simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Tim1:Epist ܠܗ ܥܒܕܐ ܃ ܟܕ ܠܬܓܐ ܕܙܒܢܐ ܡܫܟܢ ܐܢܬ ܂ ܕܝܠܗ ܓܝܪ ܐ ܬ ܂ ܗ̇ ܐܢܬ ܬܣܝܡܝܘܗܝ ܟܝܢܐ ܬ ܥܠܘܗܝ ܐ ܟ ܕܒܓܘܕܦܐ ܂ ܐܠܐ 0ܟܒܪ ܐܡ̇ܪ
Tim1:Epist ܕܝܢ ܚܒܝܒܐ ܝ ܐ̣ܚܘܢ ܆ ܐܘܣܦ ܥܠ ܕܘܒܪܐ̈ ܫܒܝܚܐ̈ ܕܩ̣ܢܐ ܐܢܬ ܥܡ ܗ̇ܝ ܕܠܐ ܣܢܝܩ ܗ̣ܘ ܒܥܘܕܪܢܗ ܕܡܪܢ ܥܠ ܚܘܦܛܐ ܂
Tim1:Epist ܠܕܗܒܐ ܛܒܐ̣ ܂ ܠܡܢܐ ܪܫܐ ܐܢܬ ܠܡܪܓܢܝܬܐ ܡ̣ܢ ܙܠܦܬܐ ܂ ܐܢܬ ܂ ܫ̇ܘܝܐ ܓܝܪ · · 0 ܠܘܬ ܡܥܡܘܕܝܬܐ ܩܕܝܫܬܐ ܂ ܠܡܢܐ ܡܙܝܦ
Tim1:Epist ܃ ܠܐܒܘܗܝ ܡ̇ܢ ܕܩ̇ܥܐ ܐܝܟ ܪܥܡܐ ܃ ܘܥܠ ܝܘܪܕܢܢ ܐܟܚܕܐ ܘܥܠ ܐܢܬ ܓܝܪ ܕܢܠܐ ܒܐܝܕܗ ܕܟܢܥܢ ܘܠܡܛܠܡ ܪܚ̇ܡ ܂ ܘܗܐ ܟܕ ܛܒ ܫ̇ܡܥ
Tim1:Epist ܠܗ̇ܘ ܡܪܐ ܘܐܠܗܐ |X 130|ܕܥܠ ܟܠ ܆ ܫܢܐ ܠܗܠ . ܠܘ ܓܝܪ ܐܢܬ ܕܐܢܬܘܢ |ܩ |L 156ܨܠܒܬܘܢ : 5 , 17ܘܐܢܬ ܥܒ̣ܕܐ ܩ̇ܪܐ
Tim1:Epist ܕܐܝܟܢܐ ܕܟܬܒܐ ܕܪܘܚܐ ܆ ܗܟܢܐ ܘܗ̇ܢܘܢ ܕܥܠ ܟܝܢܐ ܕܓܘܐ ܐܢܬ ܡ̣ܢ ܟܠ ܂ ܘܐܨܕ ܚܬܝܬܐܝܬ ܗܘܢܟ ܒܡܠܐ̈ ܕܐܒܗܝܢ̈ ܂ ܘܡܫܟܚ
Tim1:Epist ܒܠܒܘܫܐ̈ ܕܢܘܟܪܝܐ̈ ܃ ܟܕ ܐܝܬ ܠܟ ܢܚܬܐ̈ ܫܒܝܚܐ̈ ܐܢܬ ܇ ܟ ܐܢܬ ܥܠ ܦܬܘܪܐ ܘܡܫܬܝܐ ܗܢܝܐܐ ܕܢܦܫܟ ܂ ܠܡܢܐ ܡܨ̇ܒܬ
Tim1:Epist ܐܝܟ ܩܘܪܢܬܝܐ̈ ܂ ܐܠܘܠܐ ܓܝܪ ܐܬܡܟܟ ܨܐܕܟ ܂ ܘܒܡܠܐ̈ ܐܢܬ ܥܠ ܡܐܟܘܠܬܐ ܡ̇ܢ ܫܪܝܪܬܐ ܃ ܥܠ ܚܠܒܐ ܕ·ܢ ܝܬܝܪܐܝܬ ܣܢܝܩ
Tim1:Epist ܗ̣ܘ ܓܝܪ 3ܠܐܕܫܐ ܕܝܠܗ ܕܦܝܠܣܘܦܐ ܒܗܢܝܢ̈ ܡܠܝܠܝܬܐ̈ : ܐܢܬ ܡܛܠ |ܩ |M 801ܥܣܩܘܬܗ̇ 2ܟܝܢܝܬܐ ܕܗܘܦܘܬܗܣܝܣ . ܝ̇ܕܥ
Tim1:Epist ܂ ܥܒܕܐ ܗ̣ܘ ܗ̇ܘ ܕܡܣܬܓܕ ܘܡܬܝܩܪ ܡ̣ܢ ܟܠ ܃ ܝ ܘܡ̣ܢ ܗ̇ܢܘܢ ܐܢܬ ܢܦܫܗ ܐܝܟܢܐ ܥܒܕܐ ܗ̣ܘ ܂ ܡܪܐ ܗ̣ܘ ܓܝܪ ܕܡܬܡܟܟ ܂ ܡܢܐ ܐܡܪ
