simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Tim1:Epist ܝܕܥܬܐ ܂ ܘܡ̣ܢ ܟܝܢܐ ܐܟܚܕܐ ܂ ܘܡ̣ܢ ܕܘܪܫܐ ܂ ܐܢ ܕܝܢ ܘܡ̣ܢ ܐܢܬ ܕܝܢ · ܝ ܂ · ܠܡܬܚܟܡܘ ܃ ܡ̣ܢ ܐܚܪܢܐ̈ ܂ ܣܦܩܐܝܬ ܓܝܪ ܩܢ̣ܐ ܝ
Tim1:Epist ܃ ܠܛܟܣܐ ܕܝܢ ܕܝܠܘܦܐ̈ ܘܕܡܬܢܗܪܢܐ̈ </page><page> ܘܕܡܬܚܟܡܢܐ̈ ܐܬ̇ܐ ܐܢܬ ܆ ܠܛܟܣܐ ܡ̇ܢ ܗ̇ܘ ܕܡܠܦܢܐ̈ ܘܕܢܘܗܪܐ ܘܕܚܟܡܬܐ ܫ̇ܒܩ
Tim1:Epist ܂ ܐܢܬ ܗ̇ܘ ܕܡ̣ܢ ܪܘܚܐ ܘܡ̣ܢ ܘܡܬܐ̈ ܪܡܐ̈ ܇ ܟܠ ܕܘܪܟܬܐ̈ ܐܢܬ ܃ ܠܛܟܣܐ ܕܝܢ ܕܝܠܘܦܐ̈ ܘܕܡܬܢܗܪܢܐ̈ </page><page> ܘܕܡܬܚܟܡܢܐ̈ ܐܬ̇ܐ
Tim1:Epist ܗ̇ܘ ܕܡ̣ܢ ܪܘܚܐ ܘܡ̣ܢ ܘܡܬܐ̈ ܪܡܐ̈ ܇ ܟܠ ܕܘܪܟܬܐ̈ ܕܗܘܢܐ ܐܢܬ ܕܝܢ ܕܝܠܘܦܐ̈ ܘܕܡܬܢܗܪܢܐ̈ </page><page> ܘܕܡܬܚܟܡܢܐ̈ ܐܬ̇ܐ ܐܢܬ ܂
Tim1:Epist ܫܘܐܠܐ̈ ܃ ܘܐܝܟ ܐܚܐ 2 ܕܝ̇ܗܒ ܓܘܪܓܐ ܠܡܠܐ̈ ܘܬܒܥܬܐ ܂ ܐܢܬ ܡ̇ܢ ܘܡܬܗܘܢܢܐ ܃ ܐܝܟ ܡܠܦܢܐ ܕܝܢ ܡܠܘܢ ܘܡܢܗܪܢܐ ܡܣܪܚ
Tim1:Epist ܐܕܡ ܂ ܒܕܘܟ ܝ ܕܝܢ ܃ ܡܢܐ ܐ̇ܡܪܝܢ ܥܠܝ ܐܢܫܐ̈ ܕܐܝܬܝ ܂ ܒܕܘܟ ܐܢܬ ܘܬܒܥܬܐ ܂ ܗܟܢܐ ܘܐܦ ܡܪܢ ܡܫ̇ܐܠ ܗܘ̣ܐ ܂ ܒܕܘܟ ܡ̇ܢ ܃ ܐܝܟܐ
Tim1:Epist ܕܠܗ ܟܕ ܠܗ ܠܡܘܠܕܐ ܬܪܬܝܢ̈ ܙܒܢܝܢ̈ ܥܐ̇ܦ ܐܢܬ ܒܗ ܟܕ ܐܢܬ ܃ ܬܘܕܝܬܐ ܕܓܘܐ ܕܟܠܗܘܢ ܟܪܣܛܝܢܐ̈ ܃ ܡܕܡ ܝܬ ܪܐ ܥ̇ܒܕ
Tim1:Epist ܒܗ ܟܕ 1ܒܫܡܐ ܘܒܩܪܝܬܐ ·X ܝ ·ܝ ܕܬܠܝܬܝܘܬ ܐ ܂ ܐܢ ܕܝܢ ܗܕܐ ܐܢܬ ܝܬ ܪܐ ܥ̇ܒܕ ܐܢܬ ܕܠܗ ܟܕ ܠܗ ܠܡܘܠܕܐ ܬܪܬܝܢ̈ ܙܒܢܝܢ̈ ܥܐ̇ܦ
Tim1:Epist ܃ ܐܝܟܢܐ ܕܠܘ ܦܓܪܐ ܝ ܡ̇ܢ ܃ ܠܢܦܫܐ ܝܗ̇ܒ ܠܐ ܚܝܘܬ ܐ ܘܠܐ ܐܢܬ ܃ ܘܢܗܝܪܘܬ ܐ ܐܟܚܕܐ ܂ Xܝܝ ܂ ܝ ܘܚܡܝܡܘܬ ܐ ܃ ܐܢܕܝܢ ܨܒ̇ܐ
Tim1:Epist ܕܝܢ ܡܕܡ ܕܕܡ̇ܐ ܥܒ̇ܕ ܐܢܬ ܂ ܐܝܟܢܐ ܕܐܢܗ̣ܘ ܕܟܕ ܫܬ ܐܣܐ̈ ܐܢܬ ܚܠܝܡܐ̈ ܥܠ ܐܣܝܐ ܃ ܐܠܐ ܐܝܠܝܢ ܕܒܝܫ ܒܝܫ ܥܒܝܕܝܢ ܂
Tim1:Epist ܂ ܐܝܟܢܐ ܕܐܢܗ̣ܘ ܕܟܕ ܫܬ ܐܣܐ̈ ܡ̇ܢ ܕܒܝܬ ܐ ܫܪܝܪܢ̈ ܃ ܐܢܬ ܐܠܐ ܐܝܠܝܢ ܕܒܝܫ ܒܝܫ ܥܒܝܕܝܢ ܂ ܐܢܬ ܕܝܢ ܡܕܡ ܕܕܡ̇ܐ ܥܒ̇ܕ
Tim1:Epist ܠܕܗܒܐ ܛܒܐ̣ ܂ ܠܡܢܐ ܪܫܐ ܐܢܬ ܠܡܪܓܢܝܬܐ ܡ̣ܢ ܙܠܦܬܐ ܂ ܐܢܬ ܂ ܫ̇ܘܝܐ ܓܝܪ · · 0 ܠܘܬ ܡܥܡܘܕܝܬܐ ܩܕܝܫܬܐ ܂ ܠܡܢܐ ܡܙܝܦ
