simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Tim1:Epist ܗܒ ܫܩܝܐ ܪܘܚܢܐ ܠܗ̇ܘ ܨܗܝܐ ܂ ܫܟܝܪܐ ܡ̣ܢ ܫܟܝܪܐ ܘܣܓܝ ܕܠܐ ܐܢܬ ܢܨ ܂ ܚܐ ܠܗ̇ܘ ܟܦܢܐ ܂ ܐܢܬ ܐܠܒܫ ܢܚܬܟ ܠܗ̇ܘ ܥܪܛܠܝܐ ܂ ܝ
Tim1:Epist ܡ̇ܢ ܥܬܝܪܐ ܘܡܠܝܐ ܐܝܬ ܟ ܃ ܗ̇ܘ ܕܝܢ ܨܪܝܟܐ ܘܡܣܟܢܐ ܃ ܐܢܬ ܠܗ̇ܘ ܨܗܝܐ ܂ ܫܟܝܪܐ ܡ̣ܢ ܫܟܝܪܐ ܘܣܓܝ ܕܠܐ ܡܠܬܐ ܗ̣ܝ ܃ ܕܟܕ
Tim1:Epist ܗ̇ܘ ܕܩܢܐ ܟܠܗ ܢ ܘܥܬܝܪ ܃ ܘܝܬ ܪ ܣܓܝܐܝܬ ܘܝܬܝܪ ·XX ܂ ܐܢܬ ܝ ܂ ܘܡܣܟܢܐ ܘܣܢܝܩܐ ܃ ܘܬܫܐܠ ܡ̣ܢ ܢܘܟܪܝܐ ܘܐܟܣܢܝܐ ܃
Tim1:Epist ܥܠ ܡܒܘܥܐ ܕܡܝܐ̈ ܚܝܐ̈ ܃ ܠܫܩܝܐ ܡ̇ܢ ܕܐܝܟ ܗܢܐ ܬܫܒܘܩ ܃ ܐܢܬ ܃ ܘܝܬ ܪ ܣܓܝܐܝܬ ܘܝܬܝܪ ·XX ܂ ܡܠܝܐ·ܬ ܂ ܫܟܝܪܐ ܕܟܕ ܣܡܝܟ
Tim1:Epist ܕܠܘ ܝ ܠܐ ܡܬܥܨܝܢܝܬܐ ܗ̣ܝ ܗܕܐ ܃ ܘܠܘ ܠܐ ܕܚܪܝܢܐ ܗ̣ܝ ܂ ܐܢܬ ܦܐܐ ܡܢܟ ܠܡܩܒܠܘ ܥܡܕܐ ܂ ܐܘ ܓܝܪ ܠܟ ܡܢܗܘܢ ܃ ܐܠܐ ܟܒܪ ܐܡ̇ܪ
Tim1:Epist ܂ ܕܠܐ ܙ̇ܕܩ ܠܢ ܕܒܡܥܡܘܕܝܬܐ ܢܩ̇ܒܠ ܠܗ̇ܢܘܢ ܕܦ̇ܢܝܢ ܡ̣ܢ ܐܢܬ ܕܐܠܗܘܬ ܐ ܐܝܬܝܗܘܢ ܂ ܐܠܐ ܐܝܟܢܐ ܠܡ ܐܡ̇ܪ ܐܢܫ ܐܡ̇ܪ
Tim1:Epist ܃ ܒܕܡܘܬ ܗ̇ܢܘܢ ܕܡܘܪܬ ܃ ܘܐܝܟ ܗ̇ܢܘܢ ܕܩܪܝܬܐ ܕܒܢܝ̈ ܐܢܬ ܘܒܚܝܠܐ ܕܬܠܝܬ ܘܬܐ ܡܬܐܪܙܐ ܂ ܐܠܐ ܡܪܝܪܝܢ ܡܝܐ̈ ܐܡ̇ܪ
Tim1:Epist ܗܢܐ ܟܠ ܕܐܝܬܘܗܝ ܩܘܝܡܐ ܕܗܢܐ ܥܠܡܐ ܃ ܗ̇ܢܘ ܕܝܢ ܝX ܣܟܐ ܐܢܬ ܃ ܘܗܐ ܟܕ ܛܒ ܬܪܝܗܘܢ ܓܘܫܡܐ̈ ܐܝܬܝܗܘܢ ܃ ܐܢ ܕܝܢ ܨ̇ܒܐ
Tim1:Epist ܃ ܐܝܟܢܐ ܕܐܝܬܘܗܝ ܢܘܗܪܐ ܒܐܐܪ ܃ ܗܟܢܐ ܘܐܦ ܢܦܫܐ ܟܕ ܐ ܐܢܬ ܠܗܢܐ ܟܠ ܘܠܘܬ ܗ̇ܝ ܝ ܕܦ̇ܩܚܐ ܡ̇ܝܬܝܢ ܃ ܐܢ ܕܝܢ ܨ̇ܒܐ
Tim1:Epist ܠܬܡ̇ܢ ܂ ܘܡܛܠ ܫܘܐܠܐ ܡ̇ܢ ܕܐܪܒܥܐ ܗܠܝܢ ܢܬܐܡܪܢ̈ ܀ ܐܢܬ ܐܡ̇ܪ ܂ ܡܛܠ ܕܠܝܬ ܚܟܡܬ ܐ ܘܝܕܥܬܐ ܘܣܘܟܠܐ ܒܫܝܘܠ ܝ ܕܐܙ̇ܠ
