simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
ThdrMops:ComGospJohn ܃ ܡܢܝ ܫܐ̇ܠ ܐܢܬ ܠܡܫܬܐ ܕܐܝܬܝ ܐܢܬܬܐ ܫܡܪܝܬܐ ܂ ܠܐ ܓܪ ܐܢܬ ܩܠܝܠ ܐܡ̇ܪܐ ܠܗ ܗܟܝܠ ܫܡܪܝܬܐ ܃ ܐܝܟܢܐ ܐܢܬ ܟܕ ܝܗܘܕܝܐ
BarEbr:CandSanc ܕܝܢ ܡܓܕܠܐ ܪܥܝܐ ܥܡܘX ܕܒܪܬ ܗܝܘܢ ܙ ܡ̣̇ܛܝ . ܐܢܬ . Xܢܐ ܗܘ ܐܠXܐX ܠX ܠܝ . Xܢܐ ܗܘ ܣܗܕܘܬܐ ܕܚܡܫ̈ . ܡܝ̣ܟܐ .
Eph:memHom ܠܗ̇ ܘܟܡܐ ܕܬܣܒ ܛܥܢܗ̇ ܕܬܟܝܢܝܗ̇ ܡܡܥܣ X¹ܗܘ ܡ̇ܥܣ ܐܢܬ ܐܢܬ ܩܢܝܟ ܡܢ ܕܦܠܓܬ ܒܐܪܡܝܬܗ̇ ܟܕ ܬܬܢܐ ܕܬܡ̇ܠܝܗ ܡܦܬܠ
ThdrMops:ComPs ܠܡ ܝܬܟ ܙܕܝܩ ܐܢܬ ܛܒ . ܘܟܠܗܝܢ ܐܝܠܝܢ ܕܐܠܦܬ ܬܪܝܨܘܬܐ ܐܢܬ ܡܝܬܐ ܘܐܡ̇ܕ̇ [13X]ܙܕܝܩ ܐܢܬ ܡܪܝܐ ܇ ܘܛܒ ܬܪܝܨܐ ܡܠܬܟ .
JacSer:memSimPetGetBehMe ܐܡܪܬ ܠܟ ܓܝܪ ܕܐܦ ܡܐܬ ܐܢܐ ܐܦ ܩܐܡ ܐܢܐ ܚܕܝ ܒܩܝܡܬܐ ܘܡܛܠ ܐܢܬ ܘܠܐ ܕܐܠܗܐ ܕܝܠܝ ܗܝ ܐܘܪܚܐ ܐܝܟ ܕܝܠܝ ܚܘܪ ܒܗ̇ ܐܢ ܚܐܪ
Ath:ExposPs ܠܝ ܪܚܡܝܟ̈ ܒܕܢܚܗ ܕܝܚܝܕ ܘܡ̇ܫܘܕܥ ܐܢܬ ܠܝ ܐܘܪܚܐ ܕܒܗ̇ ܐܢܬ ܠܢܚܬܝ̈ ܓܘܒܐ ܫܝܘܠ ܬܚܬܝܬܐ . ܐܠܐ ܬ ܐܢܐ ܕܫܡܘܥܐ̈ ܥ̇ܒܕ
PhiloxMab:Disc . ܐܢ ܕܝܢ ܬܒܨܘܪ ܡܐܟܘܠܬܐ ܘܫܩܝܐ ܡܢ ܦܓܪܐ ܆ ܡܫܬܗܝܐ ܡܢܗ ܐܢܬ ܆ ܢܘܪܐ ܥܠ ܢܘܪܐ ܡܘܣܦ ܐܢܬ ܆ ܘܓܘܙܠܬܐ ܥܠ ܓܘܙܠܬܐ ܣܐܡ
JnDalya:Epist . ܒܪܡ ܡܥܝܢܐ ܕܟܠܗܘܢ ܪܒܘܬ ܟܪܣܐ ܗܝ Xܢ . Xܢ ܘܝ̇ ܠܗ ܐܢܬ . ܐܢ ܠܗܢܐ ܚܫܐ ܬܫܬܥܒܕ ܆ ܠܒܪ ܙܘܓܗ ܡܢ ܩܛ̣ܝܪ ܥܒ̣ܕܐ ܗ̇ܘܐ
ActsMari ܒܥܠܡܐ . ܘܐܢܐ ܣܒܪܬ ܥܠܝܟ ܕܐܠܗܐ ܐܢܬ ܘܢܚܬܬ ܕܬܚܙܐ ܐܢܬ ܠܗ . ܘܡܢܐ ܗܝ ܟܪܣܛܝܢܘܬܐ . ܚܙܐ ܐܢܐ ܕܐܠܗܐ ܚܕܬܐ ܡܠܦ
SermHolyWeek ܬܠܦ ܠܐܚܪܢܐ̈ ܠܝ ܫܠܝܚܐ ܥ̇ܒܕ ܐܢܐ ܠܟ ܘܬܢܝܬ ܗܕܐ ܒܒܪܝܬܐ ܐܢܬ ܕܐܫܝܓܟ ܕܣܓܝ ܥ̇ܕܪܐ ܠܟ ܗܕܐ XXX ܡܠܦ ܐܢܐ ܠܟ ܡܘܟܟܐ ܕܐܦ