Tim1:Epist ܠܡܪܓܢܝܬܐ ܡ̣ܢ ܙܠܦܬܐ ܂ ܐܝܟܢܐ ܓܝܪ ܕܡܪܓܢܝܬܐ ܃ ܠܗ ܟܕ ܠܗ ܐܢܬ ܩܕܝܫܬܐ ܂ ܠܡܢܐ ܡܙܝܦ ܐܢܬ ܠܕܗܒܐ ܛܒܐ̣ ܂ ܠܡܢܐ ܪܫܐ
Tim1:Epist ܐܝܟܢܐ ܕܠܡܦܝܕܐ ܪܒܐ ܘܢܨܝܚܐ ܕܢܘܗܪܐ ܃ ܗ̣ܢܘܢ ܟܕ ܗ̣ܢܘܢ ܐܢܬ ܝ ܓܝܪ ܒܟܝܢܗ̇ ܘܠܘ ܒܕܘܟܝܬܐ̈ ܐ ܬܘܗܝ ܂ ܐܢ ܕܝܢ ܨܒ̇ܐ
Tim1:Epist ܃ ܐܝܟܢܐ ܕܚܕ ܘܗ̣ܘ ܟܕ ܗ̣ܘ ܝܘܩܢܐ ܡܠܟܝܐ ܐܘ ܛܒܥܐ ܃ ܒܬܠܬ ܐܢܬ ܐ ܃ ܠܘ ܗ̣ܢܘܢ ܟܕ ܗ̣ܢܘܢ ܠܚܕܕܐ̈ ܐ ܬܝܗܘܢ ܃ ܐܢ ܕ ܢ ܨܒ̇ܐ
Tim1:Epist ܠܦܬܘܪܐ ܘܫܩܝܐ ܝ ܕܢܘܟܪܝܐ̈ ܃ ܟܕ ܣܡܝ ܇ ܟ ܐܢܬ ܥܠ ܦܬܘܪܐ ܐܢܬ ܂ ܐܘ ܓܪ ܠܟ ܠܬܘܪܣܝܐ ܚܪܘܒܐ̈ ܕܚܙܝܪܐ̈ ܂ ܠܡܢܐ ܡܬܪܓܪܓ
Tim1:Epist ܥܠ ܦܬܘܪܐ ܘܡܫܬܝܐ ܗܢܝܐܐ ܕܢܦܫܟ ܂ ܠܡܢܐ ܡܨ̇ܒܬ ܐܢܬ ܐܢܬ ܡܬܪܓܪܓ ܐܢܬ ܠܦܬܘܪܐ ܘܫܩܝܐ ܝ ܕܢܘܟܪܝܐ̈ ܃ ܟܕ ܣܡܝ ܇ ܟ
Tim1:Epist ܒܠܒܘܫܐ̈ ܕܢܘܟܪܝܐ̈ ܃ ܟܕ ܐܝܬ ܠܟ ܢܚܬܐ̈ ܫܒܝܚܐ̈ ܐܢܬ ܇ ܟ ܐܢܬ ܥܠ ܦܬܘܪܐ ܘܡܫܬܝܐ ܗܢܝܐܐ ܕܢܦܫܟ ܂ ܠܡܢܐ ܡܨ̇ܒܬ
Tim1:Epist ܩܨܝ ܠܚܡܟ ܢܨ ܂ ܚܐ ܠܗ̇ܘ ܟܦܢܐ ܂ ܐܢܬ ܐܠܒܫ ܢܚܬܟ ܠܗ̇ܘ ܐܢܬ ܘܡܠܟܝܐ̈ ܃ ܗ̇ܢܘܢ ܕܡܨܒܬܝܢ ܘܠܟ ܐܟܚܕ ܘܠܢܘܟܪܝܐ̈ ܂
Tim1:Epist ܐܠܒܫ ܢܚܬܟ ܠܗ̇ܘ ܥܪܛܠܝܐ ܂ ܝ ܐܢܬ ܗܒ ܫܩܝܐ ܪܘܚܢܐ ܠܗ̇ܘ ܐܢܬ ܐܟܚܕ ܘܠܢܘܟܪܝܐ̈ ܂ ܐܢܬ ܩܨܝ ܠܚܡܟ ܢܨ ܂ ܚܐ ܠܗ̇ܘ ܟܦܢܐ ܂
Tim1:Epist ܗܒ ܫܩܝܐ ܪܘܚܢܐ ܠܗ̇ܘ ܨܗܝܐ ܂ ܫܟܝܪܐ ܡ̣ܢ ܫܟܝܪܐ ܘܣܓܝ ܕܠܐ ܐܢܬ ܢܨ ܂ ܚܐ ܠܗ̇ܘ ܟܦܢܐ ܂ ܐܢܬ ܐܠܒܫ ܢܚܬܟ ܠܗ̇ܘ ܥܪܛܠܝܐ ܂ ܝ
Tim1:Epist ܡ̇ܢ ܥܬܝܪܐ ܘܡܠܝܐ ܐܝܬ ܟ ܃ ܗ̇ܘ ܕܝܢ ܨܪܝܟܐ ܘܡܣܟܢܐ ܃ ܐܢܬ ܠܗ̇ܘ ܨܗܝܐ ܂ ܫܟܝܪܐ ܡ̣ܢ ܫܟܝܪܐ ܘܣܓܝ ܕܠܐ ܡܠܬܐ ܗ̣ܝ ܃ ܕܟܕ
Tim1:Epist ܗ̇ܘ ܕܩܢܐ ܟܠܗ ܢ ܘܥܬܝܪ ܃ ܘܝܬ ܪ ܣܓܝܐܝܬ ܘܝܬܝܪ ·XX ܂ ܐܢܬ ܝ ܂ ܘܡܣܟܢܐ ܘܣܢܝܩܐ ܃ ܘܬܫܐܠ ܡ̣ܢ ܢܘܟܪܝܐ ܘܐܟܣܢܝܐ ܃
Tim1:Epist ܥܠ ܡܒܘܥܐ ܕܡܝܐ̈ ܚܝܐ̈ ܃ ܠܫܩܝܐ ܡ̇ܢ ܕܐܝܟ ܗܢܐ ܬܫܒܘܩ ܃ ܐܢܬ ܃ ܘܝܬ ܪ ܣܓܝܐܝܬ ܘܝܬܝܪ ·XX ܂ ܡܠܝܐ·ܬ ܂ ܫܟܝܪܐ ܕܟܕ ܣܡܝܟ
