simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Sahd:BookPerf ܥܝܢܝ̈ ܥܠܝܟ . ܐܢܬ ܒܠܚܘܕ ܕܡܫܪܝܘ ܫܪܐ
Sahd:BookPerf . ܘܐܘܕܐ ܠܗ ܐܢܬ ܟܕ ܐܡܪ ܐܢܬ
Sahd:BookPerf ܐܢܬ ܟܕ ܐܡܪ ܐܢܬ . ܗܢܘ ܬܪܥܗ
Sahd:BookPerf ܠܝ ܦܪܘܩܐ . ܐܢܬ ܗܟܝܠ ܣܝܡ ܝ
Sahd:BookPerf . ܟܕ ܡܣܒܪ ܐܢܬ ܒܗ . ܘܗܘ
Sahd:BookPerf ܒܙܥܘܪܘܬܐ ܕܫܢܝܟ̈ ܚܐܪ ܐܢܬ . ܗܐ ܓܝܪ
Sahd:BookPerf ܛܠܝܘܬܟ . ܐܢ ܐܢܬ ܬܕܪܫܝܗ̈ ܒܕܚܠܬ ܡܪܢ
Sahd:BookPerf ܐܝܬܝܟ . ܡܫܟܚ ܐܢܬ ܐܒܗܐ̈ ܕܪܘܚܐ ܕܡܪܒܝܢ
Sahd:BookPerf ܬܘܒ ܝܬܝܪ ܛܠܐ ܐܢܬ . ܐܚܨܦ ܠܡܩܪܒ
Sahd:BookPerf ²ܘܐܢ ܬܘܒ ܥܝܠ ܐܢܬ ܡܟܝܠ ܒܫܢܝܐ̈ ܘܡܛܝܬ
Sahd:BookPerf ܘܠܕܚܠܬܗ ܟܕ ܐܡܪ ܐܢܬ ܠܗ ܒܚܘܒܐ .
Sahd:BookPerf ܕܒܪ ܡܢܬܐ ܗܘܐ ܐܢܬ ܕܫܠܝܚܐ̈ ܘܕܟܠܗܘܢ̈ ܩܕܝܫܐ̈
Sahd:BookPerf . ܘܠܗܠ ܝܪܬ ܐܢܬ ܗܠܝܢ ܕܠܥܠܡ ܕܥܝܢܐ
Sahd:BookPerf [38]ܐܠܐ ܟܒܪ ܐ̇ܡܪ ܐܢܬ ܆ ܕܗܐ ܠܡ
Sahd:BookPerf ܒܗ̇ܝ ܕܒܢܝܚܐ ܓܡ̇ܪ ܐܢܬ ܠܗ̇ . ܟܕ
Sahd:BookPerf ܇ ܘܠܐ ܡܬܐܠܨ ܐܢܬ ܒܐܓܘܢܐ ܘܬܟܬܘܫܐ ܕܥܡ
Sahd:BookPerf ܕܐܦ ܠܓܡܪ ܡܬܓܠܙ ܐܢܬ ܡܢܗ̇ ܒܪܦܝܘܬܟ .
Sahd:BookPerf ܇ X² [42]ܚ̇ܙܐ ܐܢܬ ܐܘ ܕܒܗܝܠ ܒܚܫܘܗܝ̈
Sahd:BookPerf ܕܡܢ ܟܠܢܫ ܡܫ̣ܝܢ ܐܢܬ ³⁰ ܒܙܘܥܝܟ̈ :
Sahd:BookPerf ܒܙܘܥܝܟ̈ : ܘܚܝܠܬܢ ܐܢܬ ܒܪܥܝܢܟ : ܘܟܠ