simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Tim1:Epist ܫܐܠܢܢ ܒܫܠܡܟ ܃ ܐܢܬ ܕ ܢ ܒܫܬܩܐ
Tim1:Epist ܃ ܟܡܐ ܐܪܐ ܐܢܬ ܝܬܝܪܐܝܬ ܡܛܠܬܗ ܒܘܪܟܬܐ
Tim1:Epist ܟܕ ܗ̣ܝ ܡܬܪܢܐ ܐܢܬ ܘܡܬܚܫܒ ܃ ܕܡܛܠܬܟ