simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܂ ܘܟܕ ܚܫ̇ܒ ܐܢܬ ܫܢܝܐ̈ ܡ̣ܢ ܐܒܪܗܡ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܘܡܢܝܢܐ X ܡܫܟܚ ܐܢܬ ܂ Xܝ ܘܬܘܒ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܕܢܬܬܕܝܢܘܢ ܚܕ ܥܒ̇ܕ ܐܢܬ ܂ ܡܕܝܢ ܐܦ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܡ̣ܢ ܩܝܢܬܐ̈ ܡܫܟܢܢ ܐܢܬ ܃ ܟܕ ܐܚ̇ܕ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܃ ܟܕ ܐܚ̇ܕ ܐܢܬ ܠܗܝܢ ܒܣܘܟܠܐ ܂
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܂ ܕܗܐ ܚ̇ܙܐ ܐܢܬ ܝ ܒܥܝܢܝܟ̈ ܐܡ̣ܪ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܠܐ ܘܠܝܐܝܬ ܂ ܐܢܬ ܐܣܬܟ̣ܠܬ ܐܘܪܚܬܝ̈ ܂
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܬܚܝܬ̇ ܡܘܬܐ ܂ ܐܢܬ ܒܠܚܘܕܝܟ ܙܟܝܬ ܠܡ̣ܘܬ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܂ ܪܙܙ ܐܦ ܐܢܬ ܂ ܕܡܘܬܐ ܐܚܪܬܐ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܬܘܒ ܫܘܪܝܐ̈ ܡܩܦ ܐܢܬ ܠܗܘܢ ܠܦܓܪܐ ܘܢܦܫܐ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܐܚܪܢܐ̈ 5ܕܝܢ ܡܩܝܡ ܐܢܬ ܂ X0ܘ ܦܢ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܗ̇ܝ ܕܣܓܝ ܡܩܠܣ ܐܢܬ ܂ Xܘܪܒܢܐ ܕܐܝܕܝ̈
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܠܐܝܢܐ ܡܢܗܘܢ ܡܣܪܚ ܐܢܬ ܂ ܠܢܦܫܐ ܕܠܐ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܝܬܝܪ ܫܦܪܐ ܂ ܐܢܬ ܕܝܢ ܐ ܟ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܠܡ̇ܢ ܠܐ ܡܟܢܫ ܐܢܬ ܠܗܘܢ ܠܚܕܐ ܥܕܬ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܥܠ ܩܣܛܪܘܡܐ ܫܒ̇ܩ ܐܢܬ ܂ ܗܘܦܕܝܩܢܐ̈ ܝܢ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܠܘܬܗ ܕܬܪܘܢܘܣ ܡ̣̇ܥܠ ܐܢܬ ܂ ܘܐܝܟܐ ܐܝܬ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܕܚܛܗܐ̈ ܂ ܚܙܐ ܐܢܬ ܕܗܪܟܐ ܗܘ̣ ܟܗܢܐ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܘܐܗܘ̣ ܕܚܙ̇ ܐ ܐܢܬ ܕܩܬܘܠܝܩܐ ܘܦܛܪܝܪܟܐ ܚܕ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܕܗܕܐ ܕܒܥܕܬܐ ܐܡ̇ܪ ܐܢܬ ܂ ܡܛܠ ܕܗ̇ܝ