Tim1:Epist ܡ̣ܢ ܐܪܥܐ ܐ̣ܡܪ ܕܦܬܚܬ̤ ܦܘܡܗ̇ ܘܒܠܥܬ̤ ܕܡܗ ܕܐܚܘܟ Xܢ ܐܢܬ ܠܐ ܕܡ̇ܝܢ ܟܠܝܠܐ̈ ܠܬܫܡܫܬܐ ܕܨܒܝܢܗ ܕܐܠܗܐ ܂ ܡܟܝܠ ܠܝ̣ܛ
Tim1:Epist ܂ ܐܠܐ ܐܝܟ ܕܠܘܬ ܝܕܘܥܬܢܐ ܝܬܝܪܐܝܬ ܘܐܝܟ ܕܠܘܬ ܐܝܢܐ 0ܝ ܐܢܬ ܕܢ̣ܐܠܦ ܂ ܡܠܦܐ ܓܝܪ ܐܝܬܝܟ ܕܐܠܗܐ ܂ ܘܡ̣ܢ ܟܠ ܐܢܫ ܡܣܬܗܕ
Tim1:Epist ܒܗܝܢ ܃ ܢܬܩܒܠܢ̈ ܡ̣ܢ ܪܒܘܬ ܝܕܥܬܟ ܒܕܡܘܬ ܠܘܓܠܓܐ̈ ܐܢܬ ܛܒܐ ܘܗܝܐܐ ܕܣܟܘܠܬܢܘܬܟ ܂ ܘܟܕ ܒܚܘܒܐ ܘܒܪܚܡܬܐ ܡ̇ܨܕ
Tim1:Epist 0 ܕܫ̇ܦܪܐ ܠܨܒܝܢܗ ܂ ܕܗ̣ܘ ܢܚܝܠܟ ܘܠܢ ܨܒܝܢܗ ܠܡܓܡܪ ܐܡܝܢ ܐܢܬ ܡܫܠܛܐܝܬ ܐܝܟ ܝXܒܝܢܐ ܕܪܘܚܐ ܗ̇ܘ ܕܒܟ ܃ ܗ̇ܘ ܡܐ ܕܝ̇ܕܥ
Tim1:Epist ܆ ܘܠܙܒܢܐ̈ ܐܟܚܕ ܘܠܕܪܐ̈ ܕܥܬܝܕܝܢ ܕܥ̇ܒܕ ܡܪܝܐ 0ܝ ܡܫܟܢ ܐܢܬ ܢ ܘܣܓܝ ܝܬܝܪܐܝܬ ܠܥܠ ܡ̣ܢ ܗܟܢ ܃ ܠܗܢܐ ܠܐܚܪܢܐ̈ ܡ̇ܢ ܡܪܦܐ
Tim1:Epist ܃ ܠܢܦܫܟ ܕ ܢ ܓ̇ܠܙ ܐܢܬ ܡܢܗ ܘܡܢ̇ܟܪܐ ܂ ܘܡܢܘ̣ ܕܗܟܢܐ ܣ̇ܢܐ ܐܢܬ ܆ ܘܠܙܒܢܐ̈ ܐܟܚܕ ܘܠܕܪܐ̈ ܕܥܬܝܕܝܢ ܕܥ̇ܒܕ ܡܪܝܐ 0ܝ ܡܫܟܢ
Tim1:Epist ܡܢܗ ܘܡܢ̇ܟܪܐ ܂ ܘܡܢܘ̣ ܕܗܟܢܐ ܣ̇ܢܐ ܢܦܫܗ ܘܡܥܘܠ ܒܩܢܘܡܗ ܐܢܬ ܕܥܬܝܕܝܢ ܕܥ̇ܒܕ ܡܪܝܐ 0ܝ ܡܫܟܢ ܐܢܬ ܃ ܠܢܦܫܟ ܕ ܢ ܓ̇ܠܙ
Tim1:Epist ܩܕܡܝܬ ܩܢܝ ܛܒܬܐ ܂ ܘܒܬܪܟܢ ܠܐܚܪܢܐ̈ ܫܟܢ ܩܢܝܢܗ̇ ܂ ܗܘ̣ܝ ܐܢܬ ܠܟ ܡܕܡ ܒܕܘܟܬ ܦܘܪܩܢܐ ܕܢܦܫܟ ܂ ܗܒܒ̇ܐ ܥ̇ܒܪ ܘܡܫܬܪܐ ܂
Tim1:Epist ܂ ܚ̇ܕܐ ܐܢܐ ܓܝܪ 0ܒܥܘܬܪܟ ܐܠܗܝܐ̣ ܂ ܐܘ ܒܗ̇ܘ ܐܢܫܝܐ ܂ ܐܢܬ ܠܡܠܟܘܬܐ ܕܫܡܝܐ ܂ ܗܟܢܐ ܘܐܢܬ ܣܥܘ̇ܪ ܐܢ ܠܝ ܡܬܛܦܝܣ
Tim1:Epist ܐܘ̇ ܚܣܝܐ ܕܐܠܗܐ ܃ ܘܐܦ ܥܡܝܠ ܗ̣ܘ ܐܓܘܢܐ ܘܥܣܩ ܃ ܐܠܐ ܝ ܐܢܬ ܕܢܦܫܐ ܘܐܒܕܢܐ ܥܣܩܐ ܗ̣ܝ ܒܟܠ ܡܕܡ ܠܡܫܘܙܒܘ ܂ ܗܟܢܐ ܘܐܦ