simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Tim1:Epist ܝܕܥܬܐ ܂ ܘܡ̣ܢ ܟܝܢܐ ܐܟܚܕܐ ܂ ܘܡ̣ܢ ܕܘܪܫܐ ܂ ܐܢ ܕܝܢ ܘܡ̣ܢ ܐܢܬ ܕܝܢ · ܝ ܂ · ܠܡܬܚܟܡܘ ܃ ܡ̣ܢ ܐܚܪܢܐ̈ ܂ ܣܦܩܐܝܬ ܓܝܪ ܩܢ̣ܐ ܝ
Tim1:Epist ܃ ܠܛܟܣܐ ܕܝܢ ܕܝܠܘܦܐ̈ ܘܕܡܬܢܗܪܢܐ̈ ܘܕܡܬܚܟܡܢܐ̈ ܐܬ̇ܐ ܐܢܬ ܆ ܠܛܟܣܐ ܡ̇ܢ ܗ̇ܘ ܕܡܠܦܢܐ̈ ܘܕܢܘܗܪܐ ܘܕܚܟܡܬܐ ܫ̇ܒܩ
Tim1:Epist ܂ ܐܢܬ ܗ̇ܘ ܕܡ̣ܢ ܪܘܚܐ ܘܡ̣ܢ ܘܡܬܐ̈ ܪܡܐ̈ ܇ ܟܠ ܕܘܪܟܬܐ̈ ܐܢܬ ܃ ܠܛܟܣܐ ܕܝܢ ܕܝܠܘܦܐ̈ ܘܕܡܬܢܗܪܢܐ̈ ܘܕܡܬܚܟܡܢܐ̈ ܐܬ̇ܐ
Tim1:Epist ܗ̇ܘ ܕܡ̣ܢ ܪܘܚܐ ܘܡ̣ܢ ܘܡܬܐ̈ ܪܡܐ̈ ܇ ܟܠ ܕܘܪܟܬܐ̈ ܕܗܘܢܐ ܐܢܬ ܕܝܢ ܕܝܠܘܦܐ̈ ܘܕܡܬܢܗܪܢܐ̈ ܘܕܡܬܚܟܡܢܐ̈ ܐܬ̇ܐ ܐܢܬ ܂
Tim1:Epist ܫܘܐܠܐ̈ ܃ ܘܐܝܟ ܐܚܐ 2 ܕܝ̇ܗܒ ܓܘܪܓܐ ܠܡܠܐ̈ ܘܬܒܥܬܐ ܂ ܐܢܬ ܡ̇ܢ ܘܡܬܗܘܢܢܐ ܃ ܐܝܟ ܡܠܦܢܐ ܕܝܢ ܡܠܘܢ ܘܡܢܗܪܢܐ ܡܣܪܚ
Tim1:Epist ܐܕܡ ܂ ܒܕܘܟ ܝ ܕܝܢ ܃ ܡܢܐ ܐ̇ܡܪܝܢ ܥܠܝ ܐܢܫܐ̈ ܕܐܝܬܝ ܂ ܒܕܘܟ ܐܢܬ ܘܬܒܥܬܐ ܂ ܗܟܢܐ ܘܐܦ ܡܪܢ ܡܫ̇ܐܠ ܗܘ̣ܐ ܂ ܒܕܘܟ ܡ̇ܢ ܃ ܐܝܟܐ
Tim1:Epist ܕܠܗ ܟܕ ܠܗ ܠܡܘܠܕܐ ܬܪܬܝܢ̈ ܙܒܢܝܢ̈ ܥܐ̇ܦ ܐܢܬ ܒܗ ܟܕ ܐܢܬ ܃ ܬܘܕܝܬܐ ܕܓܘܐ ܕܟܠܗܘܢ ܟܪܣܛܝܢܐ̈ ܃ ܡܕܡ ܝܬ ܪܐ ܥ̇ܒܕ
Tim1:Epist ܒܗ ܟܕ 1ܒܫܡܐ ܘܒܩܪܝܬܐ ·X ܝ ·ܝ ܕܬܠܝܬܝܘܬ ܐ ܂ ܐܢ ܕܝܢ ܗܕܐ ܐܢܬ ܝܬ ܪܐ ܥ̇ܒܕ ܐܢܬ ܕܠܗ ܟܕ ܠܗ ܠܡܘܠܕܐ ܬܪܬܝܢ̈ ܙܒܢܝܢ̈ ܥܐ̇ܦ
Tim1:Epist ܃ ܐܝܟܢܐ ܕܠܘ ܦܓܪܐ ܝ ܡ̇ܢ ܃ ܠܢܦܫܐ ܝܗ̇ܒ ܠܐ ܚܝܘܬ ܐ ܘܠܐ ܐܢܬ ܃ ܘܢܗܝܪܘܬ ܐ ܐܟܚܕܐ ܂ Xܝܝ ܂ ܝ ܘܚܡܝܡܘܬ ܐ ܃ ܐܢܕܝܢ ܨܒ̇ܐ
Tim1:Epist ܕܝܢ ܡܕܡ ܕܕܡ̇ܐ ܥܒ̇ܕ ܐܢܬ ܂ ܐܝܟܢܐ ܕܐܢܗ̣ܘ ܕܟܕ ܫܬ ܐܣܐ̈ ܐܢܬ ܚܠܝܡܐ̈ ܥܠ ܐܣܝܐ ܃ ܐܠܐ ܐܝܠܝܢ ܕܒܝܫ ܒܝܫ ܥܒܝܕܝܢ ܂