Tim1:Epist ܕܠܘ ܝ ܠܐ ܡܬܥܨܝܢܝܬܐ ܗ̣ܝ ܗܕܐ ܃ ܘܠܘ ܠܐ ܕܚܪܝܢܐ ܗ̣ܝ ܂ ܐܢܬ ܦܐܐ ܡܢܟ ܠܡܩܒܠܘ ܥܡܕܐ ܂ ܐܘ ܓܝܪ ܠܟ ܡܢܗܘܢ ܃ ܐܠܐ ܟܒܪ ܐܡ̇ܪ
Tim1:Epist ܂ ܕܠܐ ܙ̇ܕܩ ܠܢ ܕܒܡܥܡܘܕܝܬܐ ܢܩ̇ܒܠ ܠܗ̇ܢܘܢ ܕܦ̇ܢܝܢ ܡ̣ܢ ܐܢܬ ܕܐܠܗܘܬ ܐ ܐܝܬܝܗܘܢ ܂ ܐܠܐ ܐܝܟܢܐ ܠܡ ܐܡ̇ܪ ܐܢܫ ܐܡ̇ܪ
Tim1:Epist ܃ ܒܕܡܘܬ ܗ̇ܢܘܢ ܕܡܘܪܬ ܃ ܘܐܝܟ ܗ̇ܢܘܢ ܕܩܪܝܬܐ ܕܒܢܝ̈ ܐܢܬ ܘܒܚܝܠܐ ܕܬܠܝܬ ܘܬܐ ܡܬܐܪܙܐ ܂ ܐܠܐ ܡܪܝܪܝܢ ܡܝܐ̈ ܐܡ̇ܪ
Tim1:Epist ܗܢܐ ܟܠ ܕܐܝܬܘܗܝ ܩܘܝܡܐ ܕܗܢܐ ܥܠܡܐ ܃ ܗ̇ܢܘ ܕܝܢ ܝX ܣܟܐ ܐܢܬ ܃ ܘܗܐ ܟܕ ܛܒ ܬܪܝܗܘܢ ܓܘܫܡܐ̈ ܐܝܬܝܗܘܢ ܃ ܐܢ ܕܝܢ ܨ̇ܒܐ
Tim1:Epist ܃ ܐܝܟܢܐ ܕܐܝܬܘܗܝ ܢܘܗܪܐ ܒܐܐܪ ܃ ܗܟܢܐ ܘܐܦ ܢܦܫܐ ܟܕ ܐ ܐܢܬ ܠܗܢܐ ܟܠ ܘܠܘܬ ܗ̇ܝ ܝ ܕܦ̇ܩܚܐ ܡ̇ܝܬܝܢ ܃ ܐܢ ܕܝܢ ܨ̇ܒܐ
Tim1:Epist ܠܬܡ̇ܢ ܂ ܘܡܛܠ ܫܘܐܠܐ ܡ̇ܢ ܕܐܪܒܥܐ ܗܠܝܢ ܢܬܐܡܪܢ̈ ܀ </page> ܐܢܬ ܐܡ̇ܪ ܂ ܡܛܠ ܕܠܝܬ ܚܟܡܬ ܐ ܘܝܕܥܬܐ ܘܣܘܟܠܐ ܒܫܝܘܠ ܝ ܕܐܙ̇ܠ
Tim1:Epist ܡ̣ܢ ܐܪܥܐ ܐ̣ܡܪ ܕܦܬܚܬ̤ ܦܘܡܗ̇ ܘܒܠܥܬ̤ ܕܡܗ ܕܐܚܘܟ Xܢ ܐܢܬ ܠܐ ܕܡ̇ܝܢ ܟܠܝܠܐ̈ ܠܬܫܡܫܬܐ ܕܨܒܝܢܗ ܕܐܠܗܐ ܂ ܡܟܝܠ ܠܝ̣ܛ
Tim1:Epist ܂ ܐܠܐ ܐܝܟ ܕܠܘܬ ܝܕܘܥܬܢܐ ܝܬܝܪܐܝܬ ܘܐܝܟ ܕܠܘܬ ܐܝܢܐ 0ܝ ܐܢܬ ܕܢ̣ܐܠܦ ܂ ܡܠܦܐ ܓܝܪ ܐܝܬܝܟ ܕܐܠܗܐ ܂ ܘܡ̣ܢ ܟܠ ܐܢܫ ܡܣܬܗܕ
Tim1:Epist ܒܗܝܢ ܃ ܢܬܩܒܠܢ̈ ܡ̣ܢ ܪܒܘܬ ܝܕܥܬܟ ܒܕܡܘܬ ܠܘܓܠܓܐ̈ ܐܢܬ ܛܒܐ ܘܗܝܐܐ ܕܣܟܘܠܬܢܘܬܟ ܂ ܘܟܕ ܒܚܘܒܐ ܘܒܪܚܡܬܐ ܡ̇ܨܕ
Tim1:Epist 0 ܕܫ̇ܦܪܐ ܠܨܒܝܢܗ ܂ ܕܗ̣ܘ ܢܚܝܠܟ ܘܠܢ ܨܒܝܢܗ ܠܡܓܡܪ ܐܡܝܢ ܐܢܬ ܡܫܠܛܐܝܬ ܐܝܟ ܝXܒܝܢܐ ܕܪܘܚܐ ܗ̇ܘ ܕܒܟ ܃ ܗ̇ܘ ܡܐ ܕܝ̇ܕܥ
Tim1:Epist ܆ ܘܠܙܒܢܐ̈ ܐܟܚܕ ܘܠܕܪܐ̈ ܕܥܬܝܕܝܢ ܕܥ̇ܒܕ ܡܪܝܐ 0ܝ ܡܫܟܢ ܐܢܬ ܢ ܘܣܓܝ ܝܬܝܪܐܝܬ ܠܥܠ ܡ̣ܢ ܗܟܢ ܃ ܠܗܢܐ ܠܐܚܪܢܐ̈ ܡ̇ܢ ܡܪܦܐ
Tim1:Epist ܃ ܠܢܦܫܟ ܕ ܢ ܓ̇ܠܙ ܐܢܬ ܡܢܗ ܘܡܢ̇ܟܪܐ ܂ ܘܡܢܘ̣ ܕܗܟܢܐ ܣ̇ܢܐ ܐܢܬ ܆ ܘܠܙܒܢܐ̈ ܐܟܚܕ ܘܠܕܪܐ̈ ܕܥܬܝܕܝܢ ܕܥ̇ܒܕ ܡܪܝܐ 0ܝ ܡܫܟܢ
Tim1:Epist ܡܢܗ ܘܡܢ̇ܟܪܐ ܂ ܘܡܢܘ̣ ܕܗܟܢܐ ܣ̇ܢܐ ܢܦܫܗ ܘܡܥܘܠ ܒܩܢܘܡܗ ܐܢܬ ܕܥܬܝܕܝܢ ܕܥ̇ܒܕ ܡܪܝܐ 0ܝ ܡܫܟܢ ܐܢܬ ܃ ܠܢܦܫܟ ܕ ܢ ܓ̇ܠܙ
