simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
MiaphysiteDocs ܕܝܢ ܐܝܟ ܡܠܬܐ ܢܒܝܝܬܐ ܕܐܫܥܝܐ ܬܫܬܠܛ ܂ ܘܠܐ ܢܗܘܐ ܡ̇ܢ ܐܢܬ ܐܝܕܘܗܝ̈ ܡܬܒܣܡ ܂ ܝ ܗܟܢܐ ܐܦ ܛܠܘܡܐ̈ ܓܡܝܪܐܝܬ ܢܐܒܕܘܢ
PhiloxMab:TenMem ܒܗ ܒܝܘܠܦܢܟ . ܬܐܡܪܝܘܗܝ ܓܠܝܐܝܬ ܆ ܝܕܝܥ ܐܢܬ ܕܝܢ ܐܦ ܒܗ ܐܢܬ ܐܝܟ ܕܐܡܪܬ ܠܐ ܘܐ : ܒܪܢܫܐ ܡܕܝܢ ܫܩܠ . ܘܠܡܢܐ ܡܕܝܢ ܡܬܢܟܦ
JnMaron:Expos . ܘܐܢ ܡ̇ܢ ܐܝܬܘܗܝ ܐܚܪܢܐ 5 ܐܝܟ ܕܐܢܬ ܡܘܕܐ . ܗܐ ܐܠܗܐ ܐܢܬ ܗܘܝܘ X ܡܠܬܐ ܐܠܗܐ ܐܘ̇ ܐܚܪܢܐ X78ܐܟܡܐ ¹ܕܐܢܬ X ܣ̇ܒܪ
BarṢal:ComGosp ܕܠܐ ܐܣܟ̣ܠܬ ܂ ܩ̇ܢܐ ܐܢܬ ܝ ܦܐܪܕܝܣܝܐ ܕܬܬܪܨܝܘܗܝ ܂ ܐܢܬ ܐܣܟܠ ܒܟ ܐܚܘܟ ܃ ܙܠ ܃ ܗ̇ ܂ ܐܢܬ ܕܐܨXܠܚ̣ܝܬ ܂ ܐܢܬ ܕܒܠ̣ܥܬ ܂
JacSer:memTransfig ܐܦ ܒܪܢܫܐ ܘܥܡ ܟܠ ܟܠ ܐܢܬ ܥܡ ܝܠܘܕܟ ܡܛܠܬܗ ܐܟܘܬܗ ܐܢܬ ܐܢܬ ܡܪܐ ܟܠ 25 ܐܝܬ ܗܘ ܠܟ ܡܪܝ ܐܦ ܪܒܘܬܐ ܘܙܥܘܪܘܬܐ ܕܐܦ ܐܠܗܐ
Chron1234 ܠܢ ܒܨܠܝܒܐ ·Xܝܝ·ܝ ܘܒܐܘܢܓܠܝܘܢ ܕܢ̇ܛܪܝܢ ܐܢܬܘܢ ܫܪܪܐ ܐܢܬ ܘܫܪܝ ܡܡܠ̣ܠ ܥܡܗ ܟܕ ܐܡ̇ܪ ܕܒܥ̇ܝܢܢ̇ ܐܘ ܚܣܝܐ ܕܝ̇ܡܐ
BarṢal:ComGosp ܕܬܙ̇ܒܢ ܢܦܫܟ ܘܬ̣ܬܠ ܚܠܦ ܘܝ ܗ̇ܝ ܕܝܠܟ ܕܐܘܒ̣ܕܬ ܀ ܀ ܡܢܐ ܐܢܬ ܬܚܣܪ ܡܘܒܕ ܐܢܬ ܂ ܐܦܢ ܐܝܬܝܟ ܡܪܐ ܕܟܠܗ ܥܠܡܐ ܂ ܠܐ ܡܫܟܚ
SevAnt:CathHom . ܐܘ- ܕܠܐ ܗܘܢܐ ܆ ܕܫܟܚܬܐ̈ ܓܝܪ ܝܠܟ : ܒܝܕ ܗܠܝܢ ܕܥ̇ܒܕ ܐܢܬ ܗ̣ܘ ܐܬܠܝܛܐ ܆ ܪܐ ܝ̇ܕܥ ܐܢܬ ܠܗ̇ ܐܡ̣ܪ ܠܝܗܕܐ : ܗ̇ܝ ܕܣ̇ܥܪ
SevAnt:CathHom . ܐܢܕܝܝܢ ܗ̇ܝ ܩܕܡܝܬܐ ܕܠܐ ܪܘܬܐ ܗܘܬ : ܐܦ ܗ̇ܝ ܕܬܪܬܝܝܢ̈ ܐܢܬ ܬܪܬܝܝܢ̈ ܙܒܢܝܝܢ̈ ܗܝܢ ܟܕ ܡܛܠܬܗܝܢ ܣܪܝܩܐܝܬ ܥ̇ܡܠ
Chrys:ComJohn1 ܠܙܢܝܬܐ . ܥܒ̇ܪ ܐܢܬ ܕܝܢ XX7 ܥܠ Xܢܡܘܣܐ ܒܪܝܬܐ . ²ܐܠܘ ܐܢܬ ܟܪ ܕܠܐ ܙ̇ܕܩ . X ܠܡܐX ¹ ܓܝܪ ܪܘ ܓܙܐ ܠܐ ܬܫܘܐ . |ܡܐ ܕܝܗ̇ܒ