Tim1:Epist ܂ ܐܝܟܢܐ ܕܐܢܗ̣ܘ ܕܟܕ ܫܬ ܐܣܐ̈ ܡ̇ܢ ܕܒܝܬ ܐ ܫܪܝܪܢ̈ ܃ ܐܢܬ ܐܠܐ ܐܝܠܝܢ ܕܒܝܫ ܒܝܫ ܥܒܝܕܝܢ ܂ ܐܢܬ ܕܝܢ ܡܕܡ ܕܕܡ̇ܐ ܥܒ̇ܕ
Tim1:Epist ܠܕܗܒܐ ܛܒܐ̣ ܂ ܠܡܢܐ ܪܫܐ ܐܢܬ ܠܡܪܓܢܝܬܐ ܡ̣ܢ ܙܠܦܬܐ ܂ ܐܢܬ ܂ ܫ̇ܘܝܐ ܓܝܪ · · 0 ܠܘܬ ܡܥܡܘܕܝܬܐ ܩܕܝܫܬܐ ܂ ܠܡܢܐ ܡܙܝܦ
Tim1:Epist ܠܡܪܓܢܝܬܐ ܡ̣ܢ ܙܠܦܬܐ ܂ ܐܝܟܢܐ ܓܝܪ ܕܡܪܓܢܝܬܐ ܃ ܠܗ ܟܕ ܠܗ ܐܢܬ ܩܕܝܫܬܐ ܂ ܠܡܢܐ ܡܙܝܦ ܐܢܬ ܠܕܗܒܐ ܛܒܐ̣ ܂ ܠܡܢܐ ܪܫܐ
Tim1:Epist ܐܝܟܢܐ ܕܠܡܦܝܕܐ ܪܒܐ ܘܢܨܝܚܐ ܕܢܘܗܪܐ ܃ ܗ̣ܢܘܢ ܟܕ ܗ̣ܢܘܢ ܐܢܬ ܝ ܓܝܪ ܒܟܝܢܗ̇ ܘܠܘ ܒܕܘܟܝܬܐ̈ ܐ ܬܘܗܝ ܂ ܐܢ ܕܝܢ ܨܒ̇ܐ
Tim1:Epist ܃ ܐܝܟܢܐ ܕܚܕ ܘܗ̣ܘ ܟܕ ܗ̣ܘ ܝܘܩܢܐ ܡܠܟܝܐ ܐܘ ܛܒܥܐ ܃ ܒܬܠܬ ܐܢܬ ܐ ܃ ܠܘ ܗ̣ܢܘܢ ܟܕ ܗ̣ܢܘܢ ܠܚܕܕܐ̈ ܐ ܬܝܗܘܢ ܃ ܐܢ ܕ ܢ ܨܒ̇ܐ
Tim1:Epist ܠܦܬܘܪܐ ܘܫܩܝܐ ܝ ܕܢܘܟܪܝܐ̈ ܃ ܟܕ ܣܡܝ ܇ ܟ ܐܢܬ ܥܠ ܦܬܘܪܐ ܐܢܬ ܂ ܐܘ ܓܪ ܠܟ ܠܬܘܪܣܝܐ ܚܪܘܒܐ̈ ܕܚܙܝܪܐ̈ ܂ ܠܡܢܐ ܡܬܪܓܪܓ
Tim1:Epist ܥܠ ܦܬܘܪܐ ܘܡܫܬܝܐ ܗܢܝܐܐ ܕܢܦܫܟ ܂ ܠܡܢܐ ܡܨ̇ܒܬ ܐܢܬ ܐܢܬ ܡܬܪܓܪܓ ܐܢܬ ܠܦܬܘܪܐ ܘܫܩܝܐ ܝ ܕܢܘܟܪܝܐ̈ ܃ ܟܕ ܣܡܝ ܇ ܟ
Tim1:Epist ܒܠܒܘܫܐ̈ ܕܢܘܟܪܝܐ̈ ܃ ܟܕ ܐܝܬ ܠܟ ܢܚܬܐ̈ ܫܒܝܚܐ̈ ܐܢܬ ܇ ܟ ܐܢܬ ܥܠ ܦܬܘܪܐ ܘܡܫܬܝܐ ܗܢܝܐܐ ܕܢܦܫܟ ܂ ܠܡܢܐ ܡܨ̇ܒܬ
Tim1:Epist ܩܨܝ ܠܚܡܟ ܢܨ ܂ ܚܐ ܠܗ̇ܘ ܟܦܢܐ ܂ ܐܢܬ ܐܠܒܫ ܢܚܬܟ ܠܗ̇ܘ ܐܢܬ ܘܡܠܟܝܐ̈ ܃ ܗ̇ܢܘܢ ܕܡܨܒܬܝܢ ܘܠܟ ܐܟܚܕ ܘܠܢܘܟܪܝܐ̈ ܂
Tim1:Epist ܐܠܒܫ ܢܚܬܟ ܠܗ̇ܘ ܥܪܛܠܝܐ ܂ ܝ ܐܢܬ ܗܒ ܫܩܝܐ ܪܘܚܢܐ ܠܗ̇ܘ ܐܢܬ ܐܟܚܕ ܘܠܢܘܟܪܝܐ̈ ܂ ܐܢܬ ܩܨܝ ܠܚܡܟ ܢܨ ܂ ܚܐ ܠܗ̇ܘ ܟܦܢܐ ܂