐ ܫܐܠ ܠܗ ܀ ܡܡܣܟܢ
JacSer:memJesus'Tempt ܕܢܗܘܐ ܠܚܡܐ ܕܠܐ ܫܡܥ ܠܟ 346 225 ܒܗܘܢܐ ܪܒܐ ܢܫܡܥ ܡܐܡܪܗ ܐܢܬ ܪܒܬ ܗܐ ܝܨܦ ܐܢܬ ܐܘ ܡܪܘܕܐ ܠܘ ܕܝܠܟ ܗܝ ܕܟܦܢ ܡܪܟ ܠܡܘܢ ܦܩܕ
JacSer:memSimPetGetBehMe ܩܝܡܐ ܡܠܬܟ ܠܘܩܒܠ ܐܪܙܐ̈ ܕܢܒܝܘܬܐ ܕܐܢ ܠܐ ܐܡܘܬ ܠܐ ܐܢܬ ܚܣ ܠܟ ܬܣܥܘܪ ܗܠܝܢ ܕܐܢ ܠܐ ܐܡܘܬ ܟܠܗܝܢ ܒܛܠܢ̈ ܐܝܟ ܕܐܡܪ
SevAnt:LuqJul : ܕܒܗ ܟܕ ܨܒ̣ܐ ܚܫ ܐܠܗܐ ܗ̇ܘ ܕܐܬܒܪܢܫ . ܣܡܢܢ ܠܟ ܓܝܪ : ܐܢܬ ܟܝܢܝܐ̈ ܘܠܐ ܥܕܝܠܐ̈ : ܕܐܦ ܒܗ ܒܒܣܪܐ ܚܫܘܫܐ X ܟܦ̇ܪ
SevAnt:LuqJul ܠܗ ܠܚܪܡܐ ܘܠܠܘܛܬܐ . ܗ̇ܘ ܕܡܬܚܡ ܥܠ ܐܝܠܝܢ ܕܡܫܢܝܢ ܐܢܬ ܐܟܚܕܐ ]ܘܡ̇[ܥܠ ⁵ܐܢܬ ܙܐܦܢܐ X . XXXXX¹0 ܥܠܝܟ ܡܝܬܐ
JacSer:memLord'sPrayer ܘܬܩܒܠܝܗ̇ ܩܕܝܫܐܝܬ ܩܪܐ ܐܢܬ ܓܝܪ ܬܐܬܐ ܠܘܬܢ ܡܠܟܘܬܟ ܐܢܬ ܢܩܕܐ ܕܡܚܕܐ ܕܙܝܚܐ ܬܐܬܐ ܢܥܪܘܩ ܐܟܠܩܪܨܐ 420 ܘܬܙܕܗܐ
LiberGrad ܕܢܒܝܐ̈ ܨܒܝܢ ܗܘܘ ܒܚܝܘܗܝ̈ ܘܒܐܝܩܪܗ ܕܥܠܡܐ ܐܢܬ ܠܐܝܩܪܗ ܕܡܠܟܐ ܪܫܝܥܐ : ܕܢܥܘܠ ܠܒܝܬܗ ܒܐܝܩܪܐ . ܚܙܐ
PhiloxMab:Disc ܠܘܬ ܩܢܘܡܟ . ܗܢܐ ܓܝܪ ܣܒܪܐ ܝܗܝܒ ܠܟ . ܕܦܓܪܟ ܢܬܥܠܐ ܐܢܬ ܠܦܓܪܐ . ܐܝܟ ܕܡܠܝܟ ܕܢܗܘܐ ܠܟ ܡܢ ܒܪܘܝܟ ܆ ܗܟܘܬ ܥܒܕ ܐܦ
SevAnt:CathHom ܠܟ . ܘܠܗܠܝܢ ܕܡܡ̇ܠ ܐܢܬ . ܒ̣̇ܚܢ ܐܢܝܢ ܠܘܩܕܡ ܆ ܘܠܐ ܐܢܬ ܆ ܘܠܐ ܠܗܠ ܡܢ ܬܚܘܡܐ̈ ܕܡ̣ܚܝܠܘܬܟ ܬܦܘܩ ܆ ܐܦܠܐ ܬXܥܐX
