simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Chrys:ComJohn1 ܕܡܛܠ ܡܢܐ ܒܗܠܝܢ ܕܡܢ ܟܝܢܗܘܢ ܐܝܬܝܗܘܢ ܝܐܝ̇ܐ . ܠܐ ܐܢܬ . ܠܒܝܫܘܬܐ ܕܝܢ ܐܦ ܟܕ ܗܢܝܐܐ ܒܣܪܝܢ̈ ܚܢܢ . ܐܢ ܕܝܢ ܐܡܪ̇
SevAnt:LuqJul ܕܝܢ ܐܡܪ ܐܢܬ ܀ ܠܐ ܫܘܚܠܦܐ ܐܝܬܘܗܝ ܝܝܫܘܚܠܦܗܘܢ ܕܪܓܫܐ̈ ܐܢܬ ܡܕܡ ܡܥܘܟܐ ܚܕܐ ܡܢܗܝܢ ܠܡܥܒܕܢܘܬܐXXXXX10 ܕܫܒܒܬܗ ܀
DidascApost . ܐܦ ܠܘܛܬܐ ܕܥܠ ܦܪܘܩܢ ܡܫܪܪ ܐܢܬ . ܘܡܬܬܚܕ ܐܢܬ ܒܐܣܘܪܐ̈ ܐܢܬ . ܐܦ ܠܘܛܬܐ ܕܥܠ ܦܪܘܩܢ ܡܫܪܪ . ܐܢܓܝܪ ܬܢܝܢ ܢܡܘܣܐ ܡܩܝܡ
AbbaIs:Ascet X ²ܐ̇ܙܠ ܐܢܬ XX ¹ X X4ܐܢ ܬܘܬܪ ܠܡܣܟܢܐ ܆ ܠܐ ܬܩܪܝܘܗܝ ܐܢܬ ܢ̇ ܥܠܐܒܐܐܫܝܝܐ . ܐܡ̣ܪ ܐܒܐ ܐܫܥܝܐ : XܩܝXXX ¹ 1 X ܡܫܝܒܕ
SevAnt:CathHom ܠܡܠܬܐ ܘܒܪܐ ܕܐܠܗܐ ܆ ܐܝܟ ܕܠܠܐ ܒ̣ܪܝܐ ܘܫ̇ܘܐ ܐܢܬ . ܐ̇ܝܕܐ ܓܝܪ ܫܘܬܦܘܬܐ ܠܢܘܗ̣ܪܐܠܘܬ ܚܫܘܟܐܐܡ̣ܪ ܠܝ .
IsaacAnt:memHom : ܘܠܫܝܪܬܐ̈ ܪܗܛ ܐܢܬ ܀ ܪܘܚܢܐ̈ ܙܥܘ ܡܢ ܥܘܡܪܐ : ܕܠܐ ܐܢܬ ܕܢܚܫܐ : ܕܚܠܘܢ ܠܡܥܒܪ ܫܝܪܬܐ̈ . ‏ ‏ܪܓܠܐ̈ ܕܦܚܪܐ ܩܫܐ
PhiloxMab:memTrin&Inc ܂ ܘܐܢ ܬܠܒܘܟ ܠܒܪܐ ܠܪܘܚܐ ܡܫܬܘܕܥ ܐܢܬ ܂ ܒܗ̇ܝ ܕܟܠ ܚܕ ܐܢܬ ܘܡܢ ܐܒܐ ܘܥܡܗ ܒܪܗ ܘܪܘܚܗ ܂ ܕܐܢ ܬܐܚܘܕ ܠܐܒܐ ܠܒܪܐ ܡܫܟܚ
SevAnt:LuqJul : ܐܬܥ̣ܨܝܬ ܕܫܪܪܐ ܬܪܫܘܡ ܥܠܝܗܘܢ ܕܛܘܡܣܝܟ̈ : ܒܕܡܘܬ ܐܢܬ : ܗ̇ܝ ܕܟܕ ܐܠܗܐ ܢܬܠ ܡܓܠܝܢܢ ܠܗ̇ : ܡܢ ܗ̇ܝ ܕܟܕ ܡܫ̇ܬܥܐ
Sahd:BookPerf ܘܡܦܝܫ ܐܢܬ ܢܦܫܟ ܡܢ ܗܕܐ ܪܒܘܬ ܫܘܒܚܐ ܘܡܝܬܪܘܬܐ ܕܠܐ ܣܟܐ ܐܢܬ ܘܝܕܥܬܐ ܕܚܠܬܗ ܕܡܪܝܐ̣ ܗܝ ܗܝ ܓܙܗ . ܠܡܢܐ ܗܟܝܠ ܡ̇ܬܪܦܐ
HistChurchEast ܕܬܕܥ ܟܡܐ ܡܥܕܪܝܢ ܐܘܠܨܢܐ̈ . ܫܡܥܝXܘܝ ܠܦܘܠܘܣX ܟܕ ܐܢܬ . ܘܢ̇ܦܩ ܡܐܢܐX ܟܕ ܕܟܐ ܇ ܕܥܗ̇ܢ ܠܚܘܫܚܐ ܕܡܪܗ . ܒ̇ܥܐ