Tim1:Epist ܠܐܠܗܐ ܕܢܚܙܐ ܡ̇ܢ ܘܕܢܫܡܥ ܃ ܠܘ ܕܝܢ ܂ ܂ ܐܝܟ ܒܪܢܫܐ ܐܢܬ ܡܬܘܡܐܝܬ ܂ ܠܘ ܕܝܢ ܐ ܟ ܒܪܢܫܐ ܓܘܫܡܢܐܝܬ ܂ ܐܢ ܕܝܢ ܝ̇ܗܒ
Tim1:Epist ܐܘ̇ ܚܣܝܐ ܕܐܠܗܐ ܃ ܘܐܦ ܥܡܝܠ ܗ̣ܘ ܐܓܘܢܐ ܘܥܣܩ ܃ ܐܠܐ ܝ ܐܢܬ ܕܢܦܫܐ ܘܐܒܕܢܐ ܥܣܩܐ ܗ̣ܝ ܒܟܠ ܡܕܡ ܠܡܫܘܙܒܘ ܂ ܗܟܢܐ ܘܐܦ
Tim1:Epist ܃ ܩܕܡ ܟܠ ܐܣܗܕ ܂ ܗܢܘ ܠܡ ܒܪܝ ܚܒܝܒܐ ܠܗ ܫܡܥܘ ܂ ܕܠܡܐ ܐܡܪ ܐܢܬ ܕܫ̇ܡܥ ܐܢܬ ܃ ܝܠܦ ܂ ܘܗ̇ܘܡܐ ܕ ܠܦ ܐܢܬ ܐܠܦ ܂ ܘܗ̇ܘ ܡܐ ܕܡܠܦ
Tim1:Epist ܂ ܐܢܬ ܗ̇ܘ ܕܡ̣ܢ ܪܘܚܐ ܘܡ̣ܢ ܘܡܬܐ̈ ܪܡܐ̈ ܇ ܟܠ ܕܘܪܟܬܐ̈ ܐܢܬ ܃ ܠܛܟܣܐ ܕܝܢ ܕܝܠܘܦܐ̈ ܘܕܡܬܢܗܪܢܐ̈ ܘܕܡܬܚܟܡܢܐ̈ ܐܬ̇ܐ
Tim1:Epist ܥܒܕܐ ܩ̇ܪܐ ܐܢܬ ܠܡܪܟ ܘܠܡܪܟܠ ܆ ܐܢܬ ܡܫܥܒܕܐ ܡܟܢܐ ܐܢܬ ܐܢܬ ܕܠܬܚܬܝܐ̈ ܢܥܠܐ ܃ ܐܢܬ ܥܒܕܐ ܡܡܪܚ ܐܢܬ ܠܡܩܪܐ ܘܠܡܫܡܗܘ ܆
Tim1:Epist ܠܗܝܢ ܠܥܘܗܕܢܐ ܕܒܡܠܬܐ ܂ ܡܢܘ ܓܝܪ ܕܠܐ ܡܦܣ ܡ̣ܢ ܐܝܠܝܢ ܐܢܬ ܂ ܕܐܝܟܢܐ ܘܡܗܝܡܢ ܐܢܬ ܒܬܪܥܝܬܐ ܠܗܠܝܢ ܃ ܘܡܫܘܐ
Tim1:Epist ܘܗܘ̣ ܘܐܒܐ 1ܕܓܘܐ ܕܟܠܢ ܂ ܨܦ ܕܣܘܥܪܢܝܟ̈ ܡܪܢܐܝܬ ܂ ܘܠܐ ܐܢܬ ܐܢܐ ܠܬܪܥܝܬܗ ܃ ܠܓܡܪ ܠܐ ܐܣܩܬ ܥܠ ܠܒܝ ܂ ܘܝܘܡܢ ܫܘܐ ܠܝ
Tim1:Epist ܕܝܢ ܘܡܒܝܬܐ 4ܠܦܥܠܗ ܕܣܛܢܐ ܘܠܡܢܝܚܢܗ . 45 , 2ܘܡ̣ܢ ܐܢܬ ܘܡܢܟܪܐ ܘܫ̇ܐܛ ܠܟܪܘܒܐ ܕܡܫܝܚ 3ܒܪܘܚܐ ܘܡ̣̇ܛܠ : ܡܝܩܪ
Tim1:Epist ܠܝ ܛܒܐ ܃ ܠܝܬ ܛܒܐ ܐܠܐ ܐܢ ܚܕ ܐܠܗܐ ܃ ܘܠܗ̇ܘ ܝܘܡܐ ܐܢܫ ܠܐ ܐܢܬ ܐܒܐ ܠܐܢܫ ܠܐ ܕܐ̇ܢ ܃ ܐܠܐ ܟܠܗ ܕܝܢܐ ܗܒܗ ܠܒܪܐ ܃ ܘܡܢܐ ܩ̇ܪܐ
Tim1:Epist ܠܗ ܕܢܘܠܕ ܡ̇ܢ ܠܘ ܕܝܢ ܐ ܟ ܒܪܢܫܐ ܘܐܝܟ ܓܘܫܡܐ̈ ܂ ܐܢ ܗܟܝܠ ܐܢܬ ܕܝܢ ܂ ܂ ܐܝܟ ܒܪܢܫܐ ܘܓܘܫܡܐ̈ ܃ ܡܛ ܂ ܠ ܡܢܐ ܡܕܝܢ ܠܐ ܝ ܝ̇ܗܒ