simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Tim1:Epist ܬܪܝܢܐ . X ܡ-- . X : Xܩ ܡܬܚܘܐ X² . XX361⬩dd8ܢ . X ܪܘܫܝܐ ܐܢܬ ܘܠܡܪܟܠ ܆ ܐܢܬ ܡܫܥܒܕܐ ²²⁵ܡܟܢܐ ܐܢܬ ܠܡܚܪܪܢܐ ܕܟܠ ܆ X 2 ,
Tim1:Epist ܕܝܢ̣ ܠܐ ܡܣܘܚ 3ܐܢܬ ܠܚܙܬܢ ܘܠܥܢܝܢܢ . ܐܟܡܐ ܕܡܢܗ ܐܢܬ ܕܒܟ . ܐܝܟ ܡܐ ܕܩܪܝܢܢ ܒܟܬܝܒܬܐ̈ 2ܒܐܡܝܢܘ ܐܦ ܚܦܛܢܢ .
Tim1:Epist ܢܦܫܟ ܡܪܐ . ܘܟܕ ܥܡ ܒܪܝܐ̈ ܩ̇ܐܡ ܐܢܬ ܥܡ ܒܪܘܝܐ ܘܥܒܘܕܐ ܐܢܬ ܐܢܬ ܢܦܫܟ ܐܠܗܐ : ܟܕ ܐܝܬܝܟ ܕܝܢ ܥܒ̣Xܐ | 5X X 178b|ܥܒ̇ܕ
Tim1:Epist ܐܘ ܬܡܝܗܐ ܆ ܕܓܘܕܦܐ |508|ܕܥܠ ܒܪܐ ܘܐܦ ܥܠ ܐܒܐ ܥܒ̇ܕX . X ܐܢܬ ܕܡܪܢ ܡܡܠܝܢܐ ܐܝܬܘܗܝ ܕܣܘܢܩܢܗ X⁵ܕܐܠܗܐ . 7 , 33ܚ̇ܙܐ
Tim1:Epist 38ܟܝ . ܬ ܕܐܝ̇ܕܐ . ܐܪܐ ܗ̇ܝ ܓܘܢܝܬܐ ܐܘ ܕܝܠܢܝܬܐ 39ܡܕܡ . ܐܢܬ 4 , 5ܒܗ̇ ܕܝܢ 37ܒܕܡܘܬܐ ܘܚܝܘܬܐ ܐܢ ܬܐܡܪ . |ܩ |O 69ܡܥܩܒ
Tim1:Epist ܂ ܐܠܐ ܕܪܘܫܥܐ ܐܢܝܢ ܗܠܝܢ ܘܕܓܘܕܦܐ ܐܘ ܐܚܘܢ ܂ ܣܓܝܐܬܐ̈ ܐܢܬ ܂ XXX ܂ ܩܐ̇ܡ ܐܢܬ ܥܡ ܒܪܘܝܐ ܘܥܒܘܕܐ ܕܟܠ ܢܦܫܟ ܡܦܚܡ X
Tim1:Epist |X 172b|ܗܟܝܠ ¹⁵⁶ܐܘ ܪܚ̇ܡ ܐܠܗܐ ܡܪܝ . ܕܠܐܢܫܘܬܗ ܡ̇ܢ ܐܢܬ ¹⁵⁵ܠܒܪ ܡ̣ܢ ܟܪܡܐ ܘܩܛܠܘܗܝ . |ܩ 3 , 34 |M712ܚܙ̇ܐ
Tim1:Epist ܢܦܫܟ ܐܠܗܐ : ܟܕ ܐܝܬܝܟ ܕܝܢ ܥܒ̣Xܐ | 5X X 178b|ܥܒ̇ܕ ܐܢܬ ܐܢܬ ܠܗ ܕܠܡܢܐ ܟܕ ܐܝܬܝܟ ܡ̇ܢ ܒܪܢܫܐ²²⁶ |M714b|ܥܒ̇ܕ
Tim1:Epist ܥܡ ܟܬܒܐ̈ : ܘܒܣܘܟܠܐ ܡܠܘܢ ܐܘ ܓܝܪ ܥܡ ܓܘܫܡܐ ܚܦܝܛ ܐܢܬ ܐܢܬ ܕܐܬܝܐ : ܥܡ ܥܘܩܒܐ ܕܝܢ ܚܬܝܬܐܝܬ ܘܒܨܬܐ |X206|ܡܬܥܢܐ
Tim1:Epist ܠܡܚܪܪܢܐ ܕܟܠ ܆ X 2 , ܐܢܬ ܬܪܝܢܐ . X ܡ-- . X : Xܩ ܡܬܚܘܐ X² . ܐܢܬ ܥܒ̣ܕܐ ܩ̇ܪܐ ܐܢܬ ܠܡܪܟ ܘܠܡܪܟܠ ܆ ܐܢܬ ܡܫܥܒܕܐ ²²⁵ܡܟܢܐ
