simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Pall:LausHist ܕܐܝܟ ܗܢܐ ܡܐܚܒ̣ ܐܢܬ ¹0ܢܨܝܚ ܒܓܒܪܐ̈ ܠܘܣܝܘܣ̣
Pall:LausHist ܕܠܝܬ ܒܗܘܢXX ܝܘܬܪܢ̣ ܐܢܬ ܒܢܝܢܐ ܕܡܠܐ̈ X
Pall:LausHist ܬܫܕܐ̣ ³0ܟܕ ܥ̇ܪܩ ܐܢܬ ܡܢ ܦܘܪܓܝܐ ܕܥܠܡܐ
Pall:LausHist ³²ܘܒܣܘܘܚܐ ܐܡܝܢܐ ܡܬܩܪܒ ܐܢܬ ܠܘܬ ܣܒܪܐ ܕܒܐܠܗܐ
Pall:LausHist ܠܐܠܗܐ ܡ̇ܠܟܐ ܗ̇ܘܐ ܐܢܬ ܥܠܬܐ . ܒܗܠܝܢ
Pall:LausHist ܘܠܥܠܡ ܠܐ ܚ̇ܛܐ ܐܢܬ . ܘܥܡ ⁴³ܗܠܝܢ
Pall:LausHist ܗܟܝܠ ܟܕ ܝ̇ܕܥ ܐܢܬ ܐܘ ܢܟܦܐ ܘܡܗܝܡܢܐ
Pall:LausHist ܘܒܣܓܝܐܬܐ̈ ³ܠܢܦܫܟ ܡܪܬܐ ܐܢܬ ܆ ܐܬܬܦܝܣ ⁴ܘܐܦ
Pall:LausHist ܠܕܓܠܘܬܐ ܐܘܠܕܘ . ܐܢܬ ܕܝܢ ܟܕ ܒܡܠܬܐ
Pall:LausHist ܘܠܓܡܪ ⁷ܠܐ ܚ̇ܛܐ ܐܢܬ ܇ ܒܡܠܬ ܐܠܗܐ
Pall:LausHist ܠܡܚܣܪܢܝܬܐ̈ ܒܠܚܘܕ ܕܚ̇ܩ ܐܢܬ ܘܠܡܘܬܪܢܝܬܐ̈ ܡܬܩܪܒ ܐܢܬ
Pall:LausHist ܐܢܬ ܘܠܡܘܬܪܢܝܬܐ̈ ܡܬܩܪܒ ܐܢܬ ܆ ܠܟܐܢܐ̈ ܓܝܪ
Pall:LausHist ܬܘܒ ܐܝܟ ܡܓܚܟ ܐܢܬ ܒܗܝܢ ܇ ܗܕܐ
Pall:LausHist ⁸ܕܥܠܝܗܘܢ XX X6ܘܡܬܬܪܝܡ ܐܢܬ ܟܕ ܡܓܚܟ ܐܢܬ
Pall:LausHist ܐܢܬ ܟܕ ܡܓܚܟ ܐܢܬ ܒܗܘܢ ܇ |ܕܗ̣ܝX¹
Pall:LausHist ܒܬܪ ܠܡ ܕܡܫܠܡ ܐܢܬ ܗܠܝܢ ܬܠܬ ܫܢܝܢ̈
Pall:LausHist : ܡܢܐ ܥܒ̇ܕ ܐܢܬ ܐܒ̇ܐ ܒܗܕܐ ܟܠܗ̇
Pall:LausHist ܣܝܒܘܬܐ ܇ ܩ̇ܛܠ ܐܢܬ ܦܓܪܟ ܐܒ̇ܐ ܒܗܢܐ
Pall:LausHist : ܡܢܐ ܥܒ̇ܕ ܐܢܬ ܐܒ̇ܝ ܒܗܕܐ ܟܠܗ̇
Pall:LausHist ܐܒ̇ܐ ܡ̇ܢܘX ܕܥܒ̇ܕ ܐܢܬ ܒܗܕܐ ܣܝܒܘܬܐ ܇