simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Chrys:ComJohn1 ܠܡܫܡܥ ܙܡ̇ܪܐ ܕܢܫܐ̈ ܫܛܝ̇ܬܐ . ܘܠܡܝܡܣܐ̈ ܕܒܦܟܐ̈ ܚܕ ܐܢܬ ܡܠܐ̈ ܕܪܘܚܐ ܕܒܝܕ ܝܘܚܢܢ ܡܬܡܠܠܢ ܆ ܘܒܬܪܟܢ ܡܬܚܦܛ
AntiTriThWrit ܠܩܢܘܡܐ̈ ܕܐܠܘܘܬܐ . ܘܐܢ ܡ̇ܢ ܚܕ ܒܡܢܝܢܐ ܆ ܗܪܛ ܠܘܬ ܐܢܬ ܡܘܕܐ ܐܢܬ ܠܬܠܝܬ ܩܕܝܫܬܐ . ܐܘ ܫܘܝܝ̈ ܒܐܠܘܘܬܐ ܡܘܕܐ
P:Job [AB] ܕܠܐ ܚܝܠ . ܘܦܪܩ ܐܢܬ ܕܪܥܐ ܕܠܐ ܒܥܘܫܢܐ . ܡܢܐ ܐܬܪܥܝܬ ܕܠܐ ܐܢܬ ܗܘ : ܘܒܪܢܫܐ ܬܘܠܥܐ . ܨܚ ܝ ܘܥܢܐ ܐܝܘܒ ܘܐܡܪ . ܠܡܢܐ ܡܥܕܪ
IšoMerv:ComPs ܘܕܫܪܟܐ . ܓܢܒܪܐ ܩ̇ܪܐ ܠܪܒܫܩܐ̈ ܐܝܟ ܕܒܬܗܠܠܬܐ . ܗܢܐ ܐܢܬ ܇ ܘܐܝܢܐ ܚܘܪܒܐ ܓܕܫܗ ⁹ܗܝܕܝܟ ܀ . ܢܒ . [1]ܠܡܢܐ ܡܫܬܒܗܪ
JnMaron:Expos ⁰ܒܬܠܬܐ ܐܘ̇ ⁷ܠܚܕ ܡܢ ܗܠܝܢ ܩܢ̣ܘܡܐ̈ XX 118ܕܐܡܪ̇ ܐܢܬ ܐܢܬ ⁴ܒܬܠܬܐ ܩܢ̣ܘܡܐ̈ ܡܣܝܟܐ . ܐܝܢ ܐܘ̇ ܠܐ . ܘܐܢX ܐܡܪ̣
Eph:madNativ ܐܝܟ ܪܚܡܬܗܘܢ ܦܪܥܘ ܚܘܒܠܝܗܘܢ̈ ܒܩܘܪܒܢܝܗܘܢ̈ 3ܡܙܓܬ ܐܢܬ ܒܣܝܡܘܬܟ ܕܒܪ ܛܢܢܐ ܐܢܬ ܬܒܥܬ ܐܢܘܢ ܥܙܝܙܘܬܟ ܕܒܪ ܥܬܝܪܐ
LiberGrad ܠܘܬ ܐܠܗܐ ܕܡܚܕܐ ܠܟ ܀ ܫܠܡ ܡܐܡܪܐ ܕܫܒܬܥܣܪ ܕܥܠ ܚܫܘܗܝ̈ ܐܢܬ ܠܟ ܐܘܪܚܐ ܫܡܝܢܝܬܐ : ܕܬܐܙܠ ܠܒܝܬܐ ܕܒܫܡܝܐ : ܘܥܐܠ
sugDeath&Satan ܡܘܬܐ ܒܗܕܐ ܕܟܡܐ ܐܢܘܢ . ܕܒܐܣܟܝܡ ܐܣܟܝܡ ܩܪܝܢ ܠܝ ܐܢܬ ܕܠܛܒܐ . ܠܟ ܒܝܫܐ ܠܐ ܐܝܬ ܕܩܪܟ ܐܘ ܩܪܐ ܠܟ ܤܛܢܐ ܠܐ ܪܓܝܫ
Shub:BookGifts . ܘܕܠܐ ܦܪܩ ܥܠܡܐ ܘܟܠ ܕܒܗ ܠܐܝܢܐ ܕܠܐ ܫܘܐ ܡܛܠ ܥܒ . . . ܐܢܬ ܚܛܝܬܐ : ܐܝܟ ܡܠܬܗ ܕܡܪܢ ܆ ܐܢܬ ܟܡܐ ܟܝ ܐܪܦܝܬ ܡܢܗ ܕܚܬܝܪ
Sahd:BookPerf ܠܡ̇ܡܢܥܘ ܠܫܘܠܡ ܐܘܪܚܗ . ܘܠܡܣ̇ܝܒܪܘ ܐܓܘܢܐ̈ ܕܒܗ̇ ܇ ܐܢܬ . [34]ܠܐ ܗܟܝܠ ܬ̇ܚܘܪ ܐܢܬ ܒܟ ܇ ܘܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܠܐ ܡܨܐ XX
Shub:BookGifts ܐܘ ܚܒܝܒܝ ܆ ܒܗܢܐ ܙܢܐ ܐܬܟܬܫ . ܕܬܟܢܘܫ ܪܥܝܢܟ ܡܢ ܦܗܝܐ : ܐܢܬ ܒܬܘܬܗܘܢ ܥܢܕ ܥܘܗܕܢ ܪܚܡܐ̈ ܫܦܝܥܐ̈ ܕܒܪܘܝܐ ܫܒܝܚܐ . ܐܦ
PhiloxMab:Disc ܠܟ ܟܠܝ ܕܠܐ ܬܬܚܫܚ ܒܗ . ܘܬܘܒ ܒܗ̇ ܒܗܕܐ ܕܪܐܓ ܐܢܬ ܆ ܕܥ ܠܟ ܐܢܬ ܕܝܢ ܕܦܪܘܫܘܬܟ ܆ ܗܢܐ ܢܗܘܐ ܠܟ ܆ ܕܐܢ ܗܘ ܕܪܐܓ ܐܢܬ ܡܕܡ ܆
IsaacAnt:memHom ܐܫܪ ܠܐܠܗܐ : ܕܡܦܢܐ ܟܠ ܕܐܘܙܦܬܝܗܝ ܀ ܟܡܐ ܙܒܢܝܢ̈ ܐܪܥܐ ܐܢܬ ܀ ܐܟܪܐ ܡܗܝܡܢ ܠܐܪܥܐ : ܕܡܦܢܝܐ ܟܠ ܕܙܪܝܥ ܒܗ̇ . ܐܦ