Tim1:Epist ܩܕܡܝܬ ܩܢܝ ܛܒܬܐ ܂ ܘܒܬܪܟܢ ܠܐܚܪܢܐ̈ ܫܟܢ ܩܢܝܢܗ̇ ܂ ܗܘ̣ܝ ܐܢܬ ܠܟ ܡܕܡ ܒܕܘܟܬ ܦܘܪܩܢܐ ܕܢܦܫܟ ܂ ܗܒܒ̇ܐ ܥ̇ܒܪ ܘܡܫܬܪܐ ܂
Tim1:Epist ܂ ܚ̇ܕܐ ܐܢܐ ܓܝܪ 0ܒܥܘܬܪܟ ܐܠܗܝܐ̣ ܂ ܐܘ ܒܗ̇ܘ ܐܢܫܝܐ ܂ ܐܢܬ ܠܡܠܟܘܬܐ ܕܫܡܝܐ ܂ ܗܟܢܐ ܘܐܢܬ ܣܥܘ̇ܪ ܐܢ ܠܝ ܡܬܛܦܝܣ
Tim1:Epist ܐܘ̇ ܚܣܝܐ ܕܐܠܗܐ ܃ ܘܐܦ ܥܡܝܠ ܗ̣ܘ ܐܓܘܢܐ ܘܥܣܩ ܃ ܐܠܐ ܝ ܐܢܬ ܕܢܦܫܐ ܘܐܒܕܢܐ ܥܣܩܐ ܗ̣ܝ ܒܟܠ ܡܕܡ ܠܡܫܘܙܒܘ ܂ ܗܟܢܐ ܘܐܦ
Tim1:Epist ܕܝܢ ܒܐܡܝܢܘ ܐܠܦ ܘܟܘܢ ܘܐܪܬܐ ܘܐܟܣ ܂ ܘܒܝܐ ܘܠܒܒ ܂ ܘܚ̇ܦܛ ܐܢܬ ܠܣܟܗ ܘܣܘܦܗ ܂ ܐܚܪܝܬܗ ܓܝܪ ܕܦܬܓܡܐ ܒܣܟܗ ܐܡ̇ܪܐ ܚܟܡܬܐ ܂
Tim1:Epist ܂ ܡܫܝܚܐ ܝ ܢܛܘܪ ܚܣܝܘܬܟ ܕܠܐ ܢܟܝܢ ܂ ܫܐܠܝܢܢ ܫܠܡܐ ܐܢܬ ܚܢܢܐ ܠܩܠܝܬܗ̇ ܂ ܘܟܬܘܒ ܘܐܘܕܥܝܢܝ ܒܫܪܒܗ̇ ܡܢܐ ܥ̇ܒܕ
Tim1:Epist ܕ ܢ ܒܫܬܩܐ ܗ̇ܘ ܦܝܬܐܓܘܪܝܐ ܐܬܓܘܣܬ ܃ ܗ̇ܘ ܕܝܢ ܕܐܝܟ ܗܟܢ ܐܢܬ ܗ̣ܘ ܓܠܘܙܐ ܪܒܐ ܂ ܐܢܗ̣ܘ ܡ̇ܢ ܓܝܪ ܕܚܢܢ ܝ ܂ ܫܐܠܢܢ ܒܫܠܡܟ ܃
Tim1:Epist ܕ ܢ ܟܒܪ ܘܒܣܘܠܘܓܝܣܡܘ̈ ܗ̇ܢܘܢ ܓܠܝܙܘܬܢܝܐ̈ ܐܢܬ ܃ ܡ̣ܢ ܗܠ̣ܝܢ ܕܡܬܟܢܫ 1ܕܓܠܘܙܐ ܐܪܐ ܪܒܐ ܐ ܬܝܟ ܂ ܢ̇ܦܠ
Tim1:Epist ܟܬܘܒ ܐܢܝܢ ܠܢ ܒܟܬܒܐ ܚܕܐ ܚܕܐ ܂ ܐܝܬ ܗ̣ܘ ܓܝܪ ܨܚܚܗܝܢ ܐܢܬ ܂ ܫܕܪ ܠܢ ܕܝܢ 0 ܘܚܘܛܪܐ ܕܠܘܬܗ ܂ ܘܟܠ ܨܒܘܬܐ̈ ܕܡܫܕܪ
Tim1:Epist ܃ ܐܝܠܝܢ ܕܥܒܕܐ̈ ܝܬܝܪܐܝܬ ܐܘ ܓܝܪ ܩܦܠܐܐ̈ 0ܕܗܝܡܢܘܬܢ ܐܢܬ ܡ̇ܢ ܓܝܪ ܕܩܦܠܐܐ̈ ܕܬܘܕܝܬܢ ܠܦܛܪܘܣ ܟܝܬ ܘܠܦܘܠܘܣ ܡܫܡܗ
Tim1:Epist ܂ ܩܕܡܝܬ ܡ̇ܢ ܓܝܪ ܠܘ ܥܠ ܡܣܒܐ ܕܬܪܬܝܢ̈ ܐܚܘܢ̈ ܐܬܚܪܝܘ ܐܢܬ ܒܠܚܘܕ ܐܝܬܘܗܝ ܂ ܘܠܚܪܝܢܐ ܡܕܡ ܕܗܘܐ ܒܝܢܬܗܘܢ ܥ̇ܗܕ
Tim1:Epist ܩܦܠܐܐ̈ ܕܬܘܕܝܬܢ ܃ ܐܦܓܝܪ ܗ̇ܢܘܢ ܩܕܡܝܐ̈ ܥܡ ܬܚܘܡܐ̈ ܐܢܬ ܘܠܦܘܠܘܣ ܃ ܠܩܠܡܝܣ ܕܝܢ ܘܠܫܠܝܚܐ̈ ܕܒܝܘܡܬܗ̈ ܩ̇ܪܐ
Tim1:Epist ܃ ܠܐ ܓܝܪ ܝܕܝܥܐ ܠܢ ܚܬ ܬܘܬܗ ܕܡܠܬܐ ܃ ܠܡܕܥ ܙ̇ܕܩ ܘܐܦ ܬܢܢ ܂ ܐܢܬ ܕܬܘܕܝܬܢ ܠܪܒܐ ܒܣܠܝܘܣ ܘܠܩܕ ܫܐ ܕܝܘܕܘܪܘܣ ܩ̇ܪܐ
Tim1:Epist ܩܦܠܐܐ̈ ܕܗܝܡܢܘܬܢ ܃ ܐܟܡܐ ܕܡܢܗܘܢ ܡ̇ܢ ܗܟܢܐ ·X X·ܝ ܐܢܬ ܝܝ ܡ̇ܢ ܘܠܕܝܘܕܘܪܘܣ ܃ ܠܗ̇ܢܘܢ ܕܝܢ ܕܒܝܬ ܪܒܢ ܩ̇ܪܐ
