simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
SevAnt:LuqGramm ܘܐܦܠܐ ܐܢܬ ܟ̇ܦܪ ܐܢܬ ܇ ܟܕ ܣܓܝܐܬܐ̈
SevAnt:LuqGramm ܪܘܚܐ ܆ ܘܣܐ̇ܡ ܐܢܬ ܠܝ ܥܡ ܒ̣ܪܝܬܐ
SevAnt:LuqGramm ܐܝܬܘܗܝ ܒܪܢܫܐ ܕܡܬ̣ܕܟܪ ܐܢܬ ܠܗ ܂ ܘܕܗܠܝܢ
SevAnt:LuqGramm ܕܕܠܐ ܗܘܢܐ ܡܣ̣ܒܪ ܐܢܬ ܆ ܐܝܟ ܐܝܠܝܢ
Ps-Dion:ChronZuq ܬܡܫܘܚ ܡܫܚܐ ܂ ܐܢܬ ܬܥܨܘܪ ܚܡܪܐ̣ ܘܠܐ
JnEph:EccHist ܃ ܗܟܢܐ ܒ̇ܟܐ ܐܢܬ ܂ 3ܗ̇ܘ ܕܟܕ
SevAnt:CathHom : ܟܪ̣ ܡܣܬܟX ܐܢܬ Xܡܝܪܘܬܐ ܗ̇ܝ ܕܠܐ
JacSer:Epist ܕܬ̇ܕܥ ܕܫܠܝ̣ܚܐܝܬ ܢ̇ܦܩ ܐܢܬ ܡܢ ܥܠ ܡܐ
JacSer:Epist ܠܐܡܬܝ ܓܝܪ ܥ̇ܒܕ ܐܢܬ ܠܐ ܝ̇ܕܥ ܐܢܬ
JacSer:Epist ܝ ܘܡܛܠ ܕܒܠܚܘܕܝܟ ܐܢܬ ܒܗܕܐ ܐܘܪܚܐ ܡܠ̣ܝܬ
JacSer:Epist ܐܢܬ ܥܕܡܐ ܕܡܕܪܟ ܐܢܬ ܆ ܠܗ̇ܘ 1ܕܡܛܠܬܗ
JacSer:Epist ܡܢܐ ܝ- 1ܒܥ̇ܐ ܐܢܬ ܂ ܐܠܗܐ ܝ
SevAnt:LuqGramm ܟܗܢܝܐ̈ Xܝܘܡܕܢܐܝܬ ܡܒ̇ܙܚ ܐܢܬ ܂ ܒܪܡ ܢܚܫ
SevAnt:LuqGramm ܐܢܬ ܂ ܡܠܘ̇ܬ ܐܢܬ ܗ̇ܝ ܕܣ̇ܓܝ ܫܟܝܪܐ
SevAnt:LuqGramm ܫܘܪܐ ܡܪܟܒ ܝܝ ܐܢܬ ܠܗܠܝܢ ܕܟܒܫܢ̈ ܠܡܕܢܬܐ̈
SevAnt:LuqGramm ܟܕ ܗ̣ܝ ܣܐ̇ܡ ܐܢܬ ܀ ܗܠܝܢܓ̇ܠܝܐܝܬ ܓܝܪ
BarṢal:ComGosp ܂ ܬܘܒ ܥܡܝ ܐܢܬ ܂ ܒܗ̇ܝ ܕܠܐ
BarṢal:ComGosp ܐܢܕܝܢ ܠܐ ܂ ܐܢܬ ܠܗܠܝܢ ܕܝܠܝ ܫܡ̣ܠܝܬ
ThdrMops:ComGospJohn ܝܝX· ܕܠܡܐ ܠܡ ܐܢܬ ܫܩܠܬܝܗܝ ܂ ܘܐܝܟܐ
ThdrMops:ComGospJohn ܆ ܐܢܬ ܡ̇ܢ ܐܢܬ ܂ ܐܡ̇ܪ ܠܗܘܢ