simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
PhiloxMab:Disc ܕܝܢ ܒܢܝ ܥܠܝܗ̇ ܢܨܚܢܐ̈ ܘܕܘܒܪܐ̈ ܕܢܦܫܟ . ܗܘ ܪܩܥܗ̇ ܐܢܬ ܕܩܢܘܡܟ . ܗܘ ܒܢܐ ܥܠܝܗ̇ ܕܘܒܪܐ̈ ܡܝܬܪܐ̈ ܕܥܠܡܐ ܟܠܗ .
PhiloxMab:Disc ܫܒܪܐ . ܗܢܐ ܓܝܪ ܫܡܐ ܠܚܡ ܠܟ . ܘܗܢܐ ܩܪܝܢܐ ܫܘܐ ܠܟ . ܕܒܗ ܐܢܬ ܆ ܕܒܗ̇ ܪܗܛܬ ܐܘܪܚܐ ܕܙܕܝܩܘܬܐ . ܘܠܐ ܬܬܢܟܦ ܕܡܬܩܪܐ
PhiloxMab:Disc ܠܐܬܪܐ ܕܚܐܪܘܬܐ . ܘܫܒܩܬ ܠܡܨܪܝܢ ܥܡ ܟܠܗ ܬܥܫܗ̇ . ܘܡܩܒܠ ܐܢܬ ܕܫܗ ܟܝܢܐ ܥܬܝܩܐ ܇ ܘܡܬܦܠܛ ܐܢܬ ܡܢ ܢܝܪܐ ܕܫܘܥܒܕܐ ܇ ܘܥܐܠ
PhiloxMab:Disc ܒܟ ܇ ܡܢ ܡܕܡ ܕܢܬܚܒܠ ܒܩܒܪܐ ܕܟܝܢܐ . ܗܐ ܩܒܝܪܐ ܢܦܫܟ ܒܓܘ ܐܢܬ . ܠܐ ܬܗܘܐ ܗܟܝܠ ܒܚܝܝܟ̈ ܩܒܪܐ ܠܢܦܫܟ ܇ ܘܬܚܒܠ ܩܢܘܡܟ
PhiloxMab:Disc ܙܟܐ ܐܢܬ ܠܙܬܐ ܕܚܫܐ ܕܟܦܢܘܬܗ . ‏ ‏ܐܠܘ ܓܝܪ ܟܦܢܐ ܕܟܝܢܐ ܐܢܬ ܕܦܓܪܐ ܆ ܠܗܪܓܐ ܘܥܢܝܢܐ ܕܥܡ ܐܠܗܐ . ܗܟܢܐ ܓܝܪ ܡܫܟܚ
PhiloxMab:Disc ܕܟܕ ܐܚܝܕ ܐܢܬ ܙܪܥܐ ܒܐܝܕܟ ܇ ܥܠܠܬܐ ܒܓܘ ܙܘܪܟ ܬܬܝܠܕ ܠܟ . ܐܢܬ ܢܝܚܐ ܢܦܓܥ ܒܟ ܆ ܐܠܐ ܡܢܗ ܕܥܡܠܐ ܢܝܚܐ ܡܬܝܠܕ . ܘܠܐ ܡܫܟܚ
PhiloxMab:Disc ܕܬܐܙܠ ܒܬܪܗ ܇ ܘܒܗܘ ܡܕܡ ܕܗܝ ܪܓܐ ܆ ܒܗ ܣܕܘܪ ܩܪܒܐ ܠܘܩܒܠ ܐܢܬ ܗܘܬ ܕܬܙܟܝܟ ܆ ‏ ‏ܟܠ ܐܝܟܐ ܓܝܪ ܕܩܪܝܐ ܠܟ ܆ ܠܬܡܢ ܚܝܒ
P:Sam [AB] ܡܢ ܨܦܪ ܠܨܦܪ : ܠܐ ܐܡܪ ܐܢܬ ܠܝ . ܐܡܪ ܠܗ ܚܡܢܘܢ : ܠܬܡܪ ܚܬܗ ܐܢܬ ܚܟܝܡܐ ܕܛܒ . ܐܡܪ ܠܗ ܠܚܡܢܘܢ ܒܪ ܡܠܟܐ : ܡܢܘ ܕܗܟܢܐ ܐܙܠ
P:Sam [AB] ܡܠܟܐ ܛܥܝܟ . ܕܡܡܬ ܡܝܬܝܢ ܚܢܢ : ܘܐܝܟ ܡܝܐ̈ ܚܢܢ ܐܢܬ ܥܠ ܥܡܗ ܕܐܠܗܐ : ܘܠܡܢܐ ܐܡܪܬ ܡܠܟܐ ܐܝܟ ܚܝܒܐ : ܘܠܐ ܡܗܦܟ
P:RuthSusEsthJdt [AB] ܕܡܟܝܟܐ̈ . ܘܡܥܕܪܢܐ ܐܢܬ ܕܒܨܝܪܐ̈ . ܘܡܣܝܥܢܐ ܕܟܪܝܗܐ̈ ܐܢܬ ܕܚܝܠܗ ܘܥܘܫܢܗ : ܘܐܦܠܐ ܡܘܗܒܬܟ ܒܚܝܠܬܢܐ̈ . ܐܠܐ ܐܠܗܐ