simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Tim1:Epist ܠܐܠܗܐ ܕܢܚܙܐ ܡ̇ܢ ܘܕܢܫܡܥ ܃ ܠܘ ܕܝܢ ܂ ܂ ܐܝܟ ܒܪܢܫܐ ܐܢܬ ܡܬܘܡܐܝܬ ܂ ܠܘ ܕܝܢ ܐ ܟ ܒܪܢܫܐ ܓܘܫܡܢܐܝܬ ܂ ܐܢ ܕܝܢ ܝ̇ܗܒ
Tim1:Epist ܂ ܘܐܘܕܥܝܢܝ ܒܗܘܢ ܂ ܘܗܘܝ ܚܠܝܡ ܘܥܠܝܢ ܡܨܠܐ ܂ ܝܝ XܝܠX ܐܢܬ ܡܛܠܬܗܘܢ ܂ ܘܥܩܒ ܥܠ ܟܬܒܐ̈ ܠܐ ܫܟܝܚܐ̈ ܟܡܐ ܕܡܨܐ
Tim1:Epist ܠܕܗܒܐ ܛܒܐ̣ ܂ ܠܡܢܐ ܪܫܐ ܐܢܬ ܠܡܪܓܢܝܬܐ ܡ̣ܢ ܙܠܦܬܐ ܂ ܐܢܬ ܂ ܫ̇ܘܝܐ ܓܝܪ · · 0 ܠܘܬ ܡܥܡܘܕܝܬܐ ܩܕܝܫܬܐ ܂ ܠܡܢܐ ܡܙܝܦ
Tim1:Epist ܥܒܕܐ ܡܡܪܚ ܐܢܬ ܠܡܩܪܐ ܘܠܡܫܡܗܘ ܆ ܐܢܬ ܥܒܕܐ ܩ̇ܪܐ ܐܢܬ ܐܢܬ ܠܥܠ ܐܬ̣ܐ ܂ ܠܗ̇ܘ ܕܐܬܡܟܟ ܡܛܠ · X · ܂ ܝܝ ܕܠܬܚܬܝܐ̈ ܢܥܠܐ ܃
Tim1:Epist ܕܐܝܬܘܗܝ ܥܒ̣ܕܐ . 7 , 26ܘܐܝܟܢܐ ܟX ܡ̣ܢ ܟܪܣܐ ܘܡ̣ܢ ܐܢܬ . ܘܐܝܟܢܐ ܗ̇ܘ ܕܠܘ ܟܠܢܫ ܐܝܬܘܗܝ : ܐܝܟ ܟܠܢܫ ܐܡ̇ܪ
Tim1:Epist ܡ̣ܢ ܫܡܝܐ ܘܡ̣ܢ ܐܪܥܐ ܆ ܕܥܒܘܕܐ ܕܟܠ ܘܡܪܐ ܕܟܠ ܐܝܬ ܟ ܂ ܡ̣ܢ ܐܢܬ ܕܝܢ ܪܒܘܬ ܝܐܝܘܬܐ ܕܒܪܩܗ ܠܥܠ ܡ̣ܢ ܫܡܝܐ ܂ ܘܡܣܬܗܕ
Tim1:Epist ܩܨܝ ܠܚܡܟ ܢܨ ܂ ܚܐ ܠܗ̇ܘ ܟܦܢܐ ܂ ܐܢܬ ܐܠܒܫ ܢܚܬܟ ܠܗ̇ܘ ܐܢܬ ܘܡܠܟܝܐ̈ ܃ ܗ̇ܢܘܢ ܕܡܨܒܬܝܢ ܘܠܟ ܐܟܚܕ ܘܠܢܘܟܪܝܐ̈ ܂
Tim1:Epist ܠܝ ܝX ܗܢܝܐܝܬ ܐܘ ܡܠܝܠܐ ܬ ܂ ܪ ܡ̣ܢ ܟܠ ܐܢܫ ܘܡܗܝܪܐ ܃ ܚ̇ܙܐ ܐܢܬ ܕܐܦ ܗ̣ܝ ܫܟܝܪܐ ܘܪܫܝܥܐ ܐ ܟ ܗ̇ܝ ܩܕܡܝܬܐ ܂ ܐܢ ܕܝܢ ܐܡ̇ܪ
Tim1:Epist ܠܗ |ܩ |T 179ܒܗܘܪܡܙ ܐܪܕܫܝܪ . 18ܘܐܢܐ ܠܡ ܒܡܕܝܢܬܐ ܐܢܬ ܓܙܘܡ- ܕܡܝܬܐ ܐܢܬ ܠܓܒܪܐ ܐܦܣܩܘܦܐ 17ܒܐܣܘܪܐ : ܘܡܨ ܥܪ
Tim1:Epist ܃ ܝܠܦ ܂ ܘܗ̇ܘܡܐ ܕ ܠܦ ܐܢܬ ܐܠܦ ܂ ܘܗ̇ܘ ܡܐ ܕܡܠܦ ܐܢܬ ܃ ܩܕܡ ܟܠ ܐܢܬ ܐܢ ܫ̇ܦܪܐ ܠܟ ܘܣܗܕܘܬܗ ܕܐܒܐ ܕܥܠ ܒܪܐ ܃ ܘܗ̇ܘ ܡܐ ܕܫ̇ܡܥ
