simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
ThdrMops:ComPs ܬܡܢ ܐܢܬ . ܘܫܦܝܪ ܥܠܘܗܝ ܒܠܚܘܕ ܟܢܫܗ̇ ܠܬܫܥܝܬܐ ܐܢܬ : ܠܐ ܐܝܬ ¹⁴[ . . . ] ܠܡܚܙܐ ܥܡ ܪܘܚܟ . [X]ܐܢ ܐܣܩ ܠܫܡܝܐ
Hom6thCent . ܠܐܠܗܐ ܒܗܘܢ ܡܢܝܚ ܐܢܬ . X ܗܟܢܐ ܓܝܪ ܝܕܥܐ ܗܝܡܢܘܬܐ ܐܢܬ ܕܒܗܘܢ ܝܬ̇ܒ ܝܫܘܥ ܥܠ ܦܬܘܪܟ . ܟܕ ܓܝܪ ܠܒܢܝ̈ ܐܢܫܐ ܩ̇ܪܐ
ThdrMops:ComPs ܆ ܐܝܟ ܕܐܦ ܠܐ ܫܘܚܠܦܐ ܡܕܡ ܢܩܒܠܘܢ ܣܘܥܪܢܝܟ̈ ܇ ܥܕܡܐ ܕܠܟ ܐܢܬ ܐܢܬ ܗܘ ܕܬܣܥܘܪ ܟܠܡܕܡ ܕܬܨܒܐ ܕܠܝܠܐܝܬ . ܘܗܢܐ ܟܠܗ ܡܨܐ
Eph:madFaith ܕܝܢ ܚܠܝܡܐܝܬ ܚܘܪ ܒܗ ܕܩܢܝܐ ܒܐܪܙ ܦܓܪܐ ܗܘ ܘܦܐܪܐ ܒܐܪܙ ܐܢܬ ³ܩܒܠ X -- ²ܘܗܟܢ XX ¹ ܘܐܝܟ ܗ̇ܘ ܕܐܙܕܟܝܬ ܕܡܘܬܐ ܒܚܪܝܢܐ
LiberGrad ܥܠ ܡܣܟܠܢܐ : ܐܦܠܐ ܚܡܫ ܐܘ ܥܣܪ : ܠܐ ܗܐ ܐܬܝܕܥܬ ܠܗ ܕܟܠܟ ܐܢܬ ܣܟܠܘܬܐ̈ ܠܝܠܝ ܐܝܡܡ : ܡܦܣ ܠܟ ܕܬܪܓܙ ܡܢܗ . ܐܢ ܕܝܢ ܠܐ ܐܚܕ
SynWestSyr . ܒܙܝܢܘܢ ܐܡ̇ܪ ܐܢܐ ܡܠܟܐ ܬܪܝܨ XX ܫܘܒܚܐ . ܗ̇ܘ ܕܫܝܢ ܐܢܬ ܕܝܠܟ . ܒܗܕܐ ܓܝܪ ܒܐܢܫܐ̈ ܡܝܬܪܐ̈ ܘܪܚܡܝ̈ ܫܝܢܐ ܡܬܕܡܐ
Ps-MaruMayph:MartBarṢab . ܗܢܐ ܕܐܚܪܝܐ ܗܘܐ ܠܡܚܫܒܬܝ ܗܘܐ ܠܗ ܩܕܡܝܐ ܠܨܒܝܢܝ . ܐܢܬ ܡܐܚܐ ܐܢܬ ܘܠܢܦܠܐ̈ ܡܩܝܡ ܐܢܬ ܘܠܕܠܐ ܣܒܪܐ ܣܒܪܐ ܥܒܕ
SevAnt:madHym ܆ ܘܒܕ ܓܘX ܠܨܠܝܒܐ Xܕܚܠܦܘܗܝ ܣܝܒܪܬܝ ܟܕ ܚ̣ܫܬ ܒܒ̇ܣܪ ܐܢܬ ܢܗܝܪܐܝܬ ܆ ܕܠܓܢܣܐ ܕܒܢܝܢܫܐ̈ ܘ̇ܘ ܕܫ̇ܘܐX ܠܣܢܐܬܐ ܡ̇ܒ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs . O⬩ ܡܪܢ ܓܝܪ ܐܡ̣ܪ : Xܗ̇ܘ ܕܠܐ ܛܥ̇ܢ ܙܩܝܦܗ ܘܐ̇ܬܐ ܒܬܪ⁵ ܐܢܬ ܐܢܬ ܗܠܝܢ ܕܥܠܡܐ ܆ ⁴ܠܐ ܐܬܢܟ̣ܪܝܬ̣ ܐܠܐ ܢܦܫܟ ܡܛܥܐ
SevAnt&SergStyl:Corres ܕܠܝܬ ܠܟ ܐܚܪܢܝܐܝܬ ܕܬܣܬܟ̇ܠ ܠܠܐ ܦܣܩܐ ܕܚܕܝܘܬܐ ܐܢ ܐܢܬ ܟܕ ܠܐ ܡܒܠܒܠܐ ܐܘ ܡܡܙܓܐ ܠܟܝܢܐ̈ ܒܚܕܕܐ̈ ܐܡ̇ܪ ܐܢܬ