JacSer:memJesus'Tempt ܗܘ ܒܪܐ ܕܐܠܗܐ ܐܡܪ ܗܘܐ ܠܗ ܐܟܠܩܪܨܐ ܥܒܕ ܡܢ ܟܐܦܐ̈ ܠܚܡܐ ܐܢܬ ܕܐܬܢܣܝ ܠܐ ܡܟܝܟ ܗܘܐ ܐܝܟ ܕܐܫܥܝܐ ܩܪܝܗܝ ܡܟܝܟܐ ܐܢ ܠܡ
JacSer:memAscenLord ܒܪ ܐܢܫܐ ܐܢܬ ܒܪ ܡܪܝܡ ܐܢܬ 40 ܒܪ ܥܠܝܐ ܐܢܬ ܘܡܢ ܬܚܬܝܐ̈ ܐܢܬ ܚܟܝܡܐ̈ ܙܟܘ ܨܝܕܐ̈ ܢܨܚܘ ܗܕܝܘܛܐ̈ ܒܟܪܘܙܘܬܟ ܒܪ ܐܠܗܐ
P:Rev [AB] ܗܘ ܡܪܢ ܘܐܠܗܢ ܠܡܣܒ ܬܫܒܘܚܬܐ ܘܐܝܩܪܐ ܘܚܝܠܐ . ܡܛܠ ܕܐܢܬ ܐܢܬ ܕܚܝ . ܘܢܪܡܘܢ ܟܠܝܠܝܗܘܢ̈ ܩܕܡ ܟܘܪܣܝܐ ܟܕ ܐܡܪܝܢ ܆ ܕܫܘܐ
P:Ecclus [AB] ܪܚܡܐ : ܒܢܣܝܢܐ ܩܢܝܘܗܝ . ܘܠܐ ܬܣܬܪܗܒ ܠܡܬܬܟܠܘ ܥܠܘܗܝ . ܐܢܬ ܫܠܡܟ ܢܗܘܘܢ ܣܓܝܐܝܢ̈ . ܘܒܥܠ ܐܪܙܟ ܚܕ ܡܢ ܐܠܦ . ܐܢ ܩܢܐ
BarAphton:ActsSev ܒܡܪܝܐ ܆ ܨܠܐ ܡܝܩܪܐ ܘܚܣܝܐ ܐܒܐ ܀ - ܒ : ܢܩܝܢܐX X ܕܠܕܝܩܝܐ ܐܢܬ ܕܐܠܗܐ ܐܦܝܣܩܘܦܐ ܕܡܛܪܘܦܠܝܣ ܗ̇ܝ ܕܛܪܣܝܐ̈ ܆ ܟܕ ܚܠܝܡ
BarṢal:ComGosp ܡܢܐ ܡܘܠܕ ܡܚܪ ܂ ܘܒܝܫܘܥ ܡܫܝܚܐ ܐܢܐ ܗܘ ܐܘܠܕܬܟܘ̣ܢ ܂ ܐܢܬ ܘܐܝܟ ܗ̇ܝ ܕܚܒܠ ܥܘ̇ܠܐ ܘܒܛܢ ܫܘܩܪܐ ܘܝܠܕ ܥܬܐ ܂ ܘܠܐ ܝ̇ܕܥ
SevAnt:CathHom ܆ ܗ̣ܘܝ ܒܟܠ ܝܘܡ ܚ̣ܕܬܐ . ܠܗܕܐ ܓܝܪ ܐܬܝܠܕ ܡܫܝܐ . ܡܛܠ ܟܝܬ ܐܢܬ XXX XXXXX ܐܢܬ ܡ̣ܣܒܪ ܐܢܬ . ܐܢ ܒܝܬ ܝ̣ܠܕܐ ܡܥ̇ܕܥܕ
P:Ps [AB] ܐܦܝܗ̇̈ ܕܐܪܥܐ . ܢܗܘܐ ܫܘܒܚܗ ܕܡܪܝܐ ܠܥܠܡ : ܢܚܕܐ ܡܪܝܐ ܐܢܬ : ܘܠܥܦܪܗܘܢ ܗܦܟܝܢ . ܡܫܕܪ ܐܢܬ ܪܘܚܟ ܘܡܬܒܪܝܢ : ܘܡܚܕܬ