Tim1:Epist ܒܥܘܡܪܐ ܚܕܬ ܐ ܂ ܫܡܥܬ ܓܝܪ ܕܐܝܬ ܬܡܢ ܝܚܝܕܝܐ ܂ XX ܂ ܝܝ ܐܢܬ ܂ ܡܝܛܪܦܘܠܝܛܐ ܕܒܝܬ ܨܝܢܝܐ̈ ܫܢܝ ܠܘܬ ܡܪܢ ܂ ܐܢ ܡܫܟܚ
Tim1:Epist ܕܝܢ ܚܒܝܒܐ ܝ ܐ̣ܚܘܢ ܆ ܐܘܣܦ ܥܠ ܕܘܒܪܐ̈ ܫܒܝܚܐ̈ ܕܩ̣ܢܐ ܐܢܬ ܥܡ ܗ̇ܝ ܕܠܐ ܣܢܝܩ ܗ̣ܘ ܒܥܘܕܪܢܗ ܕܡܪܢ ܥܠ ܚܘܦܛܐ ܂
Tim1:Epist ܥܡܠܐ̈ ܕXܝܬܪܘܬ̈ ܐ ܕܠܐܚܪܢܐ̈ ܡܠܦ ܐܢܬ ܂ ܫܪܪ ܐܚܢ ܐܝܟ ܐܢܬ ܕܝܢ ܚܒܝܒܐ ܝ ܐ̣ܚܘܢ ܆ ܐܘܣܦ ܥܠ ܕܘܒܪܐ̈ ܫܒܝܚܐ̈ ܕܩ̣ܢܐ
Tim1:Epist ܂ ܫܪܪ ܐܚܢ ܐܝܟ ܕܒܬܚܘܝܬܐ ܡܚܘ ܢܝܬܐ ܒܥܒܕܐ̈ ܕܠܗܠܝܢ ܐܢܬ ܫܒܝܚܐ̈ ܕܩ̣ܢܐ ܐܢܬ ܥܡܠܐ̈ ܕXܝܬܪܘܬ̈ ܐ ܕܠܐܚܪܢܐ̈ ܡܠܦ
Tim1:Epist ܂ ܘܐܘܕܥܝܢܝ ܒܗܘܢ ܂ ܘܗܘܝ ܚܠܝܡ ܘܥܠܝܢ ܡܨܠܐ ܂ ܝܝ XܝܠX ܐܢܬ ܡܛܠܬܗܘܢ ܂ ܘܥܩܒ ܥܠ ܟܬܒܐ̈ ܠܐ ܫܟܝܚܐ̈ ܟܡܐ ܕܡܨܐ
Tim1:Epist ܒܬܪܥܝܬܐ ܠܗܠܝܢ ܃ ܘܡܫܘܐ ܐܢܬ ܠܗܝܢ ܠܥܘܗܕܢܐ ܕܒܡܠܬܐ ܂ ܐܢܬ ܚܟܡܬܟ ܕܝܢ ܕܝܠܟ ܝܬ ܪܐܝܬ ܡܬܕܡܪܝܢܢ ܂ ܕܐܝܟܢܐ ܘܡܗܝܡܢ
Tim1:Epist ܠܗܝܢ ܠܥܘܗܕܢܐ ܕܒܡܠܬܐ ܂ ܡܢܘ ܓܝܪ ܕܠܐ ܡܦܣ ܡ̣ܢ ܐܝܠܝܢ ܐܢܬ ܂ ܕܐܝܟܢܐ ܘܡܗܝܡܢ ܐܢܬ ܒܬܪܥܝܬܐ ܠܗܠܝܢ ܃ ܘܡܫܘܐ
Tim1:Epist ܐܬܦܢ ܒܙܒܢ ܘܫܪܪ ܐܚܝܟ̈ ܂ ܘܛܥܢ ܥܣܩܬܗܘܢ̈ ܐܝܟ ܕܗܕܡܐ̈ ܐܢܬ ܢܗܘܘܢ ܇ ܘܒܗܠܝܢ ܟܝܬ ܕܩܝܡܢ̈ ܘܒܗ̇ܢܝܢ ܕܥܬܝܕܢ̈ ܂ ܘܐܦ
Tim1:Epist ܕܝܢ ܒܐܡܝܢܘ ܟܬܘܒ ܠܢ ܟܠ ܥܠܠܬܐ̈ · ܙ X· ܕܗܘܝܢ̈ ܠܟ ܐܢܬ ܃ ܕܝܠܟ ܬܗܘܐ ܓܒܝܬܐ ܂ ܐܠܐ ܠܐ ܗܘ̣ܐ ܕܐܢܫܝܢ̈ ܐܚܪܢܐ̈ ܂
Tim1:Epist ܘܗܘ̣ ܘܐܒܐ 1ܕܓܘܐ ܕܟܠܢ ܂ ܨܦ ܕܣܘܥܪܢܝܟ̈ ܡܪܢܐܝܬ ܂ ܘܠܐ ܐܢܬ ܐܢܐ ܠܬܪܥܝܬܗ ܃ ܠܓܡܪ ܠܐ ܐܣܩܬ ܥܠ ܠܒܝ ܂ ܘܝܘܡܢ ܫܘܐ ܠܝ
Tim1:Epist ܠܪܒܐ ܐܬܢܣܝܘܣ ܂ ܗܘܦܟ ܚܘܫܒܐ̈ ܠܘܩܒܠ ܐܪܝܢܘ̈ ܒܙܢܝܐ̈ ܐܢܬ ܕܐܘܣܛܬܝܘܣ ܪܒܐ ܂ ܐܘ ܕܦܠܘܝܢܘܣ ܂ ܐܘ ܕܐܢܫ ܐܚܪܝܢ ܂ ܥܩܒ
Tim1:Epist ܂ ܐܝܟܢܐ ܕܢܗܘܐ ܠܗ̇ ܠܐܣܟܘܠܐ̈ ܡܠܘܐܐ ܡܕܡ ܩܠܝܠ ܠܢܝܚܬܐ ܐܢܬ ܠܗܘܢ ܠܐܣܟܘܠܝܐ̈ ܦܘܬܩܐ ܗ̇ܘ ܕܡܬܩܪܐ ܕܒܒܝ ܕܝ̇ܕܥ
Tim1:Epist ܃ ܣܐܘܪܝܢܘ̈ ܡܠܘܢ ܐܘ ܓܝܪ ܟܪܣܛܝܢܐ̈ ܗ̇ܘ ܢܢ ܂ ܟܕ ܓܝX ܚܙ ܬ ܐܢܬ ܙܒܢܝܢ̈ ܂ ܕܐܢ ܠܝܫܘܥܒܪܢܘܢ ܪܫ ܡܘܬܒܗ̇ ܕܨܘܒܐ ܥ̇ܒܕ