JnRufus:Pleroph . ܥ̇ܒܕ ܡܕܝܢ ܐܝܟ ܚܝܠܟ ܆ ܘܚܢܝܢ ܗܪܟܐ ܐܝܟ ܕܡܨܝܢܢ ܐܢܬ ܐܢܬ ܕܬܫܬܘܬܦ ܠܗ . ܐܘ ܬܫܬܡܪ ܒܥܝܕܒܒܐ : ܐܢ ܗܘ ²ܕܡܫܬܒܩ
JacSer:memPraisTab ܚܘܐ ܐܦ ܐܢܬ ܦܐܪܐ̈ ܕܝܠܟ ܀ ܠܐ ܬܬܝܥܢ ܥܠ ܐܒܒܢܐ̈ ܘܬܐܟܘܠ ܐܢܬ ܡܐ ܕܐܟܠܢܝܗܝ ܀ ܐܘ ܒܪܢܫܐ ܕܐܟܠ ܦܐܪܐ ܡܢ ܐܝܠܢܐ : ܐܝܠܢܐ
P:Jer [AB] ܡܢ ܩܕܡܝܗܘܢ : ܒܐܝܕܐ ܕܢܒܘܟܕܢܨܪ ܡܠܟܐ ܕܒܒܠ : ܘܒܐܝܕܐ ܐܢܬ ܒܝܕ ܐܢܫܐ ܐܝܠܝܢ ܕܒܥܝܢ ܢܦܫܟ : ܘܒܐܝܕܐ ܕܐܝܠܝܢ ܕܕܚܠ
Basil:SyrHex ܥܠܐܝܠܝܢ ܕܫܘܠܡܐ ܠܝܬ ܠܗܝܢ . ܠܐ ܗܘܐ ܓܝܪ ܣܦܝܩܐܝܬ ܐܢܬ ܕܠܐ ܡܬܚܙܝܢ . ܘܡܢܗ̇ ܕܗܕܐ ܪܫܝܬܐ ܕܐܝܬ ܠܗ̇ܫܘܠܡܐ . ܩܐܡ
SevAnt&SergStyl:Corres ܠܘܬ ܡܘܙܓܐ ܘܒܘܠܒܠܐ ܕܚܘܣܪܢܐ . ܘܝܗ̇ܒ ܐܢܬ ܠܗ ܕܓܠܝܐܝܬ ܐܢܬ ܫܡܥܬ . ܗ̇ܝ ܕܠܗܠ ܡܢ ܡܠܬܐ ܘܕܠܐ ܡܬܡܠܠܐ . ܠܡܢܐ ܪܗ̇ܛ
SevAnt:LuqGramm ܇ ܕܠܘ ܒܠܚܘܕ ܡܢ Xܝܝܢܐ̈ ܕܡܕܥX ܐܠܐ ܝXXX ܂ X ܝܝXX X XX ܐܢܬ ܥܠ ܟܐܦܐ̈ ܐܬ̇ܐ ܐܢܬ̣ ܠܐ ܡܫܬܘܕܥ ܐܢܬ ܆ ܐܘ ܟܒܢ ܒܕܘܟ ܣ̇ܒܪ
P:TweProph [AB] : ܘܐܝܕܐ ܗܝ ܐܪܥܟ : ܘܡܢ ܐܝܢܐ ܐܢܬ ܥܡܐ . ܐܡܪ ܠܗܘܢ ܝܘܢܢ : ܐܢܬ ܒܝܫܬܐ ܗܕܐ ܡܛܠ ܡܢܐ ܐܬܬ ܥܠܝܢ : ܡܢܘ ܥܒܕܟ : ܘܡܢ ܐܝܡܟܐ
PhiloxMab:epPatricius ܐܝܟ ܕܢܬܦܬܚܢ̈ ܥܝܢܝܟ̈ ܘܬܬ̣ܡܠܐ ܪܘܚܐ X ܕܩܘܕܫܐ⬩⬩ X ܐܢܬ ܡܪܢ ܝܫܘܥ ܫܕܪܢܝ ܠܘܬܟ ܗ̇ܘ ܕܐܬܚܙܝ ܠܟ ܒܐܘܪܚܐ ܟܕ ܐ̇ܬܐ
ThdrMops:ComGospJohn ܕܬܗܘܘܢ ܒܢܝ̈ ܚܐܪܐ̈ ܂ ܕܓܠܐܝܬ ܐܦ ܗܕܐ ܐܡ̇ܪܝܢ ܗܘ̣ܘ ܂ ܠܐ ܐܢܬ ܇ ܘܡ̣ܢ ܡܬܘܡ ܥܒܕܘܬܐ ܠܐܢܫ ܠܐ ܦܠܝܚܐ ܠܢ ܂ ܐܝܟܢܐ ܐ̇ܡܪ
P:Judg [AB] . ܘܕܒܪ ܓܕܥܘܢ ܥܣܪܐ ܓܒܪܝܢ̈ ܡܢ ܥܒܕܘܗܝ̈ : ܘܥܒܕ ܐܝܟ ܐܢܬ : ܘܐܣܩ ܥܠܘܗܝ ܥܠܬܐ : ܘܩܝܣܐ̈ ܒܩܝܣܐ̈ ܕܐܣܬܪܐ ܕܡܦܣܩ