AntiTriThWrit ܆ ܡܕܝܢ ܡܛܠ ܕܫܘܝܢ ܠܐܒܐ ܠܘܘܬܐ ܆ ܟܢܫ ܐܠܝܗܘܬܐ̈ . ܐܢܬ ܘܐܢ ܡܛܠ ܕܫܘܝܢ› ܐ . ܘܪܘܚܐ ܠܐܒܐ ܒܐܘܣܝܐ : ܐܘܣܝܣ̈ ܡܟܢܫ
JnEph:ActsEastSaints ܐܒܐ . ܠܡܐX ܠܐ ܘܐ ܒܕܝܪܐ ܐܝܬܝܟ ܆ ܠܡܐ ܓܝܪ ܒܥܠܡܐ ܐܝܬܝܟ ܆ ܐܢܬ ܆ ܐܡ̇ܪ ܗܘܝܬ ܠܗ ܐܝܟ ܡ̇ܦܨܚ ܐܢܐ ¹ܥܡܗ ܆ ܕܡܢܐ ܟܝ̣ ܫܚܝܩ
JnDalya:Epist . ܐܢ ܒܕܝܠܟ ܚ̇ܙܐ ¹ܐܢܬ ܠܗ X ⁹ܝ ܆ ܥ̇ܦܩ ܗܪܟܐ ܠܗܕܐ ܪܒܬܐ ܀ ܐܢܬ ¹ܐܢ ܡܢ ܕܝܠܗ ܠܐ ⁹⁸ܝ̇ܠܦ ܐܢܬ ܠܗ ܆ X ⁹ܠܐ ܗܘܐ ܒܥܘܡܪ ܗ ܥ̇ܡܪ
Ps-Dion:ChronZuq ܒܣܓܝܐܘܬܗ̇ ܕܪܚܡܬܟ ܂ ܥܕܡܐ ܕܡܢ ܪܬܚܗ ܕܚܘܒܟ ܂ ܐܦܠܐ ܐܢܬ ܠܡܐܡܪ̣ ܕܒܕܡܘܬ ܕܘܝܕ ܠܫܐܘܠ ܐܚܒܬܢܝ ܂ ܘܗܟܢܐ ܪܘܐ
Ps-Dion:ChronZuq ܗܘ ܓܝܪ ܒܠܚܘܕܝܟ ܝܕܥܬ ܫܡܟ ܪܒܐ ܘܪܒܘܬܟ̣ ܘܐܒܘܟ ܪܡܐ̣ ܂ ܐܢܬ ܂ ܘܒܟܡܐ ܫܡܗܐ̈ ܐܫܬܡܗܬ̣ ܂ ܟܕ ܒܚܕ ܡܢܗܘܢ ܠܐ ܝ ܐܝܬܝܟ ܂
Tim1:Epist ܠܗ ܥܒܕܐ ܃ ܟܕ ܠܬܓܐ ܕܙܒܢܐ ܡܫܟܢ ܐܢܬ ܂ ܕܝܠܗ ܓܝܪ ܐ ܬ ܂ ܗ̇ ܐܢܬ ܬܣܝܡܝܘܗܝ ܟܝܢܐ ܬ ܥܠܘܗܝ ܐ ܟ ܕܒܓܘܕܦܐ ܂ ܐܠܐ 0ܟܒܪ ܐܡ̇ܪ
P:Mark [AB] . ܫܠܝܛ ܠܡܬܠ ܟܣܦ ܪܝܫܐ ܠܩܣܪ ܂ ܐܘ ܠܐ . ܢܬܠ ܂ ܐܘ ܠܐ ܢܬܠ . ܗܘ ܐܢܬ ܕܒܢܝ̈ ܐܢܫܐ̈ . ܐܠܐ ܒܫܪܪܐ ܂ ܐܘܪܚܐ ܕܐܠܗܐ ܡܠܦ
LiberGrad ܕܬܩܒܠ ܓܡܝܪܘܬܐ ܡܢ ܡܪܢ ܝܫܘܥ ܡܫܝܚܐ ܡܠܟܐ ܕܬܫܒܘܚܬܐ . ܐܢܬ ܠܐ ܗܟܝܠ ܬܒܣܐ ܥܠ ܚܕ ܡܢ ܗܠܝܢ ܙܥܘܪܐ̈ : ܕܟܒܪ ܒܐܝܕܗ ܥܬܝܕ
DadQaṭ:ComAscet ܐܡܝܢܐܝܬ ܒܚܛܗܝܟ̈ ܘܕܐ̇ܢ ܐܢܬ ܢܦܫܟ ܥܠ ܐܦܝ̈ ܗܠܝܢ ܐܢܬ ܕܬܕܘܢ ܢܦܫܟ ܡ̇ܝܬܝܐ ¹ܡܟܝܟܘܬܐ ܆ O⬩ ܕܢܐܡܪ : ܕܐܢ ܡܬܒܩܐ
IsaacAnt:memHom ܬܩܢܐܝܬ . ܥܒܕܬ ܐܢܘܢ ܠܒܢܝܢܫܐ̈ : ܐܝܟ ܢܘܢܐ̈ ܒܠܒܐ ܐܢܬ : ܘܥܠ ܡܢܐ ܚܡܝܠ ܠܟ ܣܝܦܟ ܀ ܒܠܥ ܥܘܠܐ ܠܙܕܝܩܐ : ܘܠܐ ܬܒܥ