simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Chrys:ComJohn1 1X . X0ܡܨܐ ܐܢܬ Xܡܨ ܝX 1502
Chrys:ComJohn1 ܬܐܟܠܘܢ . ܚ̇ܢܐ ܐܢܬ ܗܟܝܠ ܕܨ ܒܝܢܐ
Chrys:ComJohn1 . ܝܘܡܢ ܩܐܡ ܐܢܬ ܘܫܡ̇ܥ ܡܠܐ̈ ܕܪܘܚܐ
Chrys:ComJohn1 ܆ ܘܒܬܪܟܢ ܡܬܚܦܛ ܐܢܬ ܠܡܫܡܥ ܙܡ̇ܪܐ ܕܢܫܐ̈
Chrys:ComJohn1 ܐܝܟܢܐ ܗܟܝܠ ܡܫܟܚ ܐܢܬ ܕܬܬܕܟܐ . ܕܒܗܢܐ
Chrys:ComJohn1 ܣܝܢܐ ܡܬܥܪ ܓܠ ܐܢܬ . ܢܕܝܕܐ ܗܝ
Chrys:ComJohn1 . ܘܐܢܬ ܡܪܦܐ ܐܢܬ ܕܬܫܡܥ ܡܢܐ ܡܡܠܠ
Chrys:ComJohn1 ܐܝܪܐ ܐܬ̇ܐ ܘܪܗܛ ܐܢܬ ܠܡܚܙܐ ܡܝXܣܐ̈ ܕܡܫܬܥܝܢ
Chrys:ComJohn1 ܣܓܝܐܐ ܢܦܫܟ ܡܥܬܕ ܐܢܬ . ܐܝܟܢܐ ܓܝܪ
Chrys:ComJohn1 ܡܢܗ ܠܐ ܫܡ̇ܥ ܐܢܬ . ܡܡܠܠ ܕܝܢ
Chrys:ComJohn1 ܒܬܪ ܩܠܝܠ ܫܡ̇ܥ ܐܢܬ ܕ]ܢܘܗ[ܪܐ ܐܫܬܡܗ .
Chrys:ComJohn1 ܥܬܗ ܕܫܪܒܐ ܡܝܬܐ ܐܢܬ ܆ ܡܕܝܢ ܡܛܠ
Chrys:ComJohn1 . ܒܚܪܝܢܐ ܩܐܡ ܐܢܬ ܠܘܩܒܠ ܐܝܚܝܕܐ .
Chrys:ComJohn1 . ܘܠܐ ܐܡܪ̇ ܐܢܬ ܕܐܝܬ ܠܗ ܡܕܡ
Chrys:ComJohn1 ܗܕܐ ܗܘ ܣܥ̇ܪ ܐܢܬ ܐܦܢ ܒܡܠܬܐ ܠܐ
Chrys:ComJohn1 ܒܡܠܬܐ ܠܐ ܐܡ̇ܪ ܐܢܬ . ܡܐ ܕܐܡ̣ܪܬ
Chrys:ComJohn1 ܐܝܬܘܗܝ ܒܡܠܝܟ̈ ܡܥܬܕ ܐܢܬ ܠܡܐܡܪ . ܢܚܙܐ
Chrys:ComJohn1 . ܡܢܐ ܡܥܪܒ ܐܢܬ ܡܕܡ ܕܠܐ ܡܬܥܪܒ
Chrys:ComJohn1 ܡܬܥܪܒ . ܘܚܒ̇ܟ ܐܢܬ ܡܕܡ ܕܡܦ̣ܪܫ .
Chrys:ComJohn1 ܘܥܠܝܬܐ̈ ܬܚܬܝܬܐ ܥܒ̇ܕ ܐܢܬ . ܐܘܢܓܠܣܛܐ ܓܝܪ