JacSer:memSolit ܕܬܚܫ ܬܬܥܝܩ ܕܠܐ ܝܘܬܪܢܐ ܒܗܢܐ ܥܒܕܐ ܢܗܘܐ ܗܪܓܟ ܐܢܬ ܚܫܐ ܢܡܛܝܟ ܕܗܠܝܢ ܝܨܦ ܠܡܫܡܠܝܘ ܐܘ ܦܪܘܫܐ ܘܗܐ ܠܐ ܣܦܝܩ
IsaacAnt:memHom : ܠܬܝܒܐ ܕܡܣܓܐ ܒܥܐ ܀ ܡܢܟ ܢܦܩܐ ܡܘܗܒܬܐ : ܠܚܛܝܐ ܕܐܙܠ ܐܢܬ ܠܘܬ ܓܙܟ : ܠܐ ܟܠܝܗܝ ܓܙܟ ܫܐܠܬܗ̈ . ܐܦܠܐ ܡܪܝ ܐܢܬ ܥܕܠ
SevAnt:CathHom ܠܓܪܝܓܘܪܝܘܣ ܡܡ̇ܠܠ ܠܗܝܬܐ̈ ܇ ܕܠܘܬ ܩܠܝܕܘܢܝܘܣ ܟ̇ܬܒ ܇ ܐܢܬ ܇ ܕܡܦܩܢ̈ . ܠܢܩܝܦܘܬܐ ܕܝܠܟ ܡܦ̇ܠܓܬܐ . ܐܘ̇ ܠܐ ܫ̇ܡܥ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܡܝܬܪܬܐ̈ ܕܡܢܗܝܢ ܡܬܓܡܪ ܐܢܬ ܒܚܘܒܐ ܕܐܠܗܐ ܐܢܬ ܗܢܐ ܕܐܬ̇ܐ . ܕܐܢܗܘ ܕܬܥܡܪ ܒܫܠܝܐ ܡܚܡܣܢܢܐܝܬ ܟܕ ܦ̇ܠܚ
LiberGrad ܐܝܟܢ ܦܪܩ ܐܢܘܢ ܐܠܗܐ ܠܐܒܗܬܢ̈ ܡܢ ܐܝܕܐ ܕܫܝܘܠ ܘܐܝܟܢ ܐܢܬ ܕܛܝܒܘܬܟ ܣܓܝܬ ܥܠܝ ܘܦܨܝܬ ܢܦܫܝ ܡܢ ܫܝܘܠ ܬܚܬܝܬܐ . ܚܙܐ
SevAnt:madHym . ܐܠܐ ܣܥܘܪܘܬܟ ܡܪܝ ܡܝXܝܬ̇ ܟܝ ܬ̇ܛ̣ܪ ܠܪܘܚܐ ܕܝܠܝ· ܐܢܬ ܘܛܝ̣ܢܐ ܓܒ̣ܠܬܢܝX ܇ ܘܕ ܠܗ ܕܝܢ ܠܥܦܪܐ ܬܘܒ ܠܝ ܡ̇ܗ̣ܦܟ
SevAnt:CathHom ܇ ܐ . ܠܨ ܐܢܬ ܘܕ̇ܒܪ ·ܒܩܛܝܪܐ . ܕܗ̣ܓܓܐ ܕ̇ܓܠܐ ܬ̇ܣܩ ܐܢܬ ܇ ܝ . ܕܡܬܟܪܙܐ ܘܡܣܬܗܕܐ ܡܢ ܟܬܒܐ̈ ܟܗܢܝܐ̈ ܡ̣ܪܦܐ
JacSer:memCharThatEzekSaw ܠܐܝܢܐ ܕܒܥܐ ܕܢܬܛܦܐ ܒܟ ܥܠ ܪܫܝܬܐ ܕܟܠܗܘܢ ܪܘܡܐ̈ ܐܢ ܩܐܡ ܐܢܬ ܥܡܘܪܐ̈ ܠܟܐ ܡܢ ܥܠܡܐ ܐܢ ܩܐܡ ܐܢܐ ܠܐ ܡܪܚܩ ܐܢܬ ܕܒܩܘܪܒܐ
PhiloxMab:Disc ܠܟ ܒܓܘ ܐܬܪܗ ܕܦܓܪܐ . ‏ ‏ܐܙܝܥ ܒܟ ܗܟܝܠ ܚܡܬܐ ܠܘܩܒܠ ܪܓܬܐ ܐܢܬ ܒܗ . ܥܕ ܠܐ ܪܟܢܝܢ̈ ܥܠܝܟ ܛܠܠܝܗ̇̈ ܕܣܝܒܘܬܐ ܇ ܘܦܐܫ
DidascApost ܐܢܐ ܝܘܡܢܐ ܝ ¹⁶ܝܠܕܬܟ X . ¹⁶ ܡܛܠ ܗܢܐܐܘ ܒܪܢܫܐ ܆ ܐܢܬ ܥܠ ܚܕ ܚܕ ܡܢܟܘܢ ܇ ܘܐܫܡܥ ܩܠܗ ܩܕܝܫܐ ܕܐܡܪ . ¹⁶¹ܕܒܪܝ