Tim1:Epist ܒܕܟܝܘܬ ܬܪܥܝܬܐ ܐܫܟܚܬܝܗܝ ܂ ܘܢܦܩܬ ܒܥܒܕܐ ܗ̇ܝ ܕܐܡܝܪܐ ܐܢܬ ܪܘܚܢܝܐ̈ ܂ ܘܗ̇ܘ ܡܐ ܕܐܚܪܢܐ̈ ܝ ܒܪܒܘܬ ܢܦܫܐ ܠܐ ܐܫܟܚܘ ܆
Tim1:Epist ܃ ܐ ܟܢܐ ܕܬܢܝܢ ܢܡܘܣܐ ܘܫܠܝܚܐ ܦܘܠܘܣ ܃ ܗ̇ܘ ܡ̇ܢ ܝ · ܂ ܝ· · ܐܢܬ ܗ̣ܘ ܒܚܡܫܬܝܗܘܢ̈ ܃ ܐܝܢܝܘܬܐ ܕ ܢ ܘܙܢܐ ܚܕ ܃ ܐܢ ܕܝܢ ܨ̇ܒܐ
Tim1:Epist ܕ ܢ ܒܐܡܝܢܘ ܟܬܘܒ ܠܢ ܥܠ ܫܠܡܟ ܂ ܘܚܙܝ ܣܥܘܪܐ̈ ܕܓܙܝܪܬܐ ܐܢܬ ܥܠ ܟܠ ܕܡܬܒܥܝܢ̈ ܂ ܟܕ ܟܬܒܝܢܢ ܥܡ ܐܚܘܢ ܝ ܥܒܕܐܠܗܐ ܂
Tim1:Epist ܃ ܘܗܕܐ ܡܛܠ ܐܒܘܗܝ ܐܒܪܗܡ ܂ ܝܝ ܘܠܐ ܡܡܪܚ ܐܢܬ ܕܬܩܪܝܘܗܝ ܐܢܬ ܥܒܕܐ ܘܡܫܥܒܕܐ ܂ ܘܠܐܝܫܡܥܝܠ ܡ̇ܢ ܒܪ ܚܐܪܐ̈ ܩ̇ܪܐ
Tim1:Epist ܕܬܩܪܝܘܗܝ ܥܒܕܐ ܡܛܠ ܗܓܪ ܐܡܗ ܂ ܠܡܫܝܚܐ ܕܢ ܡܪ · ܘܐܠܗܟ ܐܢܬ ܚܐܪܐ̈ ܩ̇ܪܐ ܐܢܬ ܃ ܘܗܕܐ ܡܛܠ ܐܒܘܗܝ ܐܒܪܗܡ ܂ ܝܝ ܘܠܐ ܡܡܪܚ
Tim1:Epist ܆ ܘܗܐ ܟܕ ܛܒ ܘܐܦ ܐܡXX Xܠܟܬܐ ܡ̇ܢ ܂ ܠܘ ܕܝܢ ܐܡܬܐ ܐܝܬܝܗ̇ ܂ ܐܢܬ ܟܕܝܢܐ ܡܛܠ ܐܡܗ ܃ ܠܘ ܕܝܢ ܡܪܐ ܘܒܪ ܚܐܪܐ ܡܛܠ ܐܒܘܗܝ ܩ̇ܪܐ
Tim1:Epist ܃ ܠܐܒܘܗܝ ܡ̇ܢ ܕܩ̇ܥܐ ܐܝܟ ܪܥܡܐ ܃ ܘܥܠ ܝܘܪܕܢܢ ܐܟܚܕܐ ܘܥܠ ܐܢܬ ܓܝܪ ܕܢܠܐ ܒܐܝܕܗ ܕܟܢܥܢ ܘܠܡܛܠܡ ܪܚ̇ܡ ܂ ܘܗܐ ܟܕ ܛܒ ܫ̇ܡܥ
Tim1:Epist ܂ ܘܟܕ ܐܝܬܝܟ ܒܪܢܫܐ ܃ ܥ̇ܒܕ ܐܢܬ ܢܦܫܟ ܐܠܗܐ ܂ ܡܢܐ ܗܟܝܠ ܐܢܬ ܂ ܠܐ ܗܘܐ ܡܛܠ ܥܒܕܐ̈ ܫܦܝܪܐ̈ ܪܓܡܝܢܢ ܠܟ ܂ ܐܠܐ ܡܛܠ ܕܡܓܕܦ
Tim1:Epist ܢܦܫܟ ܐܠܗܐ ܂ ܡܢܐ ܗܟܝܠ ܥܒܕ ܡܪܢ ܡܫܝܚܐ ܂ ܐܪܐ ܩܒܠܗ ܐܢܬ ܠܟ ܂ ܐܠܐ ܡܛܠ ܕܡܓܕܦ ܐܢܬ ܂ ܘܟܕ ܐܝܬܝܟ ܒܪܢܫܐ ܃ ܥ̇ܒܕ
Tim1:Epist ܃ ܥܠ ܕܐܡܪܬ ܠܟܘܢ ܕܒܪܗ ܐܢܐ ܕܐܠܗܐ ܃ ܡܛܠ ܝܝ ܡܢܐ Xܝܪ ܐ̣ܡܪ ܐܢܬ ܡܫܟܚ ܟܬܒܐ ܕܢܫܬܪܐ ܃ ܐܢܬܘܢ ܐܡܪܝܢ ܐܢܬܘܢ ܕܡܓܕܦ ܂ ܝܝ ܂
Tim1:Epist ܥܒܕܐ ܡܡܪܚ ܐܢܬ ܠܡܩܪܐ ܘܠܡܫܡܗܘ ܆ ܐܢܬ ܥܒܕܐ ܩ̇ܪܐ ܐܢܬ ܐܢܬ ܠܥܠ ܐܬ̣ܐ ܂ ܠܗ̇ܘ ܕܐܬܡܟܟ ܡܛܠ · X · ܂ ܝܝ ܕܠܬܚܬܝܐ̈ ܢܥܠܐ ܃
Tim1:Epist ܠܡܩܪܐ ܘܠܡܫܡܗܘ ܆ ܐܢܬ ܥܒܕܐ ܩ̇ܪܐ ܐܢܬ ܠܡܪܟ ܘܠܡܪܟܠ ܆ ܐܢܬ ܕܐܬܡܟܟ ܡܛܠ · X · ܂ ܝܝ ܕܠܬܚܬܝܐ̈ ܢܥܠܐ ܃ ܐܢܬ ܥܒܕܐ ܡܡܪܚ