Tim1:Epist ܘܐܬܚܝܒܘ ܂ ܟܡܐ ܐܪܐ ܝX ܐܢܬ ܝܬܝܪܐܝܬ ܡܬܚܝܒ ܐܢܬ ܃ ܕܠܐ ܐܢܬ ܕܐܡ̇ܪ ܟܬܒܐ ܐܠܗܝܐ ܃ ܗܘܘ ܂ XXܝ ܂ ܡ̇ܢ ܥܨܝܐ̈ ܐܝܟ ܕܐܡ̇ܪ
Tim1:Epist ܕ ܢ ܒܫܬܩܐ ܗ̇ܘ ܦܝܬܐܓܘܪܝܐ ܐܬܓܘܣܬ ܃ ܗ̇ܘ ܕܝܢ ܕܐܝܟ ܗܟܢ ܐܢܬ ܗ̣ܘ ܓܠܘܙܐ ܪܒܐ ܂ ܐܢܗ̣ܘ ܡ̇ܢ ܓܝܪ ܕܚܢܢ ܝ ܂ ܫܐܠܢܢ ܒܫܠܡܟ ܃
Tim1:Epist ܐܘ ܬܡܝܗܐ ܂ ܐܝܕܐ ܡ̣ܢ Xܪܬܝܢ ܂ ܐܪܐ ܚ̇ܙܐ ܘܫ̇ܡܥ ܂ ܘ ܕܥ ܐܢܬ ܝܐܐ ܠܢ ܂ ܟܕ ܐܡ̇ܪܝܢܢ ܨܐܕܘܗܝ ܢܝܚܐ ܬ ܗܟܢܐ ܂ ܡܢܐ ܐܡ̇ܪ
Tim1:Epist ܂ ܐܢܬ ܗ̇ܘ ܕܡ̣ܢ ܪܘܚܐ ܘܡ̣ܢ ܘܡܬܐ̈ ܪܡܐ̈ ܇ ܟܠ ܕܘܪܟܬܐ̈ ܐܢܬ ܃ ܠܛܟܣܐ ܕܝܢ ܕܝܠܘܦܐ̈ ܘܕܡܬܢܗܪܢܐ̈ ܘܕܡܬܚܟܡܢܐ̈ ܐܬ̇ܐ
Tim1:Epist ܬܪܝܢܐ ܡܪܫܥ ܐܢܬ ܘܡܓܕܦ ܠܗ̇ܘ ܩܕܡܝܐ ܘܪܫܐ ܘܡܚܕܬܢܐ ܕܟܠ ܐܢܬ ܠܡܪܟ ܘܠܡܪܟܠ ܆ ܐܢܬ ܡܫܥܒܕܐ ܡܟܢܐ ܐܢܬ ܠܡܚܪܪܢܐ ܕܟܠ̣ ܂
Tim1:Epist ܘܗܘ̣ ܘܐܒܐ 1ܕܓܘܐ ܕܟܠܢ ܂ ܨܦ ܕܣܘܥܪܢܝܟ̈ ܡܪܢܐܝܬ ܂ ܘܠܐ ܐܢܬ ܐܢܐ ܠܬܪܥܝܬܗ ܃ ܠܓܡܪ ܠܐ ܐܣܩܬ ܥܠ ܠܒܝ ܂ ܘܝܘܡܢ ܫܘܐ ܠܝ
Tim1:Epist ܒܕܟܝܘܬ ܬܪܥܝܬܐ ܐܫܟܚܬܝܗܝ ܂ ܘܢܦܩܬ ܒܥܒܕܐ ܗ̇ܝ ܕܐܡܝܪܐ ܐܢܬ ܪܘܚܢܝܐ̈ ܂ ܘܗ̇ܘ ܡܐ ܕܐܚܪܢܐ̈ ܝ ܒܪܒܘܬ ܢܦܫܐ ܠܐ ܐܫܟܚܘ ܆
Tim1:Epist ܕܬܩܪܝܘܗܝ ¹X⁶ܥܒ̣ܕܐ ܡܛܠ . ܩX ܩ̇Xܝܢ ܚܢܢ : XXXX ܐܢܬ ܚܐܪܐ̈ ܩ̇ܪܐ ܐܢܬ : ܘܗܕܐ ܡܛܠ ܐܒܘܗܝ ܐܒܪܗܡ . ܘܠܐ ܡܡܪܚ
Tim1:Epist . ܐܪܐ ܗ̇ܘ 34ܓܘܢܝܐ̣ ܐܘ ܗ̇ܘ ܝܚܝܕܝܐ . ܚ̇ܙܐ ܐܢܬ ܐܪܐ ܐܢܬ ܆ ܡܫܐܠ ܐܢܐ ܐܝܟ ܕܒܦܘܪܫܐ̣ 33ܗܟܢܐ . ܐܝܢܐ ܒܪܢܫܐ ܐܡܪ̇
Tim1:Epist ܝܬܝܪܐܝܬ ܡܬܚܝܒ ܐܢܬ ܃ ܕܠܐ ܣ̇ܓܕ ܐܢܬ ܠܐܠܗܐ ܒܠܒܘܫ ܦܓܪܟ ܐܢܬ ܂ XXܝ ܂ ܡ̇ܢ ܥܨܝܐ̈ ܐܝܟ ܕܐܡ̇ܪ ܐܢܬ ܘܐܬܚܝܒܘ ܂ ܟܡܐ ܐܪܐ ܝX