simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Tim1:Epist ܬܡܢ ܕܡܘܬܐ ܕܥܒܕܐ ܘܕܡܪܐ ܂ ܐܘ ܕܠܡܐ ܚܕ ܫܘܒܚܐ ܕܡܪܘܬܐ ܐܢܬ ܡܬܘܡ ܒܐܪܥܐ ܂ X ܝ ܂ ܝ ܂ ܠܡܚܘܪܘ ܠܐ ܡܫܟܚܝܢ ܂ ܟܝ ܚ̇ܙܐ
Tim1:Epist ܐܘ ܬܡܝܗܐ ܂ ܐܝܕܐ ܡ̣ܢ Xܪܬܝܢ ܂ ܐܪܐ ܚ̇ܙܐ ܘܫ̇ܡܥ ܂ ܘ ܕܥ ܐܢܬ ܝܐܐ ܠܢ ܂ ܟܕ ܐܡ̇ܪܝܢܢ ܨܐܕܘܗܝ ܢܝܚܐ ܬ ܗܟܢܐ ܂ ܡܢܐ ܐܡ̇ܪ
Tim1:Epist ܕܝܢ ܒܐܡܝܢܘ ܟܬܘܒ ܠܢ ܟܠ ܥܠܠܬܐ̈ · ܙ X· ܕܗܘܝܢ̈ ܠܟ ܐܢܬ ܃ ܕܝܠܟ ܬܗܘܐ ܓܒܝܬܐ ܂ ܐܠܐ ܠܐ ܗܘ̣ܐ ܕܐܢܫܝܢ̈ ܐܚܪܢܐ̈ ܂
Tim1:Epist ܂ ܐܝܟܢܐ ܕܢܗܘܐ ܠܗ̇ ܠܐܣܟܘܠܐ̈ ܡܠܘܐܐ ܡܕܡ ܩܠܝܠ ܠܢܝܚܬܐ ܐܢܬ ܠܗܘܢ ܠܐܣܟܘܠܝܐ̈ ܦܘܬܩܐ ܗ̇ܘ ܕܡܬܩܪܐ ܕܒܒܝ ܕܝ̇ܕܥ
Tim1:Epist ܗܢܐ ܟܠ ܕܐܝܬܘܗܝ ܩܘܝܡܐ ܕܗܢܐ ܥܠܡܐ ܃ ܗ̇ܢܘ ܕܝܢ ܝX ܣܟܐ ܐܢܬ ܃ ܘܗܐ ܟܕ ܛܒ ܬܪܝܗܘܢ ܓܘܫܡܐ̈ ܐܝܬܝܗܘܢ ܃ ܐܢ ܕܝܢ ܨ̇ܒܐ
Tim1:Epist ܕܬܩܪܝܘܗܝ ܥܒܕܐ ܡܛܠ ܗܓܪ ܐܡܗ ܂ ܠܡܫܝܚܐ ܕܢ ܡܪ · ܘܐܠܗܟ ܐܢܬ ܚܐܪܐ̈ ܩ̇ܪܐ ܐܢܬ ܃ ܘܗܕܐ ܡܛܠ ܐܒܘܗܝ ܐܒܪܗܡ ܂ ܝܝ ܘܠܐ ܡܡܪܚ
Tim1:Epist ܕܝܢ ܒܐܡܝܢܘ ܐܠܦ ܘܟܘܢ ܘܐܪܬܐ ܘܐܟܣ ܂ ܘܒܝܐ ܘܠܒܒ ܂ ܘܚ̇ܦܛ ܐܢܬ ܠܣܟܗ ܘܣܘܦܗ ܂ ܐܚܪܝܬܗ ܓܝܪ ܕܦܬܓܡܐ ܒܣܟܗ ܐܡ̇ܪܐ ܚܟܡܬܐ ܂
Tim1:Epist : ܘܐܝܟ ܫܘܒܚܗ ܕܝܚܝܕܝܐ : ܘܐܦ ܠܫܘܒܚܐ ܕܒܣܪܗ ܚ̇ܙܐ ܐܢܬ ܐܢܬ ܠܡܠܬܐ ܐܠܗܐ : ܘܠܗ̇ ܟܕ ܠܗ̇ ܠܡܪܘܬܐ ܕܒܟܝܢܐ ܘܒܒܣܪ ܚ̇ܙܐ
Tim1:Epist ܂ ܥܪܘܩ ܐܟܚܕ ܘܡ̣ܢ ܗ̇ܝ ܕܬܘܕܐ ܒܪܐ ܒܟܝܢܐ ܠܐܠܗܐ ܂ ܡܚܕܐ ܐܢܬ ܬ ܂ ܗ̇ ܒܪܬ ܩܠܐ ܗ̇ܝ ܕܥܒܕܐ ܂ ܘܐܢܗ̣ܘ ܕܗܕܐ ܠܡܠܟܘܬܐ ܡܫܟܢ
Tim1:Epist ܠܗ ܪܒ ܟܘܡܪܐ̈ ܚܫܘܫܐ . 9 ²⁵ܛܘܒܬܢܐ ܡ̇ܢ ܗܟܝܠ ܢܣܛܘܪܝܣ ܆ ܐܢܬ ܡܠܬܐ ܠܐ ܚܫܘܫܐ : ܡܚܠܛ ܐܢܬ ܠܗ ܒXܡܘܬܐ ܐܪܥܢܝܬܐ : ܘܥܒ̇ܕ