Tim1:Epist ܥܒܕܐ ܩ̇ܪܐ ܐܢܬ ܠܡܪܟ ܘܠܡܪܟܠ ܆ ܐܢܬ ܡܫܥܒܕܐ ܡܟܢܐ ܐܢܬ ܐܢܬ ܕܠܬܚܬܝܐ̈ ܢܥܠܐ ܃ ܐܢܬ ܥܒܕܐ ܡܡܪܚ ܐܢܬ ܠܡܩܪܐ ܘܠܡܫܡܗܘ ܆
Tim1:Epist ܠܡܪܟ ܘܠܡܪܟܠ ܆ ܐܢܬ ܡܫܥܒܕܐ ܡܟܢܐ ܐܢܬ ܠܡܚܪܪܢܐ ܕܟܠ̣ ܂ ܐܢܬ ܃ ܐܢܬ ܥܒܕܐ ܡܡܪܚ ܐܢܬ ܠܡܩܪܐ ܘܠܡܫܡܗܘ ܆ ܐܢܬ ܥܒܕܐ ܩ̇ܪܐ
Tim1:Epist ܡܫܥܒܕܐ ܡܟܢܐ ܐܢܬ ܠܡܚܪܪܢܐ ܕܟܠ̣ ܂ ܐܢܬ ܬܪܝܢܐ ܡܪܫܥ ܐܢܬ ܐܢܬ ܠܡܩܪܐ ܘܠܡܫܡܗܘ ܆ ܐܢܬ ܥܒܕܐ ܩ̇ܪܐ ܐܢܬ ܠܡܪܟ ܘܠܡܪܟܠ ܆
Tim1:Epist ܠܡܚܪܪܢܐ ܕܟܠ̣ ܂ ܐܢܬ ܬܪܝܢܐ ܡܪܫܥ ܐܢܬ ܘܡܓܕܦ ܠܗ̇ܘ ܐܢܬ ܆ ܐܢܬ ܥܒܕܐ ܩ̇ܪܐ ܐܢܬ ܠܡܪܟ ܘܠܡܪܟܠ ܆ ܐܢܬ ܡܫܥܒܕܐ ܡܟܢܐ
Tim1:Epist ܬܪܝܢܐ ܡܪܫܥ ܐܢܬ ܘܡܓܕܦ ܠܗ̇ܘ ܩܕܡܝܐ ܘܪܫܐ ܘܡܚܕܬܢܐ ܕܟܠ ܐܢܬ ܠܡܪܟ ܘܠܡܪܟܠ ܆ ܐܢܬ ܡܫܥܒܕܐ ܡܟܢܐ ܐܢܬ ܠܡܚܪܪܢܐ ܕܟܠ̣ ܂
Tim1:Epist ܘܡܓܕܦ ܠܗ̇ܘ ܩܕܡܝܐ ܘܪܫܐ ܘܡܚܕܬܢܐ ܕܟܠ ܆ ܐܘ ܡ̣ܢ ܐܢܬ ܐܢܬ ܡܫܥܒܕܐ ܡܟܢܐ ܐܢܬ ܠܡܚܪܪܢܐ ܕܟܠ̣ ܂ ܐܢܬ ܬܪܝܢܐ ܡܪܫܥ
Tim1:Epist ܘܠܐ ܙܐܥ ܐܢܬ ܃ ܕܠܗ̇ܘ ܕܟܕ ܒܨܠܝܒܐ ܩܒܝܥ ܗܘܐ ܃ ܠܫܡܝܐ ܡ̇ܢ ܐܢܬ ܕܟܠ ܆ ܐܘ ܡ̣ܢ ܛܠܘܡܘܬܐ ܂ ܐܘ ܡ̣ܢ </page><page> ܓܘܕܦܐ ܂ ܘܠܐ ܡܬܟܚܕ
Tim1:Epist ܃ ܕܠܗ̇ܘ ܕܟܕ ܒܨܠܝܒܐ ܩܒܝܥ ܗܘܐ ܃ ܠܫܡܝܐ ܡ̇ܢ ܡܙܝܥ ܗܘܐ ܃ ܐܢܬ ܡ̣ܢ ܛܠܘܡܘܬܐ ܂ ܐܘ ܡ̣ܢ </page><page> ܓܘܕܦܐ ܂ ܘܠܐ ܡܬܟܚܕ ܐܢܬ ܘܠܐ ܙܐܥ
Tim1:Epist ܐܝܟ ܡܣܒܪܢܘܬܟ ܂ ܐܠܐ ܟܒܪ ܐܡ̇ܪ ܐܢܬ ܂ ܕܒܟܠܗ ܢ ܡ̇ܢ ܗܠܝܢ ܐܢܬ ܟܕܝܢܐ ܘܡܫܥܒܕܐ ܬܩܪܐ ܃ ܟܕ ܒܨܥܪܐ ܕܝܚܝܕܝܐ ܠܐܒܐ ܡܝܩܪ
Tim1:Epist ܂ ܕܒܟܠܗ ܢ ܡ̇ܢ ܗܠܝܢ ܕܐܡ̣ܪܬ ܡܗܝܡܢ ܐܢܐ ܂ ܝ ܘܠܘܩܒܠܗ ܢ ܐܢܬ ܕܝܚܝܕܝܐ ܠܐܒܐ ܡܝܩܪ ܐܢܬ ܐܝܟ ܡܣܒܪܢܘܬܟ ܂ ܐܠܐ ܟܒܪ ܐܡ̇ܪ
Tim1:Epist ܂ ܡܫܟܚ ܐܢܐ ܗܟܝܠ ܠܫܘܡܗܘܝ̈ ܕܒܪܐ ܕܐܠܗܐ ܃ ܕܒܐܪܒܥܐ ܐܢܬ ܢܥܒܕ ܠܟ ܦܝܣܐ ܃ ܐܢܗ̣ܘ ܕܠܘ ܠܓܡܪ ܠܘܩܒܠ ܟܬܒܐ ܡܬܚܪܐ ܝX
Tim1:Epist ܟܠܢܐܝܬ ܃ ܕܡܛܠ ܐܝܕܐ ܥܠܬܐ ܐܬܩܪܝ ܥܒܕܐ ܒܟܬܒܐ̈ ܃ ܚܢܢ ܐܢܬ ܂ ܠܐ ܕܝܢ ܐ ܬܘܗܝ ܥܒܕܐ ܒܩܢܘܡܗ ܂ ܐ ܢ ܕܝܢ ܥܠܠܬܐ̈ ܬܒ̇ܥ
Tim1:Epist ܠܡ ܘܠܥܦܪܐ ܬܗܦܘܟ ܃ ܒܫܡܐ ܕܟܝܢܗ ܘܠܘ ܕܩܢܘܡܗ ܂ ܩܢܘܡܗ ܐܢܬ ܡܬܢܣܟܝܢ ܃ ܘܐ̤ܟܢܐ ܕܐܬܩܪܝ ܐܕܡ ܥܦܪܐ ܡ̣ܢ ܐܠܗܐ ܃ ܥܦܪܐ