ZachSch:ActsSev ܕܒܐܣܟܝܡܐ ܘܒܡܣܒ ܒܐܦܐ̈ ܐܚܝܕ ܗܠܝܢ ܕܟܖܝܣܛܝܢܐ̈ ܝܨܦ ܐܢܬ ܘܣܬܘܪܐ ܡܢ ܕܗܘ ܐܝܬܘܗܝ . ܡܬܕܡܐ ܓܝܪ ܡܢ ܗܠܝܢ ܕܐܡܪ
IsaacNin:DiscColl ܠܝ ܒܟܪܣܐ ܇ ܝܕ̇ܥ ܗܘܝܬ ܠܚܝܝ̈ ܫܓܝܫܐ̈ ܘܡܨܛܠܝܢܐ̈ ܆ ܘܠܐ ܐܢܬ ܠܐ ܐܦܝܣܬܟ ܘܠܐ ܗܘܝܬ̣ ܐܝܬܝܬܢܝ ܠܗܘܝܐ . ܘܡܢ ܩܕܡ ܕܨܐ̇ܪ
JnDalya:Epist ܒܡܓܢܢܘܬܗ ܕܩܕܝܫ ܡܢ ܟܠ . ܗܿܢܘ ܐܚܝ ܢܿܛܘܪܐ ܕܕܟܝܘܬܐ ܐܢܬ ܕܗܕܡܝܟ̈ ܒܕܡ̣ܘܬ ܗܪܘܡܐ̈ ܡܢ ܕܘܟܬܐ ܕܥܠܝܗܿ ܡܿܐܓܣ
JacSer:memWomJesusMet : ܫܒܬܐ ܡܡܬܘܡ ܠܐ ܢܛܝܪܐ ܠܝ ܐܠܐ ܝܘܡܢ ܀ ܢܝܚܐ ܒܫܒܬܐ ܠܐ ܐܢܬ ܝܫܘܥ ܠܕܦܓܥ ܒܗ ܀ ܐܢ ܥܠ ܫܒܬܐ ܒܛܝܠ ܠܟ ܕܐܛܘܪ ܐܝܟ ܕܐܡܪ
Eph:madCarNis ܗ̇ܘ ܕܟܠܟ ܡܢ ܚܝܝܗܘܢ̈ ܗ̣ܘ ܡܢܚ̇ܡ ܟܠ [64] ܥ 16ܥܘܠܐ ܐܢܬ ܐܘ ܚܠܫܐ̈ XX [60] ܣ 15ܣܒܐ̈ ܐܝܟܢܐ ܫܒܝܩܝܢ ܐܢ ܩܛܘܦܐ
JacSer:memLuqJews ܆ ܕܐܦ ܠܐ ܠܓܠܝܐ ܐܦ ܠܐ ܠܟܣܝܐX ⁹⁶ܡܬܘܡ ܪܚ̇ܡ ܐܢܬ . ܐܢܬ . X³ ܗܐ ܒܪܐ ܕܓ̣ܠܐ ⁹⁴ܘܐܒܐ ܕܟ̣ܣܐ ⁹⁵ܘܐܝܟ ܕܐܝܬܝܟ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܠܝ ܂ ܐܪܐ ܂ ܟܕ ܠܘ ܒܪ ܦܠܢ ܐܡ̣ܪ ܠܗ ܐܠܐ ܒܪ ܐܒܐ ܓܘܢܝܐ ܂ ܐܢܬ ܗܘ̣ ܢܬܝܐܝܠ ܟܕ ܫܡ̣ܥ ܬܡ̣ܗ ܂ ܘܦܢܝ ܗܘ̣ܐ ܡ̣ܢ ܐܝܡܟܐ ܝܪ ܂ ܥ
sugCherub&Thief ܘܡܙܝܚܬ ܓܝܣܐ ܥܠ ܡܪܟܒܬܐ ܢܝܫܗ ܠܥܠ ܘܗܐ ܒܓܓܘܠܬܐ ܙܩܝܦܗ ܐܢܬ ܘܡܢܢ ܟܣܐ ܗܘ . ܘܐܢܬ ܐܝܟܢܐ ܐܝܟ ܕܐܡܪܬ ܢܝܫܗ ܛܥܝܢ
IšoAdiab:Epist ܂ ܒܦܪܣ ܟܠܗ̇ ܕܝܠܟܘܢ ܂ ܘܐܢ ܚܕ ܒܠܚܘܕ ܐܝܬܝܟ ܒܫܡܐ ܐܢܬ ܂ ܗܘ̇ 0ܝ ܕܐܝܩܪܗ ܘܥܒ̇ܕܗ ܃ ܒܝܘܪܬܢܐ ܕܡ̣ܢ ܩܘܪܒܐ ܐܚܝܕ
P:Rev [AB] ܕܐܢܬ ܗܘ ܡܚܝܠܐ ܘܕܘܝܐ ܇ ܘܡܣܟܢܐ ܘܥܪܛܠܝܐ . ܡܠܟ ܐܢܐ ܠܟ ܐܢܬ ܕܥܬܝܪܐ ܐܢܐ ܘܥܬܪܬ . ܘܥܠ ܡܕܡ ܠܐ ܣܢܝܩ ܐܢܐ . ܘܠܐ ܝܕܥ