Tim1:Epist : ܥܠ ܕܐܡܪܬ ܠܟܘܢ ܕܒܪܗ |ܩ |L139ܐܢܐ ܕܐܠܗܐ ܆ 2X8ܡܛܠ ܐܢܬ ܆ ܐܢܬܘܢ X 103|ܩ |X133ܐܡܪܝܢ ܐܢܬܘܢ ¹²⁸ܕܡܓܕܦ
Tim1:Epist ܕܝܢ ܒܐܡܝܢܘ ܟܬܘܒ ܠܢ ܟܠ ܥܠܠܬܐ̈ · ܙ X· ܕܗܘܝܢ̈ ܠܟ ܐܢܬ ܃ ܕܝܠܟ ܬܗܘܐ ܓܒܝܬܐ ܂ ܐܠܐ ܠܐ ܗܘ̣ܐ ܕܐܢܫܝܢ̈ ܐܚܪܢܐ̈ ܂
Tim1:Epist ܗ̇ܘ ܕܡ̣ܢ ܪܘܚܐ ܘܡ̣ܢ ܘܡܬܐ̈ ܪܡܐ̈ ܇ ܟܠ ܕܘܪܟܬܐ̈ ܕܗܘܢܐ ܐܢܬ ܕܝܢ ܕܝܠܘܦܐ̈ ܘܕܡܬܢܗܪܢܐ̈ ܘܕܡܬܚܟܡܢܐ̈ ܐܬ̇ܐ ܐܢܬ ܂
Tim1:Epist ܬܪܝܢܐ ܡܪܫܥ ܐܢܬ ܘܡܓܕܦ ܠܗ̇ܘ ܩܕܡܝܐ ܘܪܫܐ ܘܡܚܕܬܢܐ ܕܟܠ ܐܢܬ ܠܡܪܟ ܘܠܡܪܟܠ ܆ ܐܢܬ ܡܫܥܒܕܐ ܡܟܢܐ ܐܢܬ ܠܡܚܪܪܢܐ ܕܟܠ̣ ܂
Tim1:Epist ܩܨܝ ܠܚܡܟ ܢܨ ܂ ܚܐ ܠܗ̇ܘ ܟܦܢܐ ܂ ܐܢܬ ܐܠܒܫ ܢܚܬܟ ܠܗ̇ܘ ܐܢܬ ܘܡܠܟܝܐ̈ ܃ ܗ̇ܢܘܢ ܕܡܨܒܬܝܢ ܘܠܟ ܐܟܚܕ ܘܠܢܘܟܪܝܐ̈ ܂
Tim1:Epist ܩܕܡܝܬ ܩܢܝ ܛܒܬܐ ܂ ܘܒܬܪܟܢ ܠܐܚܪܢܐ̈ ܫܟܢ ܩܢܝܢܗ̇ ܂ ܗܘ̣ܝ ܐܢܬ ܠܟ ܡܕܡ ܒܕܘܟܬ ܦܘܪܩܢܐ ܕܢܦܫܟ ܂ ܗܒܒ̇ܐ ܥ̇ܒܪ ܘܡܫܬܪܐ ܂
Tim1:Epist ܕܝܢ ܚܒܝܒܐ ܝ ܐ̣ܚܘܢ ܆ ܐܘܣܦ ܥܠ ܕܘܒܪܐ̈ ܫܒܝܚܐ̈ ܕܩ̣ܢܐ ܐܢܬ ܥܡ ܗ̇ܝ ܕܠܐ ܣܢܝܩ ܗ̣ܘ ܒܥܘܕܪܢܗ ܕܡܪܢ ܥܠ ܚܘܦܛܐ ܂
Tim1:Epist ܕܝܢ ܒܐܡܝܢܘ ܐܠܦ ܘܟܘܢ ܘܐܪܬܐ ܘܐܟܣ ܂ ܘܒܝܐ ܘܠܒܒ ܂ ܘܚ̇ܦܛ ܐܢܬ ܠܣܟܗ ܘܣܘܦܗ ܂ ܐܚܪܝܬܗ ܓܝܪ ܕܦܬܓܡܐ ܒܣܟܗ ܐܡ̇ܪܐ ܚܟܡܬܐ ܂
Tim1:Epist ܃ ܥܠ ܕܐܡܪܬ ܠܟܘܢ ܕܒܪܗ ܐܢܐ ܕܐܠܗܐ ܃ ܡܛܠ ܝܝ ܡܢܐ Xܝܪ ܐ̣ܡܪ ܐܢܬ ܡܫܟܚ ܟܬܒܐ ܕܢܫܬܪܐ ܃ ܐܢܬܘܢ ܐܡܪܝܢ ܐܢܬܘܢ ܕܡܓܕܦ ܂ ܝܝ ܂
Tim1:Epist ܐܠܒܫ ܢܚܬܟ ܠܗ̇ܘ ܥܪܛܠܝܐ ܂ ܝ ܐܢܬ ܗܒ ܫܩܝܐ ܪܘܚܢܐ ܠܗ̇ܘ ܐܢܬ ܐܟܚܕ ܘܠܢܘܟܪܝܐ̈ ܂ ܐܢܬ ܩܨܝ ܠܚܡܟ ܢܨ ܂ ܚܐ ܠܗ̇ܘ ܟܦܢܐ ܂