Tim1:Epist ܃ ܠܗ̇ܘ ܕܐ ܬܘܗܝ ܥܠܬܐ ܠܥܒܕܘܬܗ ܕܓܢܣܟ ܘܕܛܘܗܡܟ ܂ ܡ̣ܢ ܐܢܬ ܂ ܐ ܟܢܐ ܕܠܟܝܢܟ ܥܒܕܘܬܐ ܢܛܘܪ ܘܢܫܘܙܒ ܆ ܫܦܝܪ ܥܒܕܐ ܩ̇ܪܐ
Tim1:Epist ܂ ܐܘ ܐܝܟܢܐ ܠܐ ܒ̇ܗܬ ܃ ܕܠܡܪܟ ܟܝܬ ܘܒܪܘ ܟ ܘܡܚܕܬܢܟ ܗ̇ܘ ܐܢܬ ܠܗܘܢ ܫܘܠܛܢܐ ܕܒܢܝܐ̈ ܕܐܠܗܐ ܢܗܘܘܢ ܆ ܐܝܟܢܐ ܠܐ ܡܬܟܚܕ
Tim1:Epist ܝܬܝܪܐܝܬ ܡܛܠܬܗ ܕ ܠ̇ܗ ܃ ܡܪܐ ܬܗܘܐ ܘܬܬܟܢܐ ܂ ܘܐܢܗ̣ܘ ܐܢܬ ܐܢ ܓܝܪ ܗ̣ܘ ܡܛܠܬܟ ܕܝܠܟ ܃ ܥܒܕܐ ܐܬܟܢܝ ܘܐܫܬܡܗ ܃ ܟܡܐ ܐܪܐ
Tim1:Epist ܝܬܝܪܐܝܬ ܡܛܠܬܗ ܒܘܪܟܬܐ ܐܟܚܕܐ ܝX ܂ ܂ ܘܙܕܝܩܘܬ ܐ ܃ ܐܢܬ ܕܗ̣ܘ ܡܛܠܬܟ ܕܝܠܟ ܃ ܠܘܛܬܐ ܘܚܛܝܬܐ ܐܫܬܡܗ ܃ ܟܡܐ ܐܪܐ
Tim1:Epist ܃ ܐܝܟܢܐ ܕܥܒܕܐ ܬܥܒܕܝܘܗܝ ܠܡܚܪܪܢܐ ܕܟܠ ܃ ܚܙܝ ܠܝ ܕܠܡܐ ܐܢܬ ܘܠܘܛܬܐ ܂ ܐܢ ܕܝܢ ܒܬܪ ܝ· ܫܘܡܗܐ̈ ܒܨܝܪܐ̈ ܘܙܥܘܪܐ̈ ܪܗܛ
Tim1:Epist ܒܙܒܢ ܡ̇ܢ ܠܟܬܒܐ ܕܐܡ̇ܪ ܡܛܠܬܗ̣ ܂ ܩܘܡ ܡܪܐ ܐܠܗܝ ܘܐܪܝܡ ܐܢܬ ܠܟ ܟܝܢܐ ܕܐܠܗܐ ܂ ܗ̇ܘ ܕܦܫܝܛܐ ܗ̣ܘ ܠܓܡܪ ܘܪܘܚܐ ܃ ܕܫ̇ܡܥ
Tim1:Epist ܡ̇ܢ ܥܠ ܐܠܗܐ ܟܠܗܝܢ ܗܠܝܢ ܡ̣ܢ · ܙ X · ܟܬܒܐ ܃ ܡܬܘܡ ܕܝܢ ܠܐ ܐܢܬ ܠܢ ܃ ܘܡ̣ܢ ܗܕܐ ܢܦܘܩ ܘܡ̣ܢ ܗ̇ܝ ܕܢܗܘܐ ܐܠܗܐ ܂ ܐܢ ܕܝܢ ܫ̇ܡܥ
Tim1:Epist ܥܠܘܗܝ ܕܡܪܟܒܐ ܗ̣ܘ ܘܓܫܝܡܐ ܂ ܝ̇ܕܥ ܐܢܬ ܓܝܪ ܚܬܝܬܐܝܬ ܝX ܐܢܬ ܥܠ ܐܠܗܐ ܟܠܗܝܢ ܗܠܝܢ ܡ̣ܢ · ܙ X · ܟܬܒܐ ܃ ܡܬܘܡ ܕܝܢ ܠܐ ܡܣܒܪ
Tim1:Epist ܓܝܪ ܚܬܝܬܐܝܬ ܝX ܕܒܡܬܢܚܬܢܘܬܐ ܕܨܐܕܝ ܠܒܫ ܕܡܘܬܐ ܕܝܠܟ ܐܢܬ ܕܝܢ ܠܐ ܡܣܒܪ ܐܢܬ ܥܠܘܗܝ ܕܡܪܟܒܐ ܗ̣ܘ ܘܓܫܝܡܐ ܂ ܝ̇ܕܥ
Tim1:Epist ܃ ܠܘܛܬܐ ܘܚܛܝܬܐ ܘܟܐܦܐ ܘܐܘܪܚܐ ܘܐܚܪܢܝܬܐ̈ ܟܠܗܝܢ ܐܢܬ ܕܝܠܟ ܘܐܣܟܡܐ ܃ ܐܝܟܢܐ ܠܘ ܘܐܦ ܥܠ ܒܪܐ ܕܐܠܗܐ ܟܕ ܫ̇ܡܥ
Tim1:Epist ܘܡܬܚܫܒ ܃ ܕܡܛܠܬܟ ܡ̇ܢ ܘܟܕ ܨܐܕܝܟ ܝܝ ܡܬܢܚܬ ܂ ܡܠܐ̈ ܕܐܝܟ ܐܢܬ ܘܐܚܪܢܝܬܐ̈ ܟܠܗܝܢ ܕܕܐܝܟ ܗܠܝܢ ܃ ܠܘ ܗ̣ܝ ܟܕ ܗ̣ܝ ܡܬܪܢܐ
Tim1:Epist ܃ ܕܐܢܗ̣ܘ ܕܫܘܡܗܐ ܕܥܒܕܘܬܐ ܥ̇ܒܪ ܡܢܗ ܡܛܠ ܚܕܝܘܬܐ ܂ ܘܐܦ ܐܢܬ ܂ ܪܐܝܬ ܡܛܠ ܕܒܟܝܢܐ ܐܝܬܘܗܝ ܘܒܩܢܘܡܐ ܂ ܘܕܠܡܐ ܟܒܪ ܐܡ̇ܪ