Tim1:Epist ܗܒ ܫܩܝܐ ܪܘܚܢܐ ܠܗ̇ܘ ܨܗܝܐ ܂ ܫܟܝܪܐ ܡ̣ܢ ܫܟܝܪܐ ܘܣܓܝ ܕܠܐ ܐܢܬ ܢܨ ܂ ܚܐ ܠܗ̇ܘ ܟܦܢܐ ܂ ܐܢܬ ܐܠܒܫ ܢܚܬܟ ܠܗ̇ܘ ܥܪܛܠܝܐ ܂ ܝ
Tim1:Epist ܠܝ ܗܢܝܐܝܬ ܐܘ ܡܠܝܠܐX¹⁷ ܝܬܝܪ ܡ̣ܢ ܟܠܢܫ ⁵¹⁸ܘܡܗܝܪܐ : ܐܢܬ ܗܝ̈ ܫܟܝܪܐ ܘܪܫܝܥܐ̣ ܐܝܟ ܗ̇ܝ ܩܕܡܝܬܐ . 6 , 9ܐܢ ܕܝܢ ܐܡ̇ܪ
Tim1:Epist ܃ ܘܐܝܟ ܫܘܒܚܗ ܕܝܚܝܕܝܐ ܃ ܘܐܦ ܠܫܘܒܚܐ ܕܒܣܪܗ ܚ̇ܙܐ ܐܢܬ ܐܢܬ ܠܡܠܬܐ ܐܠܗܐ ܃ ܘܠܗ̇ ܟܕ ܠܗ̇ ܠܡܪܘܬܐ ܕܒܟܝܢܐ ܘܒܒܣܪ ܚ̇ܙܐ
Tim1:Epist ܢܦܫܟ ܡܪܐ . ܘܟܕ ܥܡ ܒܪܝܐ̈ ܩ̇ܐܡ ܐܢܬ ܥܡ ܒܪܘܝܐ ܘܥܒܘܕܐ ܐܢܬ ܐܢܬ ܢܦܫܟ ܐܠܗܐ : ܟܕ ܐܝܬܝܟ ܕܝܢ ܥܒ̣Xܐ | 5X X 178b|ܥܒ̇ܕ
Tim1:Epist ܠܓܒܪܐ ܐܦܣܩܘܦܐ 17ܒܐܣܘܪܐ : ܘܡܨ ܥܪ ܐܢܬ ܠܗ |ܩ |T ܐܢܬ ܗܘ̣ܬ ܠܟ ܕܬܣܥܘܪ : 56 , 5ܘܠܐ ܗܘ̣ܐ 16ܕܬ ܓܙܘܡ- ܕܡܝܬܐ
Tim1:Epist ܝܬܝܪܐܝܬ ܡܛܠܬܗ ܕ ܠ̇ܗ ܃ ܡܪܐ ܬܗܘܐ ܘܬܬܟܢܐ ܂ ܘܐܢܗ̣ܘ ܐܢܬ ܐܢ ܓܝܪ ܗ̣ܘ ܡܛܠܬܟ ܕܝܠܟ ܃ ܥܒܕܐ ܐܬܟܢܝ ܘܐܫܬܡܗ ܃ ܟܡܐ ܐܪܐ
Tim1:Epist ܝܬܝܪܐܝܬ ܡܛܠܬܗ : ܒܘܪܟܬܐ ܐܟܚXܐ |ܩ |X149ܘܙܕܝܩܘܬܐ : ܐܢܬ ܕܗܘ̈ ܡܛܠܬܟ ܕܝܠܟ ܠܘܛܬܐ ܘܚܛܝܬܐ ܐܫܬܡܗ̇ ܆ ܟܡܐ ܐܪܐ
Tim1:Epist ܃ ܕܠܐ ܣ̇ܓܕ ܐܢܬ ܠܐܠܗܐ ܒܠܒܘܫ ܦܓܪܟ ܂ ܘܐܢ ܟܕ ܐܬܚܙܝ ܐܠܗܐ ܐܢܬ ܕܐܡ̇ܪ ܐܢܬ ܘܐܬܚܝܒܘ ܂ ܟܡܐ ܐܪܐ ܝX ܐܢܬ ܝܬܝܪܐܝܬ ܡܬܚܝܒ
Tim1:Epist ܠܡܣܬܟܠܘ ܆ ܡܛܠ ²¹ܗܢܐ ܐܝܟ ܕܒܙܥܘܪܝܬܐ̈ ܡܠܘܢ̣ ܐܘ ܓܝܪ ܐܢܬ ܐܪܝܟܢ̈ . ܠܟ ܕܝܢ ܡܛܠ ܕܡ̣ܢ ܙܥܘܪܝܬܐ̈ ܣܓܝܐܬܐ̈ ܡܨܐ
Tim1:Epist ܝܕܥܬܐ ܂ ܘܡ̣ܢ ܟܝܢܐ ܐܟܚܕܐ ܂ ܘܡ̣ܢ ܕܘܪܫܐ ܂ ܐܢ ܕܝܢ ܘܡ̣ܢ ܐܢܬ ܕܝܢ · ܝ ܂ · ܠܡܬܚܟܡܘ ܃ ܡ̣ܢ ܐܚܪܢܐ̈ ܂ ܣܦܩܐܝܬ ܓܝܪ ܩܢ̣ܐ ܝ